Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

At the perfumery – by Annelie Molin

Leave a comment

(Scroll down for English)

På parfymeriet

For ca to uker siden jeg kjøpte Fedora parfymefri sminke på apoteket for å komme enda nærmere å være parfymefri. Jeg gjør dette både for min egen gode og fordi jeg skal på besøk til ei venninne og hennes familie i sommer, og hos de man ikke kan gå inn med den minste duft på.

Så mine gamle sminkekoster var ubrukelige siden jeg har hatt dem i 30 år, fra før jeg fikk astma og derfor er de fylt med forskjellige ting. Ikke bra for meg, ikke bra for noen. Selv om jeg ville rense dem ville jeg trolig ikke være i stand til å få dem rene nok. Og jeg ønsker ikke å risikere å få duftmolekylerpå min nye sminke.

Så tingen å gjøre var å kjøpe nye. Og eneste sted som selger sminkekoster av kvalitet er parfymeriet.

“Oh my, tenkte jeg for meg selv. Hvordan vil dette gå?”

Jeg hade ikke noen vernemaske for hånden, men siden parfymeriet er det eneste stedet som selger kvalitets sminkeskoster så måtte jeg gå dit.

“Jeg håper det ikke er så ille, tenkte jeg for meg selv. Det er ganske tidlig på dagen …”

wpid-IMAG1756_1.jpg

Jeg kunne ikke ha tatt mer feil. Jeg kom inn i butikken, og der var en sterk og tung eim av parfyme i luften.

Jeg spurte damen bak disken for sminkekoster og hun var svært vennlig og ivrig etter å hjelpe meg. Jeg fortalte henne, jeg er sensitiv så jeg vil sannsynligvis bli syk her og må kanskje gå utenfor. Hun var veldig forstående. Vi så på forskjellige børster, men etter bare 2-3 minutter begynte mine lunger å tette seg og jeg måtte gå ut for å medisinere. Jeg stod og lente meg med en arm til søylen, sprayet Ventoline fra innhalatoren og gispet etter luft. Men jeg måtte komme tilbake in for å bli ferdig der. Jeg sjekket ut noen flere, og måtte gå ut igjen. Samme historien. Inn igjen på nytt for å betale, og når jeg stod der og skulle betale kjente jeg kroppen varsle meg at hvis jeg ikke kommer meg ut ut av butikken umiddelbart ville det bli farlig.

Damen var veldig hyggelig og snakket. Jeg følte jeg måtte løpe ut derfra for å komme vekk fra parfymegassene, men jeg måtte bli fordi jeg måtte betale.

Senere da jeg kom ut var jeg syk, tette lunger, vanskelig å puste, jeg hostet og gispet etter luft. Jeg måtte kjøpe lunsj også, fordi jeg skulle jobbe senere. Jeg skyndte meg gjennom matbutikken så fort jeg kunne mens jeg brukte min inhalator, hostet, pustet tungt og slet. Tilbake på kontoret fik jeg endelig brukt min AeronebGo med Ventoline, og til slutt fikk jeg det bedre.

Jeg synes det er ille at en person som er virkelig sensitiv for parfyme må gå til parfymeriet for å kjøpe kvalitetskoster til sminke. Det bør selges overalt der sminke blir solgt.
Et annet godt poeng i dette er at parfymefri sminke som de fleste av de sensitive trenger for å kunne sminke seg, at de ikke har adgang til det grunnet parfymeeimen i parfymeriene. Slik som for meg for eksempel.

