Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Frisk luft, hva er det? – Fresh air, what is it?

Forskjellen ren luft utgjør

 

 

Jeg mener ikke å forminske matallergi, men dette er virkeligheten for alle med lungesjukdommer som blir sjuke av forurenset luft i denne duft og parfymegale verden. Godlukt sa du? Det er kjemikalier, ikke luft, det er å tilsette stoffer i luften som ikke har der å gjøre.  I daglig tale kalles det forurensning.

I tillegg til pustevansker kan det medføre kraftig hodepine, migrene, såre og rennende øyne, hoste, allergisk snue, mv.

Vi er konstruert for å puste luft, ikke noe annet.

Vi kan ikke la være å puste for å verne oss til du bestemmer deg for å ikke forurense luften. Bli parfymefri!

In English

The difference clean air make

I do not mean to diminish food allergy, but this is the reality for all having lung disease in this scent maniac world.

Nice smell you said? It is chemicals, not air, fragrancing is to add substances to the air that has nothing to do there. In daily communication it is called pollution.

In addition to breathing difficulties scented air causes headaches, migraine, runny pinful eyes and nose, cough, and more.

We are constructed to breathe air, nothing else.

We can’t stop breathing to protect ourselves until you decide to stop polluting the air. GO FRAGRANCE-FREE!

#allergy #allergi #asthma #astma #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #sensorybranding #fragrance #perfume #parfyme #parfym #parfum #astmaallergi


Leave a comment

Yoghurt og hodepine- #astma #allergi #sensitivitet – Yogurt and Headache 

(Scroll down for English and Swedish in that order)

Yoghurt og hodepine

En fortelling om mellommenneskelige relasjoner og konsekvensen av å legge byrden på den sjuke

Noen mennesker mener at astma, allergi og sensitivitet er helt den sjukes ansvar og de fraskriver seg eget ansvar ved å si at

Det er ditt ansvar å ta medisin. Jeg har rett å gjøre som jeg vil. Du skal ikke begrense meg.

Tenk deg at du får hodepine av yoghurt, likevel tar jeg og heller i deg yoghurt under tvang. Du sier til meg at jeg får hodepine av yoghurt, slutte! Jeg fortsetter å tvinge i deg yoghurt og sier at du får vel bare ta et hodepinepiller da, jeg gjør som jeg vil og har lyst og jeg liker å helle yoghurt i deg det er min rett! Du fortsetter å si at du får hodepine av yoghurt mens jeg fortsetter å helle i deg yoghurt og du medisinerer for å få mindre vondt, men jeg tar ingen hensyn fordi jeg synes det med yoghurt er bra, du får hodepine og må ta enda mer medisin. Og sånn går dagene… Og det er ikke bare jeg som syns yoghurt er bra og som syns du skal vise hensyn til at vi andre liker det, de forer deg også med yoghurt og du får bare mer hodepine. Da du ber om å slippe yoghurten og forklarer hvorfor da sier vi bare at da får du vel bare holde deg unna! Vi kan sitte her og du kan sitte langt der borte. Og du blir sittende aleine mens vi andre fortsetter som før, og tvangforer andre med yoghurt, og tar ikke hensyn. Du må leve i samfunnet. Du vil ikke være alene. Jeg og de andre som liker yoghurt fortsetter å tvangfore deg med yoghurt mens du får mer og mer vondt i hodet. Du tar så mye medisin mot din hodepine at du blir negative påvirket av medikamentene. Du får bivirkninger. Men vi fortsetter som før. Til slutt ender du opp på sjukehuset, kroppen klarer ikke mer.

Og da du sier fra at det ikke er greit da blir vi sure på deg fordi du verner om helsen, og vil hindre oss med yoghurten,  fordi du vil ikke ha hodepine hele tiden.

Sånn er det med astma, allergi og sensitivitet da du velger at din frihet og dine valg er viktigere enn andres helse.

Skjønner du nå?

In English

Yogurt and headache

A tale of interpersonal relationships and the impact of adding the burden on the sick

Some people think that asthma, allergies and sensitivity is the responsibility of the sensitive person and disclaims own responsibility by saying that

It is your responsibility to take medicine. I have the right to do whatever I want. You may not limit me.

