Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Perfume and Air pollution – Or Second hand fragrance

4 Comments

(Scroll down for English) This is a sticky post, scroll Down for newer blogposts.

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

Ved en yrkesskade i 2007 fikk jeg astma og er blitt meget plaget pga kjemikalier og herunder bland annet parfyme og tobakk. Parfyme av idag er ikke blomster, men i hver parfyme er både benzenprodukter, alkoholer, løsemidler, ftalater, kjemikalier m.m. og mange av de er både kreftframkallende, allergiframkallende, irriterende for hud, slimhinner og luftveiene m.m. Luftveiene strekker seg helt ned i bronkiene i lungene og ut til Alveolene som er de som transporterer oksygen til blodet og resten av kroppens organer. Luften vi puster inneholder også alt som fordamper, støver og avgassing fra alt omkring oss, inkludert fra mennesker. Alt går videre ut i blodet. Røyk er idag et kjent slik fenomen med avgassing, men det de ferreste tenker over er avgassing fra parfyme / etterbarberingsvann og parfyme i parfymerte produkter, så kalte luftoppfriskere, signaturdofter (fragrance marketing), parfymerte rengjøringsprodukter m.m. Dette er en forurensning av luften med kjemikalier som irriterer luftveiene, og spesielt for sensitive hvilke inkluderer de med lungesjukdom. Visste du forresten at astma og allergi teller som handikap og er omfattet av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven? Parfyme er blitt den nye Passivrøyken. Det er blitt like vanlig med parfymerte produkter i dag som det var å røyke før i tiden da det var brukt parfyme kun til fest. Nå for tiden brukes det i alt, absolutt alt fra santitetsbind, dopapir, viskelær, kropps- og hårpleie, personlig hygiene, styling, klesvask, husvask, fragrance marketing, lys, biler, airfreshener, kle, snoop (dvs tabletter du spiser for å få god kroppslukt), røykelse  til deodorant. Det brukes så kalte luftoppfriskere, signaturdofter (fragrance marketing), parfymerte rengjøringsprodukter m.m for å bevisst parfymere inneluften. Det er gasser som sprer seg i luften som man blir tvinget å innhalere uansett om man vil eller ikke, uansett om man har godt av det eller ikke. Astma er en av de lungesjukdommer som sliter med parfymer og parfymerte produkter både på andre mennesker, rengjøring av lokaler, parfymering av inneluft osv. Det de ferreste tenker over da de vasker seg, pleier seg, steller seg, tar på seg parfyme og parfymerte produkter for å gjøre godt inntrykk, parfymerer inneluften er at de støter fra seg og gjør 20-30% av befolkningen sjuke med sitt nærvær.

Hva er luftforurensning?
“Luftforurensning er definert som en endring av atmosfærens naturlige karakter ved kjemiske partikler. Partikler blir også referert til som partikkel aerosoler, disse er partikler av kjemikalier spredt i luften.”

Jeg deler noen ord fra en artikkel der Bodil (66) forteller i Allers hvordan det er å være sensitive mot parfyme og reise kollektivt:
“Der er det ofte mye parfymelukt, så jeg skynder meg gjennom. Og å kjøre buss og tog kan også være problematisk hvis noen av medpassasjerene bruker parfyme. Jeg har forsøkt å bytte plass hvis det blir for ille, men det er ikke alltid at det hjelper heller.” Bodil forteller i Allers 11. august 2015

Skru gjerne ned parfymebruken, både ren og tilsatt i andre produkter, da du reiser der andre ferdes.

Eksponering overalt
Det er lite kjekt å være i nærheten av noen når de bidrar til sjukdom og det å ikke få luft, eller å ikke kunne gå steder fordi tilbydere har parfymert inneluften og luften derfor gjør stedet utilgjengelig. Når man puster inn parfymer, tobakkskjemikalier, og andre kjemikalier da får en med astma slimfylte lunger, og musklene rundt bronkiene i lungene kramper slik at luftveiene i lungene blir tett og man får ikke puste. Oksygen er alt vi trenger.

