Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Research Virus, Asthma and Allergy breakthrough

Leave a comment

(Scroll down for English)

Virus og allergi gjennombrudd

Hunter Medical Research Institute (HMRI) er partnerskap mellom Hunter New England Helse, Universitetet i Newcastle og Universitetet for helse og medisinsk forskning i Australia. Barne- og lungeforskere fra University of Newcastle, sammen med nasjonale Universitet og University of New South Wales, University of Cincinnati og Imperial College London, nærmer seg å identifisere kilden til alvorlige virus-og allergen-induserte astmaattakker etter å ha oppdaget at viktige molekylære signaler genereres veldig tidlig i sykdomsprosessen. De har jobbet med å undersøke mekanismer som utløser luftveibetennelse som forårsaker astmaanfall.

Studien var rettet mot forkjølelses rhinovirus, som er viruset som forårsaker de fleste astmaanfall, og effektene forårsaket av allergener som husstøvmidd.

To tredeler av astmaattakkene er forårsaket av virus. Astmatikere opplever alvorlige og langvarige symptomer når infisert med forkjølelsesvirus eller utsatt for allergener, som begge fremmer betennelser i lungene og produksjon av slim. Virus-induserte astmabesvær er langt mindre mottakelig for dagens behandlingsformer, derfor er denne oppdagelsen så viktig.

En omfattende genekspresjonsanalyse førte til oppdagelsen av proteinene ellers kjent som midtlinjen 1 og protein fosfatase 2A generert på det aller innerste laget av luftveiene, hvor kroppen har kontakt først med allergener og virus, og når aktivert synes å modulere mange andre sykdom faktorer. Det viser at det er mulig å beskytte mot utvikling av både virus-og allergen-indusert astma.

Forskningen viser at det UNSW utviklet forbindelse er i stand til å aktivere et protein som er undertrykt under astma. Dette kan bety at i fremtiden legene ville være i stand til å behandle årsaken til astma, ikke bare symptomene.

Astma er en av de store sykdommer i den utviklede verden. Det er svært sjelden å finne et stoff som kan reversere symptomer på astma. Det startet med dem arbeider på en forbindelse i behandlingen av akutt myeloid leukemi.

Det viktige med denne forbindelsen er at det er ikke bare lindre symptomene, men også den underliggende sykdommekanisme, en teamleder ved UNSW er Lowy Cancer Research Centre.

Forskning publisert i Nature Medicine verdens ledende tidsskrift for biomedisinsk forskning.

Hele historien på
HMRI og Science Alert

In English

Virus and allergy breakthrough

Hunter Medical Research Institute (HMRI) is partnership between Hunter New England Health, the University of Newcastle and the community for health and medical research in Australia. Paediatric and respiratory researchers from the University of Newcastle, along with national and University of New South Wales, the University of Cincinnati and the Imperial College London, are getting closer to identifying the source of serious virus-and allergen-induced asthma attacks after detecting important molecular signals generated very early in the disease process. They have worked investigating the mechanisms that trigger airway inflammation and cause asthma attacks.

The study targeted the common cold rhinovirus, which is the virus that causes most asthma attacks and the effects caused by allergens such as house dust mites.

Two-thirds of asthma attacks are caused by viruses. Asthmatics experience severe and prolonged symptoms when infected with the common cold virus or exposed to allergens, both of which promote inflammation in the lungs and production of mucus. Virus-induced effects are much less responsive to current therapies, which is why this investigation is so important.

A comprehensive gene expression analysis led to the discovery of the proteins otherwise known as midline 1 and protein phosphatase 2A generated in the innermost layer of the airways, where the body has first contact with allergens and viruses, and once activated they appear to modulate many other disease factors.  It show that it is possible to protect against the development of both virus- and allergen-induced asthma.

The research shows that the UNSW-developed compound is able to activate a protein that is suppressed during asthma. This could mean that in the future doctors would be able to treat the cause of asthma, not just the symptoms.

Asthma is one of the major diseases of the developed world. It’s very rare to find a compound that can reverse the symptoms of asthma. It started with them working on a compound in the treatment of acute myeloid leukaemia..

The important thing with this compound is that it’s not just alleviating the symptoms, it’s hitting at an underlying disease mechanism,a team leader at UNSW’s Lowy Cancer Research Centre.

Research published in  Nature Medicine the world’s leading journal for biomedical research.

The whole story on
HMRI and Science Alert

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s