Suppose you get a headache from yogurt, yet I take no consideration and force yogurt to your diet.  You say to me that I get headaches from yogurt, stop! I continue to force in you yogurt and says you’ll just have to take a headache pill then, I do what I want and I want and I like to pour the yogurt, it’s my right! You keep saying that you get headaches from yogurt while I continue to pour into you yogurt and you medicate to get less hurt, but I take no consideration because I think it with yogurt is good, you get headaches and have to take even more medicine. And so it goes day by day …  And it is not only I who think yoghurt is good and who think you should show respect to the rest of us who like yogurt, they feed you well with yogurt and you only get more headaches. When you request to drop the yogurt and explains why then we say that then you just stay away! We can sit here and you can sit far over there. And you will be alone while the rest of us continue as before force feeding others with yogurt and takes no account. You have to live in society. You do not want to be alone. I and the others who like yogurt continues to force-feed you with yogurt while you get more and more headaches. You take so much medicine for your headache so that you get negative influence of the drugs. You get side effects. But we will continue as before. Eventually you end up at the hospital, the body can take no more.

And when you say that it’s not okay then we get mad at you because you cherish your health, and will deny us with the yogurt, because you do not want to have headaches all the time.

So it is with asthma, allergies and sensitivity when you select your freedom and that your choice is more important than the health of others.

Do you understand now?

In Swedish

Yoghurt och huvudvärk

En berättelse om relationer och samspel mellan människor och konsekvenserna av att lägga bördan på de sjuka personen

Vissa människor tycker att astma, allergier och känslighet är den sensitiva personens ansvar och friskriver eget ansvar genom att säga att

Det är ditt ansvar att ta medicin. Jag har rätt att göra vad jag vill. Du ska inte begränsa mig.

Anta att du får huvudvärk av yoghurt, men jag häller i dig yoghurt under tvång. Du säger till mig att jag får huvudvärk av yoghurt, sluta! Jag fortsätter att tvinga i dig yoghurt och säger att du bara måste ta en huvudvärkstablett då om du plågas, jag gör vad jag vill och jag vill och jag gillar yoghurt och fortsätter att tvinga på dig yoghurt, det är min rättighet! Du säger att du får huvudvärk av yoghurt medan jag fortsätter att tvinga  i dig yoghurt och du medicinerar för att få mindre ont, men jag tar ingen hänsyn, eftersom jag anser att det med yoghurt är bra. Du får huvudvärk och måste ta ännu mer medicin . Och så fortsätter det dag för dag, dagarna i ända… och det är inte bara jag som tycker yoghurt är bra och som tycker du ska visa respekt för resten av oss som gillar det, de föder dig väl med yoghurt och du  få bara mer huvudvärk. När du begär att slippa yoghurt och förklarar varför då säger vi att du får väl bara hålla dig borta! Vi kan sitta här och du kan sitta långt där borta. Och du kommer att vara ensam medan andra fortsätter som förut, och tvångsmatar andra med yoghurt och tar ingen hänsyn. Du måste leva i samhället. Du vill inte vara ensam. Jag och de andra som gillar yoghurt fortsätter att tvångsmata dig med yoghurt och samtidigt får du mer och mer huvudvärk. Du tar så mycket medicin för din huvudvärk att du är negativt påverkad av medicinerna. Du får biverkningar. Men vi kommer att fortsätta som tidigare. Till slut hamnar du på sjukhuset för kroppen orkar inte ta mer.

Och när du säger att det inte är okej då vi bli arga på dig eftersom du vill vårda din hälsa, och vill hindra oss som gillar yoghurt, eftersom du inte vill ha huvudvärk hela tiden.

Så är det med astma, allergier och känslighet när du väljer din frihet och att ditt val är viktigare än andras hälsa.

Förstår du nu?


1 Comment

Public consultation on the review of the #European #Disability Strategy 2010-2020 #EU #asthma #allergy to #fragrance #astma #parfyme #parfym

EU ask for Your opinion!

“There are approximately 80 million citizens with disabilities in the EU, who often face barriers that prevent them from fully participating in all aspects of life on an equal basis with others. In its commitment to eliminate these barriers and improve the life of people with disabilities, the EU became a party to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN Convention). Implementing the Convention is an ongoing process and it is a shared responsibility of the EU institutions and the Member States. The EU can only act within the powers conferred to it by the EU treaties. A first review of the EU’s implementation of the UN Convention, done by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, recognized the progress achieved until now, but also provided some recommendations for the future.

At EU level, the UN Convention is implemented through the European Disability Strategy 2010-2020. This Strategy has identified eight main areas for action at EU level: Accessibility, Participation, Equality, Employment, Education and Training, Social Protection, Health and External Action. Having reached the halfway point in its implementation, the European Commission launches this public consultation in order to assess its impact and to ensure EU policy remains tailored to the needs and rights of persons with disabilities.