Fresh-Air-For-All-recognize

En snabb om røyking på holdeplasser fordi det også er et aktuelt tema

Jeg skal ta litt om røyking også, og da spesielt på bussholdeplasser. Det er et gjentagende tema og debatt om røykeforbud på holdeplasser. De ferreste vet at der allerede er røykeforbud på holdeplasser da bussen står inne på holdeplassen.

Vedrørende røyking på bussholdeplasser, busskur og perronger. 
Der er en lov som forbyr å røyke på holdeplasser og perronger da bussen står inne på holdeplass / perrong og dørrene er åpne. Stump røyken før bussen ankommer og vis også hensyn til andre som venter øvrig tid.

roykeforbudholdeplass

“Bussførerarbeidsplass når det røykes på holdeplass / i busskur. Holdeplass / busskur må regnes som inngangsparti som skal være røykfrie før bussdørrene åpnes. Kravet til røykfri luft gjelder for lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Ifølge merknadene til forbudsbestemmelsen gjelder det også i inngangspartier, og det skilles ikke mellom inngangspartier for bygninger og transportmidler. Jf. kommentarene til paragraf 6 første ledd. Det skilles heller ikke mellom ansatte med ulike forutsetninger.” Arbeidstilsynet

§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
“I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. …
Eieren eller den som disponerer lokalene eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. …
Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.”

Det er forbudt å røyke på holdeplass og i busskur da bussen står inne for å forhindre at røyk siver inn i bussen. Ifølge loven om vern mot tobakksskader og persontransport kan personer som bryter mot loven avvises.

Kilde:
Arbeidstilsynet Norge
Lov om vern mot tobakksskader :
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14

Funksjonsnedsettelse

Lungesjukdommer som astma m.fl, allergi, og andre sensitiviteter er et handikap. Hvordan det?  Defenisjonen på et handikap er
“Ifølge norske offentlige utredninger,   “NOU 2005: 8 om likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Definert funksjonshemming som: “Funksjonshemming oppstår når det er et gap mellom individets evner og design eller funksjon i omgivelser / miljø / bygg.””

Merk deg at det ikke står angitt spesifikt hva som er handikap, det står for eksempel ikke bevegelseshemmet, blind, døv osv, det står kun angitt hvordan noe er et handikap.

Universell utforming, lover og rettigheter

“Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.”
(hentet fra: http://snl.no/universell_utforming )

Sensitivitet mot miljøet er vernet mot brott i lov, da sensitiviteten trigges av forurensning i miljøet og individen blir sjuk. Individens mulighet å være i miljøet begrenses derfor.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Universell utforming
“Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 pålegger virksomheter som er rettet mot offentligheten plikt til om universell utforming. At en virksomhet er rettet mot allmennheten, vil si at virksomheten tilbyr varer eller tjenester til publikum. Det kan være for eksempel kunder, besøkende eller pasienter.  Kravene til universell utforming gjelder ikke kun fysiske forhold ved virksomheten. Også tiltak for allergikere, herunder parfymefrie produkter, kan  omfattes. Dette er særlig viktig ved offentlige og private virksomheter hvor  personer av ulike grunner har behov for å oppholde seg, som skoler, sykehus og lignende.” Likestillings- og Diskrimineringsombudet LDO

§1 Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling innebærer:
a) likeverd b) like muligheter og rettigheter c) tilgjengelighet og d) tilrettelegning
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

§ 2.Lovens saklige virkeområde
Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold.

§ 3.Lovens stedlige virkeområde
Loven gjelder i hele landet…

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven kan ikke fravikes ved avtale.

§ 5.Hovedregel om forbud mot diskriminering
Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig nedsatt funksjonsevne. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne hos en person som den som diskrimineres har tilknytning til.
Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling…

§ 8.Forbud mot trakassering
Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

§ 9.Forbud mot gjengjeldelse
Det er forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som har fremmet klage om brudd på denne lov, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet.

§ 11.Forbud mot medvirkning
Det er forbudt å medvirke til å diskriminere, trakassere, gjøre gjengjeld eller instruere i strid med denne loven.

§ 13.Universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Les hele Likestillings- og Tilgjengelighetsloven her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61

Forskrift om miljørettet helsevern
§ 1.Formål
Forskriftens formål er:
a) å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,
b) å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. …

§ 4.Kommunens ansvar
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk.

