Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Perfume free hospitals

Leave a comment

Information from Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF:

(Scroll down for English)

Parfymefrie sykehus – friskere pasienter

http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/#.T6Ep8AlNcOM.facebook

NAAF Dato publisert: 02.05.2012 Sist oppdatert: 03.05.2012

INFORMASJON PUBLISERT AV NAAF at naaf.no

“Din godlukt gjør andre syke. Mange vet ikke dette og tror nesten det er en spøk. Det er ekstra problematisk på sykehus.

3. mai går startskuddet for NAAFs parfymekampanje. Da finner du tillitsvalgte på sykehus over hele landet.

Hvis vi sier parfyme, hva tenker du på da? Neppe kjemikalier. Den  slags befinner seg i garasjen eller skapet under vasken, ikke på  baderomshyllen. Eller..?

Ingen vil unødig utsette seg for kjemikalier fra eksos,  malingsfjernere, bunnstoff til båt eller plantevernmidler. Men selv  kjemikalier som lukter godt utgjør en del av den kjemiske cocktailen som  tar stadig større plass i vår hverdag.

Parfymefrie sykehus Mange reagerer allergiske eller såkalt  overfølsomt på andres godlukter. Det er snakk om 1/4 av befolkningen. Og det er så mye som lukter godt:  Hårprodukter, deodorant, kremer, etterbarberingsvann, parfyme, cologner.  På et sykehus bør vi unngå unødige belastninger som kan gjøre noen  syke. Det er et enkelt tiltak både for pasienter, ansatte og besøkende –  når man bare vet om det.

Astma- og Allergiforbundet syntes derfor dette er et naturlig sted å  begynne med å redusere totalen av kjemisk påvirkning – hvor av  parfymerte egenpleieprodukter er én viktig kilde! Andre land har  allerede tatt lignende skritt.

Landsomfattende kampanje Astma- og Allergiforbundets landsomfattende kampanje starter torsdag 3. mai: Parfymefrie sykehus – friskere pasienter.Vi  befinner oss på en rekke sykehus landet over. Her byr vi på informasjon  og prøver på parfymefrie egenpleieprodukter. Vår oppfordringer er at  alle, ansatte, pasienter og besøkende, heretter unngår parfymerte  egenpleieprodukter på sykehuset, nå som de vet…”

NAAF har æren for denne teksten, jeg er bare med og hjelper til å spre nyheten.

Les mere her: http://naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/

In English

Fragrance-free hospitals – healthier patients

NAAF Date published: 05/02/2012 Last Updated: 03/05/2012

INFORMATION PUBLISHED BY NAAF at naaf.no

“Your fragrance make others sick. Many do not know this and think it’s almost a joke. It is particularly problematic in hospitals. 3 May sees the start of NAAF perfume campaign. Then you will find representatives of hospitals across the country.

If we say perfume, what are you thinking then? Hardly chemicals. The kind located in the garage or cupboard under the sink, not on the bathroom shelf. Or ..?

No one wants unnecessary exposure to chemicals from the exhaust, paint removers, antifouling boat or pesticides. Even chemicals that smells good is part of the chemical cocktail that takes an increasing place in our everyday lives.

Fragrance-Free Many react allergic or are so-called over-sensitive to others’ fragrances. We are talking about 1/4 of the population in Norway. And there’s so much that smells good: Haircare, deodorant, creams, aftershave, perfume, cologne. At a hospital, we should avoid unnecessary strain that can make some sick. It is a simple measure for patients, staff and visitors – when you just know about it.

Norway Asthma and Allergy Association thought this is a natural place to begin to reduce the total of the chemical effects – where the scented personal care products is one important source! Other countries have already taken similar steps.

Nationwide campaign Asthma and Allergy Association’s nationwide campaign starts on Thursday 3 May: Fragrance-free hospitals – healthier patients. We find ourselves in a number of hospitals nationwide. Here we offer information and samples of fragrance-free cosmetics. We encourage all employees, patients and visitors, hereafter avoid scented personal care products in the hospital, now that they know … ”

NAAF has the honor of this text, I am only helping to spread the news.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s