Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Universal design – Regjeringen.no

Leave a comment

Translation in English furhter down.

The environmental inhibited is in the Norwegian Governements plan for Stavanger. But it also says a lot about the environmental ihibition itself, and the governements view on it.

“De viktigste årsaker til funksjonshemming i Norge er … og kroniske sykdommer i kretsløporganene og lungene. … Begrepet funksjonshemmet ble introdusert i norske offentlige dokumenter i Stortingsmelding nr 88 (1966/67). …Frem til år 1998 og 2001 har det i hovedsak skjedd to endringer en bør merke seg. En har gått over fra å fokusere på funksjonshemmet til funksjonshemming, det vil si fra en person i sine omgivelser til en relasjon – et misforhold. For det andre kommer samfunnet mye sterkere inn i perioden 1998-99. En tydeliggjør at det her ikke bare fokuseres på det fysiske miljøet, men en rekke forhold av samfunnsmessig karakter (NOU 2001:22 Fra bruker til borger). …

Miljøhemming (astma/allergikere)
Astma er en kronisk sykdom i luftveiene som fører til anfall av tung pust eller hoste. Allergi, tobakksrøyk, støv, forurensing, tåke, rå luft, kulde, gasser, sterke lukter, stress, medisiner, fysisk aktivitet og virusinfeksjoner kan utløse astmaanfall. Alle kan få astma, og sykdommen kan også være arvelig. Astma kan forekomme sammen med eksem og allergi. De mest kjente allergiformene er antakelig pollenallergi, husdyrallergi, støvallergi og intoleranse mot enkelte typer matvarer (Crawford 2003). I følge et av intervjuobjektene våre er det ikke bare astma og allergi som kan betegnes som miljøhemming. Miljøhemming kan også komme som følger av en annen sykdom, som f.eks KOLS. …

Universell utforming dreier seg om likestilling og fysisk utforming av samfunnet som påpeker at det må arbeides mot gode løsninger, med bred funksjonell basis, samtidig som løsninger skal tilfredsstille krav til sikkerhet, bærekraft, design etc Begrepene tilgjengelighet og tilrettelegging må forstås i lys av dette. Tilgjengelighet for alle er en samfunnsmessig rettighet og skal i prinsippet oppnås gjennom det ordinære tilbudet/ hovedløsningen, samtidig som det skal skje på en ikke-diskriminerende måte (NOU 2001:22, Fra bruker til borger). Begrepet ”Universell utforming” stammer fra USA, og ble beskrevet av arkitekt Michel Bednar for over 20 år siden. Det ble tatt i bruk i forbindelse med innføringen av ADA-lovgivningen (Americans with Disabilities Act) i 1990. Målsettingen med loven var å sikre grunnleggende borgerrettigheter ved å hindre at folk ble diskriminert grunnet funksjonshemming (Bergh og Henriksen 1998). I begrepet universell utforming ses tilgjengelighet på som løsninger som muliggjør at mennesker med en funksjonshemming er i stand til å utføre de samme aktivitetene som andre mennesker. Viktig her er at tilgjengelighet er et samspill mellom de fysiske omgivelsene og den enkeltes funksjonsevne. Det vil dermed si at tilgjengelighet for en bruker ikke nødvendigvis er det for en annen (Borg m.fl 2003). Universell utforming er en formgivning og planleggingsstrategi som introduserer likestilling som et viktig element i fysisk utforming av samfunnet. Universell utforming går ut på at produkter og omgivelser skal være mest mulig tilgjengelig for alle i størst mulig utstrekning med minst mulig tilrettelegging og minst mulig penger. Målgruppen for universell utforming er alle mennesker, uansett alder, størrelse og funksjonsevne. Det må selvsagt tas hensyn til at funksjonsnivå varierer fra person til person, og det svakeste leddet må ivaretas sterkest (Crawford 2003).”

Kilde: Regjeringen http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Planlegging/By%20og%20tettsted/Universell_utforming_delrapport.pdf

In English

“The main causes of disability in Norway, … are among others chronic diseases of the circulatory system and lungs. … The term disability was introduced in the Norwegian public documents in the White Paper No. 88 (1966/67). … Up until 1998/2001 have it mainly occurred two changes one should note. One has moved from focusing on disability to disability, that is, from a person in their environment to a relationship – a disparity. Second is the community much stronger in the period 1998 -99. A reveals that there are not only focused on the physical environment, but a number of issues of social character (NOU 2001:22 From user to citizen). …

Environmental Inhibition (asthma / allergy)
Asthma is a chronic disease of the airways that leads to attacks of wheezing or coughing. Allergy, tobacco smoke, dust, pollution, fog, rough air, cold, fumes, strong odors, stress, medications, physical activity and viral infections can trigger asthma attacks. Anyone can get asthma, and the disease can also be hereditary. Asthma can occur with eczema and allergies. The most familiar forms of allergy is probably pollen, pet allergies, dust allergies and intolerances to certain types of food (Crawford 2003). According to one of our interviewees, it is not just asthma and allergies that can be described as environmental inhibition. Environmental Inhibition can also be supplied by another disease, such as COPD. …

Universal design is about equality and physical design of the community who points out that it must work towards good solutions, with broad functional basis, as well as solutions to satisfy the requirements for safety, sustainability, design, etc. The concepts of availability and provision must be understood in this light. Accessibility for all is a social right and, in principle, be achieved through the normal supply / main solution, while it should be done in a non-discriminatory manner (NOU 2001:22, From user to citizen). The term “universal design” comes from the U.S., and was described by architect Michel Bednar for over 20 years ago. It was used in conjunction with the introduction of the ADA legislation (Americans with Disabilities Act) in 1990. The objective of the Act was to ensure basic civil rights by preventing people were discriminated against because of disability (Bergh and Henriksen 1998). The concept of universal design is seen as the availability of solutions that enable people with a disability is able to perform the same activities as other people. Important here is that accessibility is an interaction between the physical environment and the individual’s disability. It will thus say that the availability of a user is not necessarily there for another (Borg et al 2003). Universal design is a design and planning strategy that introduces equality as an important element in the physical design of the community. Universal design is that products and environments to be the most accessible of all to the greatest extent possible, with minimal preparation and minimal cash. The target group for universal design is all people, regardless of age, size and function. It must of course be taken into account that the functional level varies from person to person, and the weakest link must be maintained strongest (Crawford 2003). ”

Source: Norwegian Governement at http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Planlegging/By%20og%20tettsted/Universell_utforming_delrapport.pdf

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s