Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Extinguishing fire with wood @astmaallergi #asthma #astma #astmaallergi #lunghealth #lunge #helse

Leave a comment

(Scroll down for English)

Å slukke ild med ved

Om ICD-10 kode J44a -46 Astma
Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene, vanligvis assosiert med hyperreaktiv luftveisrespons og variabel luftmengdeobstruksjon. Kronisk betennelse og det faktum at musklene rundt bronkiene kramper gir obstruksjon (hindrer  normal pust).

I NAAF kampanjer og andre organisasjoners astma og allergikampanjer ser man ofte utsagnet:

“Astma er INGEN hindring…”

Det er i grunn skitprat at astma er INGEN hindring. Jeg har astma og astma er en hindring å gjøre mange ting. Derimot skal man ikke la seg hindre å forsøke så får man se om det går så lenge som det er trygt. Men også med medisin så er det en hindring i mange høve. Det er bra å peppe folk å tørre å forsøke ting, men det gir også signaler til alle de som ikke har peiling på hva astma er, dvs de som ikke har astma, at tro at astma er som en bitte liten forkjølelse. Det gir inntrykket at bare ta en pille du så kan du gjøre hva du vil. At så lenge som den som har astma tar en pille så kan alle andre drive på som de vil. At det kun er astmatikerens ansvar å holde seg frisk. At det bare er å ta seg en pille, det er FEIL mine damer og herrer. Noe nyansering vil være på sin plass.

“Astma svekker skole- og arbeidsprestasjoner og det sosiale liv. Fysisk livskvalitet er svekket av bronkiale symptomer, det sosiale liv er også svekket av rhinitt.” (WHO 2007)

Astma er en potensielt dødelig sjukdom, det er noe som Norges Astma og allergiforbund NAAF  i alle regioner i Norge feiler eller unnlater å fortelle folk. 300 000 000 (300 millioner) mennesker verden over har astma og 250 000 personer dør i astma hvert år (tall fra WHO. Kroniske lungesjukdommer står for ca 7 % av dødsfallene i verden. (WHO)

I Europa har 30 000 000 (30 millioner) personer astma varav 6 000 000 (6 millioner) personer har alvorlig astma. Prognosen for antallet med astma i framtiden er at antallet vil være i stigende ifølge WHO. Ca 25 % av befolkningen i Norge har astma 5 millioner personer x 0,25 = 1,25 millioner personer med astma. I Norge dør 5.1–10.0 av 100 000 personer i astma hvert år. (WHO 2007) En person dør hver time i Vest-Europa av astma. (The European Federation of Allergy and Airway Disease Patients’ Associations EFA)

“Kroniske luftveissykdommer, kroniske sykdommer i luftveiene og den annen strukturer av lungene, representerer et bredt utvalg av alvorlige sykdommer. Forebygningsbare kroniske luftveissykdommer omfatter astma og luftveisallergier, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), yrkesmessige lungesykdommer, søvnapnésyndrom og pulmonær hypertensjon. De utgjør en alvorlig offentlig helseproblem i alle land over hele verden.” (WHO)

Man må også huske på at der er flere graderinger på astma, på generelt grunnlag deler man inn astma i 4 kategorier fra mild til alvorlig. Ikke alle som har astma reagerer på akkurat samme tingene, det kan variere litt, og der er mange som reagerer med ulike alvorlighetsgrad. Noen får mildere symptomer og andre får alvorlige til livstruende symtomer. Dok er luftforurensning en gjenganger av de ting som er årsak til symptomer hos de som har astma. Luftforurensning kan være mangt, eksos, industrieksos, drivstoffos, fyringsrøyk, røyk fra vulkaner, avgassing fra byggematerialer og maling, røykelse, parfyme og avgassing fra parfymerte produkter, gass, kjemi, mugg osv. Forskning har også kommit fram til at forurensning i luften fester seg til pollen og transporteres med pollen i luften, inhaleres og forsterker astma og allergi mot pollen. Institutionen för växt och miljövetenskaper Göteborg 2011

Noen ting som de med astma reagerer mot er menneskeskapt og andre ting er skapt av naturen. De menneskeskapte ting er lettere å fjerne.

