Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Sverigedräkten – Swedish Costume #bunad #folkedrakt #folkdräkt #sverigedräkten #costume #sverigedrakten

Leave a comment

(Scroll down for English)

Sverigedräkten

Sverigedräkten mener jeg er en flause, å kalle det for en bunad er å lyge på historien. Den ble laget først på tidlig 1900 – tall og har ikke lange aner i Sveriges historie, den ble først begynt brukt 1983 som bunad og nasjonaldrakt fordi Dronning Silvia bestemte seg for bruke den. Dessuten, pen er den virkelig ikke.

“Dräkten blev officiell nationaldräkt först 1983 då dagen den 6 juni fick status som nationaldag. Dräkten bars då för första gången officiellt av drottning Silvia … dräkt som först togs fram i början av 1900-talet i nationalromatikens anda.” sQata

Vi tar og ser på den vitenskapelige aspekt av Sverigedrakten:

1) De ferreste folkedrakter i Sverige har annen farge enn svart ullstoff og hvit skjorte / bluse.
2) Prestekrage er ikke Sveriges nasjonalblomst, Sverige har i grunn ingen nasjonalblomst. Derfor pssser ikke Prestekragen på en nasjonaldrakt. Den blomst i historiske dokumenter som er ansett som Sveriges nasjonalblomst er Linnea blomsten: Linnaea borealis. Dette går å lese på Uppsala Universitet, Sverige sitt nettsted (Se skjermbilde).

 

image

“Linnea (Linnaea borealis) är en art i familjen linneaväxter med nordligt cirkumpolär utbredning.

Arten är ett vintergrönt nedliggande ris som kan bilda meterlånga revor. Genom sitt utseende, sin milda mandeldoft och det namn den bär (för “denna täcka växt förevigar namnet av nordens Dioskorides”[1]) är linnean en av de mest kända blommorna.” Wikipedia

Da Stockholm er hovedstaden i Sverige og er i Upplands fylke som har Kungsängsliljan som fylkesblomst kunne denna vært aktuell i kombinasjon med Linnea blomsten.

image

“Kungsängslilja (Fritillaria meleagris) är en art i familjen liljeväxter från centrala och södra Europa. Arten förekommer naturaliserad i Sverige och är även en vanlig trädgårdsväxt. Kungsängsliljan är Upplands landskapsblomma.

Det är en flerårig ört med lök, som blir upp till 30 cm hög. Den har långsmala blad, en stor, hängande och klockformig blomma som till färgen är karminröd till purpurröd med rosa fläckar (det vetenskapliga namnet syftar på fläckarna). Vissa exemplar har vita blommor. Stjälken har bara en blomma. Bladen är lansettlika, 5-8 mm breda och matt gröna. Blomman avbildas ofta rutig, vilket ganska väl återger det fläckiga mönstret.” Wikipedia

Prestekragen har etter min mening ikke noe på en svensk nasjonaldrakt å gjøre.

Det er bedre å ikke ha en folkedrakt enn å bruke noe nymotens designet drakt som er historisk feil bare for å ha noe. Annet er det med drakten fra Dalarna, det er ordentlig bunad. Sverige har ikke mange bunader fordi mye av det gikk tapt da man på 50-60-70 – tallet rev mange gamle hus for å bygge drabantbyer med blokker. Man tok ikke vare på de stoffene som var brukt som isolasjon i husene, gamle drakter, ikke heller er det mange fotografier av gamle svenske bunader å finne, dette fikk jeg vite av en spesialist i svenske folkdrakter da jeg undersøkte om der var bunad fra mitt hjemsted. I Norge tok man vare på de gamle bunadene man fant i hjemsler og som var brukt i hus som isolasjon, slik at der er bunader i dag. I Norge kunne man rekonstruere de gamle bunadene ved å se på de gamle de hadde funnet. Sverigedrakten er ikke en svensk bunad, den har ingen aner. Andre mener kanskje annerledes, men det er min mening.

Dalabunaden kan du se her:
http://folkdrakt.se/bild/dalarna/dalarna.html
http://folkdrakt.se/bild/nos/nos.htm

Om noen skulle tenke “Fæle ufine dame!” da skal du vite dette. Jo, jeg har rett å ha en mening uten å være ufin, jeg er nemlig født svensk. Sverigedrakten er en konstruksjon like falsk som et forfalsket bilde.

Jeg liker i grunn ikke at Sverigedräkten er tatt i bruk av kongefamilien og annonsert som en svensk nasjonaldrakt av disse grunner angitt her. Den er historisk feil, blomsten brukt er ikke nasjonalblomst, stoffet er grell og glorete, og fullstendig historieløs, det er en drakt laget på 1900-tallet. Det kunne like gjerne stått Made in China i den og blitt solgt på COOP.

