Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Midsommer – Sankthans – Jonsok

Leave a comment

(Scroll Down for English)

Historie bak midsommeraften

Sankthans er feiringen av Johannes Døperens fødselsdag som fikk helgennavnet Sankt Hans.

På 400-tallet innstiftet kirken 24. juni som minnedag for døperen Johannes. Men midtsommerfeiringen og dens skikker har røtter langt inn i førkristen tid.

I kristendommen anses døperen Johannes som profeten som ryddet vei for Jesus. Johannes døpte Jesus i Jordanelva og skal ha vært den første som gjenkjente ham som Messias.

– Ifølge Bibelen ble Johannes født seks måneder før Jesus. I kirkeåret falt dette sammen med midtsommer og passet godt.

Johannes ble halshogget etter å ha kommet på kant med dronning Herodias da hun giftet seg med kong Herodes Antipas. Helgennavnet ble Sankt Hans, som igjen ga navn til sankthans.

Sankthans kalles også jonsok, et ord som trolig kommer fra norrønt jónsvaka og betyr «våkenatt for Jon». Jon, Johan, Hans og Jan er alle varianter av Johannes, som dermed er ett av kristenhetens mest populære guttenavn.

Sankthans har blitt feiret som en kirkefest i Norge siden 1000-tallet.

Kirkens minnedag for Johannes ble, ikke tilfeldig, lagt til akkurat samme tidspunkt som den eldgamle, førkristne midtsommerfesten.

I folkelig tradisjon var sommersolverv en av de viktigste merkedagene i sommerhalvåret. Ved å legge sankthans til sommersolverv, hadde kirken et håp om å fordrive den førkristne feiringen av dagen.

Jonsokbål Foto: Førdehuset

Jonsokbål Foto: Førdehuset

Fest med bål var trolig vanlig i Norge helt tilbake i oldtiden. Jonsokbål er også vanlig i Danmark Finland og Island. En teori er at man mente ilden ville hjelpe de livgivende krefter til å styrke sola ved dette kritiske vendepunktet i naturen. Bålplassene lå gjerne på en høyde, og med en danseslette i nærheten. Sankthansaften gikk med til dans og lek ved bålet helt til det brant ned, som et minne om lyse netter når dagene ble kortere.

I folketroen hadde ilden kraft til å rense og beskytte mot onde makter. Og ved midtsommer var det vanlig at budeiene tente bål på stølene for å beskytte dyra mot rovdyr.

Man mente at trær og blomster var ekstra kraftfulle. Medisinske urter ble derfor samlet inn og brukt i magiske helsekurer. Man ville også utnytte kraften til å beskytte hjemmet, og pyntet det gjerne med løv og blomster.

Man trodde at enkelte kilder hadde helbredende vann, og at vannet var mer kraftfullt ved sankthans. Folk valfartet derfor til kildene. Den katolske kirke velsignet kildene og bygget såkalte lovkirker og kapeller ved dem.

Jonsokbryllup var et lekebryllup for barn. Seansen ble ansett som del av en magisk seremoni for å hjelpe grøden til å gro. Det var også en rite for å markere etterveksten i bygda, og en opplæring i voksenlivet.

Sankthans var tiden for erotiske lengsler og kjærlighetsdrømmer. En stemningsfull kveld ved bålet endte ofte med forlovelser mellom unge. Sov du med et visst antall urter eller blomster under puta, ville du drømme om din tilkomne.

I Nord-Norge ble bålet tent som en velkomsthilsen til sola, og som en markering av at lyset hadde seiret fullstendig.

I nyere tid ble det tradisjon å brenne filledukker eller halmdukker på bålet. Dette var del av et slags historisk skuespill som tematiserte tida med heksebrenning. I 1945 vet man at det ble brent dukker som symboliserte kjente nazister i både Oslo og Odda.

Spørs om det er en historisk måte å protestere som lever fortsatt noen steder?

