Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Sjuk av parfyme – Annika Dørum – ringblad.no

1 Comment

(Scroll down for English)

Jeg blir sjuk av parfyme

Jeg blir sjuk av parfyme sier Annika Dørum i Ringerikes Blad den 31. desember 2015.

Artikkelen er gjengitt her med Annika Dørums tillatelse.

“Gaver, blomster, duftlys, parfymerte produkter. Direkte parfyme, eller indirekte. Klær og annet fra butikker, eller andre hjem, innsauset i parfyme.

Ikke alle reagerer på parfyme, eller kjenner lukta av det, luktesansen fungerer heller ikke når en lever i det. Men du er kanskje den neste. Jeg ble en av dem, plutselig, nulltoleranse for parfyme. Og mer til. Vanvittig syk av det. Akutt.

Annika-Dorum-sjuk-av-parfyme-Skjermbilde

Faksimilie av Ringerikes Blad

 

Parfymefri

Det begynner å bli noen juler siden jeg begynte å ønske meg en ting til jul:

At alle ville bruke parfymefrie vaske- og skyllemidler til klær. Det meste annet kan en la være å ta på seg hvis en skal i nærheten av noen som ikke tåler det, men med parfymert vaske- og skyllemiddel i klærne er det håpløst.

For min del betyr det at jeg er syk hele tiden, døgnet rundt. På grunn av din parfyme. Ja, din. Selv om jeg ikke ser deg.

Fra alle

Parfymen kommer tilbake hit til meg, hver eneste dag. Fra deg. Fra alle dere der ute. Fra skole, jobb, busser, biler, butikker, andre hjem. Det krever enormt, løpe hit og dit, lufte, vaske, dusje, dusje igjen. Skrubbe, vaske klær, kaste ting i søpla, putte pengesedler (som har vært rundt omkring og er innsauset i vaske- og skyllemidler, håndsåpe, kremer osv) i lufttette poser, levere de i banken, ta ut «nye» i minibanken.

Og ute er det vedfyring, som jeg heller ikke tåler lenger. Har en først blitt miljøskadet så er det ingen nåde. Så det er ikke bare å lufte ut parfymen.

Når vedfyringen som da siver inn gir nye akutte pusteproblemer. Snakk om å være fanget. Og bli torturert. Takk gud for milde vintre, strøm og varmepumper.

Jeg prøver å være tålmodig, at man kanskje ikke forstår alt med en gang, ikke tenker over alt det er parfyme i osv, og at det tar tid å endre vaner. Det har tatt tid her også. Og forstå alt.

Innsauset i parfyme

Skoler og barnehager er innsauset i parfyme fra vaske- og skyllemiddel, fra klærne til barna, som er vasket av foreldrene, som ikke forstår, eller vil bry seg. Lufta er stinn.

Klærne til barna er verre en verst, de fyller rommet med det, det trekker inn i alt, alle de andre barnas klær, hår og kropp, som er parfymefrie, og som tar det med seg hjem. Hver dag. Hver eneste ettermiddag.

Vi venter og venter, prøver å holde ut, gjentar og gjentar.

Tausheten tilbake, og likegyldigheten, er det verste.

Mange tror ikke de bruker så mye parfyme. Men oser lang vei. Er ikke klar over alt det er parfyme i. Parfyme er parfyme, om det er i vaskemiddel, skyllemiddel, deodorant, såper, kremer, hårstyling, oppvaskmiddel, tusjer osv osv. Parfymefritt er parfymefritt, det er like bra og gjør jobben sin like bra, eller bedre. Selvfølgelig finnes det dårligere produkter, men det gjør det med alt.

Jeg levde ikke helt parfymefritt før. Men vaske- og skyllemidler til klær har i hvert fall vært det. Såpass vett har jeg hatt. Kremer var stort sett det, og såper og sånt var milde. Jeg reagerte litt før også, men ikke i den grad og på samme måte. Før det smalt.

«Mild» er et veldig misvisende ord. Og reklame får det gjerne til og høres «godkjent» ut. Det samme med «naturlig». Mange tenker ikke over naturlig parfyme, som blomster og eteriske oljer, det er like mye parfyme, og like ille.

Mangler opplysning

Jeg skulle ønske noen opplyste bedre om dette.

Jeg vet nå. Og jeg vet hvor mange som lider. Jeg har ikke lenger noe valg. Du har det.

