Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Answer to Jan-Erik Gaup at origo.no

Leave a comment

I went to the blog of dr Aage Hegge Hansen and read even one more of his good words and conclusions. In the comment field I found some rather disturbing comments from a guy Jan-Erik Gaup. He claims that smoking is not harmful to the lungs and airways, and he also claims fragrance is nothing anyone can become ill from. And even more he claims that people who say they become ill from fragrance have psychological issues, he says the fault is within them and not something else. This man stands very ignorant in my point of view. The comment field was closed for further comments so I just wrote a blogging on the matter. Lets just say I wanted to teach him a lesson.

(Scroll down for English)

Blogginnlegget til Aage Hegge Hansen var som følger:

Sitat:

Vis parfymevett (ikke bare røykevett)!

“For 50 år siden var det vanskelig å være røykømfintlig.
Vi røykte overalt, alltid, og det var svært få som hadde i tankene å vise hensyn til dem som ikke tålte eller ikke likte tobakksrøyk. De ømfintlige var ofte avskåret fra et sosialt liv, og det var ikke tema engang.

Nå er det parfymen som har overtatt røykens plass som allestedsnærværende luftforurensning. Det er ikke mange som tar hensyn til dem som ikke tåler eller ikke liker parfymedunster, og de ømfintlige er dels avskåret fra et sosialt liv.

Kulturskolen i Vadsø har forstått at man må tenke nytt og utradisjonelt, og gjorde et hederlig forsøk her i vår på å innføre en ny standard:

faksimilie-huskonsert-parfyme-aagehh

Fra en invitasjon til parfymefritt arrangement i Kulturskolens regi.

I praksis ble arrangementet langt fra parfymefritt. Til det var det altfor mange som dro med seg sterke lukter inn i lokalet.

Det vil ta lang tid før det går opp for alle at det ikke er mangel på “godlukt” i det offentlige rom, men at det er alt for meget av den. Og at man, i stedet for å dynke seg med parfyme for å gå på fest, heller lar være å bruke noe i det hele tatt.

Det vil være triveligere, og sunnere, for alle.

Aage H. H. fredag 10. juni 2011 kl 11 “

Svar til Jan-Erik Gaup

Jeg vil gjerne kommentere litt på hva Jan-Erik Gaup kommenterer på linken til Aage Hegge Hansen der Aage diskuterer parfyme og røyking. Les hele artikkelen i linken herunder.

Denne karn er no helt tulling. Jan-Erik Gaup sier:

“Men er det ikke noe sykt med samfunnet vårt, når man evner å gjøre slikt til et problem? I min barndom – den gang det norske folk fremdeles var levedyktig – røkte man overalt, – hjemme, på kafé, i bilen og hvor som helst ellers. Ingen reagerte på det, og ingen tok skade av det. Nå har vi fått Røykeloven, og slikt er bannlyst. Javel.
Men det stopper tydeligvis ikke med det. Nå skal også parfyme gjøres til et helseproblem! Fins det ingen grenser for hvor puslete og livsudugelige vi kan tillate oss å bli? Tåler vi ingenting lenger?… Folk som reagerer på parfyme bør bestille time hos psykolog. Problemet er inne i dem selv, ikke utenfor.”

Her kan vi snakke om å ikke vite nok, og å ikke tenke lenger enn nesen rekker. Det handler no ikke om å “hvor puslete og livsudugelige vi kan tillate oss å bli?”. Helsen til folk bryr seg fint lite i hva man ønsker å kunne, kunne være eller ønsker å tillate seg å være. Fyrn framstår som litt dum i hodet. Personlig kunne jeg godt tenke meg å være i et rom der noen har badet i barbervann og parfyme, men helsen min bryr seg fint lite i hva jeg måtte mene om det som sprer seg i lufta. Faktum er at lungene min bryr seg fint lite i hva jeg syns, jeg må bare høre på jeg. Jeg må rette livet mitt etter helsen min. At folk som ikke har noe å slite med ikke skjønner det, betyr ikke at jeg må godta å ikke bli tatt hensyn til. Istendenfor å ha slik dårlig og udannet holdning overfor andre mennesker og latterligforklare dem og ikke ha kunnskap er for ille, enda verre er det når folk ikke har en ydmyk holdning og ikke spør “-Hvorfor?”. Også vitenskapen snakker imot han Jan-Erik Gaup, men han er uvitenheten personifiert.

Her kan vi snakke om å ikke vite nok, og å ikke tenke lenger enn nesen rekker. Det handler no ikke om å “hvor puslete og livsudugelige vi kan TILLATE oss Å BLI?” Helsen til folk bryr seg fint lite i hva man ønsker å kunne, kunne være eller ønsker å tillate seg å være. At han mener at folk som blir sjuk av parfyme skal måtte oppsøke psykolog er en fobi i seg selv. Han vet helt tydelig ikke hva han snakker om. Kanskje Jan-Erik Gaup må oppsøke lege og snakke om problemene sine med å ikke se virkeligheten slik som den er?

