Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

How to make best use of your asthma medicine? – by Annelie Molin

Leave a comment

(Scroll down for English)

Hvordan å få best nytte av astmamedisinen?

Hvordan går jeg fram for å få best nytte av min astmamedisinering? Det er sikkert et spørsmål du har stilt om du har astma, eller du har nærstående, eller venner som har astma.

Du må ta medisinen hver dag innen tidsintervallene for medisinen og holde deg unna alt som gjør deg sjuk.

For eksempel Symbicort som fremst er en forebyggende medisin har en varighet på ca 12 timer, så da bør du ta neste dose av medisinen før tolv timer er gådd. Altså etter 11,5-12 timer. Ventoline er en akuttmedisin først og fremst og brukes for å bekjempe akutte besværer. Ventoline har en varighet på ca 2 timer, men i dårlige perioder kan man være avhengig av å bruke mere av det også innenfor de 2 timene. Der er også andre merker forebyggende medisin og akuttmedisin.

NB! Noen medisiner innholder melkprodukter så har du allergi mot melk og melkproteiner da bør du sjekke nøye slik at du ikke få en slik innhalator eller tabletter med dette innhold. (Jeg har ikke dette problem selv, men jeg vet at andre sliter med det.)

Er du i en situasjon der din forebyggende medisin (f.eks. Symbicort eller annen sort medisin) ikke klarer å holde din astma i sjakk? Du tar medisinene dine og du opplever at du likevel får astmaplager i hytt og pine og det hjelper heller ikke å ta Ventoline rett ut av innhalatoren? Da skal du be legen din om sterkere medisiner og du skal søke om å få hjelpemidler til din inhalator. Om du har en dårlig periode da kan det skje at dine anfaller gjør at du har vanskelig å trekke inn puffen fra en vanlig inhalator, det er der et inhalasjonskammer kommer til nytte. Da du tar et puff fra en inhalator da får du en konsentrert dose som du må raskt inhalere, dette kan vanskeliggjøres av at du har vanskelig å puste. Da risikerer du at akuttmedisinen stopper i munnen og ikke når lungene. Met et inhalasjonskammer vil du kunne inhalere medisinen over lengre periode og mer rolig.

Ta det rolig, der er hjelp å få…

Da kan du skaffe deg en Optichamber til din akuttmedisin inhalator. Optichamber er et innhalasjonskammer som hjelper på å dosere Ventoline og annen akuttmedisin bedre slik at det fordampes før det kommer ned i lungene. Et annet alternativ er en inhalasjonsmaskin, for eksempel AeronebGo.

AeronebGo kan du også bruke sammen med Optichamber maske.

Inhalor used together with a inhalation chamber. One press the medicin gas container in the end and then breathe through the mask. This one is most often used when the person is very ill. This photo was taken in May of 2009. I was very ill and this is not only a demonstration.

Dette bilde er ingen demonstrasjon, bildet er tatt mens jeg har et astmaanfall i mai 2009 som var årsaket av stress pga hva en person gjorde mot meg. Bilde er tatt mens jeg har et astmaanfall.

Personlig kjenner jeg at jeg i perioder har stor hjelp av å bruke et Optichamber. Jeg har hatt mitt Optichamber siden 2008.

Alternativet til å bruke et Optichamber er gjerne å måtte dra til sjukehuset for å få hjelp. Dette er ofte kostbart, tar masse tid og kan oppleves slitsomt. Da er Optichamber et godt alternativ. Det man må notere seg er at ibland om plagene er store nokk er ikke Optichamber nokk det heller, og da må man til legen.

I en slik situasjon der du har tatt dine forebyggende medisiner på ordentlig måte, men du har en dårlig periode og du kjenner at du mår dårlig hele tiden, du får astmaanfaller og prøver alt du kan for å dempe anfallene. Da bruker du Optichamber.

Det er viktig å huske at forebyggende medisiner er nettopp forebyggende, og de er ikke laget for å bryte ned et astmaanfall. Til tross for dette har noen av de forebyggende medisinene noen akuttegenskaper likevel, så du kan prøve å bruke litt av din forebyggende medisin etter at du har tatt din akuttmedisin.

Hvordan å gå fram?

Er plagene små og du kjenner at det hjelper å bare ta Ventoline rett fra innhalatoren så hold deg til det.

