Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Send your word to LDO

2 Comments

(In English further down)

“Likestillings og Diskriminerings Ombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har også bestemmelser om universell utforming, jf. § 9, og individuell tilrettelegging, jf. § 12. Flere av de problemstillingene med astma, allergi og sensitivitet kan reise spørsmål etter dtl. ” Likestillings og Diskrimineringsomdudet LDO

Jeg har nettopp hatt en telefonsamtale med sjefen for informasjonsavdelingen ved LDO – Likestillings og Diskrimineringsombudet (www.ldo.no). De skal ha ferie nå men etter ferien skal de starte på og ta tak i saken som dette med parfyme, røyking mv etter henvendelse fra meg. Det skal føres på dagsordenen. Men de vil ha mere informasjon fordi de vet ikke mye om hvordan det er å bli sjuk av dette.

Noe som er viktig å merke seg er at alle med astma, allergi og annen sensitivitet må trå til og gi lyd fra seg. De trenger all informasjon de kan få for å gå videre i saken. Der er en ny sjef som bare har jobbet i tre måneder og han har personlig bedt om informasjon. Han er selv en frisk person og har ingen allergi, astma og sensitivitet og han vil vite hvordan det er, hva man blir sjuk av og symptomer, og hvilken situasjoner som er problemer. Han vil lære så nå må vi stå på og sende ham alle kunnskapene vi har. Denne personen som jeg har oppgitt e-postadresse har kun i oppgave å samle all informasjon for sjefen sin. Så skriv i vei!

Skriv om hvordan du opplever det å ikke kunne gå steder pga allergener og irritanter og din allergi, astma, mcs eller annen sensitivitet, da mener jeg rent personlig. Skriv også om hvordan du blir sjuk av irritantene, og dine symptomer. NB! Både utendørs og innendørs!

Viktig å huske på er å holde seg så basic level i måten å snakke på som mulig, de vet ingenting så de må få det servert på læringsnivå. Hilse fra meg og legg med ditt telefonnummer slik at de kan ringe deg for mere informasjon.

Så jeg vil at du hjelper meg og sender all god kunnskap, erfaringer og situasjoner i det offentlige rom både ute og inne som du har problemer med vedr. om allergi, astma, MCS eller annen sensitivitet. Send til post@ldo.no

 

In English:

“Equality and Discrimination Commissioner enforces the Anti-Discrimination and Accessibility Act (DTL), which prohibits discrimination on the basis of disability. The law also has provisions on universal design, see § 9, and individual arrangements, see § 12 Several of the issues with asthma, allergies and sensitivities may raise questions for DTL.” Equality and Discrimination Commissioner – LDO

I’ve just had a phone conversation with the head of communications at LDO – Equality and Discrimination Ombudsman (www.ldo.no). They should have a holiday now but after the holidays to the start and grab the case with this perfume, smoking, etc. issues, at the request of me. It is going to be put on the Agenda. But they want more information because they do not know much about how it is to be sick from this.

Something that is important to note is that anyone with asthma, allergies and other sensitivities must step in and be heard from. They need all the information they may have to proceed in the matter. There is a new boss who has only worked for three months and he has personally requested information. He is even a healthy person and have no allergies, asthma and sensitivity and do not know what it is like, what one gets sick from and symptoms, and the situations that are problems. He want to learn so now we have to go on and send him all the knowledge we have. This person that I’ve entered your e-mail has only the task of collecting all the information for his boss. So type away!

Write about how you feel being unable to go places because of allergens and irritants and your allergy, asthma, mcs or other sensitivity, I mean purely personal. Write also about how you are sick from allergenics, irritants, and your symptoms. NB! Both outdoor and indoor!

Important to remember they know nothing, so they must have it served on the learning level but as thorrowly as possible. Send greetings from me and put your phone number in your mail so they can call you for more information.

Please, help and send all sound knowledge, experiences and situations in public spaces both indoors and outdoors as you have problems regarding the allergy, asthma, MCS or other sensitivities. Send to post@ldo.no

/ Annelie

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

2 thoughts on “Send your word to LDO

  1. Annelie this is wonderful! Brava! Please tell me though, is it only if one lives in Norway or are responses from individuals living in other countries with these conditions also helpful?

    Like

    • I think you can tell your knowlegde also. It is knowledge they are after so I think that if you tell what you know it will be appreciated. You might come here as a turist sometimes so it conserns you too. Just keep it at a level they understand and can not misinterpret. You are the expert on your illness. They are full of no knowledge and need to learn. And you know all those who do not know often got their view from their corner. Just make sure you meet and get understanding. :) And you might share it with your friends too ;)

      Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s