Jan-Erik Gaup sier selv på sin side om seg selv noe som står helt i strid med de holdninger han aktivt viser, varpå man kan tyde at det meste i profilen viser på selvskryt?

“Jeg oppfattes nok ellers som en glad gutt, med en antiautoritær og liberalistisk grunnholdning til det meste. Jeg er vel nærmest en slags kunnskapsnarkoman, som grådig sluker *alt jeg kommer *over av publisert forskning, – det være seg innenfor biologi, astronomi, atomfysikk eller andre lite folkelige temaer. På den annen side zapper jeg febrilsk etter andre kanaler, hvis det er sportssendinger på TV eller radio”

Hvis han virkelig var så kunnskapstørst kan man lure på hvorfor han ikke er mere interessert i å lære enn å belære en kunnig lege og andre som sliter med de problemene som dr Aage Hegge Hansen forteller om?

På Jan-Erik Gaup sin status her på Origo.no skriver han også om seg selv:
“Jobber med: Salg av hjelpemidler til funksjonshemmede.”

Jeg forundrer meg litt over holdningen til en mann som selger hjelpemidler til funksjonshemmede som ikke har sansen for at skjulte funksjonshemminger også er funksjonshemming. Det jeg stiller meg spørrende til er holdningen overfor folk med funksjonshemming?

Er luften for alle?
Det er et spørsmål som er stilt Likestillings- og Diskrimineringsombudet LDO. Og LDO svarer med at ja det er den. Det er ikke lov å forurense luften sllik at de med astma, allergi og sensitivitet ikke har adgang.

LDO: “Miljøhemming brukes som en samlebetegnelse på tilstander med en eller annen slags overfølsomhet for noe i miljøet, for eksempel parfyme, vaskemidler og planter, som gir plager og kan føre til sykdom, sier Flatebakken. Hun utdyper at vi ikke har mye praksis når vi skal se nærmere på miljøhemming og diskriminering, men både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at allergi er omfattet av lovvernet.”
http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Er-luften-for-alle-/

Jan-Erik Gaup her har du noe forsking å bryne deg på.
SafeCosmetics.org:
http://safecosmetics.org/article.php?id=644
http://safecosmetics.org/article.php?id=222

RodaleNews.com
http://www.rodalenews.com/perfume-ingredients

ToxicsInfo.org
http://www.toxicsinfo.org/personal/fragrance_safety.htm

Inneklima.com
http://www.inneklima.com/index.asp?document=618

Mitt svar til kommentar på:
http://stbloggen.origo.no/-/bulletin/print/658076_vis-parfymevett-ikke-bare-roeykevett?ref=checkpoint

Jeg tåler ikke røyk og parfyme, og mye annet kjemisk. Og bare så du vet Jan-Erik Gaup, det er lungene og immunsystemet mitt som er noe feil på etter en arbeidsskade i 2007, det er ikke feil på hodet mitt.

Velkommen til bloggen min for å lære mere. Men om du begynner å kaste omkring deg ufinheter som psykisk sjukdom osv da blir du blokkert.
www.anneliemolin.wordpress.com

In English

I visited the blog of dr Aage Hegge Hansen where he wrote:

Qoute:

” 50 years ago it was hard to be non- sensitive.
We smoked everywhere, always, and there were very few who had in mind to show respect to those who can not tolerate or did not like tobacco smoke. The delicate was often cut off from a social life, and it was not even a speeking issue among people.

Now is the fragrance that has taken over the smoke space that omnipresent pollution. There are not many that take into account those who can not tolerate or do not like perfume evaporates, and the sensitive is partly cut off from a social life.

Kulturskolen Vadsø (Culture School in Vadsoe) understood that one must think in new and unconventional, and made an honest effort here in our community to introduce a new standard:

faksimilie-huskonsert-parfyme-aagehh

From an invitation perfume free event in Kulturskolen (Culture School).

In practice, the event was far from perfume-free. For there were too many that drew strong smell in the room.

It will take some time before it dawns on everyone that there is no shortage of “sweet-smelling” in public, but that it is too much of it. And that, rather than sprinkle with perfume to go to a party, rather do not use anything at all.

There will be more pleasant and healthier for everyone.”

End Qoute.

This is a copy of the post and should be seen as a quote. I‘ve put it here to give meaning to my comment. Plus when the community where the author had his blog and wrote on have been closed, I will keep the post in case the server closes.

