Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

I want a perfume ban – Eli Vatle Sundsbak – bt.no

1 Comment

Translation in English further down

Vil forby parfyme

BT artikkel “- En dråpe for mye er nok til å bli syk, sier allergiker Eli Vatle Sundsbak, som blir dårlig av godlukt.

Røyken er borte fra utelivet. Det neste kan bli parfymen. Mange blir syke av godlukten, og parfymen bør bort fra det offentlige rom. Det mener både Astma- og Allergiforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

Skyr folkemasser Eli Vatle Sundsbak skyr store selskaper, handlesentre, taxfreeforretninger, og andre steder hvor hun vet hun kan treffe masse folk.

– Kommer jeg for nær en som har dynket seg med fransk parfyme, kan et migreneanfall være på vei, sier den 71 år gamle pensjonisten.

Eli Vatle Sundsbak lider av parfymeallergi. Gjennom årene er det blitt en del selskaper hun har måttet forlate i hui og hast på grunn av parfymeduft.

Snu i døren Da Vatle Sundsbak var yrkesaktiv, kunne det skje at hun måtte snu i døren på jobben fordi hun tilfeldigvis hadde sittet i nærheten av en parfymebruker på bussen.

– Flimring for øynene er første faresignal. Får jeg ikke frisk luft, slår hodepinen inn. Da er det ingen annen utvei enn å gå hjem å legge seg, sier hun.

Hjemme best Vatle Sundsbak er derfor ikke så ofte å se på kafeer og restauranter. Hun trives best hjemme.”

Kilde: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-forby-parfyme–2613358.html

Jeg er enig i at parfymerte passasjerer er en helseplage, ikke bare for allergiske og astmatiske sjåfører som meg selv, men også for medpassasjerere. Busselskapa, tog-, trikk- og tunnelbaneselskapa kunne også gjøre noe for oss som sliter med parfymeallergi og vaske vognene innvendig med parfymefrie vaskemidler. Bedrifter og butikker kunne forby ansatte å bruke parfyme i arbeidstida.

In English

From news article in BT.no

Will ban perfume

BT “- A drop too much is enough to get sick, says perfume allergic Eli Vatle who get sick from the perfume use.

The smoke is gone from the nightlife. The next could be perfume. Many are sick from perfume, and perfume should be away from the public. It says both the Norwegian Asthma and Allergy Association and the Norwegian National Association for Heart and Lung.

Avoids crowds Eli Vatle Sundsbak shuns large gatherings and party, shopping malls, duty free shops and other places where she knows she can take a lot of people.

– When I get too close to someone who has doused them with perfume, a migraine is coming, says the 71 years old pensionist.

Eli Vatle Sundsbak suffer from perfume allergies. Over the years there have been a number of happenings she has had to leave in a hurry because of the perfume fragrance.

Turn around in the door When Vatle Sundsbak was working, it happend that she had to turn in the door at work because she happened to have been near a perfume user in the bus.

– Flickering of the eyes is the first danger signal. If I can not get fresh air, it turn into the headache. Then there is no other option than to go home to bed, she says.

Home best Vatle Sundsbak is not so often seen in cafes and restaurants. She prefers home. ”

Source: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-forby-parfyme–2613358.html

I agree that perfumed passengers is a health problem, not only for allergic and asthmatic drivers like myself, but also for fellow passengers. Bus companies, train, tram and metro companies could also do something for us who are struggling with perfume allergies and wash vehicles inside with perfume-free cleaning agents. Companies and shops could forbid their employees to use perfume at work.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

One thought on “I want a perfume ban – Eli Vatle Sundsbak – bt.no

  1. Yes I totally agree, perfume is really annoying!! that’s why I have created anti-smell campaign, perfume contains many toxic elements and will cause people allergy, public space like hospital really need to create a policy to ban fragrance products!

    Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s