Om ikke for min del, så gjør det for alle de andre. Som du gjør syke. Som blir utstøtt fra samfunnet. Og gjør det ikke minst for barna, det er mange av de. Som heller ikke tåler parfyme. Som blir syke av deg. Eller som kommer til å bli det. Gjør det for din egen del, mens du ennå har et valg.

Du kan velge parfyme. Eller du kan velge parfymefritt. Du kan gjøre det verre. Eller bedre. For mange.

Du kan gi dårlige dager. Eller gode dager. Et nytt dårlig år. Eller et nytt godt år.” Annika Dørum 31. desember 2015

Kilde: Annika Dørum, Ringerikes Blad

In English

I get sick from perfume

I get sick from perfume says Annika Dørum in Ringerikes Blad on 31 December 2015.

Article reprinted here with Annika Dørum’s permission.

Gifts, flowers, scented candles, scented products. Direct perfume or indirectly. Clothing and other products, from shops, or second homes, drowned in perfume.

Not everyone reacts to perfume or sense the smell of it, the sense of smell gets numb when one lives in it. But you might be the next. I was one of them, suddenly, zero tolerance for perfume. And more. Insanely sick of it. Acute.

Perfume free

It’s getting some Christmases ago I began to wish me one thing for Christmas:

That everyone would use fragrance-free detergents and softeners for clothes. Mostly else one can choose not to bring or to take on if one should visit or see some who can not tolerate it, but with perfumed detergent and fabric softener in clothes it is hopeless.

For my part, it means I’m sick all the time, around the clock. Because of your perfume. Yes, yours. Although I did not spot you.

from all

The perfume is brought back here to me, every single day. From you. From all of you out there. From school, work, buses, cars, shops, others homes. It requires enormous effort to get rid of, ventilate, washing, showering, showering again. Scrub, wash clothes, throw things in the garbage, put banknotes (which has been around and is stinking from detergents and softeners, hand soap, lotions, etc.) in airtight bags, deliver it to the bank, take out the “new” in the ATM.

And there is the fuelwood, which I do not tolerate anymore. Has a first become environmentally injured then there is no mercy. So it’s not just so easy to just to air the perfume.

When burning wood which then seeps into my home providing new acute breathing problems. Talk about being trapped. And being tortured. Thank God for mild winters, power and heat pumps.

I try to be patient, that they may not understand everything right away, that they do not think about everything that’s perfume in, etc., and that it takes time to change habits. It has taken time here too. And it has taken time to understand everything.

Drowned in perfume

Schools and kindergartens are filled in perfume from detergent and fabric softener, from clothes to children, which is washed by their parents, who do not understand or will not care. The air is thick of perfume.

The clothes of the children is worse than bad, they fill the room with fragrance, it pulls in everything, all the other children’s clothing, hair and body, my kids which is fragrance-free, and takes it home. Every day. Every afternoon.

We are waiting and waiting, trying to keep out, repeat and repeat.

The silence returned, and indifference is the worst.

Many do not think they wear so much perfume. But oozes from far way. Is not aware of everything that’s perfume. Perfume is perfume, whether it is in detergent, softener, deodorant, soaps, lotions, hair styling, dishwash liquid or powder / tablets, markers etc etc. Perfume Free is perfume-free, it’s just as good and does its job just as good or better. Of course there are inferior products, but there are as it does it with everything.

I lived not quite perfume free before, but detergents and softeners for clothes has at least been fragrance free. Enough sense I had. Lotions was mostly fragranced, and soaps and stuff were mild. I reacted slightly to fragranced products before as well, but not to the extent and in the same manner. Before the explosion.

“Mild” is a very misleading word. And advertising makes it sound safe and sound and “Approved”. The same with “natural”. Many do not think about natural perfumes, like flowers and essential oils, it is as much perfume, and as bad.

missing information

I wish someone informed better about this.

I know now. And I know how many people suffer. I no longer have any choice. You have a choice.

If not for me, then do it for all the others. As you make sick. That being ostracized from society. And do it at least for the kids, there are plenty of those who neither tolerate perfume. That being sick by what you use. Or who’s going to be. Do it for your own sake, while you still have a choice.

You can choose perfume. Or you can choose perfume free. You can make it worse. Or better. For many.

You can give bad days. Or good days. A new bad year. Or another good year. “Annika Dørum 31 December 2015

Source: Annika Dørum, Ringerikes Blad

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

One thought on “Sjuk av parfyme – Annika Dørum – ringblad.no

  1. Tusen takk for disse ordene,du satte ord på mitt liv også .Har astma og allergi ,tåler heller ikke parfyme slik som du .

    Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s