Er plagene verre og du kjenner at innhalatoren ikke hjelper da rister innhalatoren som vanlig og så kobler du innhalatoren til et Optichamber (se bild herover). Trykk 2-3 ganger på innhalatoren og sett masken over nese og munnen. Innhalere en gang og hold pusten 10 sekund, så slipper du ut luften. Vent 1-2 minutt om du har mulighet. Innhalere slik en gang til tils kammeret er tomt for medisin (du tømmer et kammer på ca 2-5 innhalasjoner). Gjenta dette om du behøver.

Når du har slike dårlige perioder og nettopp har hatt et astmaanfall som ikke har gått helt over men er på god vei å gå over, da skal du ikke ta din forebyggende medisin uten å ha innhalert akuttmedisin først. Akuttmedisinen åpner dine luftveier og gjør det lettere for din forebyggende medisin å komme ned i lungene. Ta da ditt Optichamber og dosere din Ventoline (eller annen sort du bruker) og innhalere akuttmedisinen, deretter tar du din dose med forebyggende medisiner. Slik som dette går du også fram i dårlige perioder når du skal ta dine forebyggende medisiner morgen og kveld. Ta først ditt Optichamber med akuttmedisin og så tar du forebyggende medisin etterpå. Da løser du det akutte problemet først og har bedre nytte av din forebyggende medisin.

Noe som er viktig å merke seg er at du skal holde pusten noen sekunder mellom hver innhalasjon og vente noe lite minutt mellom hver innhalasjon for å la medisinen virke. Fordelen med dette er at da kjenner du om medisinen fungerer og du unngår også å overdosere. Overdosering gir bivirkninger som økt hjerterytme, skjelvinger, og munntørrhet f.eks, som ikke er bra for kroppen.

Hvis ikke noe av dette hjelper da drar du rett til legevakta. Har du veldig vanskelig astma da kan du søke om å få en AeronebGo med legen. AeronebGo foreskrives med lungepoliklinikken.

Jeg vil gjerne dele mine erfaringer og kunnskaper da jeg av erfaring vet at leger gjerne er litt dårlige til å informere om slik som dette. I bland har de ganske enkelt ikke pejlig selv virker det som og vet ikke fram og bak på det de foreskriver, eller de viser prov på initiativløshet og gir ikke informasjon. Du kan oppleve å få diagnose, bli sendt hjem, og får klare deg aleine. Dette til tross for at du ikke har peiling på hva skjer nå? Du kjenner deg rådvill, redd og hjelpesløs. Hjelp til selvhjelp er derfor nødvendig. Så jeg håper du har glede av dette tipset jeg har samlet på meg den harde veien gjennom 5 år.

På siden her finner du mere om astma. Bare søk i menyen. :)

Ha en fin dag. / Annelie

Optichamber på nett:
http://optichamberholdingchamber.respironics.com/

Les mer om medicin:

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine

In English

How to make best use of asthma medication?

What is the procedure to get the best use of your asthma medication? It’s probably a question you have asked if you have asthma or have relatives or friends who have asthma.

You need to take your prescribed medicine every day by the time intervals for medicine and keep away from what make you ill. For example, Symbicort is above all a preventive medicine for a period of about 12 hours, then you should take the next dose of medicine before the ending of twelve hours. So after 11,5-12 hours. Ventoline and similar medicine is an emergency medicine primarily and is used to combat acute episodes of asthma, that is when you get sudden coughs and breathing issues. Ventoline has a duration of about 2 hours, but in bad times, one may be necessary to use more of it even within the 2 hours. There are also other brands of preventive medicine and emergency medicine.

Note! Some asthma medicin hold milk products and protein. If you are allergic / sensitive to milk you should see to getting a innhaler or tablets that are milk free. (I do not have this problem, but I know others have it.)

Are you in a situation where your preventive medicine (for example Symbicort or other brand) fail to keep your asthma in check? You take your medicine and you feel that you still get asthma and random pain and it helps not to take Ventoline or other emergency inhaler straight out of the inhaler? You should ask your doctor to get stronger preventive medicines, that is number one. Then you should also get stronger acute asthma inhalers, and also use either a Optichamber (or other brand) or AeronebGo or similar inhaling device. AeronebGo can also be used combined with the Optichamber mask.