Reply to Jan- Erik Gaup

I would like to comment a bit on what Jan- Erik Gaup commenting on the link to dr Aage Hegge Hansen where Aage discuss perfume and smoking. Read the full article in the link below.

This man is a complete fool. Jan- Erik Gaup says:
” But there must be something sick to our society , when one is able to make such to a problem? In my childhood – the time the Norwegian people were still viable – they smoked everywhere – at home, in cafés, in the car and anywhere else. No one reacted to it and took no harm by it. Now we have the Tobacco Act , and such is banned. Alright…
But obviously that is not the end of it. Now also perfume is going to be made ​​to a health problem? Are there no limits to how puny and social ineptitude we can allow ourselves to be? Resistant we are nothing anymore? … People who react to perfume should make an appointment with a psychologist. The problem is within themselves  no external exposure of any kind. “

Here we talk about not knowing enough and not to think beyond your nose reaches. It’s now not about ” how puny and social ineptitude we can allow ourselves to be? “. The health of people care very little what one wants to be, could be or want to allow themselves to be. The guy appears to be a bit stupid. Personally, I could well imagine being in a room where someone has bathed in after shavie and perfume, but my health care absolutely nothing what I may think about it spreading in the air. The fact is that my lungs cares very little of what I think , I just have to listen to and adapt to my lungs. I need to adjust my life after my health. That people who have nothing to struggle with it, do not get it, does not mean I have to accept not being taken into account. Instead of having such bad and rude attitude towards other people, redicule and telling them having lack of knowledge is bad, but even worse is when people do not have a humble attitude and do not ask “Why?”.  Also, the science speaks against Jan- Erik Gaup, but he is ignorance personified.

Here we talk about not knowing enough and not thinking beyond your nose reaches. It’s not not about ” how puny and social ineptitude we can ALLOW ourselves to BE ? ” The health of people care very little what one wants to be, could be or want to allow themselves to be. That he believes that people who are sick from perfume should have to consult a psychologist is a phobia itself. He clearly knows nothing what he ‘s talking about. Maybe Jan- Erik Gaup must consult a doctor and talk about his problems not seeing reality as it is?

Jan- Erik Gaup says about himself on profile at origo.no which is totally contrary to the beliefs he actively shows, one may suggest that most of the profile shows bragging?

“I am probably perceived as a happy boy with an anti -authoritarian and libertarian basic approach to most things. I guess I’m almost a kind of knowledge junkie, who greedily gobbles “everything” I come across of published research – be it in biology, astronomy, physics or other little folk themes. On the other hand I zap frantically for other channels, if it’s sports events on television or radio.”

If he really was so thirst for knowledge one can only wonder why he is not more interested in learning than to teach a educated doctor and others who are struggling with the problems that Hegge Aage Hansen talks about?

On Jan- Erik Lynx their status here on Origo.no he writes also about themselves:
“Working with: Sales aids for the disabled . “

I marvel at some of the attitude of a man who sells aids for the disabled who do not have a understanding for that hidden disabilities are also disability. I am questioning his attitude towards people with disabilities?

Is the air for everyone?
It is a question that is posed Equality and Discrimination Ombudsman LDO. And LDO responds that yes it is. It is not allowed to contaminate the air so that those with asthma, allergies and sensitivities are not able to join and enter.

LDO : “Environmental Inhibition is used as a collective term for conditions with some kind of sensitivity to something in the environment, such as perfumes, detergents and plants, which causes discomfort and can lead to disease, says Flatbakken with LDO. She explains that we do not have much practice when we look more closely at environmental inhibition and discrimination, but both the Equality and Anti-Discrimination Ombud and the Equality and Anti-Discrimination Tribunal has stated that allergy is subject to legal protection.”
http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Er-luften-for-alle-/

Jan- Erik Gaup here you have some research to master you.

SafeCosmetics.org :
http://safecosmetics.org/article.php?id=644
http://safecosmetics.org/article.php?id=222

RodaleNews.com
http://www.rodalenews.com/perfume-ingredients

ToxicsInfo.org
http://www.toxicsinfo.org/personal/fragrance_safety.htm

Inneklima.com
http://www.inneklima.com/index.asp?document=618

This blogging is my reply to the comment at:
http://stbloggen.origo.no/-/bulletin/print/658076_vis-parfymevett-ikke-bare-roeykevett?ref=checkpoint

I can not stand the smoke and perfume, and many other chemicals du to my asthma. And just so you know, Jan- Erik Gaup, it is lungs and my immune system is something wrong with after a work injury in 2007, it is nothinh wrong with my head.

Welcome to my blog to learn more. But if you start throwing around your profanity of mental illness etc then you will be blocked.
www.anneliemolin.wordpress.com

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s