This questionnaire asks for your opinion on what has been achieved so far at EU level, your views on the challenges faced by all persons with disabilities and how the European Union should address them. We appreciate all replies from citizens, organisations, public authorities, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the findings of this public consultation to assess the progress made under the European Disability Strategy 2010-2020 and to identify gaps to be addressed at EU level to ensure the full and equal participation of persons with disabilities in society.” ec.europa.eu

Completing the survey should take about 20 minutes.

Give #EU your opinion on your fragrance #availability issues, scream at the top of your lungs! Tell them about your issues in a fragrances world. Here is your possibility to inform them. (link in Swedish and English below)

Swedish
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=sv

English
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=en


Leave a comment

Happy new year – Godt nytt år

(Scroll down for English)

Godt Nytt år!

Jeg vil ønske alle et godt nytt år 2016. Husk å la både nyttårsaften og det påfølgende år være et inkluderende år for alle sensitive, la luften være parfymefri og ellers så  kjemikaliefri som mulig, og unngå unødvendige avfyring av raketter både for dem som er skuddredd, for dem som er sensitive og miljøet da fyrverkeri innholder og gir fra seg mye os og tungmetaller til luften.

Godt Nytt år!

/ Annelie

image

In English

Happy New Year!

I want to wish everyone a happy new year 2016. Remember to let both New Year’s Eve and the following year to be an inclusive year for all sensitive, let the air be fragrance free and otherwise as chemical free as possible and avoid unnecessary firing of rockets both for those who are afraid, for those who are sensitive and the environment since fireworks contain and give off a lot of exhaust, soot and heavy metals into the environment.

Happy new year

/ Annelie


Leave a comment

Will and knowledge succedes

“Tvil aldri på et en liten gruppe med bevisste og engasjerte borgere kan forandre verden. For til alle tider er det nettopp de som kan få det til.” Margaret Mead

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.” Margaret Mead


Leave a comment

Batteridrevne lys – Battery-powered candles

(Scroll down for English)

Frisk luft og kos med lys

Ofte om man har sensitive luftveier da må man avstå fra meget i livet. De senere år har det komt mange varianter av batteridrevne lys, kubbelys, telys osv. Du kan altså ha kos med lys på bordet uten å forurense luften inne.

Da man brenner vanlige lys eller duftlys da spres mange forskjellige kjemiske stoffer til luften som helse- og miljøskadelige stoffer som for eksempel krom, muskxylen, karbondioksid (CO2), nitrogendioksid (NO2), tungmetaller, nanopartikler, Lettflyktige organiske stoffer (forkortes VOC fra engelsk volatile organic compounds) natrium og kalium salter m.m. Lys av parafin avgir mer partikler enn rene stearinlys. I et laboratoriestudie med blåfarget parafin lys kan forhøyede nivåer av metaller som kobber, kobolt, bly og sink m.m. måles i luften.

Ved brenning av telys og stearinlys vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig og danne sotpartikler i luften. Noen (men ikke utelukkende disse) av de lys som avgir skadelige stoffer til inneluften er er stearinlys, parafinlys, duftlys, glimmerlys, gelelys, lys med påtrykt dekor, soyalys, bivoks- eller palmelys m.m. Alt man brenner avgir stoffer til luften.

“Brænder du stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening.” Videnskap.dk

