Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Being hearing impaired at school, work or elsewhere

Leave a comment

(Scroll down for English)

Jeg vil dele en faksimilie av en innsender jeg leste på nett idag. Innlegget var skrivet av ei jente på 17 år med stor innsikt.

hearing-impaired-at-school-and-at-work.jpg

Kilde: HLF – Din hørsel vår sak. Hørselhemmedes Landsforbund HLF.no

Veldig bra skrivet av Malin.  Dette er et meget viktig tema.

Jeg har hatt hørselskade siden jeg var 6-7 år. Det var slitsomt og ensomt i skolen. Jeg hadde ikke hørapparat den gang fordi legene trodde jeg var døv på mitt skadde øre. Jeg ble vant ved å ikke høre, ikke kunne deltake og var ofte ensom. Den som ikke snakker blir ikke snakket med, men det er ikke lett å følge en samtale når man ikke hører i bråket. Senere lærte legene at jeg hører noe. Bedre måleutstyr var hjelpen. De fant ut at jeg har hørselrester, men jeg må få 90 desibel på øret for å oppfatte lyden. Ikke rare greiene at jeg ikke hørte, vanlig samtale er på 20 desibel.
 Det var langt senere jeg fikk hørapparat.

Å prate i munn på hverandre, skrape med stolbein, bestikk, slå i dørrer osv mens man prater bør man unngå. Og akkurat som Malin sier så skal man snu seg til personen man taler med og tale rolig og tydelig (uten å overdrive unødig, overdrift kan virke krenkende). Å være hørselhemmet kan være veldig isolerende, det er derfor viktig å tenke seg om hvordan man snakker og å ikke lage andre lyder og bakgrunnslyder mens man taler. Ikke snakke mens møteleder / lærer  eller andre snakker fordi da hører ikke den hørselhemmede hva vedkommende sier. Noen ganger må du også la den hørselhemmede selv velge hvor å gå og  sitte i forhold til andre slik at vedkommende lettere skal oppfatte samtale.

Alle vil før eller siden få dårlig hørsel, det er bare et spørsmål om tid. En dag blir du gammel og trenger at andre bryr seg. Lær deg nå å bry deg om andre.

Dele gjerne kunnskapen videre. :)

Annelie

In English

Translation of  article

“I am going to Nordhal Grieg school in Fana. This school is customized to hearing impared students. I am in the same class as a hearing impared student. My teachers are great at being considerate to the hearing impared student, but I have heard horror stories from other schools about how students have it. What can teachers and students do to help the hearing impaired person in the daily life?

I take offspring in the Youtube video “Glem det!” (Forget it!) a video about being hearing impaired at school. In the video hearing impaired students tell about how it is like when teachers and fellow students do not take their handicap in conseideration. They show us how a person hearing impaired hear when people talk two at the same time, the teacher write at the board and talk with the back to the class, so that the hearing impaired cannot read lips. Teachers that do not use the microphone when it is available with a T sling. They think what is the difference? The do not understand that if they use the mice the hearing impaired get the sound of their voice transfered to their hearing aid and hear it that way, straight into the ear! A good tip is to write on the board first, and then turn to the class and tell what you are writing about so that the hearing impaired person easier can read lips and maybe hear what is able to hear. It is also important to remember and to know that a hearing impaired person do not understand what you are saying if they do not hear what you are saying, so do not talk more than one at the time. Hearing people are able to shut sounds out that they do not want to hear or focus on, but this is not possible to a hearing impaired person since their hearing and hearing aid is not able to do the same job as a fully hearing ear.

The reason why I am writing about this is that I got parents who are hearing impaired, so I know very well how their day can be among hearing. They can do everything hearing people can do, but they need you who are hearing to be considerate. Talk calm and clear and make no surrounding noices. It helps a lot.” Malin Lone Johansen, (17).

Very good letter of Malin. I have had hearing loss since I was 6-7 years. It was exhausting and lonely in school. I had no hearing aid at the time because the doctors thought I was deaf in my injured ear. I got used to not hearing, I could not participant and was often lonely. When not speaking is not spoken with, but is not easy to follow a conversation when one does not hear in the noice. Later learned doctors that I hear something. Better measurement equipment was help. They found out that I have hearing remains, but I have to get 90 decibels at the ear to perceive sound. Not strange that I did not hear, normal conversation is 20 decibels.

Talking in the mouth at each other, scratching with chair legs, cutlery, slam doors etc while talking is a must to avoid. And just like Malin saying that one should turn to the person you speak with and voice calm and clear (without overdoing it unnecessary, the overdoing it may be offensive). Being hearing impaired can be very isolating, so it is important to think about how to speak and not to make other noises and background sounds. Do not talk while the chairperson / teacher or someone else is talking because then the hearing impaired can not hear what others are saying.

Remember that situations you take for granted to hear in, may be a problem to a hearing disabled person. Examples is talking in the street with traffic, at the subway, in a crowd, at restaurants, pubs, loud music, as. Make sure the other person understoud what you said, and try do lower music and other sounds, and talk clear and calm one at the time.

Everyone will sooner or later be hearing disabled. Sooner or later you will get a bad hearing, it is only a matter of when.  One day you will grow old and will be in need of others being considerate to you. Learn now how to treat hearing disabled better!

Please, share this with your friends to spread the knowledge.

Annelie

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s