Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Yes, ban smoking – tobacco is damaging to everyones health

Leave a comment

(Scroll down for English)

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet utsettes 100.000 barn for passiv røyking her i landet.

Ja, forby røyken – Der er fortsatt altfor mange som tenker på egen vilje og behov føregen helse og barna sine i dette og som ikke tenker på at de skader barna. Her står om risikoen for å gi barna kreft. Men kreft er ikke det eneste du kan få av røyk. Jeg fikk astma i voksen alder bla pga røyking bland mine kolleger på arbeidsplassen. Selv har jeg aldri røyket, og nå kan jeg ikke omgåes folk der det blir røyket, det gjelder også utendørs faktisk. Jeg kan ikke stå sammen med flere som røyker fordi da blir jeg sjuk. Skal jeg snakke med e’n som røyker ute så må jeg tenke på vindretninga slik at jeg ikke får røyken på meg, ellers blir jeg sjuk. Astma er en lungesjukom, den er kronisk og det betyr at jeg må leve med det hele livet. Svært hemmende sosialt, bortsett fra ubehaget å ikke kunne puste normalt da jeg blir sjuk. Er det dette du ønsker for barnet ditt og barn til de som ikke har skjønn å ikke utsette barn for røyk, du som er negativ til restriksjonere om røyking der barn er? Er altfor ofte jeg ser voksne som sitter og røyker i bilen og har barna med seg, venter på bussen røykende med ungene ved siden av seg, eller som røyker under vifta hjemme o.l. Les Norges Astma-og Allergiforbund (naaf.no) som sier at det å røyke under vifta og tro det ikke blir røyk i boligen pga det er å lure seg selv.  Eller les Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no) der de skriver at om en person røyker en sigarett i et rom om 10 kvadratmeter uten ventilasjon så innholder den lufta like mye forurensninger som er målt i Olso i løpet av en dag, og andre sider kan du lese at tobakksrøyk innholder flere enn 2500 gifter og kjemiske stoffer som er svært helseskadelige. Og alle som har gått på skolen og lest fysikk og kjemi vet at ved forbrenning av stoffer skjer en kjemisk reaksjon. Brenner du en sigarett får du ikke bare i deg de stoffene som er der, men der skjer også en del kjemisk med de stoffene pga forvandlingen av de da du faktisk starter en forbrenning avden kjemiske innholden i tobakken. For meg og andre er også røyking et problem fordi om jeg / de vil flytte, kjøpe brukt bil, brukt båt, brukt campingvogn, brukt hytte mv så må jeg /de kjøpe en som ikke er røyket i ellers blir jeg /de sjuk. Det er så ille. Å bli utsatt for røyk er en helsefare og den må takast alvorlig og ikke latterliggjøres. Så du som synes det er ok at barn skal bli utsatt for røyk, at det skal være lovlig det, og så skal de risikere å få det som meg og kanskje i verste fall også få kreft som de kan dø av? Og alt fordi voksne må være egoist og ikke tenker på barns helse men kun på at de MÅ kunne få gjøre som de ønsker når de så ønsker det. Du som mener det du må være helt tullen du spør du meg.

Om man har et bruk av et stoff som man ikke greier å la være å bruke så er det en avhengighet på likt med misbruk av andre stoffer, og da trenger man hjelp med avvenning. Man er ikke født med en sigarett i munnen, det er røykerne som skal vise hensyn til medmenneskene, og ikke motsatt. Du blir ikke plaget av at jeg eller andre sitter ved siden av deg og IKKE røyker, men jeg og mange andre blir både plaget og sjuk av å sitte eller stå ved siden av deg som røyker, så jeg bare spør:

– Hvem er det som skal vise hensyn synes du?

