Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

International COPD day 16. November

Leave a comment

Translation in English further down.

“KOLS er forkortelsen for Kronisk Obstruktiv Lungesykdom. Mer enn 370 000 nordmenn over 18 år lider av sykdommen og WHO regner med at KOLS vil være en av de hyppigste dødsårsakene i verden innen 2020. Norges astma- og allergiforbund kaller KOLS for «den nye kvinnesykdommen» nettopp fordi kvinner rammes i økende grad.

– Kvinner tåler røyk mye dårligere enn menn. En kvinne som røyker mindre enn en mann kan likevel utvikle KOLS tidligere enn menn.” (tv2.no)

16. november er det den internasjonale KOLS dagen.

KOLS er sammen med astma en sjukdom som gir kraftig slimdannelse i lungene og store pusteproblemer. Til forskjell mot astma som kommer når personen f.eks. blir utsatt for allergener eller irritanter o.l. og det kan stagges med medisiner, så er KOLS en sjukdom som er der hele døgnet og alle dager i året.  DET FINNES INGEN KUR FOR KOLS. HAR DU EN GANG FÅET KOLS DA BLIR DU ALDRI FRISK FRA DET.

KOLS ytrer seg slik at du får en kronisk betennelse i lungene med slimdannelse og tette luftveier i lungene. Dette gir oksygenbrist og kronisk trøtthet, du har vanskelig å uførte tungt arbeide, fysisk aktivitet og at gå i trapper eller til bilen kan bli en utfordring.

Eneste måten å unngå forverring av sjukdomen er å slutte å røyke. Der er ingen kur som kan får sjukdomen å gå tilbake.

De første tegn til KOLS er røykehoste.

In English

“COPD is the abbreviation for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. More than 370 000 Norwegians aged 18 and over suffer from the disease and the WHO estimates that COPD will be one of the most frequent causes of death worldwide by 2020. Norwegian Asthma and Allergy Association called COPD for” the new women’s disease “precisely because women are increasing.

– Women can tolerate smoke much less than men. A woman who smokes less than a man can still develop COPD earlier than men. “(Tv2.no)

16. November is the International COPD day.

COPD is together with asthma, a disease that gives strong slime formation in the lungs and major breathing problems. Unlike asthma that comes when the person eg. exposed to allergens or irritants a.s. and be contained by medication, then COPD a disease that is there all day and all days of the year. There is NO cure for COPD. HAVE YOU ONCE GOTTEN COPD THEN YOU NEVER GET WELL FROM IT.

COPD manifests itself so you get a chronic inflammation of the lungs with mucus formation in the lung airways in the lungs. This provides oxygen problems with fatigue and/or chronic fatigue, you have difficult to perform hard work, physical activity and climbing stairs or a walk to the car can be a challenge.

The only way to avoid aggravation of the disease is to quit smoking. There is no cure that can get the disease to go away and make your lungs go back to normal again.

The first signs of COPD is smoking cough.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s