§ 5.Oversikt, rådgivning og medvirkning
Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse i kommunen. Oversikten skal i tilstrekkelig grad omfatte:

a) vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som for eksempel forurensning, støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og årsakene til deres opptreden
b) vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen
c) forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak.

§ 7.Overordnet krav
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. …

§ 9.Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene
b) Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skalikkemedføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.
e) Virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås.

§ 10.Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer
Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle følgende krav:

a) Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima. …
b) Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder.
e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.

§ 13.Opplysningsplikt
Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Les hele Forskrift om miljørettet helsevern:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486

FN : FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft i januar 2009 Ifølge CRC mangler i tilgjengelighet å bli betraktet som en form for diskriminering.

“Da endring av oppfatninger er avgjørende for å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne, ratifisererende land skal bekjempe stereotypier og fordommer og fremme bevissthet om mulighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (artikkel 8).

“Landene skal garantere at personer med nedsatt funksjonsevne får nyte sin iboende rett til liv på lik linje med andre (artikkel 10), sikre like rettigheter og for-/fremmelse til kvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne (artikkel 6) og beskytte barn med nedsatt funksjonsevne (artikkel 7).

“Landene skal erkjenne at alle er like for loven, å forby diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og garantere lik rettssikkerhet og beskyttelse i loven (artikkel 5).

“På den fundamentale spørsmålet om tilgjengelighet (artikkel 9), krever konvensjonen at landene skal identifisere og eliminere hindringer og barrierer og sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne kan få tilgang til deres miljø, offentlig transport m.m, offentlige anlegg og tjenester, og informasjons-og kommunikasjonsteknologi.

“Personer med nedsatt funksjonsevne har lik rett til å arbeide og tjene sitt levebrød. Landene skal forby diskriminering i jobbrelaterte saker, fremme selvstendig næringsvirksomhet, entreprenørskap og å starte egen virksomhet, ansette personer med nedsatt funksjonsevne i offentlig sektor, fremme deres sysselsetting i privat sektor, og sikre at de er utstyrt med rimelig arbeidsmiljø ved arbeid (artikkel 27).” UN.org

Diskriminerings- og tilgjengelighetslov
Fra nyttår 2009 er det i Norge forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder. Den fra 2009 nye loven gir også rett til tilgjengelighet over alt i samfunnet.

17.02.2009  Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Friheten til å fungere i samfunnet skal være lik for alle.

“Likestillings og Diskriminerings Ombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har også bestemmelser om universell utforming, jf. § 9, og individuell tilrettelegging, jf. § 12. Flere av de problemstillingene med astma, allergi og sensitivitet kan reise spørsmål etter dtl. ” Likestillings og Diskrimineringsomdudet LDO

Også WHO anerkjenner astma som handikap.

“Astma svekker skole- og arbeidsprestasjoner og det sosiale liv. Fysisk livskvalitet er svekket av bronkiale symptomer, det sosiale liv er også svekket av rhinitt.” (WHO 2007)

“Den byrden av å ha kroniske luftveissykdommer har store negative effekter på livskvalitet og funksjonshemming av berørte enkeltpersoner. Dette kan forebygges.” (WHO 2007)

“Miljø barrierer inkluderer tobakksrøyk og andre innendørs forurensninger, utendørs forurensning, yrkeseksponering og ernæring.” (WHO 2007)

Luktas lov

Lov-om-miljorettet-helsevern-paragraf9-og-diskriminerings-og-tilgjengelighetsloven-paragraf13

Faksimilie Dabladet Magasinet 13 September 2015

I lokaler der allmennheten har tilgang gjelder forskrift for miljørettet helsevern.

Forskrift for miljørettet helsevern § 9, e:

“Virksomheten skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås.”

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven § 13:

“Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens allminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.”