Ja, nettopp slik er det. Man har lyst å være ute, man har lyst å kunne treffe folk, men man må gå slalom mellom røykerne for å unngå å få det på seg. Man har lyst å sette seg på en benk, eller på en utekafe, eller et utespsiested, men man kan ikke det fordi der sitter folk og røyker. Uten at røykerne mener det så blir man jaget fra stedet – man blir jaget av røyken. Jeg har vært ute med venner på byen og vi har villet ta en pils i sola sammen, men da må vi først finne et sted der jeg kan være med og et sted der ikke er folk som røyker. Er der intet sted uten røyking da blir det ikke pils på noen av oss. Det påvirker mange, ikke bare oss med astma, men også våres venner. Og det skjer at man sitter en plass og spiser, drikker kaffe eller bare tar den pilsen i sola og så tar naboen opp røyken, setter fyr på den og blåser ut… da er det gjord. Jeg kjenner stressen blusse opp innvendig og jeg ser meg om etter vindretninga, blåser det på meg? Hvor mange er det som røyker rundt meg? Sitter det røykere ved flere bord? Jeg begynner så kjenne meg jaget.. må jeg gå? Sitter en stund til og ser meg urolig om. Det begynner å tette i lungene og jeg hoster. Det blir mere røyk, det tetter enda mere. Nå må jeg gå. Jeg må komme meg til frisk luft og ta medisin. Så var den middagen, den kaffen eller den pilsen i solen med vennene over og forbi. Jeg må bare fare hjem… Slik er hverdagen for en med astma.

Og røykerne sier de kjenner seg jaget? Det som virkelig jager er den røyken som uregerlig sprer seg i alle retninger ustyrlig og der er ingen andre måter å komme unna på enn å bare gå fra plassen. Man blir jaget vekk. Koste jeg meg før? Har inget å si, jeg må bare komme meg vekk fra røyka deres. Og det med astmaanfall har du så rett i. Jeg har fram til dette ble skrivet hatt tre store og måtte til sjukehuset for å få medisin i en maskin.

Hvordan er det da å ha et astmaanfall? Først kjenner man retningen, så kjenner man hosten komme… det er lungene som fylles med slim, og kramper, og som forsøker få luft. Så kjenner man det som om noen står på brystkassa mens man forsøker puste, det går tungt å heve pusten, man piper og rosler når man puster og man forsøker få pust. Man kjenner det går bare dårligere og dårligere å puste. Man kjenner at det blir tett i lungene, det er lungene som blir fyllt med slim av irritasjonen pga stoffene man ikke tåler, og de trekker seg sammen i kramper, det blir tyngre og tyngre å puste. Man sliter. Så begynner man kjenne av oksygenmangelen… Man får ikke pust, og da får man ikke luft, og da blir det oksygenmangel til slutt… Må ha medisin… Må ha frisk luft… Hjelper da ikke medisinen, da må jeg ha hjelp. Dette er hverdagen til en med astma. Og røykerne kjenner seg jaget?

Der er medisin ja, men medisinen tar bare bort en del av de verste plagene. Den boter ikke plagen. Jeg og mange andre tar f.eks medisin hver dag for å FOREBYGGE å bli alvorlig sjuk. Men jeg akkurat som veldig mange andre må likevel unngå det vi blir sjuke av, f.eks tobakksrøyk, parfyme, os,  o.l. for å ikke bli sjuk, og vi må ta medisin for å i tidlig stadie avhjelpe de ganger jeg blir sjuk for å unngå at det skal bli alvorlig. Det er nemlig slik når man har astma at om man ikke får medisin straks da man får en astmakjenning, går det for lenge da får man et astmaanfall da blir det verre jo lengre man venter med medisinering. Tidlig behandling gjør at man fortere blir grei igjen. Men det er avhengig  av at man kan unngå det som gjorde en sjuk i fortsetningen. En astmatikere har alltid medisin med seg, og tar medisin for å forebygge og for å avhjelpe problemen. Nettopp for at det ikke skal gå galet. Det er inget å være redd for. Men trenger en astmatiker hjelp da må du hjelpe. Astma er ikke å kimse av nei. Der er flere grader av astma, og man kan ha astma mot mange forskjellige ting. Der er ikke kun en form for astma. Noen er astmatiske mot pollen, andre kun mot parfume, noen er sensitive mot dyr eller mat, eller så kan man være astmatisk mot mange ting – altså multisensitiv. Jeg er f.eks astmatisk mot kjemikalier, tobakksrøyk, parfume m.v men ikke mot pollen, hund, katt, mat o.l. Har man astma blir man ikke sjuk av alt, bare det man ikke tåler. Hvorfor skriver jeg da dette? Ikke for å klage eller for å synes synd på meg selv eller for å jage røykere, men for å informere og gi en annen side og syn på tingenes tilstand. Ta det pent med din egen og andres helse. Ha en fin dag, og du som røyker… Tenk på å ikke blåse røyk i retning av andre. Du vet ikke hvem som blir sjuk av det.

