Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Hearing disability – learn about it!

Leave a comment

(Scroll down for English narrative)

Her er viktige ting folkens. Jeg vet mange som har hørselskader, og jeg har mange kolleger (både nye og gamle) som hører litt dårlig. Ta deg litt tid å lære om hørsel. Du vil sannsyneligvis bli litt tunghørt du også med årene, så det kan være lurt å lære uansett.

Hva kan du som normalthørende kollega/venn gjøre for å bedre situasjonen / arbeidssituasjonen for en hørselshemmet venn eller kollega?

Snakk tydelig uten å rope. Å snakke tydelig er ofte viktigere enn å høye røsten meget. Men selvfølgelig må du ikke snakke lavt heller. Stark vanlig samtaletone uten mumling. Noen som er veldig tunghørt trenger kanskje noe høyere prat men det bør du skanne av med personen. Om du roper til alle som hører dårlig kan du lett støte personens kjensler også.

Ikke gi beskjeder i forbifarten eller med ryggen til. Ta deg tid til å stoppe opp og se på din hørselshemmede venn/kollega før du snakker. Da er du sikker på at du har personens oppmerksomhet. Fang alltid oppmerksomheten til din venn/kollega før du snakker.

Understrek det du sier med kroppsspråket.

Unngå bakgrunnslyder da du snakker. F.eks. ikke trekk ut en stol samtidlig som du snakker til personen, eller høy musikk, slamre med bestikk, skjære på tallerken hardt, slå i en dørr,  ikke slipp noe ned på bordet osv. Ikke snakke med mat i munnen.

Ikke vis irritasjon over å måtte gjenta flere ganger.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å lette arbeidsdagen for en hørselshemmet arbeidstaker?

La den hørselshemmede arbeidstakeren få et arbeidsplass som er skjermet fra støyende omgivelser. Kontorlandskap og miljøer med mange mennesker er en vanskelig arbeidssituasjon for en hørselshemmet da et høreapparat tar inn all lyd på samme nivå.

Normalthørende sjalter ut lyd som ikke er viktig. Det gjør ikke et høreapparat. I tillegg kan den hørselshemmede ha et hørselstap som gjør at taleoppfattelsen er dårligere enn selve lydoppfattelsen.

Er du hørselskadet selv så har jeg et godt tips. Når du får en beskjed eller snakker med noen, så gjenta det som din kontakt sier. F.eks. om du blir spurt om å møtes en tid. f.eks. kl 16. Da svarer du: kl 16? Ok. Om du blir bedt om å kjøpe noe, eller noen skal kjøpe noe av deg. osv. Billett til byen? Kunde svarer – Ja. Du svarer -Ok , til byen, som svar og selger billett. Da gir du din kontakt mulighet å rette deg om du er uheldig å høre feil, og da vet vedkommende du snakker med at du har oppfattet samtalen. En enkel og grei måte å bekrefte kommunikasjon på, og du unngår pinlige misforståelser. Slik gjør jeg selv. Det er en trygghet for meg å vite at jeg har fått alt med meg korrekt.

Forsikre deg om at viktige beskjeder er mottatt. Gjenta flere ganger dersom du ser at kollegaen / vennen din ikke har oppfattet hva du sier. Noen sier ja, uten å være sikker, eller så tror de at de har hørt men er usikker likevel. Husk at noen kan bli flau over å måtte spørre igjen og igjen fordi de ikke hører. Samtlidlig kan det være irriterende med å mast på. Finn en balansegang og sjekk med vedkommende hva de oppfattet. Si f.eks. – På Strandgata kl 17, ok? Svarer vedkommende da – Ja på Strandgata kl 17, da vet du alt er i boks. Eller om personen er veldig tunghørt, gi skriftlig beskjed om viktige ting.

Les mere om dette: https://anneliemolin.wordpress.com/category/health-and-wellness/hearing-disability/

http://www.hlf.no/Horselhemminger/

In English

Here are some important stuff folks. I know many people who have hearing loss, and I have many colleagues (both new and old), and I often meet people who hears a little bad. Take some time to learn about hearing. You will probably be slightly hard of hearing yourself over the years, so you may want to learn anyway.

What can you do as a colleague / friend do to improve the situation / work situation for a hearing impaired friend or colleague?

Speak clearly without shouting. Speaking clearly is often more important than the voice very high. But of course, do not speak quietly either. Clear strong normal conversation tone without a murmur. Someone who is very hard of hearing may need something more loud talking but you should scan of the person. If you shout to all who hear bad you can easily offend the person’s feelings as well.

Do not talk to the person in passing or facing away. Take time to stop and look at your hearing impaired friend / colleague before you speak. Then you are sure that you have the person’s attention.

Give written notice of important things. Good if the person is very hard of hearing.

Always capture the attention of your friend / colleague before you speak.

Emphasize what you say with your body language.

Avoid background noise as you talk. Eg. do not pull out a chair as you talk to the person, or loud music, slamming with cutlery, cutting hard on the plate, slam a door etc.

Do not show irritation at having to repeat several times.

What can you as an employer do to ease the working day of a hearing impaired worker?

Let the hearing impaired worker get a workplace that is shielded from the noisy environment. Office Locations and environments with many people is a difficult work for a hard of hearing when a hearing aid takes all sound the same.

Normally Hearing let out the sound that is not important. A hearing aid can not do this. In addition, the hearing impaired have a hearing loss that makes that speech perception is worse than the sound perception.

If you got a hearing disability / hearing loss yourself I have a good tip. When you receive a message or talk with someone, so repeat what your contact says. Eg. if you are being asked to meet a time, for example at 16 o’ clock. Then you respond: at 16? Ok. If you are asked to buy something or someone to buy something from you. etc. Ticket to town? Customer answers – Yes. You reply; Ok, ticket to town, you say and sell the ticket. Then you give your contacts the opportunity to correct you if you are unfortunate get it wrong, and then you know the person you are speaking with know that you have understood the conversation. A simple way to verify communication. This I do I myself. It’s a comfort to me to know that I have perceived everything properly.

Make sure that important messages are received. Repeat several times if you see your colleague / friend does not have understood what you are saying. Some say yes, without knowing, or so they think that they have heard but are not sure yet. Remember that some may be embarrassed to have to ask again and again because they do not hear. At the same time it can be irritating to be nagged on. Find a balance and check with the person what they perceived. Say for example. – On the Beach Road at 17, ok? The hearing impaired answer then – Yes on Beach Road at 17. Then you know everything is ok.

As simple as that. :)

Read More about this: https://anneliemolin.wordpress.com/category/health-and-wellness/hearing-disability/

http://www.hlf.no/Horselhemminger/

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s