Hva med det fysiske skolemiljøet?
Det fysiske skolemiljøet omfatter både skolens inne- og utemiljø. Det fysiske innemiljøet (inneklimaet) omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø.
“§ 9a–1 Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Regjeringen.no
Bestemmelsene om det fysiske miljøet må ses i sammenheng med det overordnede kravet i § 9a–1. Det fysiske miljøet – inne som ute – skal være av en slik kvalitet at det fremmer helse, trivsel og læring. Forhold som skader elevene eller gjør elevene syke er klart i strid med loven. Men også dersom dårlig luftkvalitet eller for varme klasserom gir elevene hodepine eller gjør dem trette, vil dette være lovstridig.
“§ 9a–2 Det fysiske miljøet
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.” Regjeringen.no
Opplæringsloven § 9a–2 første ledd understreker at kravene til det fysiske miljøet ikke bare retter seg mot selve utformingen av skolebygget og skoleanlegget, men også driften av det. Selv om skolebygg og -anlegg er godkjent etter helseforskrifter og byggeforskrifter, er de daglige rutinene som renhold osv. viktige for kvaliteten på skolemiljøet.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v
Ҥ 7.Generelle krav
Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende. Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en alment akseptert måte.” Lovdata.no
Ҥ 9.Utforming og innredning
Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.” Lovdata.no
Ҥ 14.Sikkerhet og helsemessig beredskap
Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.” Lovdata.no
Ҥ 19.Inneklima/luftkvalitet
Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.” Lovdata.no
Her kan man i stød av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), Lov om Universell utformning,  Forskrift om miljørettet helsevern, FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, m.fl. paragrafer om  ren luft kunne kreve parfymefrihet både ved rengjøring og på mennesker som oppholder seg i skolenes lokaler både for elever og lærere. Selvfølgelig også på alle andre arbeidsplasser i samfunnet der offentligheten har adgang.
Astma og allergi er en funksjonsnedsetning som kan være invalidiserende og korte ned livsløpet til den som har astma og allergi, det er derfor meget viktig å ivareta helsen til alle med astma og allergi, sjå for god luftkvalitet fri for parfyme og røyk. Helseforeskrifter og sikkerhet for den som har astma og allergi er først ivaretatt da luften er ren og frisk uten kjemiske tilsatser og Volatile Organic Compounds (VOC). Parfyme lukter sykt godt for noen, andre blir bare sjuke. For en veldig stor gruppe mennesker (over 300 millioner person er i verdenen har astma, over 30 millioner personer i EU har astma, og ca 1,2-1,4 millioner personer i Norge har astma og allergi) er parfyme luftforurensning, parfyme gjør oss sjuke på likt med tobakksrøyk, og eksos, det sprer seg også på akkurat samme måten. Det spres via luften til andre rundt brukeren og invaderer den private zone mot astmatikere, allergiske og sensitives vilje. Om det tilsettes luften direkte, eller en eller annen form for  s.k. luftoppfriskere, eller ved bruk av produkter i renhold, på personer i miljøet er likegyldig for utfallet, det er like galet altihop.  Dette motarbeider direkte våre behov og gjør oss sjuke.

Vi har krav på frisk luft uten tilsatte kjemikalier.

Luft er jordas atmosfære. Luft rundt oss er en blanding av 78,09% nitrogen, 20,95% oksygen, 0,93% argon, 0,039% karbondioksyd, og små mengder av andre gasser. Det er et gjennomsnitt på omtrent 1% vanndamp. Det er en klar gass der levende ting kan leve og puste. Luft har en ubestemt form og volum, og det har ingen farge eller lukt.

Frisk luft er parfymefri og luktfri.

Mange sier man skal bare ta medisin, men det er ikke nok å ta medisin når man hele tiden blir eksponert for det. Man må holde seg borte fra det som gjør en sjuk for å være symptomfri, og hvordan å holde seg symptomfri når parfyme er overalt i samfunnet både på folk, ved rengjøring alle plasser og det til og med sprøytes med vilje ut i luften vi skal puste, og andre avgassende produkter? Det er ikke å lage et tilgjengelig miljø.

Man kan heller ikke ta uendelig med medisiner på en dag, der er en maksimum dose, tar man mer enn det får man ubehagelige bivirkninger – bl.a hjertklappning, ja hjertet ruser, og skjelving på hendene.

Før du ber noen ta medisin, tenk over hva du selv kan gjøre for å bedre inneklima og miljø ute.

