Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Importance of medicine

Leave a comment

Astmamedisin

(Scroll down for English)

Astmamedisin

Enten du som leser dette nå har astma selv eller ikke har det så kan det være bra å vite hvorfor det er så viktig med medisiner ved astma.

En vanlig misforståelse er at astma er samma som allergi. Men denne misforståelsen er på det grøvste feil. Astma er en lungesjukdom som er kronisk. Astma kan være utløst av allergi, men det betyr ikke at astma og allergi er samme sak. Man kan ha astma uten å være allergisk mot noe. Så her er forskjellen mellom astma og allergi. Astma er en ren lungesjukdom som påvirkes av ytre faktorer som f.eks. noe man er allergisk mot, eller noe vi kaller irritanter. Irritanter er noe man ikke nødvendigvis er allergisk mot, men de irriterer lungene slik at et astmaanfall utløses. Annet som kan utløse astmaanfall er psykisk / emotionell og fysisk stress, angst og uro, fysisk aktivitet, værforandringer (høgtrykk / lavtrykk), vått vær, kulde, allergifremkallende stoffer som pollen, parfyme, muggsopp og hustøvmidd, tobakksrøk, støv, forurensing, tåke, kulde, ulike gasser, sterke lukter, medisiner, virusinfeksjoner og noen medikamenter m.m. Astma kan være arvelig, men det er ikke alltid slik. Man kan få astma i ung alder, og som voksen. Innen noen yrker er astma mere vanlig at den kommer som en yrkesskade, og inne- og utemiljø har mye å si for om du utvikler astma enten det er på jobben eller andre steder, eller om din astma er god eller ille.

Astma er veldig vanlig. WHO har regnet ut at ca 235 millioner personer verden over har astma og i Norge har ca 1,5 millioner mennesker astma.

Medisinering
En som har astma får medisiner i form av inhalatorer og piller. Inhalatorene virker slik at de demper betennelsen i lungene, og gjør at musklene rundt bronkene i lungen slapper av. Det er nemlig slik at en person som har astma har en kronisk betennelse i lungene og bronker som kramper ved et astmaanfall, og det er dette som gjør at det blir vanskelig for en person med astma å puste.

Lunger med astma – til venstre en frisk bronkie – lett å puste gjennom, og til høyre en sjuk bronkie – ikke så lett å puste gjennom.

 • Anfallsmedisin (korttidsvirkende beta2-agonist). Brukes når man blir tett og tungpustet. Virker i løpet av 1-5 minutter. Har effekt i 2-4 timer.
 • Anfallsforebyggende medisin (langtidsvirkende beta2-agonist). Virkningen varer i minst 12 timer.
 • Forebyggende astmamedisin Kortison til inhalasjon tas daglig. Kortison gitt på denne måten, har ikke de uønskede bivirkningene som forbindes med kortison i tablettform.
 • Andre forebyggende astmamedisiner Leukotrienantagonist finnes som tabletter eller granulat og tas en gang i døgnet. Den brukes også ved høysnue (allergisk rhinitt). Teofyllinpreparater finnes som tabletter.
 • Kombinasjonspreparater er en blanding av forebyggende og anfallsforebyggende medisin i en enkelt inhalator.
 • Kortison For den som har alvorlig astma kan det være nødvendig å bruke kortison i tablettform. Dette gis i form av kurer over 2- 4 uker eller en sjelden gang som vedlikeholdsbehandling ved særlig alvorlig astma. Slik behandling har en kraftig virkning på betennelsen i luftveiene.
 • Adrenalin Blir gitt ved sykehus eller for folk som har det foreskrevet og tas med en injeksjonspen dei har med seg. Det tas enten som et injeksjon eller inhaleres. Adrenalin er hurtigvirkende hormon fra midten av binyrene nær våre nyrer. Adrenalin gjør at pulsen øker, gjør slik at hjertet slår fortere, og forbereder kroppen din for krisetiltak. For astma er medisiner som likner adrenalin brukt for å raskt avhjelpe kraftige astmaanfall. Adrenalin blir brukt ved hjertestans, alvorlige anafylaktiske reaksjoner (normalt allergi med astma som leder til organdysfunksjon). Ev. ved kardiogent sjokk eller alvorlig hjertesvikt med lavt blodtrykk. Alvorlig lavt blodtrykk av andre årsaker. Bronkialslimhinneødem og akutt falsk krupp hos barn.

Man kan vel ta medisin litt nå og da?
Har du astma og slurver med medisinene? Glemmer du å ta medisinene eller lar være ibland fordi du ikke gidder? Eller lar du inhalatoren ligge igjen hjemme fordi den buler så i lomma på finstasen? Den får ikke plass i aftenvesken? Den tar så masse plass og du gidder ikke ta den med deg?

