Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Fireworks, animals and new years – animal cruelty

Leave a comment

(Scroll Down for English)
Norges Lov sier det er lov å fyre av fyrverkeri nyttårsaften mellom 1800-0200 noe jeg mener er ansvarsløst overfor alle dem som har angst for fyrverkerier, både mennesker og dyr. Loven må endres. Om det i det hele tatt skal være lov å fyre av fyrverkerier for private må dette kun være tillatt mellom 2400-0030. Det er tolvslaget man feirer inn det nye året slik at øvrig tenning og smelling av fyrverkerier er hensiktsløst. I tillegg er det dyreplageri, noe som den norske stat burde være for god til å tillate. Dyr som ligger under senger og sofaer og skjelver, gråter og har stressymptomer, spiser ikke, får ikke gå på do, og er livredde. Det ødelegger ikke kun for dyrene, der er mennesker som er redde, og i tillegg blir dyreeirenes nyttårsaften ødelagt fordi hele nyttåret går med på å verne om dyrene. Det blir feil når nyttårsaften skal bli slik som dette for veldig mange dyreeiere og dyr. Det er ca 25 år siden jeg sluttet å kjøpe fyrverkerier både grunnet miljø, husdyr, kjæledegger og ville dyr, og enda et pluss: jeg sparer penger. Jeg har selv hatt hund og såg hvor plaget hun var. Det var vanskelig å gå tur med henne og la henne gå på do nyttårsaften på grunn av at folk måtte fyre av fyrverkerier overalt i hytt og pine, og dessverre så fyrer dem av fyrverkerier over flere dager. Det var ikke ro å få noen steder. Men uansett dag på året må hunden få ro og få tisse. Dette er dyreplageri.

Og

Source: MCS SwedenTil ettertanke. Tenk på dem du elsker. Jeg har ikke kjøpt fyrverkerier på over 20 år, og skal man se litt alvorlig på dette med fyrverkerier da bør man i grunn kutte det ut i det hele tatt pga hva det gjør med dyr og natur.  Fyrverkerier innholder mange farlige og giftige kjemikalier, noen av dem på den svarte listen. Det er ikke noe man bør utsette barn og voksne for, ikke heller kjeledyrene eller ville dyr. Hvis man likevel vil holde på med fyrverkerier da bør man egentlig ha vernemaske på i tillegg til beskyttelsesbriller og vernehansker. Bare se på den innholdslisten, les rapporten fra svenske Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Fyrverkerier/

Contents of Fireworks

Here’s an element-by-element look at what is involved in your average firework:

Aluminum – Aluminum is used to produce silver and white flames and sparks. It is a common component of sparklers.

Antimony – Antimony is used to create firework glitter effects.

Barium – Barium is used to create green colors in fireworks, and it can also help stabilize other volatile elements.

Calcium – Calcium is used to deepen firework colors. Calcium salts produce orange fireworks.

Carbon – Carbon is one of the main components of black powder, which is used as a propellent in fireworks. Carbon provides the fuel for a firework. Common forms include carbon black, sugar, or starch.

Chlorine – Chlorine is an important component of many oxidizers in fireworks. Several of the metal salts that produce colors contain chlorine.

Copper – Copper compounds produce blue colors in fireworks.

Iron – Iron is used to produce sparks. The heat of the metal determines the color of the sparks.

Lithium – Lithium is a metal that is used to impart a red color to fireworks. Lithium carbonate, in particular, is a common colorant.

Magnesium – Magnesium burns a very bright white, so it is used to add white sparks or improve the overall brilliance of a firework.

Oxygen – Fireworks include oxidizers, which are substances that produce oxygen in order for burning to occur. The oxidizers are usually nitrates, chlorates, or perchlorates. Sometimes the same substance is used to provide oxygen and color.

Phosphorus – Phosphorus burns spontaneously in air and is also responsible for some glow-in-the-dark effects. It may be a component of a firework’s fuel.

Potassium – Potassium helps to oxidize firework mixtures. Potassium nitrate, potassium chlorate, and potassium perchlorate are all important oxidizers.

Sodium – Sodium imparts a gold or yellow color to fireworks, however, the color may be so bright that it masks less intense colors.

Sulfur – Sulfur is a component of black powder. It is found in a firework’s propellant/fuel.

Strontium – Strontium salts impart a red color to fireworks. Strontium compounds are also important for stabilizing fireworks mixtures.

Titanium – Titanium metal can be burned as powder or flakes to produce silver sparks.

