Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Bicycles in traffic

Leave a comment

The tide is high when it comes to arguing in traffic. The bicyclists argue they are badly treated and the automobil drivers claim bicyclists are jurks that cannot behave in traffic. Mood is bad many Places one can read in NRK News.

As a bicyclist in Norway you are obliged to follow tha same rules as drivers driving cars, busses, trucks and so on. Also if you Bicycle you SHALL drive at the right side of the road and not delay any other trafiic. You are obliged to stop, let others pass, and be considerate.

Jeg hadde selv en noe ubehagelig opplevelse når jeg var på jobb i sist uke. Jeg kom med bussen like før et T kryss der de som skal inn på veien har vikeplikt for de som er på veien. Jeg kjørte på forkjørsveien. Til høyre er veien der kjørende har vikeplikt, og der er en bratt bakke på veien ned til krysset. Der kommer en voksen dame på sykkel og blåser fullstendig i vikeplikta og far rett ut i veien mot vikeplikten i en rasende fart. Da jeg kom i kapp henne åpnet jeg dørren og opplyste henne vennlig om at hun har vikeplikt på sykkel. Da svarte hun meg: “- Men jeg holdt jo til  høyre på min side!”

Det er helt tydelig at kunnskapsnivået er meget lavt blant mange syklister.

Syklister på veien

Når du er på sykkel er du et kjøretøy (dokk ikke en motorvogn) og du må følge alle de trafikkregler som motorvognførere må følge. Stopplikt, vikeplikt, hensyn osv.

Det er barnslig å ikke vise hensyn uansett om det er syklist eller bilist. Kan man ikke vise hensyn har man ikke bake ratt og styrestang å gjøre. Syklister skal følge trafikkreglene på likt med bilister. Men som bilist har du gjerne høyere trafikkutdanning enn mange av de som sykler slik at det kan naturlig gjerne stilles litt høyere krav til bilister enn på syklister uten førerkort. Jeg synes alle barn skulle ha trafikal grunnutdanning i skolen som fag. Og den som ferdes på veien SKAL sette seg inn i hva regler som gjelder for å ferdes der, og foreldre og foresatte skal lære barna sine. Som voksen i samfunnet kan man godt lære barn og irettesette barn man ser gjør noe galet. De har godt av å lære seg. Barn blir før eller siden voksne og hvis de ikke får lære seg da fortsetter de gjerne å gjør samme feilene.

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven juni 2013).

§ 1. Lovens område.

“Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Trafikk eller ferdsel omfatter i denne lov også opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn.”

§ 2. Definisjoner.

“Med veg forstås i denne lov også gate og plass, herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg.

– Med KJØRETØY forstås INNRETNING som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner.
– Med MOTORVOGN forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor.”

§ 3. Grunnregler for trafikk.

“ENHVER skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

VEGFARENDE skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.”

§ 5. Skiltregler m.m.

“ENHVER skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte.”

§ 6. Fartsregler.

“Fører av KJØRETØY skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over KJØRETØYET.

§ 7. Vikeplikt

1. TRAFIKANT som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.

2. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy på sin høyre side.

3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.

Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt.

4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.

5. På veg med fartsgrense 60 km i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare.

6. Om nødvendig skal kjørende som møtes, i god tid vike tilstrekkelig til høyre og kjøre sakte eller stanse. Er en del av vegen sperret, har den vikeplikt som har sperringen på sin side.

§ 31. Alminnelige straffebestemmelser

“Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud.”

FORSKRIFT

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

§ 2. Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v.

1. Trafikkreglene gjelder for all trafikk på veg.
2. Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.
3. Som gående regnes også den som
a) går på ski eller rulleski,
b) fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke,
c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

§ 3. Anvisninger

1. Anvisning gitt ved trafikklyssignal, offentlig trafikkskilt eller oppmerking på veg gjelder foran trafikkreglene.
Anvisning gitt ved trafikklyssignal gjelder foran anvisning om vikeplikt gitt ved offentlig trafikkskilt.
Særskilt trafikklyssignal for trafikk i felt for kollektivtrafikk, syklende eller gående, gjelder bare for trafikk i det aktuelle feltet, og gjelder foran annet trafikklyssignal.
2. Anvisning gitt av politiet, Statens vegvesen, tollvesenet eller militærpolitiet gjelder foran anvisning gitt på annen måte. Det samme gjelder anvisning fra annen person som har myndighet til å regulere trafikken eller å kontrollere kjøretøy, last eller fører.
3. Denne paragraf gjelder også for fører av sporvogn.

§ 4. Bruk av kjørebane

1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.
Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt.
Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.

§ 5. Kjøretøys plass på vegen

1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.
Kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet.
Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder.

2. Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.

3. Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.

4. Kjørende som nærmer seg eller kjører inn i vegkryss, skal kjøre slik at det ikke må stanses til unødig hinder eller forstyrrelse for trafikant på den kryssende veg.

Dette nummer gjelder også for fører av sporvogn.

Kilde: Sitat fra Lovdata

MERK DEG at deg står “ENHVER”, “KJØRETØY”, “INNRETNING” og “VEGFARENDE”. DET STÅR IKKE PRESISERT HVERKEN BILIST ELLER SYKLIST. DETTE GJELDER ALLE, i mange høve OGSÅ GÅENDE!

Av Forskrift kan vi utlese at
§ 5. Kjøretøys plass på vegen
Alle kjøretøy KAN bruke veien, kjøretøy SKAL bruke høyre side av veien, og syklende SKAL sykle på veiens høyre SKULDER. Der er sykkelsti MÅ syklende bruke denne som er på høyre side veien.
Kjørende (Dvs alle på hjul, også sykkel) som nærmer seg eller kjører inn i vegkryss, skal kjøre slik at det ikke må stanses til unødig hinder eller forstyrrelse for trafikant på den kryssende veg.
§ 4. Bruk av kjørebane
At fører av KJØRETØY Dvs alle på hjul som ikke er motordrevne (unntatt rulleski, rulleskjøyter, rullestol) SKAL bruke høyre kjørebane, mens steder der er sykkelvei og sykkelsti på høyre siden av veien bør syklende bruke denne.

Jeg tror det er klinkende klart.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s