Stearinlys kan gi samme inneluft som moderat røyking innendørs og i alle fall tilsvarende bidrag man kan få fra utendørsluftforurensning, det er derfor viktig å unngå å brenne lys inne. Hver gang du blåser ut et telys, frigjøres 350 000 sotpartikler – det er like mye som fra en sigarett! Når stearinlys brenner vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig. Dette delvis forbrente kullholdige materialet vil danne sotpartikler i luften. Disse partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, fra rent kull til sammensatte organiske forbindelser. Flere lys i et rom med dårlig ventilasjon kan føre til luftveisirritasjoner, astmabesvær, svimmelhet og hodepine. Mens stearin er en fornybar råvare, er parafin en fossil råvare som slipper ut skadelige klimagasser og avgir flere sotpartikler. Parafin er i tillegg mer brannfarlig. Undersøkelser viser at vi, dersom vi ikke hadde brukt parafinlys, ville redusert klimagassutslippene tilsvarende det å fjerne 21 000 biler fra veiene. Duftlys er verstingen for astmatikere og allergikere, de sprer stoffer til luften som er allergiframkallende, irriterende på luftveiene og utløser astmaanfaller. Disse lysene lukter godt, men gjør ikke kroppen noen tjeneste. En undersøkelse ved Københavns universitet, basert på 78 personer i 58 boliger i København viser at bruk av brennende lys kan være farlig: Forskerne observerte nedsatt lungefunksjon og tegn på betennelse i lungene hos personer i hjem hvor det er mange partikler fra levende lys. Ifølge overlege Kåre Refvem, som er spesialist i lungesykdommer og indremedisin, er det ingen tvil om at sotpartiklene man puster inn fra levende lys påvirker lungene. Det er en del mennesker som reagerer på slike sotpartikler, det skjer en reaksjon når man blir eksponert for forurenset luft: Slimhinnen blir irritert, det dannes mer slim og det kan forekomme en betennelsesprosess i bronkiene. I praksis, over tid, kan hyppig bruk av telys og andre levende lys blant annet forverre en tilstand av kols eller astma, og noen holder seg til og med hjemme fra selskaper, for å unngå alle lysene.
Barn har sensitive og mer følsomme luftveier enn voksne uansett om de har astma, allergi eller andre sjukdommer som gir dem sensitive luftveier. Barn som vokser har en hurtigere pust enn det voksne har og trekker inn mer luft hyppigere enn voksne. Både barn og voksne med luftveisproblemer og allergier har en bedre helse om man unngår å brenne levende lys.

Lysene i videoen herover kjøpte jeg på Jernia, de går på to AA batterier og de tennes med en fjernkontroll. Du eller barnen kan altså sitte trygt i sofan og tenne lysene på avstand, og de  er helt parfymefrie og sotfrie, og du kan være trygg på at det ikke begynner å brenne i duker og gardiner.

God luft inne.

Les også

TV2 Hjelper deg tester lys
http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Helsereaksjoner ved bruk av tente lys
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Myter om forskjellige typer lys
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Kilde: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius

In English

Clean air and cozy with candles

If you have sensitive airways it is rather often you have to avoid things in life, but in recent time it have been produced battery-powered candles in many different kinds. Therefor you can have that cozy time and fresh air at the same time.

When you burn regular candles og scented candles many health and environmental hazardous chemicals are delivered to the air for example chromium, musk xylene, carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2) heavy metals, nanoparticles, Volatile Organic Compounds (VOC) sodium o potassium salts and more. Candles made of paraffin produce even more particles than pure stearin candles. In a laboratory study with blue-colored paraffin candles is elevated levels of metals such as copper, cobalt, lead and zinc and more measured in the air.

When burning candles a portion of the stearic burn incompletely and form soot particles in the air. Some (but not exclusively these) of the candles emitting harmful substances to indoor air are stearin candles, paraffin candles, scented candles, glimmer candles, gel candles, candles with printed decoration, soya candles, bee wax or palm candles and such. Everything is burnt do emit substances into the air.

“If you burn candles for two hours a day, they account for almost two thirds of the total indoor pollution.” Videnskap.dk

Candles can provide the same indoor air pollution that moderate smoking indoors and at least equivalent contribution one can get from outdoor air pollution. It is therefore important to avoid burning candles indoors. Every time you blow out a light, released 350,000 soot particles – it is as much as from a cigarette! When candle burning, part of stearin burn incompletely. This partially combusted carbonaceous material will form soot particles in the air. These particles consist of a complex mixture of substances, from clean coal to complex organic compounds. More candles in a room with poor ventilation can cause respiratory irritation, asthma symptoms, dizziness and headache. While stearin is a renewable raw material, paraffin is a fossil raw materials that emit harmful greenhouse gases and emit more soot particles. Paraffin is also more flammable. Studies show that we, if we had not used paraffin candles, would have reduced greenhouse gas emissions equivalent to removing 21,000 cars from the roads. Scented candles are worst fumes for asthma and allergy sufferers, they spread substances to air that are allergenic, irritating to the airways and trigger asthma attacks. These candles smell good but do not do your body any service. A survey by the University of Copenhagen, based on 78 people in 58 homes in Copenhagen shows that the use of burning candles can be dangerous: The researchers observed reduced lung function and signs of inflammation in the lungs of people in homes where there are many particles of candlelight. According to consultant Kåre Refvem, who specializes in lung diseases and internal medicine, there is no doubt that the soot particles they inhale from candlelight affects the lungs. There are some people who react to such soot particles, there is a reaction when exposed to polluted air: The mucus membranes becomes irritated, forming more mucus and there be an inflammatory process in the bronchi. In practice, over time, the frequent use of candles and other candles including aggravate a condition of COPD or asthma, and some remain even home from social events, to avoid all the lights.

