Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

How I handle perfumed friends

Leave a comment

Translation in English further down.

De er fortsatt mine venner også om de fortsetter å bruke parfyme. Men du skal da vite at du skader min helse. Hvordan jeg håndterer parfymerte venner kan være vanskelig ibland fordi dette parfymespørsmålet er ibland sensitivt, ibland like sensitivt som jeg er sensitiv overfor parfymen. Noen kan ikke skjønne at parfyme kan skade andre, mens andre aksepterer at det er slik men ikke tror det er så farlig så lenge som jeg ikke får et stort astmaanfall.

Jeg informerer om at parfyme gjør meg sjuk. Jeg medisinerer. Hvis de likevel fortsetter å bruke parfyme når jeg er med, da må jeg bruke mye mere medisin og så holder jeg pusten når de kommer for nært. Ja, omtrent som man gjør når noen lukter vondt. Jeg synes også at parfyme dufter godt, men jeg blir sjuk av det likevel, det irriterer luftveiene, slimhinnene og lungene mine slik at jeg får tung pust, hoste og astmaanfall av det.

De som ikke bare lar være å bruke parfyme når jeg er med, er nokk de som ikke ser at også bare litt i lengda gjør sjuk, f.eks. at en liten eksponering under lengre tid er like ille som stor eksponering under kort tid. At også om jeg ikke står og hoster lungene av meg så får jeg en reaksjon. Små doser over lenger tid gjør at det bygger seg opp og 4-5 timer senere kan jeg få en astmaattack. Det kan godt skje etter at vi har skilt lag, og jeg har kommet meg hjem. Det bygger seg altså opp over tid, også om eksponeringen er liten.

Venner som er gla i en vil ibland gi en klem. Det er koselig, da blir jeg gla. Men om de har parfyme på seg da kan det bli problemer. Jeg liker jo å få en klem, å få en klem er koselig, men er jo ikke så koselig å bli sjuk av en klem. Nå er det jo i og for seg ikke klemmen jeg blir sjuk av. En klem vil jeg gjerne ha, men parfymen kunne jeg klare meg uten, det er den som gjør sjuk.

– Jeg vil gjerne møte deg, men jeg vil ikke treffe din parfyme!

Koselig er det også å gå sammen med venner, ta bilen, shoppe, ut og spise, fare på tur og så videre. Men har de parfyme på seg da senker det gleden litt fordi da må jeg gå mindst noen steg, helst noen meter, unna de for å klare å gå sammen med de. I bilen går ikke det i det hele tatt, det er et lukket rom da muligheten å bevege seg bort er ubefintlig, man sitter der man sitter.. Om noen likevel har parfyme på seg, da må jeg åpne vinduene, jeg sier ikke stort men smyger hånda ned til knappen og åpner. Er det kalde ute, det er likegyldig, åpne må jeg. Noen ganger er det for mye parfyme og da må jeg ut av bilen, eller personen må ut av bilen og vaske seg før vi kan fare. Noen ganger tar jeg bare stopper jeg et sted ved f.eks. en kiosk som en unnksyldning for å komme meg ut.

Det setter meg i en litt ubehagelig situasjon. Man vil jo slippe å klage, og man vil jo ha hyggelig, men da lungene stritter imot da må man si stopp. Men samtidlig vet man at når man gjør det, sier stopp og du må gå og vaske deg, da kan man i samme setningen krenke den andre som gjorde seg fin. Den personen kanskje til og meg gjorde seg fin for meg. Jeg opplever slike situasjoner som vanskelige.

Jeg unngår ofte å vise at jeg blir sjuk. Jeg tar medisin da ingen ser, eller jeg tar medisin uten å si hvorfor jeg må ta medisin. Kanskje det er feil av meg, men samtidlig så har jeg jo sagt og forklart til alle at jeg blir sjuk, så jeg burde jo ikke måtte gå og mase hele tiden?

