Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Invisible – smoke chemicals unseen

Leave a comment

(Scroll down for English)

Sitat artikkel fra Helsedirektoratet (2012):

“Anslagsvis 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag. Også hos besteforeldre, slektninger og venner blir man utsatt for passiv røyking. Det viser en ny undersøkelse Helsedirektoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen «Det du ikke ser» om barn og passiv røyking.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Til sammen 27 prosent av de spurte sier de tillater røyking inne hos seg selv. 11 prosent tillater det generelt, mens ytterligere 16 prosent tillater det unntaksvis. 7 prosent av foreldrene i undersøkelsen sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, 11 prosent hos besteforeldre/slektninger. 9 prosent av foreldrene sier at barna blir eksponert for røyk hos venner.

– Det er mange barn som utsettes for passiv røyking, enten hjemme eller hos andre. Å gjøre hjemmet, og selvsagt bilen røykfri er den beste måten å beskytte barna mot tobakksrøyk på. Foreldre er også rollemodeller, og det aller beste både for barna og dem selv, er selvsagt å slutte, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Helseskader
Passiv røyk kan føre til luftveisinfeksjoner som astma og bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer. Ørebetennelse er også en effekt av passiv røyking som forekommer hyppig. Dette utsetter barna for store smerter, og øker sjansen for kirurgiske inngrep.

–  Luftveisinfeksjoner som bronkiolitt i tillegg til astma er begge hyppigere hos barn av røykende foreldre. Disse sykdommene er potensielt livstruende, selv om vi heldigvis har lav dødelighet av sykdommene. Men mange barn legges inn på sykehus med alvorlig sykdom, sier Karin C. Lødrup Carlsen, professor MD ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk. Alle som blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv.

Det finnes ikke noen sikker nedre grense for passiv røyking, og barn spesielt er sårbare for helseskader, sier Bjørn-Inge Larsen.

Røyking hjemme
Hovedsakelig er det de som røyker selv, eldre over 55 år, de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning som tillater røyking hjemme. Blant dem som tillater røyking hjemme er det 13 prosent som tillater det i alle rom. Tre av fire tillater det kun i bestemte rom eller på bestemte steder som under kjøkkenvifta, ut av vinduet, inn i peisen og lignende. Helsedirektøren oppfordrer foreldre, og særlig besteforeldre som røyker til å ta hensyn til barn som er på besøk.

–  Minst 80 prosent av den helseskadelige tobakksrøyken er usynlig. Det hjelper ikke å røyke under kjøkkenvifta eller ut av vinduet, du må faktisk gå ut, påpeker Larsen.

Barns rettigheter
Så å si alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø. Det er stor støtte for et forbud mot røyking i bil med barn. 85 prosent støtter et slikt forbud. Åtte av ti støtter også et forbud mot røyking i nærheten av barn innendørs. Også blant dem som røyker daglig støtter rundt 65 prosent et forbud mot røyking med barn inne eller i bil. 56 prosent er for økte avgifter på tobakk. Åtte av ti er enige i at virkemidler som informasjonskampanjer kan hjelpe for å begrense røyking.

 

Tall fra undersøkelsen

 • Det er forholdsvis høy kjennskap til at passiv røyking er skadelig for barn og voksne.
 • Mange vet at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til helseskader som astma, luftveisinfeksjoner, lungekreft/andre kreftformer, lav fødselsvekt.
 •   Mindre kjennskap til at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til ørebetennelser og krybbedød (nesten fire av ti svarer ‘vet ikke’).
 •   Få melder at barna deres blir utsatt for røyk daglig. Likevel er det 7 prosent som sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, og 11 prosent hos besteforeldre/slektninger
 • Sju av ti sier at de aldri tillater røyking hjemme hos seg – også fire av ti dagligrøykere sier det.
 •   27 prosent tillater røyking inne hos seg. Blant disse finner man hovedsakelig dem som røyker selv, eldre (55 år+), de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning.
 • Alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø.
 • 74  prosent er enige i at de plages av andres tobakksrøyk innendørs, 58 prosent plages utendørs.
 • Det er stor støtte (85 prosent) for forbud mot røyking i bil med barn, og i nærheten av barn innendørs.
 • Åtte av ti støtter bruk av virkemidler som informasjonskampanjer om helseskader som følge av røyking/passiv røyking.
 • Åtte av ti støtter forbud mot røyking innendørs på alle arbeidsplasser. Her er det naturlig nok stor forskjell på røykere og ikke-røykere.
 • De fleste som røyker sier at de ville prøve å slutte alene uten hjelp.”
   
  Sitat slutt

Jo, det er sant det at all røyk ikke er synlig. Når jeg er på besøk hos en venn (navn er ikke viktig) som er veldig hensynsfull når det gjelder røyking fordi jeg har astma (og jeg setter veldig stor pris på ham for det), da står han bak en rullegardin som er trukket ned med hodet ut av vinduet. Du ser ingen røyk som siver inn, men likevel får jeg pusteproblemer om jeg befinner meg i samme rom som ham. Så dette som Helsedirektoratet varsler om er å ta alvorlig. Vi som har astma har som jeg pleier å si “en innebygget røykvarsler” fordi vi kjenner før alle andre når lufta er forurenset ved å få hoste og/eller pustevansker. Vi får nemlig reaksjon på uheldige stoffer i lufta som er på 0,002 ppm. Jeg kan signere på at det Helsedirektoratet sier er sant.

Dere som røyker, for deres egen skyld og andres, forsøk å kutte det ut. Røyk ute, og røyk overhodet ikke der andre er, fordi det er til skade for de du er gla i. Da mener jeg det som en bønn til alle som røyker, og ikke utelukkende til mine venner spesielt.