OM vi nå i det hele tatt skal ha en Sverigedrakt da bør den i hvert fall ha noe historisk autentisk over seg med svart ullstoff brodert med anerkjente for Sverige historisk riktige blomster for eksempel Linnea (Linnaea borealis) og Kungsängsliljan
(Fritillaria meleagris) og ser man på de få gamle bilder som er å finne da bør det være et rutete forkle til den.

/ Annelie

#bunad #folkedrakt #folkdräkt #sverigedräkten #costume #folkcostume #sverigedrakten

sverigedrakten

Screen print of photo by sQata

Swedish costume

The Swedish costume I think is a blunder, embarrassing in all, calling it a costume is to lie on history. It was made first in early 1900’s and do not have long roots in Sweden’s history, it first became the Swedish costume and national dress in 1983 because Queen Silvia decided to use it. In addition it is not pleasant to the eye.

“The costume became official national costume not before 1983 on the day June 6 got the status as National Day. The costume was then worn officially by Queen Silvia … The costume was created in the early 1900’s as a lead in the national romantic era.” sQata

Lets take a look at the scientific in this:
1) Very few costumes in Sweden have a different color than black wool and a white shirt / blouse.
2) Daisy is not Sweden’s national flower, Sweden has no national flower. Therefore the daisy is not appropriate on the Swedish national costume. The flower in historical documents regarded as closest to Sweden’s national flower is the Linnea flower: Linnaea borealis. This is to be found and read at Uppsala University, Sweden website (see screenshot).

screenshot_2016-06-07-06-52-21.png

Question: Does Sweden got a national flower? Answer: I’ve asked an expert about this and she is not aware that Sweden has any national flower. But she says that in historical foreign texts it is said Linnea flower will be the Swedish flower. Linnea is Smålands County Flower. Gunnar Tibell Uppsala University, Sweden

 

screenshot_2016-06-07-06-54-31-1-1.png

“Linnea (Linnaea borealis) is a species in the family linnea plants with northern circumpolar distribution.The species is an evergreen low flowerthat can form several meter og thich vegetation parts. By its appearance, it has a mild almond scent and the name it carries (for “this innoncent plant perpetuates the name of Scandinavia Dioscorides” [1]) is the Linnea one of the most famous flowers. ” Wikipedia

When Stockholm is the capital of Sweden and is located in Uppland county who have Kungsängsliljan as county flower it should be a better option along with the Linnea flower, maybe a combination of the two.

screenshot_2016-06-07-11-57-27.png

“Kungsängsliljan (translated: King ‘s  Field Lily) (latin: Fritillaria meleagris) is a species in the family Liliaceae of central and southern Europe. The species is gwoing in the wild in Sweden and is also a common garden plant. Kungsängsliljan is Upplands County flower.
It is a perennial herb,  onion growth, which grows up to 30 cm high. It has long, narrow leaves, a large, hanging and bell-shaped flower color is carmine red to purple with pink spots (the scientific name refers to the spots). Some specimens have white flowers. The stem has only one flower. The leaves are lance like, 5-8 mm wide and dull green. “Wikipedia
Daisies has in my opinion nothing to do on a Swedish national costume.

It is better not to have a folk costume than using something modish designed suit that is historically wrong just to have something. Dalarna costume, now that is a totally different story, it got traditions way back in the Swedish history.  Sweden does not have many costumes because much of it was lost when one in the  50-60-70 – century demolished many old houses to build sky scraper blocks. One did not take care of the costume material that were found in the old homes and also old costumes used as insulation in the old houses, nor there are photographs of old Swedish folk costumes to find. This I was told when I was looking for a costume from my birth place and contacted a specialist.In Norway on the other hand they gathered all they found in the old farms and houses, so there are national costumes today. In Norway, one could reconstruct the ancient costumes by looking at those old they had found. Sweden¨costume  (Sverigedräkten)  is not a Swedish national costume, it is a lie on history and a embarrassment. Others may believe differently, but that’s my opinion.

Dala costume you can see here:
http://folkdrakt.se/bild/dalarna/dalarna.html
http://folkdrakt.se/bild/nos/nos.htm

Should anyone think “Heinous abusive lady!” then you should know this. Yes, I have the right to have an opinion without being rude, because I am born Swedish. Sweden suit is a construction as fake as a counterfeit image.

I do not like that the royal family advertise and announced that Sverigedräkten is a Swedish national costume of these reasons stated here. It is in all historically incorrect, the flower used are not national flower, the color is glaring and garish and it lack roots in Sweden’s history, it is a costume made in the 1900s. It could just as easily have been “Made in China” and been sold at COOP.
IF we are to have a Sweden National Costume at all then it should at least have something historically authentic over it with black wool embroidered with recognized for Sweden historically right flowers for example Linnea (Linnaea borealis) and Kungsängsliljan  (Fritillaria meleagris), and looking at those old photos that actually exist it should be a checkered apron to wear to it.
/ Annelie

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s