Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Smoking in the bus

Leave a comment

(Scroll down for English)

Røyking i bussen når bussen er tom…

Til dem som det berør og du vet hvem du er.

Det klages på bussjåfører som røyker i bussen. Jeg vet at det forekommer og det vet passasjerene også. Det forekommer i alle busselskaper. Jeg har sett at det skjer med egne øyne, mine lunger har opplevd konsekvensen, og jeg leser om det i diskusjonsfora der busskunder deltaker. Det er både bruk av vanlig tobakk og damping som skjer. Det er uholdbart.

En bekjent av meg ble utsatt for damping, hun har astma og hun fikk et alvorlig astmaanfall der og da av dampen. Det er vås at damping ikke er skadelig for de med lungesjukdommer. Røyking av vanlige sigaretter og rulletobakk i bussen er en helseplage.

Det er enkeltpersoner som gir blaffen i sine omgivelser. Jeg gir et skikkelig surfjes til deg som holder på slik. Det er både ulovlig og ukollegialt, og mangel på kundeservice.

Da du røyker i bussen også om der ikke er folk, da er der røyk i bussen også når du har luftet litt og slukket sigaretten. Du bare ser det ikke. Dette gjelder også for e-sigaretter som innholder nikotin og andre kjemiske stoffer som sprer seg i luften. Disse stoffene i sigaretter og e-sigaretter vrimler i lufta, det er mikroskopiske partikler som ikke er synlig for øyet, men lungene til dem som er lungesjuke, allergiske, og kjemisk sensitive oppfatter det.

En person med f.eks. astma reagerer på stoffer i luften om 0,02 PPM. Det er en svært liten mengde. En så liten mengde at du ikke kan se den, men det er nok for å gjøre en med astma sjuk.

Ca 25 % av befolkningen i Norge har astma, både voksne og barn. En del av dem er kunder, andre er dine kolleger. I tillegg kommer dem som har KOLS, og andre typer lungesjukdommer, allergi, Sensorisk Hyperreaktivitet SHR og kjemisk intolerans.

Er det slik at både kunder og kolleger skal måtte bruke penger og helse og overmedisinere seg i hverdagen fordi fordi du ikke gidder å gå ut for å røyke?

Skal du røyke så gå ut av bussen, og gå vekk fra den!

Loven
“§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom. …
Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.
Eieren eller den som disponerer lokalene eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt.
Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.”

Fra 1. Juli 2014 er det forbud mot å ha og opprette særskilte røykerom.

Jeg har også dette dokumentert av Arbeidstilsynet i et brev (jeg spurte Arbeidstilsynet). I dette brevet sier dem også at

“Det er forbudt å røyke på holdeplassen da bussen står der fordi bussholdeplassen da er bussjåførens arbeidsplass og denne har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. Det er også forbudt å røyke i inngangspartier og utgangspartier til arbeidsplassen og samtlige lokaler som hører til arbeidplassen, inklusive bussens inngangs og utgangspartier.”

Dette innlegget er gjort etter å ha lest innlegg av Anita Gulbrandsen på en artikkel i VG. Dette gjaldt en sjåfør som røyket i bussen, og der var flere svar fra passasjerere som har observert det samme. Les gjerne kommentarene på VG.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mobil-kommunikasjon/ble-kastet-av-bussen-fordi-han-pratet-i-mobilen/a/23308813/

Her er noen siterte kommentarer fra artikkelen:

Anita Gulbrandsen · “… Her om dagen satt det en sjåfør og røkte i bussen mellom to turer. … Det er ikke lov å røyke på bussen selv når den ikke er i trafikk”

Silje Odden · “Jeg så også en bussjåfør som røyka i bussen, han hadde ingen passasjerer og det sto “ikke i trafikk” eller noe på den. Men reagerte faktisk på at han røyka i bussen :-p”

Oddrun Iren · “ Lov eller ikke, hva med oss med sterke lungesykdommer som ikke tåler så godt slike lukter…?! Skal vi lide fordi bussjåføren ikke gidder å gå fem skritt ut av bussen for å ta seg en røyk?? Nå er det blitt forbudt å ryke på en del holdeplasser og plattformer, mens det skal være lov å røyke INNE på bussen?!
Det handler om respekt for de menneskene man har rundt seg.. Folkeskikk tror jeg det ble kalt en gang i tiden…..”

