Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Open letter to COOP

5 Comments

(English translation further down)

Åpent brev til Coop. Dette blir også publisert på anneliemolin.wordpress.com og blir linket på Norges Astma og Allergiforbundets profil på Facebook.

Att: varesikring@coop.no

Neutral og Änglamark produkter og plassering
Jeg handler i Coop Møre og er medlem, jeg er astmatikere og allergikere og kan ikke bruke noen andre produkter enn Neutral og i nødsfall Änglamark. Jeg er så astmatisk at jeg blir sjuk av allt annet.

Jeg har ved flere anledninger sagt til butikken på Moa og jeg har mailet til kundeservice vedrørende Neutral og Änglamark produktenes plassering. Men ingenting skjer. De står plassert midt blandt alle de andre vaskemidlene, såpene, tøymyknerene mv, det som ALLE ANDRE kan bruke men IKKE JEG. Hva mere er; JEG BLIR SJUK AV PARFYMEN OG KJEMIKALIENE I DISSE OGSÅ I HYLLEN I BUTIKKEN!

Konsentrasjonen av de kjemikaliesprengte produktene i deres butikker er så sterk konsentrasjon av at det ligger som en tett tåke i luften ved disse reolene og hyllene. En person som ikke er sjuk i astma kjenner ikke dette men muligens en svak fornemmelse av parfymen, men jeg har svært sensitive lunger mot kjemikalier og jeg blir sjuk umiddelbart av å måtte gå inn mellom reolene blandt de vanlige produktene som Omo, Ariel, Jif m.v for å finne de produktene Neutral og Änglamark som jeg tåler å bruke. Jeg må med andre ord bli sjuk da jeg handler i deres butikker for å kunne kjøpe et produkt jeg må ha for å kunne vaske meg og hjemmet mitt.

Dere må lage til en ordning og plassering av Neutral og Änglamark slik at jeg kan gå i deres butikker og handle uten å måtte bli sjuk og få astmaanfall for å få en flaske Neutral oppvaskmiddel, Neutral tøymykner, Neutral tøyvaskemidler, Änglamark maskinoppvasktabletter, mv. Samme gjelder for personlig hygiene: Dusjcreme, håndsåpe, deodorant, schampo, balsam og hudlotion mv for både Neutral og Änglamark.

Så til neste punkt.

Dere har ikke alle produktene av Neutral sitt sortiment, og ikke heller alt av Änglamark sine. Allergivennligheten er ikke i mål. Dere må ta inn alt av Neutral sine produkter slik at jeg har noe å bruke. Jeg mener hva skal jeg f.eks vaske gulv med? Hva skal jeg smøre
ansiktet og kroppen med om morningen, og etter sol og bad? Hva skal jeg bruke for å beskytte meg mot sola? Hva med solkrem? Alt annet er parfyme og masse kjemikalier i. Og så selger dere ikke refill poser til de produktene dere selger. Det blir dyrt å kjøpe nye flasker hele tiden og det er ikke bra for miljøet. Refill må dere ha.

Det er for dårlig at en ledende butikkjede som COOP som også skal være til for kundene ikke er mere allergivennlige enn som det er nå. Dette må dere gjøre noe med. Jeg er rett ut sagt møkka lei av å måtte bli sjuk av å handle i butikkene deres. Alle allergiframkallende medler kunne godt få et eget hjørne lengst ned i butikken med en vegg for slik at vi som er allergiske og astmatiske ikke må bli sjuk av butikkturen. De vaskemidlene som ikke allergiske, ikke astmatiske personer kjøper til vanlig det kjøper de likevel, det selger seg selv fordi det er noe de må ha og med informasjon så finner de det uansett.

25% av Norges befolkning har astma og allergi, det utgjør ca 25% av kundestokken deres. I tillegg til disse har vi de som sliter enda verre enn de med astma gjør. Astmatikere får pustevansker, men der er mange som har MCS – Multipel Chemical Sensitivity og disse tåler kjemikaliene enda mindre enn meg som har astma. De med MCS blir akutt sjuke i mange forskjellige symptomer i tillegg til pustevansker.

Dette må dere gjøre noe med, det kan ikke fortsette slik som det er nå.

Mvh

Annelie Molin
Kunde, astmatiker og medlem av Norges Astma og Allergiforbund.

Relaterte linker:
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/21/the-environmental-impairments/

Jeg fikk svar fra Coop. Endelig! Les her: https://anneliemolin.wordpress.com/2011/07/02/coop-reply/

In English:

Open letter to the Coop. This is also published on anneliemolin.wordpress.com and is linked to the Norwegian Asthma and Allergy Association’s profile on Facebook.

Attn: varesikring@coop.no

Neutral and Änglamark products and location in your shops
I shop at Coop Møre and is a member, I have asthma and allergies and can not use any products other than Neutral and maybe as a last solution Änglamark. I’m so asthmatic that I get sick from everything else.

I have on several occasions spoken to the store at Moa and I have emailed customer service regarding Neutral and Änglamark product placement. But nothing happens. They are located in the middle among all the other detergents, soaps, fabric softener, etc., that everyone else can use but not me.