Pollen og kulde er to ting som er vanskelig å komme seg unna, i grunn er eneste mulighet å ikke utsette seg for det å enten å være inne, unngå områder der dette er, eller å bruke beskyttelsesmaske.

For å ha en bra helse og ha astma, dvs å kunne være symtomfri og ha mindre sjukdom, da må man holde seg unna det som gjør en sjuk, dvs allergener og irritanter. Noen er sensitive mot pollen, dyr, mat, osv og andre er sensitive mot parfyme, eller en blanding av alt sammen. Å holde seg unna og beskytte seg mot det som utløser sjukdom er helt essensielt, medisinen bruker man som en måte å holde symptomene i sjakk og minske antallet dødsfall.

Men å la være å ikke utsette seg for det man blir sjuk av er å fyre opp under sjukdommen igjen, igjen og igjen. Man går og er sjuk hele tida.

“Den byrden av å ha kroniske luftveissykdommer har store negative effekter på livskvalitet og funksjonshemming av berørte enkeltpersoner. Dette kan forebygges.” (WHO 2007)

“Miljø barrierer inkluderer tobakksrøyk og andre innendørs forurensninger, utendørs forurensning, yrkeseksponering og ernæring.” (WHO 2007)

Fresh-Air-For-All-MedicineMythNoen allergener og irritanter kan man ikke klare å unngå kun på egen hånd. F.eks. dyrespor, avgassing fra matvarer, tobakksrøyk, røyk fra dop, vaping, røykelse, duftlys og parfyme og herunder også alle sorter parfymerte produkter. Her må omverdenen være på tå hev og hjelpe til å ikke utsette de sensitive for det dem blir sjuke av. Det kan bety at man selv må offre noe for å la andre være friske.

Å bare ta medisiner og tro at det er hele sannheten og den hele hjelp er feil. Å tilføre allergener og irritanter til helsen til en sensitiv og bare ta medisiner uten å fjerne det som gir sjukdom, er som å slukke ild ved å legge på mere ved.

Annelie

 

WHO World Health Organization
http://www.who.int/gard/publications/statement_website.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241563468_eng.pdf?ua=1

EFA The European Federation of Allergy and Airway Disease Patients’ Associations
http://www.efanet.org/wp-content/documents/SASSurveyFactSheet.pdf

AAAI The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
http://www.aaaai.org/about-the-aaaai/newsroom/asthma-statistics.aspx

GARD Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases
http://www.who.int/gard/en/

Institutionen för växt och miljövetenskaper Göteborg Sverige 2011 publisert av Institutet för miljömedicin ved Karolinska Institutet. For kontakt http://www.ki.se/imm/
http://www.imm.ki.se/Datavard/Rapporter/Rapport%20pollen%20och%20luftfororeningar.pdf

In English

To extinguish the fire with wood

About ICD-10 code J44a -46 Asthma.
Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways, usually associated
with airway hyper-responsiveness and variable airflow obstruction. The chronic inflammatory dissorder creating mucus and the muscles around the bronchi cramping makes the airway become obstructed (hinders normal breathing).

In NAAF and other Asthma and allergy campaigns one often see the statement:

” Asthma is NO obstacle … “

It is bullshit that asthma is NO obstacle. I have asthma and asthma is a hindrance to do many things. However, one should not let oneself stop trying to see if it works as long as it is safe. But even with medicine as it is an obstacle in many cases. It’s good to tell people daring to try things, but it also signals to all those who have no idea what asthma is, that those who do not have asthma, to believe that asthma is like a tiny little cold. It gives the impression that just take a pill so you can do what you want. It make people believe so long as the person who has asthma take a pill then any other can carry on as they please. That there is only asthmatics responsibility to stay healthy. That only taking a pill is the solution, it is WRONG ladies and gentlemen. Some nuances will be appropriate.

