Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Extensive challenges and Asthma – by Annelie Molin

Leave a comment

(Scroll down for English)

Omfattende utfordringer

“Minst 1,5 millioner mennesker i Norge har astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhetssykdommer. Mange har alvorlige plager.

Helsevesenet har et utilfredstillende tilbud til disse brukergruppene: Svært varierende kunnskapsnivå, mangelfull diagnostisering, lite opplæring av brukere og pårørende, feilaktige behandling og fravær av habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Dette må bli mye bedre.

Den mest alvorlig bekymringen er økningen i antall mennesker som utvikler sykdommene. Verdens Helseorganisasjon antar at 50 prosent av verdens befolkning vil ha utviklet en eller flere allergier i år 2030. Varslede klimaendringer kan forverre situasjonen ytterligere. I Norge er forekomsten av astma mangedoblet siden 50-tallet. Forskning på årsaker må intensiveres, men samtidig som vi handler ut i fra det vi allerede vet.

Dårlig inneklima og forurenset uteluft er to kjente områder som krever betydelige tiltak. Kjemikaliebruken i samfunnet har eksplodert. Vårt dagligliv inneholder møter med en rekke helseskadelige stoffer eksempelvis i mat og drikke, klær og møbler – og forbruksartikler tilsatt parfyme. Myndigheten har erkjent alvoret, men gjør for lite.” ~NAAF

Og jeg er helt enig i dette. Jeg har selv opplevd på kroppen å gå gjennom sjukvården og kontakter med leger uten å få noen som helst informasjon om astma, hva jeg har i vente, hva det innebærer å ha astma og hvordan astma rammer. Leger glemmer gjerne å sjekke om astma er yrkesrelatert og om der skal gjøres en yrkesskadeutredning. Det var det i mitt tilfelle og jeg måtte selv være pådriver for alt for å få gjennom yrkesskaden, legen viste null intresse uten at jeg ga beskjed. Spørsmålet dere bør stille da noen blir diagnostisert med astma er: – Hva jobber du med, og hvordan er klima/inneklima der du jobber? Og informasjon må gis om sjukdomen. Alt det jeg vet idag om astma har jeg lært den harde veien gjennom å oppleve det og føle det på kroppen og gjennom å lese det lille som fantes å tilgå på nettet om det. Det er ene og hele årsaken til at jeg har startet min blogging om astma. Før jeg fikk astma var også min blogg fylt med bare feriebilder, og annet “kos”, og ibland noen kommentarer om verden. Men jeg opplevde at der manglet informasjon om hva astma egentlig er, hvordan det rammer og hvordan det oppleves å ha astma. Det var lite å finne om sannheta! Min blogg er ikke en sytevegg for min sjukdom, men en informasjonsbase for deg som vil lære deg hva det virkelig er å ha astma. Det kan til tider høres som syting, men så er det heller ingen ferie å ha det heller. God lesing folkens.

Og til alle leger, dere må bli bedre på å gi informasjon og undersøke om det er en yrkesskade!!

Kilde: http://naaf.no/Documents/Brosjyrer/naaf/Strategi%202010-2019.pdf

In English

Extensive challenges

“At least 1.5 million people in Norway have asthma, allergies, eczema, COPD or hypersensitivity diseases. Many people have serious problems.

Health care has an unsatisfactory offer for these user groups: very varied level of knowledge, inadequate diagnosis, minimal training of users and relatives, improper treatment and the absence of habilitation and rehabilitation services. This must be a lot better. The most serious concern is the increase in the number of people who develop diseases. World Health Organization believes that 50 percent of the world’s population will have developed one or more allergies in 2030. Notified climate change may exacerbate the situation further. In Norway, the prevalence of asthma increased many-fold since the 50th century. Research into the causes must be intensified, but that we act on what we already know. Poor indoor air quality and outdoor air pollution are two known areas that require significant action. Chemical use the community has exploded. Our daily life includes meetings with a number of harmful substances such as food and drink, clothing and furniture – and consumables added perfume. The authority has acknowledged the seriousness, but do too little. ” NAAF

And I totally agree with this. I have personally experienced in first hand go through medical care and contacts with physicians without receiving any information about asthma, what I have in store, what it means to have asthma and how asthma affects. Doctors often forget to check whether asthma is work related and whether there should be an injury report. That was the case with me, my asthma is a work injury, but I myself had to make the injury report happen, the doctor did nothing without me pushing.  The question that should be asked when a person get the diagnoses asthma is: – What is your occupation, and what is the indoor clima like where you work? And information must be given there and then. Everything I know today about asthma, I have learned the hard way by experiencing it and feel it on the body and through reading what little there was to find online about it. It is the one and the whole reason I started blogging about my asthma. Before I got asthma was also my blog filled with just holiday pictures, and other cozy content and at times some comments about the world. But I felt that there was missing information about what asthma really is, how it affects and how it feels to have asthma. There was little to find the truths! My blog is not a whining wall of my illness, but an information base from which to learn what it really is to have asthma. It can at times sound like complaining, but the reality is it is not always a sunday strawl to have it either. Happy reading folks.

And please, all doctors, you must become better in giving information about the illness and to check out for work injuries.

Source: http://naaf.no/Documents/Brosjyrer/naaf/Strategi%202010-2019.pdf

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s