Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Provoked by blogging – by Annelie Molin

1 Comment

(Scroll down for English)

Et eksempel på holdningsproblem – eller brist på folkeskikk…

Å blogge om astma kan terge på deg folk. Ikke alle liker å få høre at astma kan være plagsomt og at parfymer, hårspray osv og provoserer fram astmaanfaller. De blir rett og slett provoserte. Noen til de grader at de sender stygge meldinger på facebook. Meldingen det er snakk om endte opp i min innboks på facebook etter en diskusjon om en deltakers holdninger i tv2-programmet Farmen. Personen jeg fikk meldingen av er en person jeg kjenner fra arbeidslivet, vi har aldri omgåtts privat. Men hun har såklart fått med seg at jeg ikke tåler en del ting pga min astma, ting hun liker, selger og bruker masse av. Midt i diskusjonen om bading og Farmen trekker hun opp min helse som en fleip.

“- Kan jo ikke sove med Annelie, om man bruker parfyme og hårspray. :))”

Som om det er noe moro å få pustevansker av andres vaner og liker? Jeg sa i tråden jeg ikke likte det som ble sagt, men det ble ignorert. Og så sendte hun meg denne meldingen herunder privat etterpå, det er bare uforskammet.

“Unskyld meg, men hva f… tror du at du er ? jeg spurte deg om en ting i går på den spydige kommentaren din. Jegbhar faktisk hadt nok å stri med, er ikke så innterrisert i hverken deg eller helsa di. …  Jeg er ikke innterrisert i høre på om at hele verden skal ta hensyn til deg.”

Jeg synes i grunn den dama der skylder meg en orsaking. Makan til makaber person får man lete lenge etter. Det hadde til å begynne med vært en langt hyggeligere måte å oppføre seg på å spørre hva jeg egentlig mente, istedenfor å lange ut slik. Å spørre hva jeg mente ville også vært mere konstruktiv og veloppdratt. Spydig var kommentaren ikke. Jeg kommenterte kun en annen sin kommentar om at damer ikke bør bade sammen med herrer (ref. den religiøse karn sine meninger i tv-programmet Farmen om at kvinner ikke skal gjøre mannfolkarbeid eller blande seg med menn, eg. segregering) og jeg kommenterte med at å bade sammen var til å få mareritt av, fulgt av et lol. Så det var i det hele en misforståelse. Jeg sa heller ikke noe om at hele verden skal ta hensyn til meg, kun at jeg ikke likte kommentaren om meg.

Men man kan lure på hvordan en person er skrudd sammen som sier slike ting som herover? Hun er ikke interessert i helsen min, men hun kan ikke la være å tråkke på meg?

Hun mener at jeg som skriver så masse om astma krever alles oppmerksomhet, alles fullstendige lydnad. Hun mener det er negativ av meg å informere om hva som kan utløse astmaanfall, hun mener det trekker henne ned. På hva måte kan det trekke henne ned? Ingen dør av kunnskap – å lære, det er ikke tungt bære, og ikke rettet mot spesifikke enkeltpersoner, men mot publikum. Hele opplegget høres teit ut spør du meg.

Dette er en person som jeg har aldri før sagt et ont ord hverken til eller om henne, jeg har ikke hatt noe usnakket med henne heller. Og om hun nå bryr seg så slett i helsen min så kan hun da bare la meg være, og la være og kommentere. Eller skulle hun like at jeg laget moro av hennes situasjon som jeg kjenner så godt? Ville være langt enklere for henne å bare la være å kommentere. Hvorfor sløse så masse energi på noe man har så lite intresse i?

Klager jeg?

Privat, i arbeidsliv og sosialt er det i grunn sjeldent jeg klager og beklager meg til folk om helsen min, også om jeg egentlig burde få folk å holde ting unna meg oftere da det ville være bedre. Men det er også meget slitsomt å hele tiden måtte klage. Hvorvidt jeg synes at alle skal ta hensyn til helsen min… Det er ofte jeg opplever å ville la folk drive på med hva de gjør vedrørende parfyme, hårspray og røyk mv, men det bryr seg lungene mine lite i. Jeg kan ikke hvor mye jeg enn ønsker det selv å påvirke helsen ved å mene noe, da lungene bestemmer alt. Det kan jeg ikke påvirke. Like lite som man kan tenke bort at man har låk rygg, vondt i en hånd eller skulder. Forskjellen er at lungene kan kvele deg, å ha låk i ryggen er normalt ikke farlig også om det er meget plagsomt.

Og dette tok jeg opp fordi?

Fordi den som tror jeg er en sytepave må tenke om igjen. Jeg sier kun fra de ganger jeg må, ellers prøver jeg å unngå problemen, og titt lider jeg bare i stillhet. Årsaken til at jeg snakker om det online er for å spre informasjon, da det er meget lite kunnskap om at bl.a parfyme, hårspray, rengjøringsmedler, vaskemedler, tøymyknere osv er årsak til helseplager. Det begynner å komme mere info om det i aviser og slik nå, men før var der ikke kunnskap i det hele tatt. Sytepave er jeg ikke, men jeg kan ikke bestemme over lungene mine og trenger derfor å bli tatt hensyn til. Er det virkelig så mye forlangt?