Hjemme er det duftfritt og tobakkfri, jeg er parfymefri og har aldri røyket, og nå har min arbeidsgiver vært så snill å bestille parfymefri rengjøring av alle arbeidslokaler og øvrige arbeidsområder, så nå er min helse blitt mye bedre. Jeg har det i grunn ganske fint. Det er ikke så komplisert å bidra til en bedre dag for dine medmennesker. Dessverre er det ikke like enkelt i resten av det offentlige rom, og jeg er ikke alene om å ha det slik, der er duftpumper på toaletter som skal brukes av allmennheten, signaturdofter blir brukt i bedrifter og tjenesteytere der offentligheten ferdes, det vaskes og rengjøres med parfymerte produkter, og veldig mange bruker parfyme i alt.

En sensitiv person er frisk i et ikke forurenset miljø.

Til ettertanke kjære medmennesker.

La alle miljøer der offentligheten ferdes være parfymefri, gjør det offentlige rom og der offentligheten ferdes tilgjengelig for alle.

Lær om parfyme

Hva er astma egentlig?

Vennlig hilsen
Annelie Molin

(Denne artikkelen er klebrig, nye artikler blir publisert under denne.)

Les mere

Til ettertanke
Når du stinker blir andre sjuke, les om et hyggelig kafebesøk.

Hvordan luftparfymering kan skade helsen
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3220306/Why-air-fresheners-scented-candles-wreck-health-cause-cancerous-DNA-mutations-asthma.html

Hva sier Likestillings og Diskrimineringsombudet, LDO?
Astma, allergi og sensitivitet – Personer med nedsatt funksjonsevne pga miljøet er omfattet av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

FN konvensjonen kort
http://www.un.org/disabilities/convention/convention.shtml

Hva er miljøhandikap?
Å bli utestengt fra å deltake pga forurensning i miljøet

Hva kan parfyme, tobakk og annen luftforurensning gjøre med en sensitivs helse? For eksempel astma?
Kraftige astmaatakker er grusomme

Å be mennesker være parfymefri
 Hva skjer om du ber om parfymefrihet?

Når er det problem?
Situasjoner der parfyme kan være et problem

Har det betydning hva du bruker for å vaske bedriften din?
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/12/23/what-you-use-to-clean-matters/

Avhengighet eller hjernevask?
https://anneliemolin.wordpress.com/2014/12/27/addiction-or-brainwash/

Å slukke ild med ved
https://anneliemolin.wordpress.com/2014/05/11/extinguishing-fire-with-wood-astmaallergi-asthma-astma-astmaallergi-lunghealth-lunge-helse/

Hvordan å gjøre livet lettere?
Et bedre liv

En bønn for innsikt

Er det bare forferdelig å være meg? Nei, jeg har mange gode dager, når jeg får et miljø som ikke er forurenset er jeg frisk. I dårlig luft er jeg sjuk. Det er så enkelt.

In English

Perfume an air pollutant – or Second hand perfume

Due to a work injury in 2007 I became very troubled with asthma due to chemicals and including fragrance and tobacco. Scents of today is not flowers, but in each fragrance is both benzene products, alcohols, chemicals, etc. and many of them are both carcinogenic, allergenic, irritating to skin, mucous membranes and respiratory tract. Respiratory system extends down the bronchial tubes in the lungs and out to the alveoli which are the ones that carry oxygen to the blood and the body’s organs. The air we breathe contains also all that evaporates, dust and fumes from everything around us, including from the people. Everything goes further into the bloodstream. Smoke is today a phenomenon known as harmful fumes, but the fewer think of there are degassing from perfume / aftershave and perfume in scented products, airfresheners, fragrance marketing and so on. This is a pollution of the air with chemicals that irritate the respiratory system, especially for sensitive people which includes those with lung disease.

Perfume has become the new passive smoke. It’s become as common with perfumed products today as smoking was before and perfume just to a party. Nowadays it is used in everything, absolutely everything: all from sanitary bind, toilet paper, erasers, body and hair care, styling products, personal hygiene products, detergents and fabric softener, house cleaning, fragrance marketing, candles, cars, airfreshener, clothes, tablets you eat to get good body odor, incense to deodorant and more. These are gases that spread in the air one is forced to inhale whether one want to or not, whether they have benefited from it or not. Asthma is only one of the diseases and on of the lung diseases that have disadvantage and illness from fragrance. People have struggling with perfumes and perfumed products both on other people, cleaning, airfragrancing etc. The fewer think about when they clean themselves, their clothes, do make up, hair, skin, nails, takes on perfumes and perfumed products to make a good impression, and fragrance inndor air that they instead repell and make 20-30% of people sick with their presence.

