Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

When is Symbicort Turbuhaler empty?

2 Comments

(Scroll down for English)

När är Symbicort Turbuhaler tom?

Jag har ofta känt mig osäker på när inhalatorn är helt tom, dumt att kasta medicin och man vill ju inte ända upp sjuk och utan p.g.a att den är tom. Nu har jag fått svar på frågan som jag har undrat över länge, 5 år efter att jag började med medicinen. Ingen har kunnat svara på det förut. När är min Symbicort Turbuhaler tom? Hur vet jag exakt när jag ska byta inhalatoren till en ny?  Jo, där är en indikator, men måste det röda fältet täcka hela fönstret eller bare en del av det? Äntligen fann jag svar!

Jag har vridit fram och tillbaka på min Symbicort Turbuhaler flera gånger. Kan jag få i mig en större dos nu om jag inhalerar?
Även om du vridit flera gånger kan endast en dos vridas fram innan du inhalerar. Dosindikatorn kommer dock att registrera alla laddade doser.

Jag har tagit ett par doser av min Symbicort Turbuhaler, men räkneverket visar samma. Varför?
Dosindikatorn är markerad i intervaller om 20 doser. Den visar alltså inte varje dos.

När är Symbicort Turbuhaler tom?
När du ser en röd markering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. Vid de sista 10 doserna kommer dosindikatorns bakgrund att bli röd. När “0” med röd bakgrund visas i mitten av indikatorfönstret måste du börja på en ny Symbicort Turbuhaler.”

Läs mera om Symbicort Turbuhaler

Vad använder man Symbicort Turbuhaler till?
Det är en inhalationsmedicin som används mot astma.

Vad är astma?
Astma är en kronisk lungsjukdom.

  • Astma inkluderar: Svårighet att andas pga sammandragning av luftvägarna. Dessa sammandragningarna förvärras och förbättras beroende på olika förhållanden.
  • Känsliga luftvägar som reagerar på olika saker som (men inte uteslutande) rök, cigarettrök, pollen, kall luft, ansträngning, något man är allergisk mot.
  • Svullnad inflammation av luftvägarnas slemhinnor.
  • Symptom på astma inkluderar hosta, väsande andning, och trånghet i bröstet.
  • Se film om astma Denna filmen är otroligt bra och jag rekommenderar alla att se den. Om jag har något att tillägga efter egna erfarenheter så är det väl att det inte helt stämmer att “man kan styra astma med bara lite mediciner”. Det krävs mer än lite mediciner och att man behöver hålla sig undan det man inte tål för att undgå onödig inflammation i luftvägarna och astmaanfall. I övrigt helt toppen film och jag rekommenderar den varmt.
    Klicka här: https://www.symbicort.se/ui/flash/astma/index.html

Källa: symbicort.se/Fragor-och-svar/ och Läkemedelsverket Sverige

In English

When is Symbicort Turbuhaler empty?

I have often felt insure of when the inhaler is empty, foolish to throw medicine and you do not want up and ill, but because it is empty. Now I have found answers to the question I have wondered a long time, 5 years after I started with the medicine. Nobody has been able to answer it before. When is my Symbicort Turbuhaler empty? How do I know exactly when to change the inhaler to a new one? Well, there is an indicator, but the red have to cover the entire window or just a part of it? At last I found the answer!

“I have switched back and forth on my Symbicort Turbuhaler several times. Can I get me a larger dose now if I inhale?
– Even if you turned several times, only one dose to face, before you inhale. The dose indicator, however, will record all loaded doses.

I’ve taken a few doses of my Symbicort Turbuhaler, but counter displays the same. Why?
– The dose indicator is marked in intervals of 20 doses. It does not show any dose.

When is Symbicort Turbuhaler empty?
– When you see a red mark at the edge of the window, there are approximately 20 doses left. In the last 10 doses, dose indicator light will turn red. When “0” on the red background in the middle of the window, you must start a new Symbicort Turbuhaler.”

Read more about Symbicort Turbuhaler (Swedish, use a translator)

What do you use Symbicort Turbuhaler for?
It is a inhalationsmedicin used to treat asthma.

What is asthma?
Asthma is a chronic lung disease.
■ Asthma include: difficulty breathing due to narrowing of the airways. These contractions intensify and improve the response to various conditions.
■ sensitive airways that react to different things (but not exclusively), smoke, cigarette smoke, pollen, cold air, exercise, something you are allergic to.
■ Swelling inflammation of the lining of the airways.
■ Symptoms of asthma include coughing, wheezing, and chest tightness.

Please also view this video on asthma to learn more.

Source: symbicort.se/Fragor-och-svar/ and Läkemedelsverket Sweden.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

2 thoughts on “When is Symbicort Turbuhaler empty?

  1. Such a precisely informative article

    Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s