Silje Odden · “Jeg tror det var rundt 9 på morgnen, muligens litt før. Han slapp av en person ved sykehuset, sto stille mens han tente røyken og så kjørte videre. Tror det sto 151 Lillehammer lokal på dem før han bytta til “ikke i trafikk”. Tror ikke Lillehammer bussen vanligvis kjører der så han var nok bare snill å svippe henne til sykehuset. Men jeg er 100% sikker på at det var en vanlig røyk og ikke en esig, med mindre det er vanlig å tenne dem med lighter :-p  Jeg personlig ville ikke jugd om noe sånt, jeg føler ikke behovet for å juge om noe sånt. :-)”

Anne Berit Grønbech · “For en god del år siden tok jeg buss som skulle bytte nummer i Mdtbyen (Trondheim), jeg skulle videre med samme buss uansett og ble bare sittende. Plutselig tenner sjåføren en sigarett, snur seg mot meg og sier:”Hvis du ikke tåler at jeg røyker får du bare gå av!” Jeg tuslet av bussen og tok en annen vogn som gikk samme rute. Hadde det vært i dag hadde jeg selvfølgelig klaget til selskapet umiddelbart.”

Geir Bjerkland · “Det er provoserende og IKKE greit nei. Selv jeg som røyker hadde blitt forbanna og tatt røyken ut av kjeften hans og kasta den ut av bussen.. Og uavhengig før eller etter røykeloven så skjønner de aller aller fleste at god gammeldags folkskikk funker..”

Geir Amundsen · “Jeg går konsekvent ut av en taxi hvis jeg merker at det røyker i taxien. Her på onsdag plukket jeg opp en taxi på Stortorget. Det luktet røyk, og røykpakka lå ved siden av sjåføren. Vedkommende var fra Somalia. Klikka fullstendig for fyren. Og krevde betaling. Politiet kom og tok seg av fyren. Ganske ustabil.”

Aleksander Olsen · “Røyking i kollektivtransport er nå forbudt uansett om den er i rute eller ikke, trodde det var ganske allment kjent jeg men….”

Geir Bjerkland · “Som røyker så bør man ta hensyn til andre i umiddelbar nærhet og unger selvsagt! Synes selv ikke noe om de som på død og liv skal stå oppe i døra jeg må gjennom med varer og røykskya står rundt en.”

Liv Bergersen · “Silje Odden Det har jeg også sett. Trodde ikke mine egne øyner…..”

Martin Øverby · “Ser bussjåfører som bruker håndholdt mobil hele tiden. Av og til røyker de óg i bussene.”

Jane Austen · “Jeg har selv sendt inn skriftig klage til et busselskap fordi bussjåføren røyket. Dette skjedde under en busstur, og jeg gikk frem til bussjåføren og sa til ham at han ikke hadde lov til å røyke mens han kjørte buss (ser noen skriver at det ikke er lov å røyke når bussen står stille heller).
Bussjåføren lo av meg, og sa til meg at han ikke hadde tid til å ta røykepause, så han måtte bare få ta seg den røyken. Jeg ble enda mer provosert, og sa til ham at jeg skulle “ta” ham på dette ved å melde i fra. Han fortsatte bare å le av meg, men jeg gjorde alvor av det. Klagen ble tatt på alvor av busselskapet, som skrev til meg at de hadde pratet med bussjåføren og gitt ham en advarsel.
To uker senere møtte jeg en heller slukkøret bussjåfør som ikke torde å møte blikket mitt der jeg sto for å betale. Ikke ville han se på meg da jeg gikk av bussen heller (jeg gikk av foran). Så at det finnes røykende bussjåfører, det er et faktum jeg kan vitne om. ;)”

Goran Aleksic · “Når du kommer inn i bussen det står med store bokstaver at det er forbudt å røyke. Leste ikke regleverke men det står skilt i bussen.”

Torill Judith Elise Westerby · Det er IKKE tillatt å røyke i bussen eller snakke i mobil, selv med tomkjøring.” … “Om alle tok litt hensyn til hverandre og ikke var så egoistiske ville ikke slike situasjoner oppstått. Det er mange bussførere som aldri skulle ha kjørt buss, slik det er i andre yrker, ikke alle som passer til den jobben de gjør. I tillegg vil jeg nevne når man snakker om allergi. Hvordan tror dere det er for en bussfører, med alle typer parfymer, svettelukter og direkte dårlige ånder vi må sitte å plages med i årevis………..men vi kan ikke si noe.”