If you have a bad period then it may happen that your attacks makes you have difficulty to draw in puffs from an ordinary inhaler, and you will not be able to benefit from your medicine, that’s where a spacing device like a Optichamber or similar comes in handy. When you take a puff from an inhaler then you get a concentrated dose that you need to quickly inhale, this can be hard to do when you have difficult breathing. This can cause the cute asthma medication to end in your mouth and not reaching your lungs. Using a inhalation chamber device you will be able to inhale the medicine over a longer period, more natura, and more calmly.

Take it easy, there is help…

To get better use of you acute medicine inhalation you will need a Optichamber or similar product. Optichamber is a inhalation chamber that helps to dispense Ventoline and other emergency medicine better so that it evaporates before it reaches the lungs, it makes the medicine reach the lungs in a more natural inhale and it is easier to inhale the medicine. This is an inhalor used together with an inhalation chamber. Shake you inhaler and mount it to the Optichamber. then make one pressure to make the medicine gas enter the container and simply breathe through the mask. This one is most often used when the person is more ill.

Inhalor used together with a inhalation chamber. One press the medicin gas container in the end and then breathe through the mask. This one is most often used when the person is very ill. This photo was taken in May of 2009. I was very ill and this is not only a demonstration.

This photo was taken in May of 2009. I was very ill du to stress caused by a person and this is not only a demonstration.

Personally I feel that at times it is very useful to use an Optichamber. The alternative to using a Optichamber tend to have to go to the hospital for help, this is often expensive, takes time and can be experienced tiring. Then Optichamber is a good option.

What one must note is that at times when the problems are big enough Optichamber are not enough either, and then you have to go to the doctor, or even the emergency room.

In a situation where you take your preventive medications properly, but you have a bad period and you know that you struck bad in asthma all the time, you get asthma attacks and try everything you can to curb the attacks, this is the time for you to use the Optichamber. It is important to remember that preventive medicine is just preventive, and they are not designed to break down an asthma attack. Despite this, some of the preventative medications got some acute features anyway, so you can try using some of your preventive medicine after you have taken your rescue medicine.

How to proceed?

Is asthma problems small and you know that it helps to just take Ventoline straight from the inhaler, then stick to it.

Are symptoms worse and you feel the inhaler does not help, then shake the inhaler as usual and then connect the inhaler to an inhaler Optichamber (see the photo above here). Press the inhaler 2-3 times and put the mask over the nose and mouth. Inhale deep and hold your breath for 10 seconds, then release the air. Wait 1-2 minutes if you can. Inhale in the same manner again til the chamber is empty of medicine (emptying a chamber of about 2-5 inhalations). Repeat if you need to.

When you have such bad periods and have just had an asthma attack that has not gone completely over but is well on the way to go over, you shall not take your preventive medication without inhaled rescue medication first. Take your Optichamber and dose your Ventoline (or other sort acute medicine you use), and inhale emergency medicine, then you take your dose of preventive medication.

As this is also presented in bad times when you should take your preventive medication morning and night. First take acute medicine using the Optichamber and then you take the preventive medicine afterwards. Do this every morning and night when you take your preventive medication when you have a bad period or feel it is hard to breathe. Then you solve the urgent problem first and can make better use of your preventive medicine. Doing it like this solve breathing issues since acute medicine opens the airways in the lungs Bronchi and Bronchiole, and makes it easier for the preventive inhaler to reach the lungs airways.

Something that is important to note is that you hold your breath for a few seconds between each inhalation and wait a little minute between each inhalation to allow the medicine to work. The advantage is that then you know whether the medicine works and also to avoid overdosing. Overdose gives side effects like increased heart rate, trembeling, and dry mouth for example, which is not good for the body.

If none of this helps then go straight to the emergency room. If you have a really bad and troublesome asthma you can apply for a AeronebGo with your doctor. AeronebGo is prescribed with the lung clinic. You may need a referral to get a AeronebGo

I write here because I’d like to share my experiences and knowledge as I know from experience that some doctors tend to be a little reluctant to inform about such as this. At times, they simply do not have a good clue themselves, and do not know even forward and back in what they prescribe, or they simply show lack of interest. You can experience being sent home with a medication, no information, left to your self. You feel wondering, lost, afraid. What now? Self-empowering is therefore necessary. So I hope you enjoy this tip I have collected the hard way through experiences through 5 years.

On this site you will find more about asthma. Just search in the menu. :)

Have a nice day. / Annelie

Optichamber online:
http://optichamberholdingchamber.respironics.com/

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine

~o~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it.
~ Tennessee Williams

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s