Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

An interesting conversation

Leave a comment

(Scroll down for English)

Internet discussion on fragrance and use

Today I had an interesting conversation with a perfumer. We can call her just Kari, I will not tell her whole name. It made me start a new thread here on my blog. I even gave it a own menu and tag. It is likely I will add more of this later on.

This conversation show some of the attitudes to us who have a problem with fragrance use. I answered her in my own way.

Kari: Kari ble med i diskusjonen, hun er parfymebruker er jeg blitt informert, og hun stilte seg kritisk til de utsagn som en lege sier som selv lever med sensitivitet og som arbeider med å informere publikum og  jobber mot å bruke parfymerte produkter i det offentlige rom.

Legen sa: “Det ene negative med røykeloven og at det er forbudt å røyke på utesteder er at nå kjenner man parfymestanken.” Han syftet på skadene parfymering påfører de sensitive.

Annelie: Tja, Kari, med litt menneskelig innsikt så tror jeg nok at også han vet hva som skjer når folk går ut. Ting har ikke forandret seg så mye de siste 20 år på det punktet. Jeg har astma og jeg sliter også med både røyking og parfymering av både folk og lokaler. Så uansett om det er selvopplevd eller grunnet menneskelig innsikt så har han rett i det. Og veldig mange trenger veldig lite for å bli syk, slik at det som “normale” folk ser som ingenting er mye for dem. Det er helsen som styrer for alle som er sjuk av parfyme. Jeg kan for eksempel ikke bruke et offentlig toalett der er luftoppfrisker montert. Jeg kaller det nå ikke luftoppfrisker, det er luftforurenser som er det rette navn på det. Frisk luft får man av å åpne vinduet. Slike duftgreier er kun kjemikalier som er konstruert å skjule den dårlige lukt, det er ikke frisk luft. Å sitte i et rom fylt av masse folk med klesparfymering (parfymerte vaskemidler og tøymykner), parfymert deo og kroppsspray, hårspray, parfyme, barbervann, cologne, osv er en ren plage. Det bygger seg opp i varmen i rommet gasser fra alt dette og dette medfører helseplager. Personlig så reagerer jeg med å få pustevansker og måtte gå ut av rommet. Jeg kan ganske enkelt ikke være der

Kari: Der har jeg respekt for, men jeg forstår ikke hvordan du og han skal få alle mennesker som går ut til å slutte å bruke stoffer som irriterer folk med slike plager. Det må være en kjempeoppgave. Kanskje starte med utestedene og lufteanleggene, eller forby parfyme? Jeg sliter med høy lyd og overstadig berusede mennesker. Hvordan løser jeg det? Lar vær å gå dit disse finnes. Det som provoserer meg er at det i mange år var røykfrie lokaler det som ble krevd slik at alle med astmaplager kunne gå ut på kafeer og restauranter, jeg har ikke observert ham ofte ute på noen av av utestedene noen gang etter det, og jeg går ofte ut i denne lille byen? Nå er det parfymen i alle former. Hva blir det neste? Skal vi desinfiseres i døra?? Fanatisme og personer som ikke er villige å finne løsninger som alle kan leve med provoserer meg.