Kilde: abc nyheter og UiO

Midsommer i Sverige er annerledes enn i Norge. I Sverige dekorerer vi med løv og danser, og spiser tradisjonell mat med sursild, nypoteter, gressløk og gräddfil (smaker som en blanding av rømme og kulturmelk omtrent), brød og brennevin for den som liker det.

Midsommer i Sverige

Midsommer i Sverige Foto: Annelie Molin

In English

The history of Midsummer

Midsummer’s celebration of John the Baptist’s birthday is the weekend named Sankt Hans.

The 400s instituted church 24 June as commemoration of John the Baptist. But midsummer celebration and its customs have roots deep into the pre-Christian era.

In Christianity regarded John the Baptist as the prophet who paved the way for Jesus. John baptized Jesus in the Jordan River and to have been the first who recognized him as the Messiah.

According to the Bible, John was born six months before Jesus. In church this year fell compared with midsummer and fit well.

John was beheaded after being at odds with Queen Herodias when she married King Herod Antipas. Saint’s name was Sankt Hans, which gave its name to midsummer: Sankthans.

Midsummer is also called Jonsok, a word probably comes from the Old Norse jónsvaka and means “vigil for Jon.” Jon, Johan, Hans and Jan are all variations of John, which thus is one of Christianity’s most popular boy’s name.

Midsummer has been celebrated as a church party in Norway since 1000.

Church memorial day for John was not randomly selected and put to exactly the same time as the ancient, pagan midsummer celebration.

In folk tradition was the summer solstice is one of the most important days notice in summer. By adding midsummer to the summer solstice, the church had a hope to expel the pagan celebration and make it Christian.

Jonsok bonfire Photo: Førdehuset

Jonsok bonfire Photo: Førdehuset

To light a bonfire was probably common in Norway way back in ancient times. Jonsok bonfires are also commonly lid in Norway, Denmark, Iceland and Finland. One theory is that it was thought the fire would help the life-giving powers of the and strengthen the sun at this critical turning point in nature. The area of the bonfire were usually on a hill, with a dance plains nearby. Midsummer Eve was spent dancing and playing by the fire until it burned down, as a memory of bright nights when the days were shorter.

In folk belief had the fire had power to cleanse and protect against evil. And by midsummer, it was common that milkmaids lit bonfires on the farms to protect animals from predators.

It was felt that the trees and flowers were extra powerful. Medicinal herbs were therefore collected and used in magical health cures. It would also harness the power to protect the home and decorated it like with leaves and flowers.

It was believed that some water sources had healing water, and that water was more powerfully by midsummer. People flocked therefore sources. The Catholic Church blessed the sources and built so-called Law churches and chapels at them.

Midsummer wedding was a play wedding for children. Session was considered as part of a magical ceremony to help crops to grow. There was also a rite to mark regrowth in the village, and an education in adulthood.

Midsummer was the time for erotic longings and dreams of love. An atmospheric evening by the bonfire ended often engagements between young people. Were you sleeping with a number of herbs or flowers under your pillow, you would dream of your loved to come.

In Northern Norway was the bonfire lit as a greeting to the sun, and as a celebration of light had triumphed completely.

In more recent times, it was customary to burn rag dolls or straw dolls on fire. This was part of a sort of historical spectacle themed ball with witch burning. In 1945 we know that it was burned dolls symbolizing known Nazis in both Oslo and Odda.

Is it possibly a historical way to protest that still live anywhere?

Source: abc nyheter and UiO

Sweden have a different tradition from Norway. We decorate With leaf and Dance, and traditional Food pickeled herring, potatoes and veggies, a Swedish kind of sour cream, chives, bread and Akvavit,  vodka  or Swedish brännvin (Brännvin is a Swedish word for liquor distilled from potatoes, grain).

Midsummer in Sweden

Midsummer in Sweden. Photo: Annelie Molin

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s