Kanskje de ikke forstår hele omfanget? Bare fordi jeg ikke detter om og støtter meg til veggen så tror folk jeg ikke blir sjuk? Er jeg for tapper? Men sannheten er jo at jeg dytter i meg så mye medisin for å dempe sjukdomssymtomene for å kunne være rundt de at jeg får skjelvinger på hendene. Skjelvinger på hendene er bivirkningene av medisinen jeg tar. Jeg kan også for økt hjerterytme. Der er en grense for hvor mye medisin man kan ta før det får en negativ effekt på helsen ved bivirkninger.

Mitt ønske er at alle som har en rundt seg som er sensitiv for parfyme, at dere ikke bruker parfyme, fordi det gjør det lettere og koseligere å omgåes dere.

In English

They are still my friends even if they continue to use perfume. But you should know that you hurt my health. How do I deal with perfumed friends can be difficult at times, because this question of perfume at times is sensitive, sometimes just as sensitive as I am sensitive to perfume. Some seem to not understand or not know that perfume can harm others, while other accepts that this is so, but do not think it’s so dangerous as long as I do not get a big asthma attack.

I am informing them that perfume makes me sick. I medicate. If they still continue to use perfume when I’m around, then I use a lot more medicine and I hold my breath when they get too close. Yes, much like you do when someone smells bad. I also think that the perfume smells nice, but I get sick from it, it sensitives the respiratory tract, mucous membranes, and my lungs so that I get shortness of breath, coughing and asthma attacks from it.

They seem to fail to see that only a little use of perfume  makes sick in the long run. They seem to not understand that a small exposure during a period of time is as bad as a big exposure for a short time. That even though I do not stand coughing my lungs of me I do get a reaction. Small doses over longer time allows the build-up and 4-5 hours later I get an asthma attack. It may well happen after we parted, and I have come home. It builds up over time, ie, whether the exposure is small or big.

Friends who are fond of  me will at times give a hug. It is cozy and I like it. But if they have the perfume on then it can be a trouble. I like to get a hug, to get a hug is nice, but is not so nice to be sick from the hug. Now it is not the hug itself I get sick from. A hug, I would like to have, but the perfume I could do well without, it is the perfume that makes sick.

– I like to meet you, but not your perfume!

Nice is also to go with friends, take the car for a spin, shop, dine out, go on tour and so on. But when they have perfume on then it lowers the enjoyment a bit because then I have to walk least a step, preferably a few meters away from the others to be able to walk with them. The car is a whole different matter, it’s a closed room when the opportunity to move away is not there You sit where you sit and can not get away.. If anyone still has perfume on, then I open the windows, I do not say much but slips my hand down to the button and open. Is it cold outside, it does not matter, I must open. Sometimes there is too much perfume and then I have to get out of the car because of my lungs close up, or the person must be out of the car and wash before we can go.

It puts me in an uncomfortable situation. One want not to complaint, and one want surely to have a nice time, but when the lungs resist then you have to say stop. But at the same time one know that when one do say stop, and tell them you must go and wash yourself, as you can in the same sentence violate the others who did put perfume on to be fine. They maybe even did it for you.

I avoid often to show that I am sick, I want our time together will be about having a nice and fun time, and not about that I am sick. I take medicine when nobody is watching, or I take the medicine without saying why I have to take medicine. Maybe it’s wrong of me, but at the same time as I already said and explained to everyone that I am sick, so I should not have to go and nag all the time?

Maybe they do not understand the full range? Just because I do not fall over and stand clinging myself to the wall so do not people think I am sick? But the truth is that I push in me so much medicine to curb the illness to be around those who use perfume that I get tremor hands. Tremors of the hands are the side effects of the medication I take. A high heart rate is also a side effect. There is a limit to how much medicine you can take before it gets a negative effect on the health.

My wish is that everyone who is around people that are sensitive to perfume, that you do not use perfume because it makes it easier and nicer to associate with you.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s