Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Improve for Environmental inhibited by Allergy, Asthma and Sensitivity

Leave a comment

(Scroll down for English)

Forbedre for miljøhemmede.

Der er noen enkle grep man kan ta for å forbedre for miljøhemmede. Det trenger ikke være hverken kostbart eller kreve store inngrep.

Forbud mot å plassere parfymeri og kosmetikkvarer ved kassene og direkte ved inn-/utgang og lage avstand til andre varer men helst i eget rom der dette er mulig. Det er også viktig å huske på at parfymeprøving og prøving av parfymerte og kjemikaliefylte produkter som hårspray i butikker med tøy og andre varer gjør at parfyme smitter over til klær og andre varer som blir solgt og at dette er til problem for både de som er astmatiske, og de som har kontaktallergi og eksem av parfymer, og de som på annen måte er senstive mot parfyme.

Krav på om parfymeributikker så det ikke er åpen planløsning ut til senterenes ganger der folk skal gå og passere, og krav på bedre utlufting til slike butikker. Man må kunne velge å bli eksponert for dette, eller velge å ikke bli det.

Forbud mot duftmarketing, dvs duft og parfymesetting av innendørs luft i lokaler der offentligheten har adgang, samt arbeidsplasser. Igjen, dette er parfymering av luft som igjen gir plager og sjukdom for de sensitive og dette smitter også over på produkter som selges i f.eks. butikker og luft og interiør i lokaler ellers. Varer man da kjøper i denne butikken (om man klarer å være der så lenge) blir smittet og man får da parfymestoffene med hjem, dette kan gi symtomer i astma, såre øyne, hodepine, kvalme, og for de med kontaktallergi og eksem m.fl. Man må også huske på at folk kjøper gaver, så om en person ikke selv går inn i en butikk med slik duftmarketing så kan noen venn/familie komme å gå i slike butikker og uvitende bringe dette med til den sensitive i form av gaver som gjør den sensitive sjuk. Et forbud koster ingenting for butikksinnehaver /eier / innehaver /eier av lokaler der offentligheten har adgang å følge.

Krav om tilpasset plassering av astma og allergivennige produkter i butikkene slik at sensitive ikke må gå blandt de produkter som gir sjukdomssymptomer. Den mengden med pakker som står stablet i reolene i butikkene avgir gasser av parfymer og kjemi i luften, dette gjør sensitive sjuke av å gå i butikker. Ved å plassere de bedre egnet kan dette unngås. Det koster stort sett null og ingenting.

Forbud mot røyking ved entreer.

Forbud mot røyking på uteserveringer.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter om du jobber i en stilling med kundekontakt, eller sammen med andre.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter i lokaler der offentligheten har adgang.

Det er ikke nødvendig å bruke parfymerte produkter i lokaler når det idag finnes gode alternativer som er astma og allergivennlige og mange av de faktisk er billigere  eller koster likt de produkter som er parfymerte. Dette inkluderer selvfølgelig såper, luftfreshere, wc blokker osv på toaletter, røykelse og duftlys osv i lokaler, og gjelder ikke kun rengjøring.

Krav til offentligheten om å dempe parfymebruken når man tar offentlig transport og ved visitt til steder der offentligheten har adgang.

Igjen idag finnes gode alternativer til parfymerte egenpleie, hudvård skjønnhetsprodukter og hårprodukter som er parfymefrie, det er ikke nødvendig å forurense luften for sensitive.

Dette mener jeg skal gjelde også transport der offentligheten har adgang slik som taxi, fly, tog, tunnelbane, trikk, båt, ferge, handikapptransport osv. Og det skal gjelde både personal og rengjøring av disse.

Det skal også gjelde skoler og barnehager, sjukehus, legesentre, redningstjeneste osv, også frivillige slike.

Stille krav til produsenter av produkter om å føre en alternativ serie med astma og allergivennlige produkter, og da skal dette gjelde både for produkter rettet mot både privatpersoner og bedrifter. Og alle forhandlere av produkter av denne art skal være pålagt å selge slike produkter.

Kravene om astma og allergitilpassning skal også gjelde rengjøringsfirma som arbeider i lokaler, kontorer der offentligheten har adgang eller kan komme at ha adgang til. Også i folks hjem.

Men helst alle firma og lokaler da renholdere er blandt de som er mest utsatte for å bli sensitive.

Loven om tilpasning og diskriminering sier det ikke må være for kostbart å tilrettelegge. Igjen, det koster ikke noe å følge krav og lover, derfor er dette veien å gå.

