Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Bus drivers and passengers…

Leave a comment

(Scroll down for English)

Sjåfører og passasjerer

Mange kjefter på sjåfører, og det er vanlig at passasjerer henger ut sjåfører på blogger og fora.

Ja, det er mange selvsentrerte passasjerer, ukontrollert og hensynsløst utagerende, med dårlig oppførsel. De opptrer som om de vet alt, men de har ikke vært ett minutt bak rattet og skranken i en buss. De vet null av jobben.

Det inngår i førers arbeidsoppgaver å kontrollere billetter, busskort, honnørkort og liknende rabattordninger, id-kort for å bestemme alder og i det pris på reise, telle passasjer som reiser på faktura for å se om antall stemmer, opprettholde orden og trivsel i vogna og trygglek. Men veldig mange passasjer ser bare det lille de vet og har kanskje ikke engang lest informasjonen som er gitt, eller tror de vet noe er riktig og går bastant på det også om de har feil og kjefter på sjåføren. Hvis du utøver din jobb og gjør det du skal får du raskt for å være “sur”. Det later til at krav må ikke stilles til passasjer om å gjøre rett og riktig. Jeg har mange ganger undret meg over det uttrykket sur. Sur er per defenisjon å være i dårlig humør, ikke å si fra at på det busskortet eller billetten har du ikke lov å reise på strekningen her. Jeg har mange ganger undret meg over hvordan det f.eks. går an å ta det ille opp om man spør en person som ber om honnørrabbatt: Smilende sier “- Honnørkort?” Og sjåfør får kjeft i retur der vedkommende kjefter på sjåføren for å anklage resiende for lyge, være uærlig osv bare fordi vedkommende blir spurt om rabattbeviset. ??? Ikke det at man sier noe annet enn “-Honnørkort?” mens man smiler, men de tar det veldig ille opp å engang bli spurt. Jeg vet mange sjåfører som er blitt utsatte for nettopp dette der. Som passasjer må man tåle å innrette seg etter de regler som gjelder for å reise med buss, møte i tide, overholde ordensregler ombord, betale for billetten og busskort, og ikke møte uten penger og uten busskort, og ikke tro at bussen er en selvfølge, passasjerers eget kongerike der sjåføren er nerden og klagemuren man bare kan tråkke nord og ned som det passer. Det må da gå an å oppføre seg også på bussen. Det er ikke så vanskelig.

 1. Møt opp minimum 2 minutt før avgang og vink til bussen om du skal være med.
 2. Der sitter et menneske bak rattet og skranken. Vær hyggelig og si Hei!
 3. Ha nok penger, busskort, billett, moderasjonsbevis i hånden når du går inn i bussen. Det er hyggelig og sparer tid.
  Er du en av de som ofte bruker uttrykket “- Er det greit?”
  Ikke kom ombord bussen med for lite penger til busskort og billett og si “- Er det greit?” Hvem mener du skal betale for mankoen i kassan? Tror du busselskapet dekker det? Nei, da det mangler penger i kassan så ligger det på sjåføren å betale det. Sjåføren er ansvarlig for pengene til det er levert oppgjør til bedriften og pengene levert inn. Synes du det er riktig at sjåføren skal betale for billetten eller busskortet ditt? Det blir i såfall veldig lite igjen på lønnen til en sjåfør om man skal dekke alle som kommer med for lite penger og sier “- Er det greit?” Hvis du kommer på butikken og skal kjøpe en Cola og ikke har nokk penger, får du da Colan med deg? Nei? Det samme gjelder for buss. Bussreiser er en tjeneste som skal betales for på forhånd. Drøyt? Du aner ikke hvor mange som gjør nettopp dette.
 4. Vær innsatt i ordensregler for bussen og overhold reglene. Er det for eksempel forbudt å spise og drikke om bord så ikke gjør det og krangle ikke med sjåføren om det når denne gir beskjed. Det er du som har brudd ordensreglene, ikke sjåføren. Sjåføren gjør bare jobben sin.
 5. Bruk bossbøtta for alt søppel, inkludert tyggis og snus. Som bussjåfør finner man altfor mye på gulvet og bossbøttene er tomme. Og da spør man seg… ????
 6. Ring i stoppklokken litt før holdeplassen så slipper sjåføren bråbremse.
 7. Respektere at sjåføren har et ansvar for orden, trivsel og sikkerheten. Sett deg inn i ordensregler ombord bussen og overhold disse, normal folkeskikk er også viktig så hvis hensyn til både andre reisende og sjåføren. Rundt bussen se til å ikke lage farlige situasjoner – Se regler for ferdsel i trafikk. Gående bør vise så pass hensyn at de er bevisst på at der er begrenset synfelt i speil og ferdes med forsiktighet og omsyn rundt busser og biler i bevegelse både for egen sikkerhet og sjåførenes. Gi tydelig tegn i god tid og var sikker på at sjåføren har oppfattet det om du skal passere foran vogn i bevegelse, og hold avstand til vogn som svinger.
 8. Husk at det er svært sjeldent sjåførens feil at bussen er sein på ruta. Roe ned og spør hyggelig hvorfor bussen er forsinket heller enn å kjefte på sjåføren.
   