Forsker vil forby røyken – fvn.no
Leder ved HUNT forskningssenter i Trondheim vil ha et totalforbud mot røyking her i landet.
http://www.fvn.no/nyheter/article733873.ece
Vill forby røyken hjemme – Sunnmørsposten
http://www.smp.no/nyheter/article261720.ece

Overtakelse av bolig røyket i – Sunnmørsposten
http://nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7434897

In English

According to the Ministry of Health and Care Services in Norway 100,000 children exposed to passive smoking in this country.

Yes, banning cigarettes – There are still too many who think of their own will and needs before their own health and their children in this, and do not think of that they damage the children. Here stands the risk of giving children cancer. But cancer is not the only thing you can get from smoking. I got asthma in adult life due to indoor smoking among my colleagues at work. Although I have never smoked myself, now I can not associate with people where there is smoke, there is also about outdoors indeed. I can not stand along with several who smoke because then I get sick. Should I talk to some who smoke outside so I have to think on wind direction so that I do not get smoke at me and I have to stand far away, otherwise I become ill. Asthma is a lung desiese, it is chronic and that means I have to live with it all my life. ASthma is very anti-social in the way that one have to avoid situations where one get sick, but the discomfort being unable to breathe normally when I get sick is there also. Is this what you want for your child and the children of those who did not have discretion not to expose children to smoke, you are negative to the smoke regulations where children are? Too often I see adults who sits and smokes in the car and have children with him, waiting for the bus with the kids smoking next to them, or who smoke during the fan at home, etc. Read the Norwegian Asthma and Allergy Association (naaf.no) stating that smoking under the fan and believe there is smoke in the house because it is deceiving itself. Or read The Norwegian Labour Inspection Authority (arbeidstilsynet.no) where they write that if a person smokes one singel cigarette in a room about 10 square meters with no ventilation so it contains the same amount of air pollutants that are measured in Olso during a day, and other pages you can read that tobacco smoke contains more than 2500 toxins and chemicals that are extremely harmful. And anyone who has gone to school and read physics and chemistry knows that the combustion of substances a chemical reaction occurs. Burning a cigarette, you get not only provides the drugs are there, but there’s also chemical process adding to the ones already there because of the transformation when you actually start a combustion of the chemical content of tobacco. For me and others are also smoking a problem because if I / they want to move, buy a used car, used boats, used caravans, used cabin etc. then I / they has to buy one that is not smoked in or I / they get sick. It’s actually is that bad. Exposure to smoke is a health hazard and must be taken seriously and not ridiculed. So you who think it is ok for children to be exposed to smoke, that it should be legal, and then they risk getting it as me and others, and maybe at worst also get cancer as they can die of? And all because the adults have to be selfish and not thinking about children’s health but only that they should be able to do what they want when they want it. You think that you have to be absolutely kidding you ask me.

In addition lungs of a child is even more sensitive than a lung of an adult.

If you have a use of a substance that make you dependent of it, it is a subastance as any other one can be dependant of. Then it is a dependency of the same with the abuse of other substances, and you need help with stopping the use. People are not born with a cigarette in their mouth, it’s smokers who will have to show respect and consideration to fellow humans, and not the opposite. You will not be bothered by that I or others sitting next to you and do not smoke, but I and many others are both troubled and get sick from sitting or standing next to you who smoke, so I just ask:

– Who should show respect and consideration do you think?