Forbud koster ingen lokalinnehaver, butikksinnehaver, kontorinnehaver, bedrift eller organisasjon osv noe å følge. Tilrettelegging er derfor mulig.

Det er viktig å huske på at f.eks. astmatikere reagerer med pustevansker på stoffer i luften på nivåer så små som 0,02 ppm.

Jeg har en ting å si. Sensitive kan reagere med kvalme, hodepine og migrene, svimmelhet, utslett, akutte pustevansker og mange flere symtomer som er svært ubehagelige. Hva om det var du?

In English

Improving for  the Environmental inhibitet.

Environmental inhibited are those sensitive to pollution of the invironement indoors and outdoors.

There are some simple steps you can take to improve for the Environmental inhibitet. It need not be either expensive or require major changes.

Prohibition against placing perfumery and cosmetics merchandise by the cashiers and by the entrence and exits, and create distance from other items but preferably in a separate room where possible. It is also important to remember that perfume testing and testing of perfumed and chemical-filled products like hairspray and other products in shops with clothing and other items make perfume spills over to clothing and other merchandise being sold, and that this is the problem for both those who are asthmatic, sensitive, got other lung diseases, allergies a.s.o. and those who have contact allergies and eczema of perfumes and those who are otherwise senstive to perfume.

Requirement to perfume shops so it is not open-plan out to mall, the hallways where people will go and pass, and demands for better ventilation of such stores. One must be able to choose to be exposed to this, or choose not to be exposed to it.

Prohibition of scent marketing, fragrance and perfume thats setting of indoor air in buildings where the public has access and workplaces. Again, this is perfume adding to air which causes annoyance and disease for the sensitive and this can also be transmitted over the products sold in eg. shops, and air and interior space otherwise. Items you then buy in this shop (if you manage to be there that long) gets infected and you will then get perfume ingredients with you home, this can cause symptoms with allergy, asthma, head aces, neaucea, aso, and for those with allergic contact dermatitis. One must also remember that people buy gifts, so if a person does not even go into a store with such scent marketing, some friends / family get to go to such stores and unknowingly bring these to the sensitive in the form of gifts that make the sensitive ill. A ban is a low cost for owner / proprietor of the premises where the public has access to follow.

Requests for custom placement of asthma and allergy friendly products in shops so sensitive not to be among the products that causes disease symptoms. The amount of packages that are stacked in racks in stores oozing of perfumes and chemicals in the air, making sensitive sick from going to the store. By placing them more suitable such can be avoided. It costs almost zero and nothing.

Ban on smoking at entrances.

Ban on smoking in outdoor restaurants, cafe and other kinds of food selling.

Prohibition against the use of scented products if you work in a position where you have cusomter contact. And eg. at all firms where you work with or together with other people.

Prohibition against the use of scented products in areas where the public has access.

It is not necessary to use perfumed products on the premises when today’s great options that are asthma and allergy friendly and many of those are actually cheaper or the same cost to the products perfumed. This of course includes soaps, airfresheners / air fragrance, toilet blocks etc in toilets, incense and fragrance candlest, and other products scented, and not only cleaning.

Requirements for the public to curb the use perfume when taking public transport and visit to places where the public has access.

Again today there are good alternatives to scented personal care, skin care, beauty products and hair care products that are fragrance-free, there is no need to pollute the air for those around you and for the sensitive.

I mean this should also apply to public transport and other transport where the public has access such as taxi, plane, bus, train, underground, boat, ferry, handicap transport, etc. And it should apply to both personnel and cleaning thereof.

It shall also apply to schools and kindergartens, hospitals, medical centers, rescue etc, also volunteers such.

Require manufacturers of products to complete a series of alternative asthma and allergy friendly products, and when this should apply both to products aimed at both individuals and businesses.

The requirements on asthma and allergy adjustment shall also apply cleaning company working in premises where the public has access or may get access to. (Eg. any premises since people working as cleaners are those who have the highest risk of getting sensitive.)

The law of adaptation and discrimination saying it can not be too expensive to facilitate. Again, it costs nothing to follow requirements and laws, therefore this is the way to go.

Prohibition costs no locality owner, shop owner, office holder, business or organization etc something to follow. Adaption is therefore possible.

It is important to remember that eg. asthmatics react with difficulty breathing in substances in the air at levels as small as 0.02 ppm.

I have one thing to say. Sensitive react with nausea, headaches and migraines, dizziness, rash, acute breathing difficulties and many more symptoms that are very unpleasant. What if it were you?

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s