What is air pollution?
Air pollution is defined as a modification of the atmosphere’s natural caracteristic by chemical particulate. Particulates are also referred to as particulate aerosols, these are particulate of chemicals spread in the air.

There is little fun to be around someone or enter a buisness, public service, public transportation when they contribute to illness and breathing difficulties, and in worst case hospitalization. When you inhale perfumes, tobacco chemicals and other chemicals then a person having asthma get mucus-filled lungs, and muscles around the bronchial tubes in the lungs spasm so that the airways in the lungs become clogged and you can not breathe. Oxygen is all we need.

Fresh-Air-For-All-recognize

Lung diseases such as asthma among other, allergies, and other sensitivities is a handicap. How so? A handicap is defined:

“According to the Norwegian public reports,” NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as “Disability occurs when there is a gap between the individual’s abilities and design or function in surroundings / environment / buildings.” “

UNIVERSAL DESIGN
Universal design is planning environments, products, institutions and services to be usable by as many people as possible. Objective is to achieve equal opportunities for participation in society and combat discrimination on grounds of disability.
(excerpted from http://snl.no/universell_utforming)

Sensitivity to the environment is protected by law. When triggered sensitivity to pollution in the environment an individual become sick. The ability to be in the environment is therefore limited.

United Nations: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities entered into force in January 2009. According to the CRC shortcomings in accessibility to be considered as a form of discrimination.

As a change of perceptions is essential to improve the situation of persons with disabilities, ratifying countries are to combat stereotypes and prejudices and promote awareness of the capabilities of persons with disabilities (Article 8).

Countries are to guarantee that persons with disabilities enjoy their inherent right to life on an equal basis with others (Article 10), ensure the equal rights and advancement of women and girls with disabilities (Article 6) and protect children with disabilities (Article 7).

Countries are to recognize that all persons are equal before the law, to prohibit discrimination on the basis of disability and guarantee equal legal protection (Article 5).

On the fundamental issue of accessibility (Article 9), the Convention requires countries to identify and eliminate obstacles and barriers and ensure that persons with disabilities can access their environment, transportation, public facilities and services, and information and communications technologies.

Persons with disabilities have equal rights to work and gain a living. Countries are to prohibit discrimination in job-related matters, promote self-employment, entrepreneurship and starting one’s own business, employ persons with disabilities in the public sector, promote their employment in the private sector, and ensure that they are provided with reasonable accommodation at work (Article 27).” UN.org

Discrimination and Accessibility
From New Year 2009 in Norway it is illegal to discriminate against persons with disabilities in all areas of society. The new law of 2009 gives the right to access everywhere in society.

17.02.2009 Equality and Anti-discrimination Ombud:
The freedom to function in society should be equal for everyone.

“Equality and Anti-discrimination Ombud enforces anti-discrimination and Accessibility Act (dtl), which prohibits discrimination on the basis of disability. The Act also has provisions on universal design, see § 9, and individual arrangements, see § 12 Several of the problems with asthma, allergies and sensitivities can raise questions for dtl. “Equality and Diskrimineringsomdudet LDO

Even WHO acknowledge asthma as a  handicap.

“Asthma impairs school and work performance and social life. Physical quality of life is impaired by bronchial symptoms, while social life is also impaired by rhinitis co-morbidity.” (WHO 2007)

“The burden of preventable chronic respiratory diseases has major adverse effects on the quality of life and disability of affected individuals.” (WHO 2007)

“Environmental barriers include tobacco smoke and other indoors pollutants, outdoor pollution, occupational exposure and nutrition.” (WHO 2007)

Norwegian law of air

Lov-om-miljorettet-helsevern-paragraf9-og-diskriminerings-og-tilgjengelighetsloven-paragraf13

Faximilie Dagbladet Magasinet 13 September 2015 In premises where the public has access, the Regulations for Environmental Health apply: Regulations for Environmental health § 9, e: “The business shal be operated so that odor is not a health disadvantage for the general public and so that health disadvantage and illness can be avoided.” Discrimination and Accessibility Act § 13: “Public and private buisnesses / services aimed at the general public have the obligation to ensure universal design for the general function and use of business so far it does not cause an unreasonable burden for business.”