Children are sensitive and got more sensitive airways than adults whether they have asthma, allergies or other diseases that give them sensitive airways or not. Children who grow have a faster breathing than adults have and draws in more air more frequently than adults. Both children and adults with respiratory problems and allergies have a better health if you avoid burning candles.

The lights in the video in this blog post I bought at Jernia store, they run on two AA batteries and they can be lid using a remote control. You or your child (if you have children) can therefore sit comfy and safely in sofa and light the lights from a distance and they are completely fragrance-free and soot free, and you can be assured that it does not begin to burn in tablecloths and curtains.

Fresh air indoors.

Pleas also read (you may need a translater)

TV2 Hjelper deg! test candles http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Health problems using burning candles
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Killing myths about burning different types of candles
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Source: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius


Leave a comment

N° 5 #Obstruction of #breathing. #Fragrance smell good to some people. Others only get sick. N° 5 #Andnöd #pusteproblemer. #Parfyme lukter sykt godt for noen. Andre blir bare sjuke.#GoFragranceFree

N° 5 #Obstruction of #breathing. #Fragrance smell good to some  people. Others only get sick.

image

N° 5 #Andnöd #Pusteproblemer. #Parfyme lukter sykt godt for noen. Andre blir bare sjuke.

#GoFragranceFree

/ Annelie

Image Credits Swedish Asthma and Allergy Association and Fragrance Free Week


Leave a comment

Your are being fooled

(Scroll down for English)

Du blir lurt trill rundt

Det burde være forbudt å tilsette parfyme i alle produkter, det er nok å vaske seg parfymefritt og bruke parfymefri deo, vaske alt av tøy parfymefritt og vaske huset parfymefritt. Jeg gjør det og har gjort så i ca 8 år (2015). Vi er konstruert å puste luft ikke noe annet, lungene har det best da de kun får luft uten andre tilsatser.

Hva er moderne parfyme?

Hva er egentlig astma? Tror du at du vet?

Lukter rent er en feilaktig definisjon av parfyme som industrien bruker for å selge en vare, de lurer deg trill rundt for å tjene penger på din naivitet. Jeg vasker meg hver dag og bruker deodorant men jeg lukter ikke parfyme, jeg bruker parfymefrie produkter. Hva lukter ren luft? Hva lukter rent vann? Ingenting. At det lukter ingenting er å lukte rent. Paryme er unødvendige kjemikalietilsatser, parfyme har ingen funksjon for å gjøre rent eller for å FORHINDRE svette, det gjør såpe og helt andre ingredienser enn parfyme.

Rent lukter ikke parfyme, det lukter ikke svette og skitt heller. Rent lukter ingenting.

In English

You are outwitted

It should be illegal to add perfume in all products, it is enough to wash perfume free and wear perfume free deo, wash all the laundry perfume free and clean the house perfume free. I do it and have done so for approximately 8 years (2015). We are designed to breathe air nothing else, the lungs do best when they only get air without any other additives.

What is modern perfume?

What exactly is asthma? Think you know?

Smells clean is an erroneous definition of perfume industry uses to sell their products, they trick you to make money at your naivete. I wash myself every day and use deodorant but I did not smell perfume, I use perfume free products. What does clean air smell? What smells clean water? Nothing. It smells nothing to smell clean. Perfume is unnecessary chemicals added, perfume has no function to clean or to PREVENT sweat, soap and completely different ingredients than perfume do that.

Clean does not smell of perfume, it does not smell of sweat and dirt either. Clean smell nothing.


Leave a comment

Disease in a bottle

Note! That your “fancy” fragrance product is likely to cause illness in others. Don’t buy fragrance products.

image

Look for the better alternative.

GO FRAGRANCE FREE!


Leave a comment

Subliminal fragrance marketing – ban it!

Subliminal fragrance marketing – Ban it!

Subliminal stimuli (/sʌbˈlɪmɨnəl/; literally “below threshold”), contrary to supraliminal stimuli or “above threshold”, are any sensory stimuli below an individual’s threshold for conscious perception. A recent review of functional magnetic resonance imaging (fMRI) studies shows that subliminal stimuli activate specific regions of the brain despite participants being unaware. Visual stimuli may be quickly flashed before an individual can process them, or flashed and then masked, thereby interrupting the processing. Audio stimuli may be played below audible volumes or masked by other stimuli. Or scent may be used.