Gjør du noe godt for andre,
da får du det tilbake i kjærlighet.
~Annelie Molin

Kilde: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-utsettes-for-passiv-royking-hos-besteforeldre.aspx

In English

The Norwegian Directorate of Health is an executive agency and competent authority subordinate to the Norwegian Ministry of Health and Care Services. ​The political frameworks to which the Directorate is subject are the political platform of the government in office at any time and resolutions of the government and of Parliament.

Quote article from The Norwegian Directorate of Health (2012):

“An estimated 100,000 children are exposed to secondhand smoke at home every day. Again their grandparents, relatives and friends expose them to secondhand smoke. According to a new survey Health Directorate has conducted in conjunction with the campaign,” What you do not see ” – Children and passive smoking.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

A total of 27 percent of respondents say they allow smoking in the house with themself. 11 percent allow the general, while another 16 per cent allows an exception. 7 percent of parents surveyed said that children exposed to smoking monthly or more often at home, 11 percent for grandparents / relatives. 9 percent of parents say that their children are being exposed to fumes from friends.

– There are many children who are exposed to passive smoking at home or in other places. Making your home and car smoke-free course is the best way to protect children from tobacco smoke. Parents are role models, and the very best for their children and themselves, is of course to stop, said health director Bjørn-Inge Larsen.

Harmful
Passive smoking can lead to respiratory infections such as bronchiolitis and asthma, lung cancer and other cancers. Ear infection is also an effect of passive smoking that occur frequently. This exposes children to severe pain, and increases the chance of surgical intervention.

– Respiratory infections such as bronchiolitis in addition to asthma are both more frequent in children of smoking parents. These diseases are potentially life threatening, although we fortunately have low mortality from diseases. But many children hospitalized with severe disease, says Karin C. Lødrup Carlsen, MD Professor of Women’s and Children’s Clinic at Oslo University.

Children are especially vulnerable to other people’s tobacco smoke to the lungs and their immune system is not fully developed. Moreover, they breathe faster than adults, and consequently inhale more smoke. Anyone who is exposed to secondhand smoke are at increased risk for the same diseases as the smoker himself can develope.

There is no safe lower limit for passive smoking, and children are especially vulnerable to human health, says Bjørn-Inge Larsen.

Smoking at home
Mainly there are those who smoke themselves, older than 55 years, those who do not have children living at home and those with less education that allow smoking at home. Among those who allow smoking in the home is 13 percent that allow it in any room. Three of the four permitted only in specific rooms or locations as the hood, out the window, into the fire and the like. Director of Public Health encourages parents and especially grandparents who smoke to pay attention to children who are visiting.

– At least 80 percent of the harmful tobacco smoke is invisible. It helps not to smoke under the kitchen fan or out of the window, you have to actually go out, says Larsen.

Children’s rights
Virtually everyone agrees that children have a right to a smoke-free environment. There is widespread support for a ban on smoking in cars with children. 85 percent support such a ban. Eight out of ten also support a ban on smoking near children indoors. Among those who smoke daily support around 65 percent a ban on smoking with children inside or in the car.

56 percent are for higher taxes on tobacco. Eight out of ten agree that measures such as information campaigns can help to limit smoking.

Data from the survey

 • There are relatively high awareness that secondhand smoke is harmful to children and adults.
 • Many people know that both passive smoking or maternal smoking during pregnancy can cause health problems such as asthma, respiratory infections, lung cancer / other cancers, low birth weight.
 • Less known is that both passive smoking or maternal smoking during pregnancy can lead to ear infections and sudden infant death syndrome (nearly four out of ten answer ‘do not know’).
 • People reported that their children are exposed to smoke daily. Yet it is 7 percent who say that children exposed to smoking monthly or more often at home, and 11 percent for grandparents / relatives.
 • Seven out of ten said that they never allow smoking in their home – also four in ten daily smokers say it.
 • 27 percent allow smoking in his room. Among these are mainly those who smoke themselves, the elderly (55 years +), those who do not have children living at home and those with less education.
 • All agree that children have a right to a smoke-free environment.
 • 74 percent agree that they are bothered by other people’s tobacco smoke indoors, 58 percent suffer outdoors.
 • There is strong support (85 percent) for a ban on smoking in cars with kids, and near children indoors.
 • Eight out of ten support the use of measures such as information campaigns on human health caused by smoking / passive smoking.
 • Eight out of ten support the ban on indoor smoking in all workplaces. It is natural enough big difference between smokers and non-smokers.
 • Most smokers say that they would try to quit alone without help. “End of quoteYes, it is true that the smoke is not visible. When I’m visiting a friend (name is not important) which is very considerate when it comes to smoking because I have asthma (and I really appreciate him for that), then he stands behind a blind being drawn down head out of the window. You see no smoke seeping in, but still I get breathing problems if I’m in the same room as him. So this The Norwegian Directorate of Health say is to take seriously. We who have asthma as I tend to say “have a built-in smoke detector” because we know before anyone else when the air is polluted by causing coughing and/or difficulty breathing. This is since we get a response to detrimental substances in the air is 0.002 ppm. So therefor I can sign this.You who smokes, for their own sake and that of others, try to cut it out. And do not smoke whatsoever where others are, because it is to the detriment of the people you are fond of. When I mean it as a prayer to all smokers, not only for my friends especially.

Doing something good for others,
then you get it back with love.
~ Annelie Molin

Source: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-utsettes-for-passiv-royking-hos-besteforeldre.aspx

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s