Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Smoke protection in stores vs. asthma

Leave a comment

Translation in English further down.

Dette handler ikke om røyking, men om røyk i butikkene brukt til beskytte dyre produkter i en butikk under ran. Jeg så på Dagsrevyen 21 den 6.12.2011 ca 16,57  minutter inn i programmet, om Mestergull i Tønsberg i Norge som tester en ny type ransbeskyttelse. Når butikken blir ranet spres tykk røyk i butikken for å gjøre det vanskelig for tyven å se, og gjennomføre ranet, og ta penger og varer i butikken. Røyken skal brukes da butikker blir ranet under åpningstiden.

Det blir sagt at røyken er ufarlig, men for en lungesjuk person er all unaturlige stoffer, dvs annet enn ren luft, som inhaleres til besvær.

Jeg kan se fordelen av av å bruke slik tåkelegging, men samtidlig ser jeg et problem for personer med astma enten de jobber i butikken eller kunder som besøker butikken. Jeg vet for et faktum at slik røyk som skal brukes som også brukes ved for eksempel konserter og også ble brukt mens jeg gikk på en redningsaksjonskurs med Røde Kors gir meg som er astmatisk alvorlige astmaanfall. Jeg fikk en så sterk reaksjon på røyken til tross for at det bare sivet ut gjennom dørrsprekken at jeg ikke kunne delta på øvelsen. Hvis jeg reagere på slike røyk, er det svært sannsynlig at mange andre også reagerer på den.

Det er forhåpentligvis ganske sjeldent at en butikk er under angrep og må bruke røyk, men hvis en person som har astma, som meg, ville være i butikken mens røyken spres i butikken vil det gi akutte helseproblemer. Jeg for én ville måtte transporteres akutt til sjukehuset.

Det kan høres fantastisk ut, og tilsynelatende ufarlig med slik tåkelegging av lokalene, men for f.eks meg ville en slik røykutvikling være svært alvorlig.

For personer med svært alvorlig astma vil dette kunne være et spørsmål om liv og død.

Vennligst kontrollere hva helsekonsekvenser det vil gi før dere tar i bruk slike produkter. Astmatiske personer reagerar med å ikke få pust, og i alvorlige tilfeller slutter personen å puste.

Jeg er svært skeptisk til denne type tåkelegging av områder der allmennheten har adgang. I verste fall kan dere gjøre kundene sjuke, og deres ansatte også. (Og muligens også raneren.) Uansett person det ville gjøre sjuk, vil det kunne reise en del spørsmål om lovbrudd grunnet at kunder og ansatte blir påført helseskader.

In English

This is not about smoking, but smokeprotection of stores during robbery in buisness hours. I watched the evening news Dagsrevyen 21 on 6. of December 2011 about 16,57 minutes in the show, a goldsmith and Jewelery shop Mestergull in Tønsberg in Norway to test a new type of service protection. When the store is robbed  thick smoke is spread in the store to make it difficult for thieves to see and conduct the robbery, and taking money and goods in the store. The smoke will be used when the stores are being robbed during business hours.

We are told in the news coverage that the smoke is harmless, but for a person having a lung illness like for an example asthma then anything but inhaling air is harmful.

I can see the advantage of filling the shop with smoke so the burglar do not see, but I also see a problem for asthmatic people either working in the store or customers visiting the store.  I know for a fact that such smoke used which is also used by, for example, concerts and was also used while I was on a rescue course with the Red Cross gives me that is asthmatic a severe asthma attack. I got such a strong reaction to the smoke that I could not participate in the exercise. If I respond to such smoke, it is very likely that many other people react to it also. It is hopefully fairly rare that a store is under attack and must use smoke, but if a person has asthma like I got and would be in the shop while the smoke is spread it will provide acute health problems. I for one would have to be transported to the emergency hospital if that would happen.

It may sound great, and seemingly harmless with such obfuscation of the premises, but it could get a very serious outcome cause of health issues.

For persons with severe asthma it is a matter of life and death.

Please check what health consequences it will bring before you start using such products. Asthmatic people end up having difficulty breathing when inhaling unclear air, and in severe cases, the person stops breathing.

I am very skeptical about this kind of obfuscation of the areas where the public has access. At worst, you make your customers sick, and their employees also. (Maybe even the robber.) And making people sick may raise a law issue cause of customers getting sick.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s