I get sick from them fumes of perfumes and chemicals in all in the grocery store shelf!

The concentration of the chemical fumes from the products in their stores are so strong concentration of it is like a dense fog in the air at these shelves. A person who is not sick in asthma is not aware of this but perhaps a slight sense of scent, but I have very sensitive lungs to chemicals and I get immediately sick from having to go into the aisles among the usual products such as Omo, Ariel, Jif, etc. to find the products and Neutral and Änglamark as I can use. In plain words; I get sick when I shop in their stores to buy a product I need to wash myself and my home.

You must make an arrangement and location of the Neutral and Änglamark so I can go in their stores and shop without having to be sick and have asthma attacks to get a bottle of Neutral detergent, Neutral fabric softener, Neutral fabric washing powder, Änglamark dishwasher tablets, etc.. The same applies for personal hygiene: shower creme, hand soap, deodorant, shampoo, conditioner and skin lotion etc. for both the Neutral and Änglamark.

So the next step.
You do not have all the products of the Neutral’s range, and not all of their Änglamark products either. You have to take in all of Neutral’s products so I have something to use. I mean what am I suppost to clean the floors with? With what should I lotion the face and body in the morning, and after the sun bath? What should I use to protect myself from the sun? What about sunscreen? Everything else but Neutral and Änglamark is perfume and lots of chemicals in. And you do not sell refill bags for the products you sell. It is expensive to buy new bottles all the time and it is not good for the environment. Refill you must have.

It’s too bad that a leading store chain COOP, which is supposed to be all members store and for the customers, it is too bad you are not more allergy friendly than it is now. This you must do something with. I’m straight out said tired of having to be sick from shopping in their store. All products that cause allergic and asthma illnesses may well have its own corner at the bottom of the store with a wall so that we who are allergic and asthmatic should not be sick from visit in your stores. The detergents that are not allergy friendly, non asthmatic people buy them anyway, it sells itself because it is something they must have and with a little information they will find it anyway.

25% of the population has asthma and allergies, it constitutes about 25% of the workforce and your customers. In addition to these there are those who are struggling even worse than those with asthma. Asthmatics get difficulty breathing, but there are many who have MCS Multiple Chemical Sensitivity and these can withstand the chemicals even less than me who have asthma. Those with MCS are acutely ill in a variety of symptoms in addition to breathing difficulties from chemicals.

This you must do something about, it can not continue as it is now.

Regards
Annelie Molin
Customer, asthmatic and member of the Norwegian Asthma and Allergy Association.

related posts:
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/21/the-environmental-impairments/

I finally got a reply from COOP: https://anneliemolin.wordpress.com/2011/07/02/coop-reply/

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

5 thoughts on “Open letter to COOP

 1. Pingback: COOP reply | Annelie on asthma, humor, and the world.

 2. Dette er veldig bra, alle butikkjeder BØR ha parfymefrie produkter adskilt fra de parfymerte. Så mennesker med allergier kan handle uten å bli syke. De parfymerte produktene bør også stå slik til at vi ikke behøver å gå forbi hyller som stinker for å komme inn og ut av butikken.

  Google translate by webmaster:
  This is very good, all retailers should have fragrance-free products away from the perfumed. So people with allergies to act without getting sick. The perfumed products should also be such that we do not have to go past the shelves that stinks to get in and out of the store.

  Like

  • Takk for kommentar. Ja, jag er helt enig. Og i mange butikker står også de parfymerte og kjemikaliefulle produktene ved siden av matvarer og andre nødvendigheter man må kjøpe og da blir man jo utsatt for det man blir sjuk av da man skal kjøpe disse også.

   Thank you for your comment. Yes Rita I completely agree. And in many stores are also perfumed and chemical-filled products next to food and other necessities you need to buy, and then you become the victim of what one get sick from when you buy them too.

   Like

 3. Hej Annelie!
  Vilket bra brev/mejl du har skrivit till Coop. Jag håller med dig och jag har också skrivit och påpekat hos flertalet affärskedjor angående placering av oparfymerade/doftfria produkter tillsammans med de parfymerade. De parfymerade “smittar” av sig och vem, som verkligen är i behov av doftfria produkter, kan stå och leta efter oparfymerat bland de parfymerade???

  Google translate added by webmaster:
  Hi Annelie!
  What a great letter / e-mails you have written to Coop. I agree with you and I have also written and pointed out in most chain stores regarding placement of unscented / fragrance-free products with the perfumed. The perfumed “contagious” by them selves over and who, who is in need of a fragrance-free products really can stand and look for unscented among the scented???

  Like

  • Tack Ingvor, ja det är ett slit att man måste utstå det. Det är så onödigt. Med lite tankeverksamhet god vilja hos affärsinnehavarna så skulle vi inte ha detta problemet.

   Thank you Ingvor, yes it is a hazzle to have to stand this out, and dodge this bullet all the time. It is so unnessesary. With only a little thought and good will from the shop owners we would not have this problem.

   Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s