Zinc – Zinc is used to create smoke effects for fireworks and other pyrotechnic devices. http://chemistry.about.com/od/fireworkspyrotechnics/a/fireworkelement.htm

http://www.expressen.se/nyheter/matte-folk-har-inte-mycket-till-forstaelse/
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-10-03-1168

In English

Norwegian law says it is legal to fire off fireworks on New Year ‘s Eve between 1800-0200 which I think is irresponsible to all those who have fear of fireworks, both people and animals. The law must be changed. If it at all should be allowed to shoot fireworks for private it must only be allowed between 0000-0030 . Twelve a clock is the time to  celebrate the new year so the rest of the ignition and shooting of fireworks is pointless. In addition, animal abuse, which the Norwegian state should not be allowing.

 Animals that are under beds and sofas and trembling, crying and stress symptoms, do not eat, are not able to do their toilet, and are terrified. It destroys not only for the animals, there are people who are afraid and in addition to that New Year’s Eve destroyed because the whole new year goes to protect the animals.

It is wrong when New Year ‘s Eve will be like this for very many pet owners and animals. It’s about 25 years since I stopped buying fireworks both due to the environment, pets, livestock and wild animals , and another plus even not the most important : I’m saving money. I’ve had a dog myself and saw how troubled she was. It was hard to walk with her ​​and let her do her toilett New Year ‘s Eve because people had to fire off fireworks everywhere blundering, and unfortunately fire off fireworks over several days. It was not easy to get anywhere. But whatever day of the year the dog must get Peace, rest and get to pee. Fireworks: This is animal abuse .

And

Source: MCS Sweden

Food for thought. Think of those you love. I have not bought fireworks for over 20 years, and one should look a little serious on this with fireworks as should the reason to cut it out at all because of what it does to animals and nature. Fireworks contain many hazardous and toxic chemicals, some of them on the black list. It is not something you should expose children and adults, nor pets or wild animals. If you still want to keep on with fireworks when one should really have protective mask as well as goggles and gloves. Just look at the content list, read the report from the Swedish Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Fyrverkerier/
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101116111715.htm
http://chemistry.about.com/od/fireworkspyrotechnics/a/fireworkelement.htm

fokus/Fyrverkerier/

Contents of Fireworks

Here’s an element-by-element look at what is involved in your average firework:

Aluminum – Aluminum is used to produce silver and white flames and sparks. It is a common component of sparklers.

Antimony – Antimony is used to create firework glitter effects.

Barium – Barium is used to create green colors in fireworks, and it can also help stabilize other volatile elements.

Calcium – Calcium is used to deepen firework colors. Calcium salts produce orange fireworks.

Carbon – Carbon is one of the main components of black powder, which is used as a propellent in fireworks. Carbon provides the fuel for a firework. Common forms include carbon black, sugar, or starch.

Chlorine – Chlorine is an important component of many oxidizers in fireworks. Several of the metal salts that produce colors contain chlorine.

Copper – Copper compounds produce blue colors in fireworks.

Iron – Iron is used to produce sparks. The heat of the metal determines the color of the sparks.

Lithium – Lithium is a metal that is used to impart a red color to fireworks. Lithium carbonate, in particular, is a common colorant.

Magnesium – Magnesium burns a very bright white, so it is used to add white sparks or improve the overall brilliance of a firework.

Oxygen – Fireworks include oxidizers, which are substances that produce oxygen in order for burning to occur. The oxidizers are usually nitrates, chlorates, or perchlorates. Sometimes the same substance is used to provide oxygen and color.

Phosphorus – Phosphorus burns spontaneously in air and is also responsible for some glow-in-the-dark effects. It may be a component of a firework’s fuel.

Potassium – Potassium helps to oxidize firework mixtures. Potassium nitrate, potassium chlorate, and potassium perchlorate are all important oxidizers.

Sodium – Sodium imparts a gold or yellow color to fireworks, however, the color may be so bright that it masks less intense colors.

Sulfur – Sulfur is a component of black powder. It is found in a firework’s propellant/fuel.

Strontium – Strontium salts impart a red color to fireworks. Strontium compounds are also important for stabilizing fireworks mixtures.

Titanium – Titanium metal can be burned as powder or flakes to produce silver sparks.

Zinc – Zinc is used to create smoke effects for fireworks and other pyrotechnic devices. http://chemistry.about.com/od/fireworkspyrotechnics/a/fireworkelement.htm

Read info from MCS Sweden
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471342339653614&set=a.254619284659255.60439.244311215690062&type=1&theater
http://www.expressen.se/nyheter/matte-folk-har-inte-mycket-till-forstaelse/
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-10-03-1168

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s