Yes, that’s how it is. One want to go out, one want to be there, they want to meet people, but you must go criss cross between smokers to avoid getting it on you. Even I who have asthma like to sit on a bench or in a pavement cafe, or a outdoor diner, but one can not because there are people smoking and stinking from perfume, or even scent branding and scented candles. But as a person sensitive you can not because of being chased from places – you are being chased by the smoke pollution. I’ve been out with friends in town and we wanted to have a beer in the sun together, but we must first find a place where I can be with and a place where no people smoke. Is there no place without smoking then there will be no beer at any of us. It affects many people, not just us with asthma, but also our friends. And it happens that you sit one place and eat, drink coffee or just have a beer in the sun and then somone lights up the smoke next door, fire up and blowing out … then it’s over and done. I feel the stress flare up inside and I look around for the wind direction, is the smoke blowing at me? How many are there who smoke around me? Are there any smokers on several tables? It’ll start chasing me know .. need I go now? Sitting for a while and looking to check the situation. The smoke starts to clog the lungs and I cough. There are more smoke, it clogs the lungs the more. Now I must go. I have to get away get to fresh air and take medicine. So the dinner, the coffee or the beer in the sun with friends are over. I just have to go home because of the smoke from the neighbouring table … Such is life for people with sensitivites. Look around you, how many are there smokers? And smokers say they feel chased?

What is really chasing is the smoke unrulely spreading in all directions and there is no other way to get away than to just walk from the place. You get chased away. Did I enjoy myself before it happend? It has nothing to say in it, I just have to get away from their smoke. And with asthma have you looked straight in. I have until this was printed had three large asthma attacks and had to the hospital to get medicine from a machine.

How is it having an asthma attack? First one to get to know one an irritation in the lungs, then one start coughing…  it’s the lungs getting filled with mucus and cramping, and trying to get air. So one feels as if someone is standing on your chest while trying breathing, it is difficult to raise your breath, and one strive to get air when breathing and trying to breathe. You can feel it just goes worse and worse to breathe. One feels that it will be tight in the lungs, the lungs are being filled with mucus of irritation because the substances one can not tolerate, and they pull together in convulsions, becomes heavier and heavier breathing. Is struggling. So one begin the feel the lack of oxygen … You do not breathe properly because there are not enough space in the lungs for the lungs to pass because fo the mucus and the lung cramps, and then you get no air, and then there will be a lack of oxygen in the end … Must have medicine … Must have fresh air … If the medicine do not help, thenone  must have help. This is everyday life for people with sensitivites like asthma. And smokers feel chased?

There is medicine, yes, but the medication only takes away some of the worst issues of the illness. It does not clear the smoke from the lungs. It does not cure the illness. I and many others take medicine every day to prevent being seriously ill. But I just like so many others must still avoid it what we become sick from, eg tobacco smoke, perfume, gases, etc. to avoid getting too easily sick, also even more when being affected by what make us ill like tobacco smoke. We need to take medicine for the early stages remedy the times we get sick to avoid it to be serious. There are in fact so when you have asthma that if you do not get the medicine as soon as you get an asthma acquaintance, waiting for a long time when you get an asthma attack when it gets worse the longer you wait medication. Early treatment makes you  better faster. But it depends on that you can avoid it as made you sick. An asthma medicine a asthma sick person always must carry with them and take medicine to prevent and to remedy the problem. To prevent it from getting bad. It is nothingt to be afraid of. But if need an asthmatic need help and then you need to help. Asthma is nothing to mess around with. There are several degrees of asthma, and one can have asthma from many different things. There is not only one type / degree of asthma. Some are for example asthmatic to pollen, some only to the parfume /fragrance / scent, some are sensitive to animals or food or other stuff, or you can be asthmatic to many things – that is multi sensitive. I’m such asthmatic to chemicals, tobacco smoke, parfume etc. but not to pollen, dog, cat, food, etc. so for me your dog is not problem, but your perfume is and then you may become a problem. If you have asthma you are not sick all the time, jus when inhaling or eating something hazardous to you. Why do I write as this? Not to complain or to feel sorry for myself or to chase smokers, but to inform and provide a different side and view on things. Take it nicely with your own and others’ health. Have a nice day and you who smoke … Remember not to blow smoke in the direction of others. You do not know who gets sick of it.

Researcher will ban smoke – fvn.no
The leader of the HUNT Research Centre in Trondheim will have a total ban on smoking in this country.
http://www.fvn.no/nyheter/article733873.ece
Whant a smoke ban at home – Sunnmørsposten
http://www.smp.no/nyheter/article261720.ece

Buying or renting of residential smoked in – Sunnmørsposten
http://nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7434897

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s