Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Laughing, Emotions and Asthma

Leave a comment

(Scroll down for English)

En god latter forlenger livet

… er et gammel ordtak. Men det er ikke alltid sant for de med ashtma.

En fersk australsk studie utført ved University of New South Wales viste at latter er en astma trigger for over 40 p% av australierne med astma. En lignende studie utført ved New York University viste at latter er en vanlig astma trigger for over 50 % av personene som ble testet.

En latter kanskje ikke forkorter livet til en person som har astma, men kan faktisk føre til et astmaanfall. Spesielt når du har en dårlig astma periode.

For eksempel: om lag 40% av Austrailias 2.000.000 astmasjuke lever i frykt for å le på grunn av astma. Dette er ikke begrenset til Australia at det kan skje, men er et faktum for de fleste av oss som har astma.

Å le er spenning, entusiasme og oppegging, og spenning utløser stresshormoner, og stress er en kjent faktor for å utløse astmaanfall.

Om du i utgangspunktet er frisk och ikke har diagnosen astma får du ikke astmaanfall av følelser og stress som nevnt herover, men har du diagnosen astma kan du være i risikosonen for å drabbes når du utsettes for slik.

Følelser

En film som får deg å gråte, en krangel og kamp med din partner, stresset av arbeidsrelaterte tidsfrister, andre arbeidsrelaterte problemer og motgang, glede og sorg, sex og spenning kan få en person med astma å gispe etter luft. Sterke følelser som frykt, stress eller latter kan noen ganger føre til astma symptomer. Det gjelder både for voksne og barn.

Barn kan lett bli påvirket av høye nivåer av følelser. Fra anfall av knising til skrikende raserianfall, det kan gi effekter på barnets astma, men selvfølgelig også for voksne med sterkt skiftende humør.

Hvordan kan jeg stoppe stress fra å påvirke min astma?
Mens det er umulig å eliminere følelsesmessig stress fra livet ditt, kan du lære å redusere effekten og gjenkjenne potensielle symptomer som kan trenge litt symptombehandling.

 • Vær oppmerksom på ting, hendelser eller personer som legger stress i livet ditt, og arbeide på hvordan du reagerer på dem slik at du forblir roligere, og kanskje hvis nødvendig eliminere dem fra livet ditt.
  Erkjenne følelsene du har – dette er en teknikk som kan være effektive i å redusere deres innflytelse.
 • Hvis du kan, bør du fjerne deg fra stressende situasjoner og mennesker.
 • Finne konstruktive og positive måter å redusere ditt sinne, angst eller frykt.
 • Lær mer om astma, ta en aktiv rolle i omsorg for deg selv og ta kontroll.
 • Trening er en fin måte å avreagere, og er bra for deg også. Bare vær klar over at fysisk aktivitet kan også utløse astma så ikke tar den for langt.

Livet kan være en berg og dalbane av følelser slik at den beste tingen å gjøre er å være forberedt så mye du kan, og sammen med passende astma medisiner du kan ta kontroll over astmaen din.

Ha alltid akuttmedisin mot asthma med deg bare i tilfelle.

Ja

Jeg har faktisk opplevd det selv.

Hvis du finner astma merkelig, prøve å leve med det. ;) Det er som en eske konfekt, du vet aldri hva du får. ;)

/ Annelie

Dette blogginnlegget ble inspirert av en
nyhetsartikkel i The Daily Telegraph 24 august 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au/

A good laugh extend your life

…is a old saying. But that is not always true for those with ashtma.

A recent Australian study performed at the University of New South Wales showed that laughter is an asthma trigger for over 40 % of Australians with asthma. A similar study carried out at New York University showed that laughter is a common asthma trigger for over 50 % of the subjects tested.

A laugh maybe not shorten the life of an asthma sick person but can in fact cause a asthma attack. Especially when having a bad asthma period.

For example about 40% of Austrailia’s 2 million Asthmatic fear laughing because of asthma. This is not limited to Australia, but is a fact for most of us having asthma.

Laughing is excitement and excitement triggers stress hormones, and stress is a known factor for triggering asthma.

Emotions

A movie making you cry, a fight with your partner, the stress of work related deadlines, other work related issues and hardship, joy and sadness, sex and excitement can leave a person with asthma gasping for air. Strong emotions like fear, stress or even laughter can sometimes lead to increased asthma symptoms.

Children can easily be affected by high levels of emotion. From fits of giggles to screaming tantrums; the effects on their asthma can be similar. But of course, even adults with many great high and lows is affected too.

If you are healthy and not diagnosed with asthma you will not have an asthma attack of emotions and stress as mentioned here, but are you diagnosed with asthma you may be at risk for astmaattacks when exposed to emotions and stress.

How can I stop stress from affecting my asthma?
While it is impossible to eliminate emotional stress from your life, you can learn to reduce the effect and recognise potential symptoms that may need some reliever medication.

 • Be aware of the things, events or people that add stress to your life, and work at how you respond to them so you remain calmer, and maybe if nessecary eliminate them from your life.
 • Acknowledge the feelings you are having – this is a technique that can be effective in reducing their impact.
 • If you can, remove yourself from stressful situations and people.
 • Find constructive and positive ways to reduce your anger, anxiety or fear.
 • Learn more about your asthma; take an active role in caring for yourself and staying in control.
 • Exercise Is a great way to let off steam, and is good for you as well. Just be aware of that excercise may also trigger asthma so do not over do it.

Life can be a roller coaster of emotions so the best thing to do is to be prepared as much as you can, and along with appropriate asthma medication you can take control of your asthma.

Always have your reliever with you just in case.

Yes

I have actually experienced it myself.

If you find asthma strange, try living with it. ;) It is like a box of chocolates, You never know what you are gonna get. ;)

/ Annelie

This blog entry was inspired from an
news article in The Daily Telegraph August 24, 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s