Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Bus engine running – Stop! only 20 seconds!! Says Sondre Båtstrand to BA

Leave a comment

(Scroll down for English)

Jeg leste nettopp en avisartikkel i Bergensavisen – BA hvor miljøagenten Sondre Båtstrand i partiet De Grønne angriper busselskapet Tide i Bergen for å kjøre bussene på tomgang etter jul og nyttårshelgen 2012. De har tatt et bilde som de har sendt til BA og mener bussene gikk på tomgang “i timevis”.

“Miljøagentene har gitt uttrykk for at 20 sekunder er nok, og tatt til orde for bøtelegging av tomgangskjørere. ” BA

Hvorvidt bussene stod på tomgang i timevis vet jeg ikke fordi jeg var ikke der, men med erfaring fra bussbransjen gjetter jeg på at det var en overdrift. I hvert fall tror jeg ikke alle bussene stod på i timevis, men at de kanskje sammentatt fra å ha startet første buss til den siste bussen at det kunne oppfattes som timevis. Men at alle stod på i timevis har jeg lite tro på. Man starter opp en buss før den skal ut i trafikk, har man mange busser starter man opp en og en etterhvert før de skal ut i trafikk. Totalt sett kan det kanskje tolkes som timevis.

Miljøagentene går hardt ut mot Tide og mener at å la motoren til bussene gå på tomgang er miljøsvineri og at det burde holde med 20 sekund tomgangskjøring per buss.

Min reaksjon er…

La meg le meg skakke. Det beviser egentlig bare hva lite de vet om busser.

Busser har ikke kun batteri som vanlige biler, men også et luftsystem med komponenter som kan fryse når det er kalde. Luftsystemet drifter dørrer, bremser, støtdempere, nivåsenking av trappetrinn, o.l. Å starte opp alle busser som skal ut i rute er helt vanlig i bussdrift og det er ikke bare Tide som gjør det. Alle busselskaper er nødt å gjøre det grunnet teknikken i bussene. Nå vil sikkert noen begynne å grave i det for å hindre busselskapene i å kjøre på tomgang, men sannheta er at hvis ikke bussene får stå og gå en god stund så blir det ikke luft i systemene, og ingen varme i bussen og kundene må sitte i kalde vogner. Og er lufttrykket for lavt da går det ut over bremsene som får en heller dårlig virkning. Vil herr Miljøagenten bli med på en busstur med bremser som ikke har full virkning? Det er både nødvendig og tryggest å la bussene gå på tomgang en god stund før de skal ut i trafikken.

Når en buss ikke blir brukt i løpet av en ukes tid, og det i tillegg er minusgrader og skiftende temperatur, så blir batteriet tappet for strøm. Da hjelper det ikke å starte bussen og la den gå i hverken 1 minutt, eller som miljøagenten Båtstrand vil ha det 20 sekund, da blir det ytterligere tappet. Etter at vognene har stått lenge må de testkjøres for å se om batteriene er i orden og la de gå en god stund for å lade batteriet, og fylle opp luftsystemene som drifter dører, bremser, dempere, osv. Og i tillegg må kabinen varmes opp før bussen kan tas i bruk og dette driftes også av at motoren går på tomgang.  Hvis ikke dette blir gjord da risikerer man ganske enkelt at bussen ikke kommer til de som står og fryser i veikanten.

Busser startes opp og går på tomgang i et ledd av vedlikehold og oppstart for å ta opp igjen driften etter helger. Det er forskjell på dette og å stå en halvtime på tomgang på en holdeplass mens man snakker med en kollega eller en venn.

En buss uten lufttrykk kan ikke rikkes fra plassen sin, og om kompressorer og belgene som er med på å fylle systemet med luft er tomme da setter en sikkerhetsmekanisme inn og sperrer for å bruke bussen. En buss som er tom for luft i systemet har ikke støtdempere på hjulene og bussen segger.

Lufttrykk i en buss avgjør om bussen er brukandes, og er også avgjørende for sikkerheta.

Lufttrykk i en buss avgjør om bussen er brukandes, og er også avgjørende for sikkerheta.

Herover ser du øverst et bilde av en buss som er tom for luft, og under den ser du en buss som har stått på tomgang eller er kjørt og har godt lufttrykk i systemet. Merk deg at da bussens kretser er tom for luft er også støtdemperene tomme for luft og bussen henger på hjula. En buss som har stått på tomgang en god stund har godt lufttryck och god klaring mellom hjul og hjulbuer, bremser og dørrer fungerer også.

