Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Discrimination – by Annelie Molin

2 Comments

(Scroll down for English)

Diskriminering av arbeidssøkere

For tiden snakkes det mye om diskriminering fra arbeidsgivere når arbeidssøkere søker arbeid.

Er det greit med slik utplukking av “feilfrie” arbeidstakere?

Jeg mener nei. Det er feil av en arbeidsgiver å nekte en person jobb på grunnlag av handikap, og om mulig arbeidsgivers egen ukunnskap om handikapet. Det er feil å nekte en med handikap arbeid fordi en handikapet kan gjøre en akkurat like god jobb som noen annen.

Så hva med meg?

Jo, jeg har et par handikap. To. Jeg har hørselskade og noe som kalles miljøhemming grunnet sensitivitet. Og nei, det er ikke torgskrekk eller noe psykisk. Miljøhemming er når en astmatisk ikke kan være et sted fordi der f.eks. blir røyket, eller brukt eller sprayet med parfyme, vasket med feil rengjøringsprodukter, feil blomster e.l. Hemmingen ligger i at miljøet blir utilgjengelig for personen grunnet luftforurensning.

Ja, og også i andre situasjoner kan det skje at folk ser litt rart på en om man vedgår at man har handikap. Jeg har som sagt både hørselskade og miljøhemming grunnet asthma, og spesielt miljøhemming grunnet sensitivitet er noe som folk ikke kan forstå og ofte synes at jeg må tilpasse meg dei. Men hvordan å fortelle lungene at de skal tåle parfyme og røyk bare fordi andre vil bruke det?

Og om det å høre. Det er forskjell på å være døv og å være hørselskadet. Hørapparat bruker man for å kunne høre, ikke det motsatte. Jeg jobber som alle andre, og jeg ser egentlig ikke meg selv som handikapet. Jeg har et lite handikap, jeg er ikke mitt handikap. Jeg har mange gode evner, kunnskaper, personlige sider osv. Jeg har noen utfordringer i det daglige liv, og jeg har lært meg å leve med det, og å mestre det. Jeg hører i grunn ganske bra da ene øret er feilfritt, og med hørapparatet på det andre øret så hører jeg enda bedre. Men så fort du sier du har hørapparat så ser folk ibland litt rart på en, spesielt arbeidsgivere. Og det er no litt dumt synes jeg, fordi man har som sagt hørapparat for å høre, ikke for å ikke høre.

Mennesker med hørapparat er ikke døve, de hører.
Mennesker med miljøhemming  grunnet sensitivitet er ikke rare, de er friske i frisk og ren luft.

“Å google en kandidat er ikke ulovlig, men å forkaste en søker på bakgrunn av den informasjonen de finner på Facebook eller andre nettsteder, er ifølge Arbeidsmiljøloven ikke tillatt.”

“Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse, eller bruk av informasjon om sykdom, vil fort være i strid med Diskrimineringsloven eller Arbeidsmiljøloven.

Annelie

Les: Aftenposten: Jeg har vurdert å ta med bandopptaker på intervju
Les: NRK; Arbeidsgivere ønsker ikke syke folk

In English

Discrimination of job seekers

Discrimination from employers when job seeking efforts is now a hot topic in the news. Is that okay with so picking the “flawless” workers?

I mean no. It is wrong for an employer to deny a person a job on the basis of disability, and if possible the employer’s own lack of knowledge on a handicap. It is wrong to deny a handicaped work because a handicaped can make just as good a job as any other.

So what about me?

Yes, I have a some handicap. Two. I have hearing loss and something called environmental inhibition from sensitivity. And no, it’s not square fright or something mental. Environmental Inhibition from sensitivity is when for example an asthmatic can not be somewhere because there eg. are smoked, or used or sprayed with perfume, using the wrong cleaning agent, wrong flowers, etc. The inhibition is that the environment becomes unavailable to the person due to air pollution.

Yes, and in other situations it may happen that people look a bit odd on me if I admit that I got disabilities. For one it does not show from looking at me. I have both hearing loss and environmental inhibition due to asthma, and especially environmental inhibition from sensitivity is something that people can not understand and often find that I have to adapt to them. But how to tell the lungs to withstand perfume and smoke just because others want to use it? The lungs live their own life and do not care what I or your think.

And about hearing loss. There is a difference between being deaf and hearing disabled. Hearing aid we use to hear, not the opposite. I work like everyone else, and I do not really see myself as handicaped. I have a handicap, I am not my disability. I have many good skills, knowledge, personal pros etc. I have some challenges in daily life, I’ve learned to live with it and to master it. I hear quite well when one ear is flawless, and with hearing aid on the other ear so I can hear even better. But as soon as you say you have a hearing aid people look at you kind of strangely, especially employers. And that is a bit bad and silly I think, because as I said one hearing aid to hear, not to not hear.

People with hearing aid is not deaf, they hear.
People with environmental inhibition from sensitivity is not strange, they are healthy in fresh and clean air.

“To google a candidate is not illegal, however, to reject an applicant on the basis of the information they find on Facebook or other sites, according to the Working Environment Act is not permitted.” Norwegian law

“Obtaining health information on employment, or use of information about the disease, will soon be in violation of the Anti-Discrimination Act or the Working Environment Act.” Norwegian law

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

2 thoughts on “Discrimination – by Annelie Molin

  1. Environmental inhibition – superb description! (when “chemical sensitivity” just won’t do) I have been searching for a phrase to describe my situation for a decade, and you have said it perfectly.

    Like

    • Chemical sensitivity is the illness and environmental inhibition is how it effect the life of those sensitive.Among the illnesses in the category is asthma and other several lung illnesses, allergy and mcs. The environmental inhibition of sensitivities is a physical inhibition from being sensitiv in a world not taking consideration to those sick so that they can not go everywhere. Just as with people in wheel chairs who can not enter where there are stairs.

      Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s