Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Plumbing and asthma – by Annelie Molin

Leave a comment

(Scroll down for English)

Jeg forklarte for en jeg kjenner idag hvordan det fungerer med astma og allergi, og jeg fant ut at forklaringa var så enkel og genial at jeg velger å skrive den her også (men tilpasset for å fjerne personlige informasjon og detaljer om min venn).

Generelt hva gjelder astma så er vel svaret at “mange bekker små”… Det betyr att hyppig liten påvirkning gjør sjuk i lengda. Jeg merker av når jeg har vært hyppig utsatt for små doser. Det funker jo slik at når man bruker noe av det en med astma blir sjuk av, da gasser det av litt til en del og det puster man inn. En som har astma reagerer på stoffer helt ned til 0,02 ppm. Det er derfor jeg har vært nødt å fjerne alt slik hjemme hos meg og kun bruke Neutral som er merket som er godkjent av Astma og Allergiforbundet.

Derfor kan jeg på generelt grunnlag si at det

  • beste er om man røyker ute. Aller best er om du slutter å røyke.
  • at man kun bruker produkter som er godkjent for astma og allergi av Astma og Allergiforbundet. Mange produsenter kan hevde på pakken at det er allergivennlig, men kun det som er godkjent av Astma og Allergiforbundet er å stole på. Bruker du slike produkter da har du et astma og allergivennlig hjem for deg selv, dine kjære, og dine venner.

Fakta om astma er at det fungerer slik som med avløpsrør. De stoffene man er kjenslig for, om man blir eksponert litt og ofte, da blir det som med avløpsrør som blir tette. Og da man er blitt påvirket lenge så tetter røra. Og det løsner ikke før man fjerner det som gjør en dårlig. Medisin er bra, men det gjør en ikke frisk. Det letter bare problemen for stunden. Det eneste som egentlig hjelper er luft uten stoffene man blir dårlig av. Enkleste måten å si det på.

In English

I explained today for someone I know how it works with asthma and allergies, and I found that the explanation was so simple and brilliant that I will write it here too (some customed to remove personal information and details about my friend.)

In general terms asthma is explained that “every little bit counts” .. It does all frequent small impact does ill in the long run. I for example notice when I have been frequently exposed to small doses. It just works so that when you use any of it with allergens the asthmatic person get sick from, such gases evaporates  and it is inhaled. One who has asthma respond to substances down to 0.02 ppm. That is why I have been forced to remove everything of such chems, so in my home and only use Neutral marked approved by the Asthma and Allergy Association.

Therefore I can say in general terms that

■ it is best if you smoke outside. And very best if you quit smoking all together.
■ that you should only use products that are approved for asthma and allergy sufferers of the Asthma and Allergy Association. Many manufacturers claim on the package that it is hypoallergenic, but only that which is approved by the Asthma and Allergy Association is really trustworthy. Are you using these products then you have an asthma and allergy friendly home for yourself, your loved ones and your friends.

Facts about asthma is that it works just like the drain pipe. The material we are sensitive to, if you get a little and often, then it will be like with pipes that are clogged. And when people have been affected so long the piping clogg. And it does not come off until you remove what makes asthma breakout and give symptomes. Medicine is good, but it does not heal the person. It eases the problems for moment. The only thing that really helps is air free of material we who got asthma get sick from. Easiest way to put it.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s