Da utsetter du deg selv for livsfare. Jo, det er ganske enkelt slik. Lungene er et vitalt organ i kroppen som må fungere for å kunne gjøre jobben sin å ta opp oksygen til kroppens alle organer, inkludert hjernen. Tar du ikke dine forebyggende medisiner hele tiden og hopper over det ibland, da fjerner du rustningen som hindrer at astmaen tar over, og du blir da mere, lettere og oftere sjuk. Får du et astmaanfall og du ikke har dine medisiner da fylls luftveiene i lungene dine med slim og musklene rundt dine bronker kramper og tar knipetag slik at luftveien blir blokkert. Det vil si at lungene fungerer ikke som de skal. Det er dette som kalles et astmaanfall. Da luftveiene blir blokkert da kan ikke luft og oksygen passere, personen som har astma får ikke pust og oksygenintaket synker. Hvis dette foregår tilstrekelig lenge da kan i verste tilfelle personen dø av kvelning.

At en person har pustevansker kan man høre på hosting, hvesing, røsten høres rar ut, blålilla lipper, og i alvorlige tilfeller voldsomme forsøk å få luft, og i siste trinn mister bevisstheten, og aller siste trinn at personen slutter å puste og dør. Hvor lang tid det går fra første tegn på pustevansker til siste trinn kommer an på hvor alvorlig astma personen har, og hva som utløser astmaen. Alla astmaanfall kan også vise forskjellige ansikt. Det er ikke slik at et astmaanfall er bare på en måte og bare oppleves på en måte. Et astmaanfall kan være på forskjellige måter, enten voldsomme eller ikke. Felles for alle astmaanfall er dok at der foregår pustevansker i forskjellige grad, og det er dette som er et viktige.

Når du ikke skjøter din medisinering da utsetter du deg for alt dette og risikoen for å gjennomgå alt dette.

Så er det vel bare å ta medisinen då så er man alltid frisk?
Riktigt så enkelt er det ikke. Astma er som sagt en kronisk sjukdom. Hvor alvorlig den er kan gå i bølger, noen perioder er astmaen lettere å temme og andre ganger lager den masse bråk. Slik at i perioder vil en person med astma oppleve å være mere sjuk enn andre perioder.

For å kunne temme astma på best mulig måte MÅ man også unngå alt som gjør at man kan få astmaanfall. Hva som utløser astmaanfall kan være litt personlig, ikke alle er allergisk mot de samme tingene, men de fleste reagerer på de samme irritantene og andre omstender.

Så også om du medisinerer slik som du skal og likevel utsetter deg for ting du vet du blir sjuk av, da vil astmaen forverres likevel.

Om du slurver med medisinen og å unngå det du blir sjuk av, uansett årsak,  så slutt med det. Eller kjenner du noen som slurver med medisinen mot astma så send denne siden til dei og passe på de og hjelp de med å pleie astmaen sin bedre.

En astma som ikke blir tatt om hånd på ordentlig måte kan også forverres og man kan få symtomer som er varige.

Får du symtomer på astma som ikke vil gå over til tross at du tar dine medisiner og holder deg unna allergener og irritanter da må du omgående til sjukhuset for å få hjelp. Skjer dette over lenger tid også etter at du har fått pleie på sjukhuset da bør du ta kontakt med legen din slik at du får mere og sterkere medisiner som holder styr på astmaen din.

Ta vare på deg selv!

Annelie

 ~o~

“Å sende et brev er en god måte å gå et sted uten å flytte noe annet enn ditt hjerte.” ~ Phyllis Theroux

In English

Asthma medicine

Asthma Medicine
Whether you’re reading this now has asthma or not there then it might be good to know why it is so important with medication in asthma.

A common misconception is that asthma is the same as allergies. But this misunderstanding is at wrong. Asthma is a lung disease that is chronic. Asthma can be triggered by allergies, but that does not mean that asthma and allergies are the same thing. You can have asthma without being allergic to something. So here is the difference between asthma and allergies. Asthma is a lung disease that get affected by external factors such as. something you are allergic to, or what we call irritants. Irritants are not necessarily something you are allergic to, but they irritate the lungs so that an asthma attack is triggered. Others that can trigger asthma attacks are psychological / emotional and physical stress, anxiety and agitation, physical activity, weather (high pressure / low pressure), wet weather, cold weather, fog, allergy-causing substances like pollen, perfume, mold and house mite, tobacco smoke, dust, pollution, gases, strong smells, medications, viral infections and some medications etc. Asthma can be inherited, but it is not always so. One can get asthma at a young age, and as an adult. In some professions, the condition is more common that it comes as an occupational injury, and indoor and outdoor environments have much to say if you develop asthma either at work or elsewhere, or if your asthma is good or bad.

Asthma is very common. WHO has estimated that approximately 235 million people worldwide have asthma, and in Norway about 1.5 million people has asthma.

