Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Wash laundry and laundry rooms – by Annelie Molin

Leave a comment

(Scroll down for English)

Har man ikke problem med parfymer og kjemikalier selv kan det være vanskelig å forstå hvordan parfymerte vaskemidler kan være til problemer for sensitive.

I private hjem og andre steder blir det ofte brukt parfymerte vaskemedler og tøymyknere når man vasker tøy. Mange oppfatter det som en nytelse med duft, noe de ofte også tror er naturlige dufter. Dessverre innholder dufter som idag blir tilsatt vaskemedler er bare en stor coctail med kjemikalier i en blandning som lager en duft. Noen velger parfymerte vaskemedler i ukunnskap, eller pga økonomiske årsaker da de i villrede tror de mer helsefremmende vaskemedlene er dyrere.

For å ta et eksempel på en av situasjonene jeg selv har opplevd skal jeg fortelle om en gang jeg var på besøk hos en venn.

Jeg banket på dørra. Allerede i gangen utenfor dørra kjente jeg vaskemedelduften men visste ikke hva sort det var. Ikke at det har så stor betydning hva merke det er da det er parfymert, fordi parfymert er parfymert og jeg visste problemen ville melde seg. Jeg stod der og gruet meg.  Jeg ble sluppet inn, og kom inn i gangen og skulle henge av meg jakken. Duften av vaskemedlet og tøymyknere fra tørketrommelen var så sterk av det stakk i nesen, og sekundene etterpå så snørte seg lungene mine sammen og jeg begynte å hoste momentant og veldig hardt. Jeg fikk ikke pust. Jeg måtte fly stedet og løpe inn på stua med både klær og sko på, med håndvesken i hånden. Og dørråpningen til gangen måtte dekkes til og vinduene på stua åpnes. Derpå måtte medisinen fram. Krampene i lungene var meget kraftge.

Det er slitsomt å ha det slik. Det er slitsomt å måtte melde fra før man kommer på besøk og ikke kunne komme spontant. Det er slitsomt å måtte bli alvorlig sjuk i lungene fordi andre, også venner, på død og pine må bruke parfymerte produkter.

Bruker du parfymerte produkter? Tenk på at der er folk omkring deg som har besvær av det. Det er ikke et spørsmål om hvis der er folk som sliter med det, fordi 20-25 % av Norges borgere har noen form for astma og allergi og ofte sliter disse også med sensitivitet mot parfyme og sterke dufter. Noen er lungesjuke og disse får alvorlige symtomer med lunge- og pusteproblemer, andre får eksem, kløe, svie i øyner, hodepine, migrene osv. Ikke alle tør å si noe om det fordi de er redd å være uhøflige og støte seg med sine venner.

Også etter at de er brukt i maskinene så gir tøyet fra seg gasser. Det du oppfatter som duft, er i grunn kjemikaliene som gasser av seg i luften og spres til alle omkring som må puste det inn. Det sitter også i stoffet slik at de med kontaktallergi risikerer å få eksem, kløe osv.

Meldingen her er at om du har venner, eller har besøk av folk som er sensitive, eller i det hele tatt har lokaler der folk av alle sorter oppholder seg, ta da og kutt ut de parfymerte produktene. Velg mennesket og vennene før duften. Da er du en god venn og et godt medmenneske.

In English

If you have no problem with perfumes and chemicals, it may be difficult to understand how scented detergents could be a problem for the sensitive.

In private homes and other locations are often used perfumed deturgenst and fabric softeners when washing clothes and other fabrics. Many consider it a pleasure to use scent, something they often think are natural fragrances. Unfortunately contain today’s fragrances that are added to detergents just a huge cocktail of chemicals in a mixture that creates a fragrance. Some choose perfumed detergents in misguidence, or because of economic reasons as they puzzled think the more healthy is more expensive.

To take an example of one of the situations I have experienced, I’ll tell about a time I was visiting a friend.

I knocked at the Door. Already in the hallway outside door knew I could smell the fragrance but did not know what brand it was. Not that it’s so important what brand it is as it is scented, because perfumed are perfume whatever brand and I knew the problem would arise. I stood there and dreaded. I was let in, and came into the hallway and ws about to hang off my jacket. The scent of the detergent and fabric softeners from the dryer was so strong, it stinged in his nose, and seconds later my lungs tightened up and I began coughing instantaneous and very hard. I had to flee it and run into the living room with clothes and shoes with the handbag in hand. And the door the time had to be covered and the windows in the living room opened to give me fresh air. Thereupon I had medicate hard. Cramps in my lungs were very powerful. Not everyone say anythning about it, since they are afraid to be rude and make enemies with their friends.

It is difficult to accept this. It is tiring to have to notify before arriving for a visit and could not come spontaneously. It is tiring to have to be seriously ill in the lungs because others, also friends, must use perfumed products.

Do you use scented products? Consider that there are people around you who have symptoms of it. It is not a question of if there are people who struggle with it, because 20-25% of Norway’s citizens have some form of asthma and allergy and often these also struggling with sensitivity to perfumes and strong scents. Some are lung sickness and these are serious symptoms with lung and breathing problems, others get eczema, itching, burning in the eyes, headache, migraine, etc.

Even after they are used in the machines the fabric gives away the gases and fumes from the scent. What you perceive as the fragrance is due to chemicals gases in the air and spread to all around who have to breathe it. It is forced on all. It also sits on the fabric so that those with contact allergy might get dermatitis, itching etc.

The message here is that if you have friends or have visits from people who are sensitive, or was at all premises where people of any sort is present, then take and cut out the scented products. Select man before the fragrance. Then you are a good pal and a good fellow human being.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s