Også i en buss må man ha varme. Kalde busser gir sure kunder. Er det -10 ute da er det minusgrader inne i bussen også. Der er kupevarmer (Webasto) som man kan la stå på for å forvarme kupeen, men den klarer ikke å få opp varmen nokk, den bare myker opp sånn å si det. Og så må man tenke på at kupeen i en buss er MEGET større enn kupeen i en vanlig bil, og tar MEGET lengre tid å varme opp. I tillegg har vi noe som heter Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS. De fleste tenker ikke over det, men bussen er en arbeidsplass, og de som jobber har krav på varme arbeidsplasser for å ikke bli sjuke. Dette gjelder også bremser og annet teknisk ved sikkerhet osv. At nyere vogner er meget bedre på å holde varmen i kulde når motor er slått av er en utopi. En buss er ingen termos, den har tynne vegger. Slår man på Webastoen så hjelper det, men f.eks. ved -10 C er det en utfordring likevel. Alle dere som jobber på kontor eller annet, jeg undrer hva dere ville like å ha 5 grader inne på rommet deres, og sitte der i dress og jobbe i den temperaturen i 2 – 3 timer før det blir skikkelig varmt? Noen ganger må man kjøre bussen for å ikke ende opp med lungebetennelse eller verre.

Jeg sier da det, synsere uten yrkeserfaring…
Ta en tur inn i det virkelige liv istedenfor å plage folk som gjør hva de må for å få ting å fungere og ivareta sikkerheta, folk som gjør en samfunnsnyttig jobb, nemlig bussjåfører og verkstedsansatte som server bussene.

Det ble i en diskusjon i tråden til denne saken sagt av en person  på BA sine Facebook sider at vedkommende hadde lest i BA at en buss forurenser like mye som ca 300 biler. At en buss skulle  forurense like mye som 300 biler er en overdrift, moderne busser har Euro5 eller de siste Euro6 motorer. De blir tilsatte AdBlue for å rense eksosen. Om du står bake en buss fra 1950 – 1980-tallet da vil du kjenne stor forskjell mot å stå bake en buss med Euro5 eller Euro6 motor som er meget renere. Det ville vært meget bedre om de som kjører på matpakka sin til jobben, om de tok bussen sammen med alle andre som kjører på matpakka sin til jobben, da ville forurensningen synke dramatisk, og køene også.

En tretten meter bybuss transporterer lett 80 passasjerer. Om da 80 personer som alene kjører på matpakka sin til jobben tok bussen istedenfor, da ville det være 80 ferre biler på veien. Øke antallet busser og enda flere biler vekk fra veien. Der er den virkelige miljøgevinsten å finne, blandt de flere tusen som kjører hver dag tidlig og seint hver dag i lange køer i mange timer.

Kjære Herr Miljøagent, ta en studietur og lær hva det handler om før du hyler høyt og vil bøtelegge arbeidsfolk.

Forfølg den 20 sekundersregelen og du vil ikke finne noen busser som kjører deg til jobben. De står nemlig ute av drift.

/ Annelie

Kilde: http://www.ba.no/nyheter/article6421451.ece

In English

I just read an article in the Bergen newspaper – BA where environmental agent S0ndre Båtstrand in the Green party attacks the bus company Tide in Bergen to run buses idling after Christmas and New Year holidays 2012. They have taken a photo of the buspark eledgely idle running the engines, that they sent to the BA and believes buses idled “for hours”.

“Environmental agents have stated that 20 seconds is enough, and called for fines of idle drivers. ” BA

Whether buses stood running idle for hours I do not know because I was not there, but with experience from the bus industry, I’m guessing that it was an exaggeration. At least I do not think all the buses were running idle for hours, but that they might together from launching the first bus to the last bus that it could be interpreted like for hours. But every bus in the firm were running idle for hours, I have little confidence in. You start up a bus before it goes off in traffic, if you have many buses one start up one by one before going off into traffic. Often many busses have the same departure time different places. Each bus  I guess was maybe idle for 20-40 minutes, but all busses together may be interpreted as “for hours”.

Environmental Agent S Båtstrand strongly go out against Tide and believes that allowing the engine to run idle buses are environmentally filth and that it should be enough with 20 seconds idling per bus.

My reaction is …

Let me laugh my head off… It really just proves what little they know about buses.