“Asthma impairs school and work performance and social life. Physical quality of life is impaired by bronchial symptoms, while social life is also impaired by rhinitis co-morbidity.” (WHO 2007)

Asthma is a potentially fatal disease, it is something that the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF in all regions in Norway fail or ignore to tell the people. One should of course not scare people off, but it is actually the true reality. But it does not help those with asthma to hide it away. People die from asthma also in Norway. Worldwide, approximately 300 million asthmatics and 250,000 people die in asthma each year (WHO figures). Chronic respiratory diseases stands for about 7 % of all deaths. (WHO)

In Europe, a 30 million people have asthma from which 6 million people have severe asthma. The forecast for the number of asthma in the future that number will be increasing according to WHO. Approximately 25 % of the population in Norway has asthma 5,000,000 people x 0.25 = 1.25 million people with asthma. In Norway 5.1–10.0 per 100 000 people die from asthma every year. (WHO 2007) One person dies every hour in Western Europe from asthma. (The European Federation of Allergy and Airway Disease Patients’ Associations EFA)

“Chronic respiratory diseases, chronic diseases of the airways and the other structures of the lungs, represent a wide array of serious diseases. Preventable chronic respiratory diseases include asthma and respiratory allergies, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), occupational lung diseases, sleep apnea syndrome and pulmonary hypertension. They constitute a serious public health problem in all countries throughout the world.” (WHO)

One must also remember that there are several grades of asthma, one sections asthma in four categories from mild to severe. Not everyone who has asthma react in exactly the same things, it can vary a bit, and there are many that react with different severity. Some people get mild symptoms and others from serious to life- threatening symptoms. But on regular basis air pollution cause symptoms in those who have asthma. Air pollution can be many things, exhaust, industrial exhaust, wood burning fumes, fuel fumes, smoke from volcanoes, emissions from building materials and paints, tobacco smoke, vaping, smoke from dope, inscense, perfumes and degassing from scented products, gas, chemicals, mold, etc. Research has also found that pollen function as a transport for air pollution by the pollution stick to the pollen and is wide spread and inhaled. This incrase the effect of pollen on allergy and asthma. (Department of Plant and Environmental Sciences Gothenburg, Sweden 2011 published by Karolinska Institutet ki.se/imm/)

Some things that those with asthma react against is man-made and other things created by nature. The man-made things are easier to remove.

Pollen and cold are two things that are hard to get away from, the reason is the only possibility not to expose themselves to it is either being inside, avoid areas where it is, or use respiratory protection.

In order to have a good health and have asthma, ie to be symptom free and have less disease, then one must stay away from what makes one sick, ie allergens and irritants. Some are sensitive to pollens, animals, food, etc., and others are sensitive to perfume, or a mixture of all. To stay away and protect themselves against what triggers disease is essential, the medicine we use as a way to keep symptoms at bay and decrease the amount of deaths.

But fail to not expose themselves to what one gets sick from is fueling the disease again, again and again. You go and is sick all the time.

“The burden of preventable chronic respiratory diseases has major adverse effects on the quality of life and disability of affected individuals.” (WHO 2007) report Global surveillance, prevention and control of CHRONIC RESPIRATORY DISEASES 2007.

“Environmental barriers include tobacco smoke and other indoors pollutants, outdoor pollution, occupational exposure and nutrition.” (WHO 2007)

Fresh-Air-For-All-MedicineMythSome allergens and irritants one can not manage to avoid just on ones own. Eg. animal (skin, fur, saliva on others), degassing from foods, tobacco smoke, smoke from drugs, vaping, inscense, scented candles, and perfumes, including all types of scented products. Here the outside world to be on your toes and help to not expose the sensitive who get sick from it. This may mean that you yourself have to do some sacrifices to let others be healthy.

To just take the medication and believe that it is the whole truth and all help is wrong. To add allergens and irritants to the health of a sensitive and only take medicines without removing what causes disease, that is to extinguish fire by putting on more wood.

Annelie

 

WHO World Health Organization
http://www.who.int/gard/publications/statement_website.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241563468_eng.pdf?ua=1

EFA The European Federation of Allergy and Airway Disease Patients’ Associations
http://www.efanet.org/wp-content/documents/SASSurveyFactSheet.pdf

AAAI The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
http://www.aaaai.org/about-the-aaaai/newsroom/asthma-statistics.aspx

GARD Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases
http://www.who.int/gard/en/

Department of Plant and Environmental Sciences Gothenburg 2011 Published by The Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet. (Swedish) Contact http://www.ki.se/imm/
http://www.imm.ki.se/Datavard/Rapporter/Rapport%20pollen%20och%20luftfororeningar.pdf

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s