Til historien hører at jeg fortalte den hyggelige damen i parfymeriet at jeg normalt unngår å avlegge visitt inn butikken hennes, selv om de selger parfymefri sminke, selger smykker, strømper og mer på grunn av parfymen der. Det er synd, sa hun. Det er ikke sånn det skal være, sa hun. Jeg kommenterte at hun skulle sette opp en vegg, og ha to avdelinger, en for duft produkter, og ett for duftfri. Men det var ikke mulig svarte hun, for da ville de ha måttet ansette flere medarbeidere. Men hun kom med et forslag, om jeg kunne banke på vinduet og da hun kunne bringe sminkeprøvene til døren slik at jeg ikke trenger å bli syk fra å komme inn i butikken. Det var veldig hyggelig av henne, men jeg tror ikke det. Da går jeg så heller gå på nettet og kjøper økologiske sminke online fra sofaen min. Hvis butikkeiere er ikke villig til å tilpasse seg til sensitive mennesker da vil jeg heller bruke pengene mine andre steder.

Men jeg må si det på en måte var svær kundeservice av henne, de ferreste ville ha giddet å bry seg i det hele tatt.

/ Annelie

Les del 2
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/18/the-perfumery-part-2-by-annelie-molin/

Ps. Dette handler ikke om å klage på denne spesifikke butikken, det kunne ha skjedd i hvilken en butikk som helst der selger eller doserer disse varene.

In English

At the perfumery

About two weeks ago I bought Fedora perfume free makeup with the pharmacy to get even closer to being fragrance free. I do this both for my own good and because I am going visiting a friend and her family this summer, and there one can not enter with the slightest of fragrance on.

So my old make up brushes were useless since I have had them for 30 years, since before I got asthma and therefore they are filled with different stuff. Not good for me, not good for anyone. Even if I would clean them I would probably not be able to get them clean enough. And I did not want to risk getting fragrance on my new make up.

So the thing to do was to buy new ones. And only place selling make up brushes of quality is the perfumery.

“Oh my, I thought to myself. How will this work?”

I did not have any protective mask in hand, but since the perfumery is the only place selling quality brushes I had to enter.

“I hope it is not too bad, I thought to myself. It is rather early in the day…”

image

I could not have been more wrong. I entered the store and it was perfume heavily clinging to the air.

I asked the lady behind the desk for brushes and she was very helpful and eager to help me. I told her, I am sensitive so I will probably get sick here an maybe have to step outside. She was very understanding. We looked at different brushes but after only 2-3 minutes my lunges started to close up and I had to go out to medicate. I stoud leaning to the pillar with one arm, pumping Ventoline and gasping for air. But I had to get back in. Checked out some more and had to go out again. Same story. In again to pay, and when I stoud there about to pay I felt the warning sign notifying me if I do not get out of there immediately it would become dangerous.

The lady was very nice and chatted. I felt like running out of there to get away from the fumes, but I had to stay because I had to pay.

Later when I came out I was ill, clogged and tighten lungs, hard to breath. I had to buy lunch because I was to work later. I hurried through the store getting what I wanted while using my inhaler, coughing and struggling. Back at the office I was able to use my AeronebGo with Ventoline, and finally got better.

It is bad I think that a person really sensitive to perfume have to go to the perfumery to buy quality make up brushes. It should be sold everywhere make up is sold.
Another good point in this is that perfume free make up needed by those sensitive is unavailable to them because of the perfume gases in the shop. Such as for me for an example.

To the story goes I told the nice lady in the perfumery store that I normally avoid entering her store, even though they sell perfume free make up, trinkets, stockings and more because of the perfume sold there. That is a pity, she said. It should not have to be that way, she said. I commented that she should put up a wall and keep two departments, one for fragranced products, and one for scent free. But that was not possible she replied, because then they would have to hire more staff. But she came with a suggestion, that I could knock on the window and then she could bring test samples to the door so that I do not have to become ill from entering the store. It was very nice of her, but I think not. I then rather go online and buy ecologic make up online from my sofa. If shop owners are not willing to adapt to sensitive people I rather spend my money elsewhere.

But I must say it in a way was very customer service minded of her to offer it to me, the fewer would have even bothered to care.

/ Annelie

Read part 2
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/18/the-perfumery-part-2-by-annelie-molin/

Ps. This is not about complainting on this specific shop, it could have happened in any shop selling or distributing this kind of merchandise.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s