  Bli den passasjer som gjør arbeidsdagen hyggelig, ikke den som trekker dagen ned.

God påske.
 
Jeg leste:
Hets av bussjåfører

In English

Drivers and passengers

Many nags on bus drivers, and it is common for passengers hanging out the drivers on blogs and forums.

Yes, there are lots of  self centered, unrurlely, bad mannered passengers. They act like they know all, but they have not been one minute behind the wheel and desk of a bus. They know zero of the job.

It is part of the driver’s duties to check tickets, bus cards, credit cards, id-cards and similar proof of discounts, id card to determine the age and the cost of travel, counting passengers traveling on the invoice to see if the number stated on the invoice is right, maintaining order and wellbeing in the bus as well as and safety. But many passengers only see the little they know and may not have even read the information provided, or think they know what is right and goes substantial about it even if they are wrong, and if you perform your job and inform them what is right, then many accuse the driver to be “sour” since they believe they are in their right. I have often wondered about that expression “sour”. Sour is defined being in a bad mood, it is not to mention to the passenger the fact that the bus card og ticket they have do not allowed to travel on the specific route. I have often wondered how it eg. is possible to take it bad if you ask a person who requests discount: Driver smiling say “- Seniors Card?” And the driver is offended and in return where the person yelling at the driver to accuse passenger for lying, being dishonest etc just because he asked about the rebate certificate. ??? Not that driver says anything other than “Seniors Card?” while smiling, but they take it very badly to even be asked. I know many drivers who have been exposed to precisely this. A passenger must accept to abide by the rules applicable to travel by bus, meeting on time, abide by the house rules on board, pay the ticket and do not attend without money and without a bus pass, and do not believe that the bus is for granted, passengers Kingdom where the driver’s nerd and the Yeiling Wall they can just trample down as they find appropriate. It must be possible to behave well even on the bus. It’s not that hard.

 1. Show up at least 2 minutes before departure and waving to the bus if you should be with.
 2. There is a human behind the wheel and counter. Be nice and say hi!
 3. Have enough money, bus pass, ticket, discount evidence in hand when you walk into the bus. It is nice and saves time.
  Are you one of those who often uses the phrase “- Is that okay?”
  Do not board the bus with too little money for bus pass and ticket and say “- Is that okay?” Who do you think should pay for the deficiency in the checkout? Do you think the bus company cover it? No, due to a lack of money the cashier ak bus driver have to pay it. The driver is responsible for the money until all is counted for and it is delivered to the enterprise. Do you think it is right that the driver should pay for your ticket or bus pass? There will be very little left of the monthly pay for a driver if drivers where to cover lack of money of those who says “- Is that okay?”. If you arrive at the store and want to buy a Coke and have not enough money, you then belive you will have that Coke and be able to take it out of the store? No? The same applies to the bus. Bus travel is a service that must be paid for in advance. Think it is too much now? You have no idea how many people are doing just that, expecting to get a discount because they lack money of have forgotten their money.
 4. Be prepared and well educated in order for the bus rules and obey the rules. Is there such rules forbidden to eat and drink on board so do not do it and not argue with the driver about it when you are told: – No. It is you who have broken house rules, not the driver. The driver just does its job.
 5. Use trash cans for all trash, including gum and chewing tobacco / Snus. As bus drivers find too much on the floor and rubbish bins are empty. And then one asks oneself … ????
 6. Call to stop at a little before the bus stop to let the driver avoid brake hard. Ut is especially important at winter when the roadds might be slippery. Think safety for your self and others.
 7. Respect the driver is responsible for order, wellbeing and security. Know the rules of order on board the bus and obey them, normal manners are also important in respect of both other travelers and the driver.
  Around the bus in the street, be careful not to create dangerous situations – See rules when travelling and walking in traffic. Pedestriants should show respect and be sure they are aware that there is limited viewt in mirrors and travel with care and respect around the buses and cars moving both due to their own safety and the drivers. Give clear signs in good time when you want to cross in front of a moving vehicle and make sure that the driver has seen it before you to pass in front of the vehicle in motion, and keep your distance to the vehicle that make a turn. A big vehicle need lots of space making a turn, and there are limited view in the mirrors. Take part in being safe!
 8. Remember that it is very rare that it is the drivers fault the bus is late. Calm down and please rather ask the driver why it is late, than yell at the driver.

