Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

About smoking and about rights

Leave a comment

Translation in English further down.

Nyheter i NRK 11. Oktober 2011. – Regjeringen foreslår en rekke innstrammingstiltak om røyking lovgivning.
Takket være Helseminister (i 2003) Dagfinn Høybråten (KrF)  fikk Norge røykeforbudet i klubber i 2003. Helse-og omsorgsdepartementet har nå utviklet en rekke nye forslag om å stramme opp på røykeforbudet.

Den gjeldende loven fra 2003  åpner for skjønn, noe som gjør den vanskelig å håndheve. Mange restauranter tøyer grensene og bygger inn i deres uteserveringer slik at røyken ikke ventileres ut. Et alternativ til et totalforbud mot røyking er å lage strenge retningslinjer. Regjeringen foreslår blant annet et forbud mot røyking på uteserveringer, ytterligere røyking buffersone rundt utendørs restauranter, kiosker og puber o.l, et forbud mot røyking i institusjoner, forbud mot salg av leketøysigaretter, forby røykerom og forby salg av 10pakninger, skoler og barnehagepersonale skal være røykefrie i arbeidsdagen, helsevesenet lokaler og omegn skal være røykfritt, helsepersonell skal være tobakksfri i arbeidsdagen, inngangene til offentlige bygg skal være røykfrie, lisensieringsordninger for salg av tobakk, tobakksimportører må registrere seg hos staten. Forslagene skal ut på høring senere i høst. ”

 Jeg kan se at de som røyker har et s.k. behov, eller vane og avhengighet som er en mere sann beskrivelse, fordi røyking er ingenting man egentlig trenger for å leve. Mat, klær, vann, luft, bolig og kjærlighet trenger man for å leve, men røyk? Neppe. Røyken er heller med på å ta livet ditt i det lange løp.

Men hele denne debatten med røykeres rettigheter blir egosentrisk om vi kikker på det andre siden gjerdet.

Også du som røyker ønsker å slippe å bli sjuk, ikke sant?

I Norge (år 2011) har vi 25% (1,23 millioner) allergiske, sensitive og astmatiske, og over 370.000 personer med KOLS. Alle disse menneskene har vondt av den røyken din, og verst har de med astma, KOLS og MCS og andre lungesjukdomer av det. Den røyken du sitter og nyter, den sprer røyk. Ja, du trekker den først inn i lungene, men så blåser du den ut igjen, og den røyken den sprer seg i lufta som du deler med flere andre, også med alle de som jeg har skrevet om herover.

Røyk har den effekten på disse personer som medfør at de får vondt å puste. Hvis du var lungesjuk, ville du da ikke ville ha muligheta å slippe å bli sjuk pga av andres sk. behov eller som røykere gjerne kaller det rettigheter å røyke?

Og det spiller ingen rolle om du røyker ute eller inne fordi røyk er røyk uansett hvorhen den blir spredd og påtvinnet en sensitiv og lungesjuk å puste inn. Mange tror at det er ikke så galet om det er ute det skjer, men det tar ikke mere enn 1-5 sekund før en lungesjuk har pustet inn røyk før lungene blir satt ut av stand å fungere normalt, og effekten av det blir at personen som blir utsatt for røyk ikke får puste og får oksygenmangel da det er lungene som tar opp oksygen i kroppen. Og det spiller ingen som helst rolle om det skjer ute eller inne, røyken blir ikke renere fordi det er utendørs.

Så kan vi snakke rettigheter.

Du som røyker mener vel også det er en menneskerett å få være frisk, så frisk som det går an? Du mener vel også det er en menneskerett at du får være frisk? Hvis noen gjør noe som gjør deg sjuk, da ville du reagere, ikke sant?

Lungesjuke har det behovet akkurat som du har, og også den samme rettigheten å få være friske. Men dessverre så kan en lungesjuk ikke råde over luften at den er frisk, så lenge som den blir forurenset av andres tobakksrøyk.

De som bor på instutisjon deler lokalene med mange andre, de må derfor tilpasse seg og vise hensyn til de som de bor sammen med på likt med hvordan det er i resten av samfunnet. Og dønn ærlig, de har det mye bedre helsemessig av å kutte røyken da de på institusjon. Det er slettest ingen helse i å sitte å bruke dagene sine på å kjederøyke på et røykerom. Og igjen er sannsyneligheten veldig stor for at denne institusjonen der de bor også har lungesjuke som bor der, da 25% av norges innbyggere er sensitive. Det er 1 av 4 personer. Se deg om på byen.. 1 av 4 personer. Mange av de rundt deg blir sjuke av røyken din, og du vet ikke hvem av sidemannen din som blir sjuk av den nytelsen din. Dønn ærlig, vil du være den som gjør dine medmennesker sjuk?