Annelie: Å slippe fulle folk er langt lettere enn å slippe parfyme skal du vite. Fulle folk er ferre av enn parfymerte personer. Fulle folk finner du dessuten mest om helgene på utesteder, mens parfymerte personer finner du absolutt overallt til alle døgnets 24 timer 365 dager i året. Poenget her er at også om man går på et alkoholfritt utested for å slippe fyllikere, vil man ganske sannsynselig møte parfymister, akkurat som man gjør i samfunnet ellers 24/7/365. “Fanatismen” min ligger i at jeg ønsker å kunne være overalt, treffe hvemsomhelst, og besøke hvorsomhelst uten å bli sjuk. Jeg ønsker å kunne være på jobb og søke de jobber jeg vil uten å bli sjuk. Det kaller ikke jeg fanatisme, det kaller jeg et ønske om å få et fungerende liv. Nå må jeg unngå å gå steder der jeg vet jeg blir sjuk, og jeg kan ikke ta jobber i miljøer der jeg risikerer å bli sjuk. Jeg jobber som bussjåfør og å arbeide i en stor by er ikke mulig for min helse, der sliter jeg enormt. Jeg må jobbe på landsbygda, der er lite folk og folk er ikke overfladisk i overmåte og jordnær. De bruker mindre av dette der som jeg ikke tåler. Det betyr også å bli begrenset, vil jeg bytte jobb hva og hvor kan jeg da jobbe? Å være sensitive betyr at gå på utested er til tider vanskelig både grunnet røyking i køen til dørra, folk dynket i allslags hårspray og parfyme. Fanatismen kan du finne hos dem som ikke er villig å tilpasse seg dem som har vondt av parfymen. Det er dem som på død og pine må bruke det uansett hva. Du kanskje ikke ser det, men det er en form for fanatisme det også. Du nevnte å finne løsninger som alle kan leve med. Det er verre å bli sjuk av parfyme enn å gi opp noe man bruker bare fordi man er lært opp til det, er blitt vande til det og fordi man liker det. Ingen blir sjuk av å la være å bruke parfyme. Det er lett å være parfymefri idag. Jeg ser på ditt profilbilde og ser at du liker å sminke deg. Der er meget god parfymefri sminke også å kjøpe, jeg bruker det selv. Jeg både vasker hud, hår, klær, hjem, jobb, bil og alt parfymefritt. Det burde ikke by på noen problemer å vise hensyn til dem som er allergisk og sensitive mot parfyme. Det kreves kun å være et snilt menneske som er omtenksom og likandes. Vi kan ta sammenligning med matallergi. Du og folk flest ville vel ikke servere mat som utgjør et allergen til folk som ikke tåler maten? Der er to ting som er meget viktig for å leve og overleve.

  1. Puste
  2. Spise og drikke

uten dette dør vi.

Om vi puster, spiser og drikker noe vi ikke tåler da kan vi også dø. Astma betyr at du kveles. Det blir stopp i luftveiene, forestill deg at du forsøker puste med en sokk i luftveien. Slik er det.

Vi løper ikke gjerne ned folk i gaten som er blinde, går med stokk, eller har andre handikap, men folk som er sensitive mot parfyme gir de fleste blaffen i. De får bare klare seg selv. Vi blir til og med fortalt å holde oss hjemme. Slik er det å være et menneske som blir sjuk av andres parfymebruk.

Ja, det kunne godt være forbud mot å tilsette parfyme i forbrukerprodukter, og forbud mot å bruke parfymerte produkter der offentligheten ferdes. Da ville vi komt langt i å tilrettelegge for dem med handikap som det er å ha denne sjukdom som sensitivitet er. Den er også anerkjent i lov som handikap på likt med rullestolbruk, blind, døv osv. Vi har krav på at folk bryr seg. Vi venter bare på at folk skal våkne opp.

Jeg fikk ikke svar. Undrer hvorfor?

Annelie

In English

Kari: Entered the conversation, she is currently a frangrance user I have been told, and she questioned a MD who himself live with sensitivity, who work with enlighting the public and against use of fragrance in the public room.

The doctor said: The one negative with the smoking ban andthat it is forbidden to smoke in restaurants, clubs, chops and such is that now you know the perfume stench.”He was notifying the damage they inflict fragrance sensitive.