Martin Stadheim · “Bussjåføren som kjørte mellom Tryvann Skisenter og Voksenkollen sist vinter røyket inne i bussen hver gang jeg skulle opp å stå på ski. Luktet alltid sterkt røykluft inne i den bussen.”

Nicolai Messias Fronth · “så en bussjåfør som brukte bussveska som askebeger mens han snakket i mobilen !! sykt !”

Harald Naustan · “Det må da vel komme på det samme om en røyker, drikker, eller snakker i mobilen på bussen, alt dette må da vel tilsi at en blir kastet av !!! Gjør bussjåførene det samme bør vel også de kastes av !!!”

Ole Anfinnsen ·  “ Tobakksskadeloven sier at lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, skal være røykfrie.”

Håkon Andersen · “har sett sjåfører som både røyker og prater i tlf når dem kjører, opplevd og komme inn på en buss hvor det stinket verre enn et parfymeri av sjåføren, som satt der som en playboy med gull og glitter rundt seg,”

Hva er ditt syn på dette?

In English

Smoking in the bus when the bus is empty …

Norway. To those who do this and you know who you are.

It is complained about bus drivers who smoke in the bus. I know that it happens and the passengers know too. It occurs in all bus companies. I’ve seen it happen with my own eyes, my lungs have experienced the consequences, and I read about it in forums where bus customers participant. It is the use of regular tobacco and vaping. It is unacceptable.

An acquaintance of mine was subjected to vaping, she has asthma and she had a severe asthma attack at the time of the vaping occured. It is nonsense that the vaping is not harmful for those with lung diseases. The smoking of regular cigarettes and rolling tobacco in the bus is a health nuisance.

There are individuals who do not care about their surroundings. I give a proper sour face to you who are smoking and vaping in the bus. It is both illegal and is is being a bad co-worker, and lack of customer service.

When you smoke in the bus even if there are no other people, then there’s smoke in the bus even when you air out a little and put out the cigarette. You just do not see it. This also applies to e-cigarettes containing nicotine and other chemicals that spread into the air. These substances in cigarettes and e-cigarettes abounds in the air, there are microscopic particles that are not visible to the eye, but the lungs of those having asthma, COPD, allergic and chemically sensitive notice it.

A person having asthma reacts to substances in the air as little as about 0.02 PPM. There is a very small amount. A small amount that you can not see it, but it’s enough to make one sick with asthma.

Approximately 25% of the population in Norway has asthma, both adults and children. Some of them are customers, others are your colleagues and in addition we have forreign visitors. In addition, those with  who have asthma we have COPD, and other pulmonary diseases, allergies, Sensory Hyperreactivity SHR and chemical intolerance.

Is it so that both customers and colleagues should have to spend money and health and over-medicate everyday because you do not bother to go out to smoke?

If you want to smoke then exit the bus, and walk away from it!

The Norwegian Act
Ҥ 12.Smoke ban in premises and transportation
In premises and transportations and vehicles to which the public have access shall be smoke-free air. The same applies in the meeting rooms, workplaces and institutions in which two or more people are gathered. This does not apply to habitable rooms in institutions, but institutions are obliged to give those who want it, offer non-smoking rooms. …
Smoking may not be permitted in restaurants. With eateries means premises where it takes place serving food and / or drink, and where conditions are favorable for consumption on the premises.
The owner or operator of the premises or means of transport, are obliged to ensure that the rules laid down in or pursuant to these provisions are complied with.
Person in spite of warning from the owner or operator of the premises or means of transport or representative, violates the provisions laid down in or pursuant to this section may be dismissed from the premises or means of transport.”

From 1 July 2014, it is forbidden to have and to create separate smoking rooms.

I also have this documented by the Labour Inspectorate Authority in a letter (I asked the Labour Inspectorate). In this letter they say: “It is forbidden to smoke at the stop when the bus is there because the bus stop then is the bus driver’s workplace and the bus driver is entitled to a smoke-free work environment. It is also forbidden to smoke in all the entrance, doors and exits to the workplace and all premises belonging to the workplace, including bus entrence and exits.”

This post is made ​​after reading posts by Anita Gulbrandsen on an article in VG. This involved a driver who smoked in the bus, and there were several responses from passasngers who have observed the same. Please read the comments on VG (in Norwegian).

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mobil-kommunikasjon/ble-kastet-av-bussen-fordi-han-pratet-i-mobilen/a/23308813/

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s