Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

On the road – Folk på reise

Leave a comment

(Scroll down for English)

I dag leste jeg en artikkel i aftenposten.no om en gravid kvinne som ble lite tatt hensyn til i kollektivtrafikken. Som sjåfør i en buss har jeg litt titt sett slik selv. Og det er kjedelige greier når man som sjåfør må gå bak i bussen og fortelle spreke folk at de skal gi plass til handikappa, eldre, gravide, sjuke osv. Litt for ofte ser man at når bussen er full da sitter noen med sekken på nabosetet mens alle andre står som sild i tønne. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skal være en enkel sak å tenke på andre og ikke på seg selv først og kun seg selv. Folk som tvistår på plassen sin i gangene og ikke rikker seg til tross for at der er 20 til som skal gå på bussen. Hva er det med mennesker som ikke klarer å være omtenksomme og generøse med andre?

Og artikkelen jeg leste i Aftenposten illustrerer også dette veldig godt.

“I løpet av de siste to månedene, hvor jeg må sies å se riktig så gravid ut, har jeg kun opplevd to ganger at en medpassasjer har gitt meg sitteplass. Den ene gangen var det en litt mindre gravid jente enn meg som reiste seg, og i dag var det altså en gammel mann. Dråpen i dag, som gjør at jeg skriver dette, var at jeg var i ferd med å sette meg ned når to femtiåringer, en kvinne og en mann, brøyter meg til siden og tar de to ledige sitteplassene rett foran nesen min. Det er da den eldre mannen som sitter vis-à-vis, bukker til meg og reiser seg.  Takk for anstendigheten! Jeg smilte så mye jeg klarte til ham, der han klamret seg fast i en metallstang, samtidig som jeg forsøkte å unngå å smile til de to som «stjal» plassen min – som ikke så noe. Verken meg eller den eldre mannen. De så bare seg selv.”  

Det er om fraværende passasjerkultur:

“Det fokuseres mye på gravide og sykefravær, og vi hører til stadighet det konstateres at graviditet ikke er en sykdom, hvilket jo er riktig. Men selv om man ikke er syk, har man en fysisk merbelastning. Den fysiske merbelastningen er årsaken til at arbeidsgivere har forpliktelser med hensyn til å tilrettelegge arbeidet for den gravide. Denne merbelastningen gjør at eksempelvis det å stå på en t-bane som krenger, kan være direkte smertefullt. Det er vel også grunnen til at t-banen har satt opp plakater med tegninger som viser god passasjerkultur. En av disse plakatene viser nemlig en gravid kvinne som har en sitteplass. Det er litt trist at det er nødvendig å lage plakater for å illustrere god adferd, men enda tristere er det at det virker som om det bare er jeg som er gravid som faktisk har lagt merke til den.”

Så jeg vil si

Kjære passasjer, er du sprek og sterk nokk å stå, og ikke har noe som hefter deg, vis litt generositet og gammeldagse folkeskikk ved å vise hensyn til dine medpassasjerer.  Å reise med buss er en felles ting du gjør sammen med andre. Du er ikke allene her i verden og på bussen er andre enn kun deg. De har også samme retten på en behagelig reise. Er de da i tillegg sjuke, handikappa, gamle, gravide, svake eller har andre årsaker til at de trenger litt ekstra omsyn da trenger de plassen bedre enn det du gjør. Billetten din dekker plass for deg å enten sitte eller stå, der er ikke noen automatisk rett til sitteplass på buss med ståplasser, og sekken din har ikke billett for sitteplass den skal være på gulvet eller i bagasjerom der det finnes. Gi andre litt medmenneskelig kjærlighet, gi de plassen din, sett sekken din på gulvet, flytt deg i gangen slik at alle som ønsker å være med bussen kommer seg inn. Da blir det kjekkere for alle å ta bussen.

Å ta bussen er en co-operativ gjerning, det gjør vi sammen.

Annelie

Kilde: http://www.aftenposten.no/meninger/Den-usynlige-passasjeren-6852939.html

In English

Today I read an article in aftenposten.no on a pregnant woman who was hardly taken into account in public transport. As a driver of a bus, I’ve seen a lot of this myself. And it’s boring stuff when the driver must go and tell people in the bus that they are fit to accommodate the handicapped, elderly, pregnant, sick, etc. A little too often we see that when the bus is full when passenger sitting with a bag on the neighboring seat while everyone else is packed like herrings in a barrel. I do not understand why. There should be a simple matter to think of others rather than of themselves first and only themselves. People who refuse to move from their place in the isle and not budge despite the fact that there are 20 of which will go on the bus. What is it with people who are unable to be thoughtful and generous with others?

And I read the article in Aftenposten also illustrates this very well.

“Over the past two months, where I have said to look quite so pregnant, I have only experienced two times that a fellow passenger has given me a seat. The one time it was a little less pregnant than I am that girl got up, and today it was an old man. The drop today, causing me writing I write this, was that I was about to sit down when two fifty year olds, a woman and a man hews me to the side and take the two vacant seats in front of my nose. That’s when the older man sitting vis-à-vis, bowing to me and stands up. Thanks for decency, I smiled so much I did to him, where he clung to a metal rod, while I tried not to smile at the two who “stole” my space – who could not see anything, neither me or the older man. They saw only themselves. “

It is the missing passengers culture – the good one:

“It focuses a lot on pregnant women and sick leave, and we hear all the time it is found that pregnancy is not a disease, which is of course correct. But even if one is not sick, you have a physical additional strain on the body. Physical additional strain on the body is why employers have obligations with respect to facilitating the work of the pregnant woman. This additional strain allow, for example standing on a subway or a bus that it can be downright painful. That’s also why the subway has set up posters with drawings shows good passenger culture. One of these posters show a pregnant woman who has a seat. It’s a little sad that it is necessary to create posters to illustrate the good behavior, but even sadder is that it seems as if only I who are pregnant have actually noticed it. “

 So I would like say

Dear passengers, if you are fit and strong enough to stand, and do not have anything that is liable to you, show a little generosity and old-fashioned manners by showing respect to your fellow passengers. Travelling by bus is a common thing you do with others. You are not alone in the world and on the bus, there are others than just you. They also have the same right to a pleasant journey. Are they then also sick, handicapped, elderly, pregnant women, weak or have other reasons why they need some extra consideration then they need the seat better than you do. The ticket covers your access to travel with the bus either sitting or standing, there is no automatic right to seats on the bus with standing room, and the bag does not have a ticket for a seat, it is to be sitting on the floor or in the trunk where it exists. Give others a little compassionate love, give your seat and space, put your bag on the floor, move up in the isle so everyone who wants to take the bus also get on it. This makes it more fun for everyone to take the bus.

Taking the bus is a co-operative thing we do together.

Annelie

Source: http://www.aftenposten.no/meninger/Den-usynlige-passasjeren-6852939.html

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s