In premises where the public has access, the Regulations for Environmental Health apply:

Regulations for Environmental health § 9, e:
“The business shal be operated so that odor is not a health disadvantage for the general public and so that health disadvantage and illness can be avoided.”

Discrimination and Accessibility Act § 13:

“Public and private buisnesses and services aimed at the general public have the obligation to ensure universal design for the general function and use of business so far it does not cause an unreasonable burden for business.”

We are entitled to fresh air without added chemicals.

Air is the Earth’s atmosphere. The air around us is a blend of 78.09% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, 0.039% carbon dioxide, and small amounts of other gases. There is an average of about 1% water vapor. Air is a clear gas where living things can live and breathe. Air has an indeterminate shape and volume, and it has no color or odor.

Fresh air is fragrance free and odorless.

Many say we should just take the medicine, but it is not enough to take medicine when you are constantly exposed to it. One must stay away from what makes sick to be asymptomatic, and how to keep symptoms away when perfume is everywhere in society both on people, by cleaning with scented products all places, other off-gassing products and even on purpouse adding fragrance and scent products to the air we all shall breathe? That is not making it accessable.

One can not take endless medications in a day, there is a maximum dose you take, and if taking more then you get unpleasant side effects – among others a racing heart.

Before you ask someone to take medicine, think of what you can do to improve indoor air quality and even outdoor.

At home are fragrance and tobacco free, I am fragrance free and have never smoked, and now my employer have been so kind to order for fragrance free cleaning of all the work premesis, so now my health is much better. I do actually have a rather good health now because of this. It is not so complicated to contribute to a better day for your fellow man.

A sensitive person is healthy in a non-polluted environment.

Food for thought dear fellows.

Make the environment available also for those having asthma or other lung disease, allergy or chemical senstivity.

Sincerely
Annelie Molin

(This article is sticky, new articles will be published below.)

Read more:

Food for thoughts
When you reek others get sick. Read about a nice cafe visit.

How air fragrancing can be damaging to health
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3220306/Why-air-fresheners-scented-candles-wreck-health-cause-cancerous-DNA-mutations-asthma.html

What says Equality and Diskrimination omdud, LDO?
Asthma, allergy and sensitivity – Persons with disabilities environment is covered by the discrimination and accessibility act

The UN Convention in brief
http://www.un.org/disabilities/convention/convention.shtml

What is the Environmental impairments?
To not be able to join due to environment pollution

What can fragrance, tobacco or other pollution do to a persons health? For example asthma?
Big asthma attacks are horrible

To ask People to be scent free
What happens if you ask People to be free for fragrance?

When is it a problem?
Situations fragrance can be a problem

Does it matter what you use to clean your buisness with?
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/12/23/what-you-use-to-clean-matters/

Addiction or brainwash?
https://anneliemolin.wordpress.com/2014/12/27/addiction-or-brainwash/

Extinguishing fire with wood
https://anneliemolin.wordpress.com/2014/05/11/extinguishing-fire-with-wood-astmaallergi-asthma-astma-astmaallergi-lunghealth-lunge-helse/

How to make it better?
A improved life

A prayer for insight

Is it just awful to be me? No, I have many good days, when I get an environment not polluted, I am healthy. In poor air I’m sick. It’s that simple.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

4 thoughts on “Perfume and Air pollution – Or Second hand fragrance

  1. Oppdatert / Updated 18.5.2014 United Nations Convention information

    Like

  2. I borrowed your phrase “second hand smoke” in my most recent post. I think that really sums up the issue of fragrances and how intrusive they can be. There is another case in the USA of a student getting very sick from fragrances at their school. I think you’d find that case interesting.

    Like

  3. Pingback: Human Canaries and Friendship | Ichigo Ichie

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s