Jeg ville ikke vært den som gjorde det, om jeg var røyker. Jeg for en, vil i hvert fall hilse den strengere røykeloven velkommen, og setter pris på den.

Kilde NRK: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7828251

In English

Norway may get an even harder smoking ban law, and I personally hope we will get it.

News in NRK 11. October 2011. “The government proposes a series of austerity measures on smoking legislation, including bans on smoking in outdoor restaurants and a ban on smoking.

Health Minister Dagfinn Høybråten (KrF) in 2003 got Norway the smoking ban in clubs in 2003. Now the Health and Care Services started to develop a series of new proposals to tighten up on the smoking ban..

The current law allows for discretion, which makes it difficult to enforce. Many restaurants are pushing the limits and build into their beer gardens. An alternative to a complete ban on smoking is to create strict guidelines for legal integration. Government proposals include a ban on smoking in outdoor restaurants.

The the new proposals also consist of further smoking buffer zone around the outdoor restaurants, kiosks and pubs, a ban on smoking in institutions, the ban on the sale of toy cigarettes, ban smoking rooms and ban sale of packages of 10 cigarettes packages. The Ministry proposes that schools and day care staff are required tobacco free in durig the workday, that health care should be smoke free, the working hours of health care professionals should be tobacco-free, the entrances to public buildings should be smoke free, the establishment of municipal licensing arrangements for the sale of tobacco, and for importers of Tobacco is the requirement of registration. The proposals are going out for consultation later this fall.”

I can see that those who smoke have a so called needs, or dependency is a more true description, because smoking is nothing you really need to live. Food, water, air, clothing, housing and love you need to live, but the smoke? Probably not. The smoke is helping to take your life in the long run.

But this whole debate with smokers rights are self-centered if we look at the other side the fence.

Also you who smoke do not want to have to become sick, right?

In Norway (year 2011), we have 25% (1.23 million), allergic, sensitive and asthmatic, and over 370,000 people with COPD. All these people are hurt by the smoke, and it is worst  for those with asthma, COPD and MCS and other pulmonary diseses. The smoke you sit and enjoy, it is spreading smoke. Yes, you first pull the smoke into the lungs, but then blow it out again, and the smoke is then spread in the air that you share with others, even with all those I have written about over here.

Smoking has the effect on these people that they get hard to breathe. If you were a lung sick person, would you not want to be able to avoid getting sick because of others’ so called needs,  or what smokers like to call the right to smoke?

And it does not matter if you smoke outside or inside because the smoke is smoke regardless of wherever it is spread and forced upon a person with sensitive and sick lung to breathe in. Many people I know believe and think that it is not so bad if it is outdoors there happening, but it takes no more than 1-5 seconds before a lung sick has breathed the smoke until their lungs are put out of order to function normally, and the effect of it is that the person being exposed to smoke can not breathe in or out to get oxygen. It is the lungs that absorb oxygen in the body that allow us to live. And it makes absolutely no difference whether it takes place outside or inside.

So we can talk about rights
Those who smoke surely think there is a human right to be healthy, as healthy as it gets? You mean also it is a human right that you will be healthy? If someone does something that makes you sick, then you would react, right?

Persons with pulmonary diseases have the need just as you have, and also the same right to be healthy. But unfortunately, a lung sick can not control, not dispose, of the air that is fresh, so long as it is being polluted by tobacco smoke of others.

Those who live in instiutijons share premises with many others, they must adapt and show respect to those they live with the same as how it is in the rest of society. And swell honest, they have much better health by cutting the smoke when they live at the institution. It is really no health in to sit and use their days chain smoking in a smoking room. And in turn it is very likely that this institution where they live has people living there who got lung illnesses and sensitivites when 25% of Norway’s population is sensitive. It is 1 of 4 people. Look around you on the town .. 1 of 4 people. Many of those around you are sick of the smoke, and you do not know of the people around you who get sick from your enjoyment and so called pleasure. Totally honestly, you would not like to be the one that makes your fellow men ill?

I for one would not like to be the one who make my fellow man sick, if I were a smoker. I welcome the new and harder smoking ban.

Source NRK: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7828251

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s