Annelie: Well Kari, with just a little human insight so I think probably that he too knows what happens when people go out. It has not changed so much over the past 20 years at that point. I have asthma and I also struggle with both smoking and fragrance to both people and property. So whether it’s perceived or due to human insight he is right. And very many need very little to get sick, so that “normal” people see as nothing is much for those sensitive. It is health that controls for all who are sick from fragrance and perfume. For example, I can not use a public restroom where there is a fragrance pump or any other airfreshener mounted. I do not call it airfreshener, air pollution that is the right name for it. Fresh air one gets out of the opening a window. Such fragrance stuff is only chemicals that are designed to hide the bad smell, it is not fresh air. To sit in a room filled with lots of people with clothing fragrance (scented detergents and fabric softener), scented deodorant and body spray, scented hair spray, perfume, after-shave, cologne, fragrance lotion etc is a pure nuisance. It builds up in the heat in the room gases from all this, and this causes health problems. Personally, I react with getting breathing difficulties and have to leave the room. I can simply not be there.

Kari: There I have respect for , but I do not understand how you and he will get all the people who go out to stop using substances that irritate people with such ailments. There must be a huge task. Maybe start with nightlife and air units, or prohibit perfume? I’m struggling with high sound and binge drunk people. How do I fix it? Let be going there. What provokes me is that for many years was smoking ban in premises that were required so anyone with asthma could go out at cafes and restaurants, I have not seen him out often after that, and I go often out in this small town? Now it’s fragrance in all forms. What next? Should we be disinfected in the door?? Fanaticism and people who are not willing to find solutions that everyone can live with provokes me.

Annelie: Avoiding drunk people is far easier than avoiding fragrance should know. Drunks are fewer than the perfumed people.Drunks you also mostly meet on the weekends at night clubs, while perfumed people can find absolutely any place around the clock 24 hours 365 days a year. The point here is that even if you go on an alcohol-free night to avoid drunk people you will be very likely to meet parfumists, just as one does in the whole community 24/7/365. My “fanaticism”, as you call it, is that I want to able to be everywhere, meet anybody, and visit anywhere without getting sick. I want to work and search the jobs I want without getting sick. I so not call it fanaticism, that ‘s what I call a desire to get a functioning life. Now I avoid going places where I know I get sick and I can not work in environments where I risk getting sick. I work as a bus driver and working in a big city is not possible for my health, in which I struggle tremendously. I have to work in rural areas, there is little people and people are not superficial in their way and down to earth. They use less of that which I can not tolerate due to my health. It also means being limited,if I will switch jobs with what and where can I work? Being sensitive means going out clubing is at times difficult both due to smoking in the queue to the door, people soaked in all manner of hairspray and perfume. Fanaticism one can find in those who are not willing to adapt to those who is hurt by fragrance. There are those on death and torment must use it no matter what. You may not see it, but it’s a form of fanatism that too. You mentioned finding solutions that everyone can live with. It is worse to be sick from perfume than giving up something you use just because they are taught it, has been used to it, and because you like it. No one is sick from not wearing fragrance and fragrance products. It is easy to be fragrance free today. I look at your profile picture and see that you like to use make up. There are also very good fragrance free makeup to buy, I use it myself. I both wash skin, hair, clothes, home, job, car and everything fragrance free. It should not bid on any difficulty to show respect to those who are allergic and sensitive to perfume. It is only required to be a kind person who is thoughtful and likeable. We can take the comparison with food allergies. You and most people would not serve food being an allergen to people who can not tolerate such food? There are two things that are very important to live and survive

  1. Breathing
  2. Eating and drinking

Without it we die.

If we breathe, eat and drink something we can not tolerate then we maybe die. Asthma means you suffocate. Airflow will stop in the airways, imagine that you are trying to breathe with a sock in the airway. That’s about what is is like.

We are not likely to run down people in the street who are blind, walking with a cane, or have other disabilities, but people who are sensitive to perfume and fragrance products most do not care about. They ‘ll just have to take care of themselves, keep away and stay away. We are even told to stay home. Like this it is to be a human being ill from others perfume use.

Yes, it could well be prohibited adding perfume in consumer products, and prohibitions against using scented products where the public congregate. Then we’d come far in facilitating those with disabilities as it is to have this disease sensitivity. It is also recognized in law as handicap just as wheelchair user, blind, deaf, etc. We have a claim that people care. We are just waiting for people to wake up.

I did not get any answer. I Wonder why?

Annelie

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s