Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Fastfood increases risk for asthma, rhinitis and eczema

Leave a comment

(Scroll down for English)

Astma Allergi Danmark 08.05.2013. Nytt om Astma Forskning 

Hurtigmat øker risikoen for alvorlig astma, rhinitis og eksem

Det kommer ikke som noen noen nyhet for de fleste at hurtigmat er usunt, men at det kan øke risikoen for astma, rhinitis og eksem er kanskje en nyhet for de fleste?

En stor internasjonal studie fra The University of Auckland (The to ledende forfattere, Professor Innes Asher og Philippa Ellwood) viser at det er en økt risiko for alvorlige astma, eksem og høysnue symptomer (rhinitis) hos barn og ungdom som spiser hurtigmat tre eller flere ganger i uken. Spiser du derimot frukt tre eller flere ganger i uka kan beskytte mot alvorlig astma.

Studien konkluderer med at dersom den observerte korrelasjonen er funnet å være pålitelig, slik at resultatene har stor betydning for folkehelsen på grunn av et økende forbruk av hurtigmat (fastfood) globalt.

Der blev innsamlet data på mere end 319.000 tenåringer (13-14 årsalderen) fra 107 sentere i 51 land, og mere enn 181.000 barn (6-7 år) fra 64 sentre i 31 land. Undersøkelsen spurte om deltakernes inntak av kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, belgfrukter, korn, brød og pasta, ris, smør, margarin, nøtter, poteter, melk, egg og gatekjøkkenmat / burgere.

“Etter å ha tatt hensyn til forhold som skulle påvirke resultatene, viste analysen at hurtigmat var den eneste av  mat som gjorde utslag og påviste de samme resultatene på tvers av begge aldersgruppene, slo forfatterne fast at “slike konsistente resultater legger noen vekt på mulig årsakssammenheng av forholdet “.”

Tre eller flere ukentlige hurtigmatmåltider var blant annet knyttet til en 39 prosent økning i risikoen for alvorlig astma blant tenåringer og en 27 prosent økning i risiko blant barn. Forfatterne viser i rapporten at forklaringen kan være at hurtigmat inneholder høye nivåer av mettede fettsyrer og transfettsyrer, mens frukten er rik på antioksidanter.

Nyheter fra forskningen er hentet fra Astma Allergi Danmark

Les artikkelen på  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

Dette er godt nytt for alle som vil ha en bedre helse. Dette leste jeg om på en engelsk side for en måned siden. Det er mange år siden jeg sluttet å spise hamburgere og slik mat. Jeg besluttet meg for på 1990 tallet å ikke spise så masse hurtigmat, hamburgere og slik. Nå blir det kanskje en eller to slike måltider i året. Ofte synes jeg ikke hamburgere er så veldig delikate heller. Det er få kiosker som er gode til å lage gode hamburgere. McDonalds og slike kjeder for eksempel lager uattraktiv mat og jeg har ikke spist på McDonalds på veldig mange år. Jeg går heller på en kafe eller restaurant og tar meg et ordentlig måltid.

 In English

Asthma Allergy Denmark 05.08.2013. News about Asthma Research

Fastfood increases the risk for severe asthma, rhinitis and eczema

It it does not come as any news to most people that fastfood is unhealthy, but that it can increase the risk of asthma, rhinitis and eczema may be news for most people?

A large international study from The University of Auckland (The two principal authors, Professor Innes Asher and Philippa Ellwood) shows that there is an increased risk of severe asthma, eczema and hay fever symptoms (rhinitis) in children and adolescents who eat fast food three or more times a week. Do you eat fruit, however three or more times a week may protect against severe asthma.

The study concludes that if the observed correlation is found to be reliable, so the results are of great importance to public health due to the increasing consumption of fast food globally.

There was collected data on more end 319,000 teenagers (13-14 years old) from 107 centers in 51 countries and more than 181,000 children (6-7 years) from 64 centers in 31 countries. The survey asked about participants’ intake of meat, fish, fruit and vegetables, legumes, cereals, bread and pasta, rice, butter, margarine, nuts, potatoes, milk, eggs and junk food / burgers.

Three or more weekly fast food meals was partly due to a 39 percent increase in the risk of severe asthma among teens and a 27 percent increase in risk among children.

“After taking account of factors likely to influence results, the analysis showed that fast food was the only food type to show the same associations across both age groups, prompting the authors to suggest that “such consistency adds some weight to the possible causality of the relationship”.”

The authors of the report shows that the explanation could be that fast food contains high levels of saturated fatty acids and trans fatty acids, while the fruit is rich in antioxidants.

News from research provided by Asthma Allergy Denmark

Read the story at  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

This is good news for all who want a better health. This I read about on an English page about a month ago. It is many years since I stopped eating hamburgers and such food. I decided on that in the 1990s not to eat so lots of fast food, hamburgers and such. Now it’s maybe one or two such meals a year. Often I do not think hamburgers are so very delicate food either. There are few fast Food stores that are good at making good tasty hamburgers. McDonalds and such chains make unattractive food and I have not eaten at McDonalds for very many years. I rather go to a cafe or restaurant and have a proper meal.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s