Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Workers day 1 of May – Fresh air for all!

Leave a comment

(Scroll Down for English)

Jeg vil gjerne ta et øyeblikk på Arbeiderenes dag 1 mai å si noe om arbeidsmiljø og luftmiljøet som helhet.

Også sensitive personer må puste

For mange som har allergi, astma og andre lungesykdommer, MCS og annen sensitivitet er det meget viktig å levere inneluft som ikke er forurenset. For det meste tenker folk på eksos fra biler, mugg og sigarettrøyk og liknende som i de fleste land har blitt akseptert som forurensning innendørs. Det er også viktig å inkludere forurensning av duft og andre kjemiske innhold til kategorien av forurensning. Vi må levere duft og kjemikaliefritt miljø. Akkurat som tobakksrøyk og eksos fra biler,  så  avgasser parfyme og andre kjemiske produkter og deres kjemikalier spres i luften vi alle må puste.

Alle har rett til å være så sunn som mulig.

En person utsatt for slike kjemikalier kan faktisk være ute av stand til å oppholde seg i miljøet, og derfor være uheldig og bli tvunget til å gå sykmeldt og muligens enda verre tvinget til uførepensjonering. Dette er uheldig både for den personen som er følsom, men også uheldig for staten ettersom en person som arbeider bidrar til BNP, mens en person på trygd koster penger. Det har også en sosial aspekt for den enkelte sensitive. En sensitiv person kan bli utelukket fra å deltake i samfunnet på grunn av andres jåleri med dufter som gasser av seg til luften, på likt med den røyk vi i dag ikke tillater.

Og dette er veldig enkelt å gjøre noe med.

En person følsomme for slike kjemikalier er sund i et miljø med frisk luft uten denne eksponering.

Å levere et arbeidsmiljø og alle andre miljø der offentligheten har adgang, uten denne eksponeringen av duft og andre kjemikalier som gasser av seg til luften medfører at disse personene er friske, kan deltake og kan jobbe. De er mindre sjukmeldt og kan være mere aktive.

Å være følsom for kjemikalier er et usynlig handikap. Vi hjelper de blinde-, hørsels-, mobilitet-, psykisk handikappede og svekkede mennesker i verden. Det er på tide vi hjelper de som har usynlige handikap Sensitivitet.

Det kan være så enkelt som

Lag en lov som nekter bruk av duft i alle produkter både på arbeidsplassen og som brukes på de som er på arbeidsplassen. Innredning av arbeidsplasser og rom der offentligheten har adgang skal gjøres med produkter godkjente av astma og allergi forbundene i Skandinavia. Og jeg vil at dette skal gjelde for alle område der det offentligheten har tilgang. Dette er fordi helsen til disse menneskene som er syke fra kjemisk eksponering og duft ikke er begrenset til arbeidsplassen. Sensitive personer trenger å også puste, og de gjør det overalt akkurat som alle andre. Ved å tilføre frisk luft til alle vil sykefraværet gå ned, og de som ellers har problemer med å fungere i et forurenset miljø vil være i stand til å være selvforsynt og ikke leve av staten.

Annelie Molin

In English

Even sensitive People must Breathe

I would like to take a moment on all workers day 1 of May to say something about work environment and air environment as a whole.

For many who have allergies, asthma and other respiratory diseases, MCS and other sensitivity it is very important to deliver indoor air that is not polluted. Mostly people think of exhaust from cars, mold and cigarette smoke and the like as such, and most countries have been accepted it as indoor pollution. It is also important to include pollution of any kind of fragrance, incense and other chemical content to the category of pollution. We must deliver fragrance-free and chemical-free environment. Just as tobacco smoke and exhaust from cars, so exhaust perfume and other chemical products and their chemicals is spread to the air we all must breathe.

Everyone has the right to be as healthy as possible.

A person exposed to such chemicals can actually be unable to Access or remain in the environment and therefore unable particiipate, be unfortunate to be forced to go on sick leave and possibly even worse forced on disability Retirement. This is unfortunate both for the person who is sensitive, but is also unfortunate to the state as a person who works contributes more to GDP, whereas a person on social security costs money. It also has a social aspect to the individual sensitive. A sensitive person may be excluded from participation in society because of others affectation with scents of gases into the air, like the smoke we do not currently allow.

And this is very easy to do something about.

A person sensitive to such chemicals is sound in an environment with fresh air without this exposure.

To by Law provide a working environment and any other environment where the public have access, without this exposure of fragrance and other chemical gases into the air so that these individuals are healthy. Then they can participate and can work. They are less on sick leave and can be more active.

Being sensitive to chemicals is an invisible handicap. We help the blind, hearing, mobility, mentally handicaped and else disabled people in the world. It’s time we help those who have invisible disabilities sensitivity.

It can be as simple as

Make and grant a law that prevents the use of scent in products both in the workplace and applied to those in the workplace. And I want this to apply to all areas where the public has access. Here I talk a Law that forbid all use of fragrance products at all and at any time. This is because the health of these people sick from chemical exposure and fragrance is not limited to the workplace. Sensitive individuals  also need tobreathe, and they do it everywhere just like everyone else. By supplying fresh air to all the sickness go down, and those who otherwise have difficulty functioning in a polluted environment will be able to be self-sufficient and not live off the state.

Annelie Molin

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s