Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Lower salary for temps says the gov Norway @høyre @frp_no @nrkytring @dbmeninger

Leave a comment

(Scroll down fro English)

Ut på bærtur med de blå

Den norske regjeringen med Arbeidsminister Robert Eriksson FRP og Høyre i spissen vil gi vikarer dårligere lønn enn dem de skal vikariere for. De vil fragå prinsippet om lik lønn for likt arbeid.

Likebehandlingsprinsippet i EUs vikarbyrådirektiv innebærer at vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som bedriftenes egne ansatte.

Lik lønn for lik arbeid, og det gjelder jammen for vikarer da de ordrett gjør samme jobben som den fast ansatte.

Jeg har selv jobbet i denne bransjen så jeg kjenner den meget godt. Jeg likte jobben, den var variert, vi fikk gratis kursing i data m.m, og fikk mye og variert erfaring fra mange steder. Jeg hadde fast stilling som vikar, men dette var i Sverige.

Hva hjelp vikarbyråene i Norge gjør for arbeidssøkere kan man jo spørre seg. Som ansatt i vikarbyrå i Norge har du bare lønn da du har oppdrag øvrig tid må du gå på NAV, fast ansettelse i vikarbyrå er ikke mulig å få i Norge, og med en lavere lønn for samme jobben som den faste ansatte man skal vikariere for vil det å være vikar være et meget lite attraktiv jobb. I Sverige for eksempel kan du være fast ansatt som vikar i vikarbyrå, da har arbeidsgiver krav på seg å holde den ansatte i arbeid, den fast ansatte vikaren har krav på lønn også om den ikke har oppdrag, i noen vikarbyråer i Sverige (ikke alle) stilles det samme kravet til arbeidsgiver som i andre bransjer. Den ansatte har fast jobb, lønn hele måneden, og arbeidsgiver er ansvarlig for å holde ansatte i jobb. Og det skulle bare mangle, det er ene måten å få flere i fast jobb.

Det er et paradoks at vikarer skal ha lavere lønninger enn dem de vikarierer for. De kan ha samme utdanning og kanskje høgare utdanning, de har mange ganger mere og mere variert erfaring, som vikar har du ofte også et meget godt kunnskapnivå på data og erfaring fra meget mange datasystemer, men jobben du gjør skal i iflg. regjeringen være mindre lønnet, og les dermed mindre verdisatt.

Ikke bare har vikarene ikke anledning å få fast jobb med arbeidsgiveren sin, men de skal altså få lavere lønn for likt arbeid i tillegg. Som vikar uten fast jobb har du ikke mulighet å få boliglån, kredittverdigheten din er lik null, uten fast jobb kan det også være vanskelig å få tak i en god leiebolig. Du må kunne bevise at du kan betale for deg.

Man må også ta i betrakning vikarfellen i arbeidslivet om meningen er å få flere i jobb. Holdningen til mange arbiedsgivere om du har hatt mange korte jobber er at du en utrygg ansatt. Vil vedkommende bli i jobb her? Også om arbeideren har som mål å holde seg i arbeid for å være aktiv, kan den likevel bli mødt med skepsis fra arbeidsgivere fordi de ikke har vært i fast arbeid.

Jeg synes det skal være lik lønn for lik arbeid og i tillegg skal man kunne være fast ansatt som vikar i vikarbyrå og det skal være arbeidsgivers ansvar å holde den ansatte i arbeid. og ansatte skal være lønnet hele måneden.

Dette hvordan vikarer blir behandlet og planlegges å bli behandlet er ikke mindre enn diskriminering av en yrkeskår.

Les mere:
http://www.nrk.no/norge/lavere-lonn-til-vikarene-1.11769209

In English

Out on shame lane with the blue

The Norwegian government with Labour Minister Robert Eriksson FRP and the Conservatives (Høyre) in the lead will give temporary workers paid less than those they should temp for. They’ll want to depart from the principle of equal pay for equal work.

Equal treatment principle in the EU Temporary Agency Work Directive, temporary workers should have the same pay and working conditions to firms’ own employees.

Equal pay for equal work, and it absolutely applies for temps as they literally do the same job as the permanent employees.

I myself have worked in this industry so I know it very well. I liked the job, it was varied, we were given free training in computing a.s., and received much and varied experience in many places. I had a steady job, but this was in Sweden.

And what Norwegian temp agencies do for job seekers one can ask. As employed by temporary employment agencies in Norway you only pay when you have assignments, rest time they must go on unemployment pay with NAV, permanent employment with a temp agency is not possible to get in Norway, and with a lower salary for the same job as the permanent employees they will be filling in for, being a substitute will be a very unattractive work. In Sweden, for example, one can be permanently employed as a substitute in the temp agency, then the employer have to keep the employee with work, the temp is entitled to pay even if the emplyer have no job for the employee, any temp agencies in Sweden (not all ) is demanded to give the employee work and pay as in other industries. And it should, it is one way to get more people into permanent jobs.

It is a paradox that temporary workers should have lower wages than those they substituting for. They may have the same education and perhaps higher education, they have many times more and more varied experience, as a substitute, you often have a very good knowledge of computing and experience from very many computer software systems, but the job you are doing shall meter  by the government be less paid, and read thus less valued.

Not only do temps not have the possibility to get a permanent job with their employer, but the government are also looking to lower wages for equal work as well. As a substitute without a steady job, you will not be able to get a mortgage, your creditworthiness is equal to zero, without a steady job it can also be difficult to obtain a good rental property. You must be able to prove that you can pay for yourself.

One must also take into account the Temporary Trap about work if the purpose is to get more people into work. The attitude of many employers if you have had many short term jobs is that they value you an unsafe employee. Will he or she be at work here for long? And even if worker aims to remain working to be active not being a couch potatoe, it can still be boarded with skepticism from employers because they have not been in regular steady employment.

I think there should be equal pay for equal work and in addition they should be permanently employed as a substitute with their employment agency and it should be the employer’s responsibility to keep the employee busy with work. and employees shall be paid during the whole month.

This is how temporary workers are treated and planned to be treated no less than discrimination by a professionals in  line of temps occupation.

Read more:
http://www.nrk.no/norge/lavere-lonn-til-vikarene-1.11769209

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s