Be the passager that make life enjoyable, not the one who make a bad day.

Happy Easter.

I read:
Herrassment on drivers

English translation of article:

“Kolumbus censor facebook pages for convenience of bus drivers

Passengers wrote freely about “angry and incompetent drivers” on public transport company Kolumbus their Facebook pages. Bus drivers felt harassed. Now the censorship in place.

– This is simply bullying of my members. There’s nothing more to say about it, says John Terje Nordskog, a representative in the West Norwegian Transport Workers to NRK.

“You should give drivers their happiness pills” is one of many messages are posted by passengers on the Facebook pages of Rogaland Transit, Kolumbus. Several others are writing about incompetent, angry, bad drivers. Now reacts bus drivers who feel harassed online.

Went to a psychologist to get over harassment.
Nordskog says to Haugesund Avis today that a driver was described as “disgusting” “the worst I know of,” “weird screw” and “good that someone takes that kind of assholes.” According Nordskog was used in recognition descriptions that made sure everyone knew who he was talking about. Facebook thread lay out for four days before it was removed.

– It is the worst case we have experienced here. It was so bad that he had to go to a psychologist in occupational health to get over the chicane. It’s the worst thing that has happened here, Nordskog said.

– Horrible

He is critical of Kolumbus their communications staff does not control or censor posts, but respond to several of them.

– It’s completely unsubstantiated claims that there is no evidence that will be posted here and answered by Kolumbus, he says.

– It is absolutely horrible. That is not how a responsible business, which Kolumbus want to be, to behave, he adds.

Bus drivers NRK spoke with does not agree with the criticism that will be posted on the facebook page to Kolumbus. Several of them react negatively to wording in the posts.

– I feel really left in quite a lot of what is being said. It is often that when someone writes is there anyone who hangs on, say bus driver the Tide coach.

Control only between 08:00 and 16:00 says communications manager at Kolumbus.

When NRK spoke with Kolumbus they would not shut the facebook page, but took the criticism, and would review the procedures for publishing the page.

– In addition to seeking advice from experts, we see that the greatest challenge is outside our opening hours. We are on the job from eight to four and then we respond to inquiries. There may be posts after that time, and often at night when we did not follow along, and when it is important to take measures in relation to it, says Kari Anne Haarr Nedrebø, communications manager at Kolumbus.

In 5:30 p.m.-time Kolumbus nevertheless chose to close Commenting outside opening hours.

From Kolumbus their facebook pages:
We have good experience to be present in social media and we have received thousands of useful suggestions since we created our profile in 2009. The past week we have seen an increasing amount of generalizing and harassing posts aimed at individual drivers and drivers as a vocation. In some cases, the driver could also be identified from the descriptions given, which could be considered defamatory by Penal Code § 247

Based on input from experts in social media, privacy and freedom of expression, we have decided to delete the specific driver complaints and praise from our wall from 25 september 2012. It does not mean we do not wish to receive such communications, but we for the sake of privacy wish to receive such communications via closed channels – for example contact form here on Facebook.

To enforce this, we “freeze” the wall outside our opening hours. This means that all messages are recorded outside the opening hours, but they do not appear on the wall before we open in the morning. All messages will be reviewed, and posts that violate the points we pointed out above will be deleted.”

End of article

Source: nrk.no

(One should think they could have seen that on before hand?)

 

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s