Jeg synes personer som henne bør få seg et liv, og se godt innover fordi å opptre slik er både uforskammet og egoistisk.

In English

An example of attitude problems – or lack of manners…

Blogging about asthma can rile up people. Not everyone likes to hear that asthma can be troublesome and perfumes, hairspray etc provokes and start asthma attacks. They are simply provoked. Some of the degrees that they send nasty messages on facebook. The message ended up in my inbox on facebook after a discussion of a participant’s attitudes in  tv2 program The Farm. This is a person I know from a former work situation who sent this message. We have never circumvented privately. But of course she has gotten the knowledge I do not tolerate a lot of things because of my asthma, stuff what she likes, sell and use lots of. In the midst of the discussion about swimming and The Farm she pulls up my health as a joke.

“- Can not sleep with Annelie, if you use perfume and hairspray. :))”

As if it’s any fun to have breathing difficulties of others habits and likes? I said in the thread I did not like what she said, but it was ignored. And then she sent me this message privately afterwards, that’s just rude.

“Excuse me, but what the f .. do you think you are? I asked you a thing yesterday on the sarcastic comment. Fact, I’ve had enough to contend with lately in my life. I am not so intrested in either you or your health. I’m not intrested in hearing about the whole world to pay attention to you. “

I think the woman there owes me an apology. Rude my commentary on the facebook thread was not. It would have beenmuch  nicer to ask what I really meant, instead of launching out at me like that. To ask would have been more constructive and common good behaviour. I only commented on another’s comment that women should not swim with men (see the religious blokes opinions in the television program The Farm, that women can not do men’s work or mix with men, eg segregation) and I commented that swimming together were to have nightmares of, followed by a lol. So it was at all a misunderstanding. I said nothing about the world to pay attention to me, just that I did not like her comment.

But one may wonder how a person is screwed together saying things like this? She is not interested in my health, but she can not help stomp on it?

She thinks that since I write so a lot about asthma that I require or rather demand everyone’s attention, everyone’s complete obedience. She thinks it’s a negative by me to inform about what can trigger asthma attacks, she thinks it pulls her down. In what way can it pull her down? No one have any burden of knowledge – to learn, it is not heavy to carry knowledge, and my writing is not directed at specific individuals, but to the audience. The whole scheme sounds stupid if you ask me.

This is a person I have never said a bad word neither to or about her, I have not had much to say to her either. I actually do not care that much. And if she cares so little about my health so she can then just leave me be, and not comment about it. Or maybe she would like if I made fun of her struggle I know so well of? It is actually not so hard to be human. Just leave it be. Why use so much effort and energy on something she care so little about?

Complaints, I?

Private, in work situations and socially it rarely complain to people about my health, even if I probalby should demand people to keep the stuff away from me more since that would be better. But it is at the same time very tirering to fight everything all the time. But whether I believe everyone should pay attention and be considerate to my health … It’s often I feel I would like to let people carry on with what they do on perfume, hairspray and smoke etc.. but of this my lungs care zero about. It does not matter how much I personally want to not care, since the lungs determines everything. I can not affect this no matter what I think. Just as you can not think away back pain, pain in the hand or shoulder, I can not think away my lung problems. The difference is that the lungs can possibly choke you, while to have back pain is normally not dangerous even if it is very troublesome.

And I brought this up because?

Because those who think  I am a whining Pope must rethink. I only say anything the times I have to, otherwise I try to avoid the situation, sometimes even hurt in silence. The reason I talk online about it is to disseminate information, as there is very little knowledge about that among other perfume, hairspray, cleaning agents, washing agents, fabric softeners, etc. is causing health problems. It starts to get more info about it in the newspapers now, but before, there was no knowledge at all. Whining I ensure I am not, but I can not decide on my lungs and I therefore need to be taken into account. Is it really so much to ask?

I think people like her should get a life, and take a good look at themselves because acting like that is really rude, and egoistic.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

One thought on “Provoked by blogging – by Annelie Molin

  1. A little update on the story

    This woman who sent this rude message to me has proven her egoism using national tv. There is a show from the UK with two women who help people dress better. They announced their interest of doing a show in Norway and asked people to send their life story to their show. This woman who sent me this rude letter, sent an application to the network and she was one of those picked for the show. She told her story on national tv, and everyone felt sorry for her. Thing is what came to my mind is: -Is it now we should be sorry for you? But you can not stand anyone else telling their story on a blog?

    Ok, her story is bad. She lost 2 of her children, one in a car accident, one in a boat accident and I do feel for her in that matter, but I do not think it gives her the right to herrass me for writing information about asthma on my blog. That does not entitle her to make jokes about my life in a facebook discussion. She is pure selfish, rude and uncaring. She have actually proven her unsensitivity to others.

    Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s