Buses have not only battery as regular cars have, but also an air system with components that can freeze when it is cold. Air system operates doors, brakes, shock absorbers, lowering levels of stairs, etc. Starting all buses after not being used for a long time is commonand necessary in the bus buisness and it’s not just that Tide does. All bus companies are forced to do so due to the technology of the buses. Maybe someone will start to dig into it to prevent bus operators to run at idle, but the truths is that if the buses are not allowed to running idle then no air will go in the system for shock abosrbers, breaks, doors a.s.o, and nore heat in the bus making customers have to sit in cold buses. And if the air pressure is too low then it affects the brakes, and the breakes get a rather bad effect. Will Mr. Environmental Agent join for a bus tour with brakes that do not have full effect? It is both necessary and safest to allow buses to idle for a while before going out in traffic.

When a bus is not used during the course of a week, and in addition, freezing temperatures and changing temperatures, so the battery is drained of power. Then it is no use starting the bus and run in either one minute or as the environmental agent will have; 20 seconds, because then the batteries will be further tapped. After the buses have not been used for  long, one must test run to see if the batteries are working, see if the bus starts, maybe shock start the bus, and let it run idle a long time to recharge and fill up air systems. And in addition, the cabin has to be heated up before the bus can can be used, and this is operated by the fact that the engine is idling. If this is not done then there is a great risk the bus does not come to those who stand and freeze by the roadside.

Buses starting up and idling in a joint maintenance and startup is done to resume operations after weekends. There is a big difference between this and to let the bus run idle for half an hour at a bus stop while talking with a colleague or a friend.

A bus with no air pressure can not budge from his place. If the pump and bellows which is helping to fill the system with air are empty, then a safety mechanism locks the use of the bus. A bus with empty of air in the system does not have shock absorbers on the wheels and the bus sag.

Air pressure in a bus system determines whether the bus is useable, and is also essential for security.

Air pressure in a bus system determines whether the bus is useable, and is also essential for technical safety.

In the photo you can see in top of the photo a bus that runs out of air, and below it you will see a bus that has been running idle or is driven and have good air pressure in the system. Note that when the bus circuits are deflated is also shock absorber empty of air and bus hanging on the wheel, no brakes, no opening and closing doors a.s.o.  A bus that have been running idle for a while have good air pressure, good clearance between the wheels and wheel arches, good brakes and operative doors a.s.o.

Also in a bus one must have heat. Cold buses and acidic customers. Is it -10 C (14F) outside when it’s minus degrees inside the bus too. There are cabin heater (Webasto) that one can use in order to preheat the cabin, but it can not raise the temperature enough, it only softens the temperature, the way to say it. And then you have to think about the interior of a bus is much larger than the interior of a normal car, and takes much longer time to warm up. In addition, we have something called the Health, Safety and Environment – HMS. Most people do not think of it, but the bus is a workplace, and those working have the right to a heated work environment not getting sick. The saying that the newer buses are much better at keeping the heat than the old buses when the engine is turned off is a utopia. A bus is no thermos, it has thin walls that do not hold on to the heat very well. If one turns the Webasto on it helps, but at -10 Celsius (or 14 Farenheit), it is a challenge nonetheless. All of you who work in offices or other, I wonder what you would like to have + 5 C (41 F) in their work environment indoors and sit there in a dress and work in that temperature for 2 – 3 hours before the temperature is good enough? Not to mention if it were colder in. Sometimes you have to run the bus idle to not end up with pneumonia or worse.

I do say, people meaning stuff without work experience …
Take a trip into the real life rather than bother people who do what they must to get things to work and attend safety, people who make a socially useful job, namely, bus drivers and workshop staff server buses.

There were a discussion on BA Facebook pages in the same thread, a person said that reading an article in BA about that a bus pollute as much as about 300 cars. That a bus would pollute as much as 300 cars is an exaggeration, modern buses have Euro5 or the last Euro6 engines. They are added AdBlue for cleaning exhaust gas, making it come out as almost water. If you stand behind a bus from 1950 – 1980’s then you know a big difference to stand back a bus with Euro5 or Euro6 motor. The new busses are much better than the old buses that are awful. It would have been much better if they’re driving their lunch to work by car, took the bus along with everyone else driving their lunch to work, then it would dramatically decrease the pollution, and the queues too.

A 13 meter city bus can transport about 80 passengers easy. That is 80 cars gone from the road, and people can sit relaxing in their seat transporting their lunch box by bus instead. There you have environmental positives.

Dear Mr Environmental Agents, take a study and learn what it is all about before you scream out loud to create laws to be able to fine anyone.

Maintain the 20 second route and you will find no buses on the roads to take you to work. They will be parked, out of order. :)

/ Annelie

Source: http://www.ba.no/nyheter/article6421451.ece

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s