Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Predjudice

Leave a comment

(Scroll down for English)

Fordommer, smake på ordet.. Det er å dømme noen på forhånd. Mange gjør dette. De ser noe fra utsiden uten tilstrekelig kunnskap om hvordan landet ligger på ordentlig.

Det er f.eks. litt for ofte jeg gjennom 30 år har hørt fra kolleger og andre ting som:

“- De som går på trygd er late og gidder ikke jobbe… noen dager går de med stokker og andre dager ikke. De er bare late, de gidder ikke jobbe. De kunne godt jobbe som alle andre.” osv…

Hva vet vi andre egentlig om andres liv som vi ikke kjenner godt? Og hvor mye vet vi egentlig om andres liv som vi tror vi kjenner godt?

Ganske lite skulle jeg ville si. Og når det gjelder sjuke mennesker så må man være professor i biologi og alle verdens sjukdommer for å kunne si at den eller den “er bare lat”.

Gjennom Facebook snubler man gjerne over sider på nett, og i dag fant jeg en side som veldig godt beskriver det jeg snakker om her, og som jeg selv ofte har tenkt på når jeg har hørt kommentaren: “- De er bare late, de vil ikke jobbe.”

“Når noen sier de er i smerte, er de i smerte. Det gjør ikke noe at de “ser” ok ut. Det finnes inget offisielt ansikt for smerte. Hvis de beveger seg sakte, så la dem ta sin tid. Bare fordi en dag de har et “godt” øyeblikk, da betyr ikke det at de er fine nå eller alle dager. Med kroniske sykdomssymptomer er det slik at plagene kommer og går. En dag er kanskje ikke så ille, eller over vannflata, og de kan være i stand til å jobbe ute i hagen for en time. Dette betyr ikke at de alle dager kan de gå ut å spise, lage mat, fare på byen, jobbe… Når du er syk da lærer du å ta det øyeblikket som det kommer eller til å leve “fem minutter av gangen.” Så prøv å ikke sammenligne dager eller aktiviteter. Personen er ikke falsk. Det er normalt for en kronisk syk person å ha gode tider og dårlige tider. Mest sannsynlig skulle en kronisk syks person sine “gode” tider lande en normalt frisk person på sykehuset, men de har lært å leve rundt sine symptomer og får ikke panikk lenger på visse plager, smerter eller rare nevrologiske symptomer.” – Lisa Hilton

Jeg mener dette er helt riktig, slik det blir beskrevet. Bare tenk over det, de fleste kjenner noen som har låk rygg, skulder, nakke, bein, føter eller liknende, ikke sant? Har de likt vondt hver dag, eller er det slik at de har det litt bedre noen dager, og verre andre dager?

Der er mange rare sjukdomer i verden, og jeg synes ikke man skal gjøre seg ekspert på sjukdom og helbred når man ikke kan forbokstaven av det. Alfabetet innholder mange: MS, Ischias / Isjias, KOLS, verking, betennelser, nerver, psykiske problemer, muskler, interne organer, overfølsomhet, listen kan gjøres lang. De ferreste kan alt om dette og så absolutt ikke alt om hvordan det er å leve med det.

Kroppen er en komplisert gjenstand, den lever sitt eget liv uansett hva vi måtte mene om hva den skal klare og ikke kan klare. De som er sjuke gjør sitt beste. Går de med stokk en dag og ikke med stokk neste dag så bør vi være glade for dei, ikke klandre de fordi de for engangs skyld har det litt bedre.

Personlig så har jeg litt forhåndsinnsikt i problemen da jeg har en kronisk sjukdom (astma) som lever sitt eget liv. Det er lugnene som bestemmer, og jeg har lite å si når de for det for seg å lage trøbbel. Ok, jeg jobber heltid, men det å ha astma gir en innsikt i hvordan det er å ha en kropp som ene dagen kan være snill med en, og neste dag så er den meget slem med en. Jeg har i grunn aldri hatt den fordomsfulle holdninga jeg titt hører fra andre: – De er bare late og de gidder ikke jobbe…

Noen har det verre enn andre, og jeg synes vi skal gratulere de da de har noen bedre dager, og hjelpe de når de har det vondt. Ikke dømme dei.

~o~

Ingen blindskap er som fåkunne.

In English

Prejudice, taste the word .. It is to judge anyone in advance. Many people do this. They see something from the outside without enough knowledge of how the lives of others is for real.

There are, for example, too often through 30 years I have heard from colleagues and others saying things like:

“- Those who are on Social security is lazy and can not be bothered to work. and.. Some days they go with sticks and other days not. They are only lazy, they do not bother to work. They could well work as everyone else.” etc. ..

What do the rest of us really know about other people’s lives that we do not know well? And how much do we really know about other people’s lives that we think we know well?
Very little I would say. And when it comes to sick people so you must be a professor of biology and diseases all over the world to say that this or that “is just lazy”. Are you?

Through Facebook I often stumble across sites on the net, and today I found a page that describes very well what I’m talking about here, and I myself have often thought of it when I heard the comment: ” – They are just lazy, they will not bother working.”

“When someone says they are in pain, they are in pain. It does not matter that they” look “fine. There’s No official face of pain. If they move slowly, so let them take their time. Just because one day they had a “good” moment, does not mean they are fine now or any day. With chronic disease symptoms is that symptoms come and go. One day may not be as bad, or above the water line, and they may be able to work out in the garden for an hour. This does not mean that every day they go out to eat or make dishes or running the city, work … When you’re sick when you learn to take the moment as it comes or to live “five minutes at a time.” So try not to compare the days activities. person is not false. It is normal for a chronically ill person to have good times and bad times. Most likely was a chronic ill person has a “good “sometimes land a normal healthy person in the hospital, but they have learned to live around their symptoms and do not panic anymore on certain ailments, pain or weird neurological symptoms.” – Lisa Hilton

I think this is entirely correct, as described. Just think about it, most know someone who has acing back, shoulder, neck, legs, feet, or similar, right? Do they have the same pain every day, or is it that they have a little better some days and worse on other days?

There are many strange diseases in the world, and I do not think one should make oneself an expert on illness and healing when you do not know the first of it. The alphabet contains many: MS, Ischias/Sciatica, COPD, aches, inflammation, nerves, psychologial issues, mussles, internal organs, sensitivities, the list is long. The fewest can all of this and certainly not all about how to live with it.

The body is a complicated subject, it lives its own life no matter what we may think about what it should be able to do and not do. Those who are sick do their best. They may be stick more one day and not with a cane the next day so we should be happy for them, not blame for once having a little better.

Personally, I have some advance knowledge of the problem when I have a chronic illness (asthma), which lives its own life. It is de lungs who decide, and I have little to say when they order it to make trouble. Ok, I work full time, but having asthma gives an insight into what it is to have a body that one day can be kind to one, and the next day decide to be very bad with with you and fuck you day up. I’ve never really had the prejudiced attitude I often hear from others – they are just lazy and can not be bothered to work … Not before I got asthma, and not later.

Some have it worse than others, and I think we should congratulate those when they have some better days, and help when they are hurting, not judge them.

~o~

There is no blindness like ignorance.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s