Medication
Someone who has asthma medications got medication in the form of inhalers and pills. Inhalers dampen the inflammation in the lungs and causes the muscles around the Bronchioles in the lung relaxes. The fact that a person with asthma have a chronic inflammation of the lungs and the bronchioles that seizures of an asthma attack, is what makes it difficult for a person with asthma to breathe.

Lungs with asthma – left fresh bronchiole – easy to breathe through. To the right a sick bronchiole – not easy to breathe through.

 • Seizure Medicine (short-acting beta2-agonist). Used when you get closed up and short of breath. Works in 1-5 minutes. Have effect in 2-4 hours.
 • Seizures Preventive Medicine (long-acting beta2-agonist). Effect lasts for at least 12 hours.
 • Preventive asthma medicine Cortisone for inhalation taken daily. Cortisone given in this way, do not have the unwanted side effects associated with cortisone in tablet form.
 • Other preventive asthma medication Leukotriene is available as tablets or granules and is taken once a day. It is also used for hay fever (allergic rhinitis). Teofyllinpreparater available as tablets.
 • Combination preparations are a mixture of preventive and prophylactic medicine in a single inhaler.
 • Cortisone For those who have severe asthma may need to use cortisone in tablet form. This is given in the form of courses of 2-4 weeks, or occasionally as a maintenance treatment for particularly severe asthma. Such treatment has a powerful effect on inflammation in the airways.
 • Adrenaline Given at hospitals or for people who has it prescribed and bring the pen with them. It is either taken as a shot or inhaled. It is the quick-acting hormone from the middle of the adrenal glands near our kidneys. It makes your pulse race, makes your heart thump, and readies your body for emergency action. In asthma, the medicines which resemble adrenaline quickly relieve asthma for a short time. So they are called ‘relievers’. Used at Asystole, cardiac arrest. Severe anaphylactic reactions (normally allergies with asthma). Ev. by cardiogenic shock or severe heart failure with hypotension. Severe hypotension from other causes. Powerful asthma attacks, especially in children. Bronkialslimhinneødem and acute subglottic laryngitis (croup) in children.

You can take medicine only now and then?
Do you have asthma and are careless with taking the medicines? If you forget to take medications, og just let it be because you do not bother? Or leave the inhaler remain at home because it bulges so in the pocket of nice clothes? It does not fit in your evening bag? It takes so much space and you can not be bothered to take it with you?

Then you expose yourself to danger. Yes, it is simply like that. The lungs are a vital organ in the body that must act in order to do their job to take up oxygen to all organs in the body, including brain. Don’t you take your preventive medication all the time and skip over it sometimes, then you remove the armor that prevents asthma takes over and you will be more easily and more often sick. If you get an asthma attack and you do not have your medication with you, then your airways in the lung becomes filled with mucus and the muscles around your Bronnchioles cramps and takes a firm grip so that the air path is blocked. This means that the lungs do not work properly. This is called an asthma attack. When the airway is blocked then you can not pass through air and oxygen, the person with asthma can not breathe and the oxygen intake drops. If this is done long enough in the worst case the person to die of suffocation.

That a person has difficulty breathing, one can hear on coughing, wheezing, their voice sounds funny, dark blue / purple lips, and in severe cases violent attempt to get air, and in the last step to lose consciousness, and the very last step that the person stops breathing and dies. How long it runs from the first sign of difficulty breathing to the very last step depends on how serious the person has asthma and what triggers the asthma. All asthma attack can also show different face. It’s not like an asthma attack is only one way and be experienced in only one way. An asthma attack may be in different ways, whether violent or not. But common for all asthma attacks are that takes place breathing difficulties in different degree, and this is what is important. When you do not take care of your asthma with medication then you expose yourself to all this and the risk of undergoing all this.

So it’s just taking the medication and is always healthy right?
It is not as simple as that. Asthma is a chronic disease said. How serious it can go in varies in waves, some periods are easier to tame asthma and other times it makes a lot of trouble. So at times, a person with asthma experience to be more ill than other periods.

In order to tame asthma in the best possible way, one must also avoid anything that makes it possible to get asthma attacks. What triggers an asthma attack can be quite personal, not everyone is allergic to the same things, but most respond to the same irritants and other circumstances.

So even if you medicate like you should and yet expose yourself to things you know you are sick from, then your asthma get worse anyway.

If you are sloppy with the medication and to avoid what you are sick from, for whatever reason, so stop it! Or do you know someone who is careless with the medicine for asthma, please send this page to them and look after them and help those with caring for their asthma improved.

An asthma that is not taken in the hand on the proper way can also worsen and you can have symptoms that are lasting.

If you get symptoms of asthma that will not go over despite that you take your medicines and keep you from allergens and irritants then you must immediately go to the Hospital for help. If this happens over a longer time even after you have received care at the Hospital then you should contact your doctor so that you get more and stronger medication that keeps track of your asthma.

Take care!

Annelie

~o~

“To send a letter is a good way to go somewhere without moving anything but your heart.” ~ Phyllis Theroux

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s