Subliminal fragrance marketing is used to lure the customer to unaware want to shop and stay in the store. For example bread fragrance is puched out from machines in the bread area of the store to make the customer believe it is newly baked bread. Or

Subliminal marketing is forbidden in many countries and should be forbidden in all countries. Still subliminal fragrance marketing is used.

On top of it subliminal fragrance marketing cause disease in sensitive people. With symptoms as obstruction of the airways, migraine, hurting eyes and runny nose and eyes, nausea, and more, and it make the area this is used inaccessible to the sensitive person.

Imagine being in need to shop for whatever you need, stay at a hotel, visit toilets, restaurants, shopping malls or other areas and it makes you so sick you cannot enter. And if you dare to enter anyway because you have to, you are sick for several days after. This is the truth for many.

Human Rights forbid shutting people out due to handicap.

Please share. Make people aware. Ban fragrance marketing!

image

Fact source: Wikipedia


Leave a comment

Lungs at work

Did you know?

Very many people have lung illnesses and for all of us who have this issue your fragrance, smoke, vaping, incense, scent marketing, fragrance candles, air freshener, body- and deodorant sprays, hairspray and so on become a health issue.

image

We very much like to meet you,
But we do not want to meet your chemical blend.

To make the meeting with you a more pleasurable experience, please do not fragrance, smoke or vape.

Thank you

Kind Regards
Amnelie

Please, share if you agree. Spreading the word can help all of us.


Leave a comment

Embarrassment

When people embarrass themselves

Now and then when discussion is on the internet on articles many fragrancers can not stand the thought of being told to please not use fragrance. This is often responded by

“- IF YOU CAN NOT TOLERATE FRAGRANCE STAY AWAY FROM PEOPLE!” Continue reading


Leave a comment

Sign the list for clean indoor air!

Say NO! to scent marketing, scenting of indoor air, testing of fragrance products, cleaning with strong or fragrance cleaning products in areas where the public have access. Sign! Let the Equality and Discrimination Council know you exist and make them work political for your rights!

Signere melding til Likestillings og Diskrimineringsombudet LDO. Vise ditt interesse og behov for frisk luft til alle innendørs!

Si NEI til parfymering av inneluften, parfymeprøving, og rengjøring med sterke parfymerte produkter der offentligheten har adgang!

Denne signaturinnsamlingen er også linket på LDO slik at dem kan følge framgangen. Det er derfor viktig at så mange som mulig signerer.

Dele gjerne denne så vi får mange underskrifter!

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5016

/ Annelie


Leave a comment

Make a statement!

no-smoke-no-fragrance200x200

Sensitive? Or do You have a sensitive friend or loved one?

If You want, You can have this photo on a shirt or some other item. Make a statement!

Click Your way in here: http://www.cafepress.com/freshairforall


Leave a comment

May MCS Awarness month

May is the MCS awarness month. To raise awarnes for a illness making sensitive People ill all around the world.

  MAY 30 IS THE FRAGRANCE FREE DAY!
Make this day a day when you join in and do not use fragrance products. Go to the store and find scent free alternatives and you will be amazed. Make this day a day for all sensitive out there having MCS, ASTHMA and other lung diseases and ALLERGY, and make the world a place where it is possible to go out without getting ill from the fumes of perfume.

Thank You!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200990465785774&set=oa.130644103797059&type=1&theater

MCSawarness day may 30

Source: Lisa Billö

I support this. What is good for those with MCS is good for us having asthma.

/ Annelie


Leave a comment

Do not announce you are coming

You want others to like you, but when you reek you make people avoid you! On top of it you make a lot of people sick from your fragrance!

Share if you agree, and want to make people listen!

think-before-you-reek


Leave a comment

Aftershave, skin and lungs

Do you use aftershave? Aftershave like any other fragrance hold a lot of non allergy and non sensitive friendly chemicals, that is also bad to inhale. Aftershave is also harsh to your skin, it is much better to use a fragrance free lotion. … When you use fragrance you do this to make a good impression on others. But did you know that about 20 – 25 % of those around you are sensitive and get sick from your use of fragrance? All of those you risk want to avoid you. You push away from you. You might not know this but aftershave is one of the most common reasons for people with lung diseases to get problem breathing. Do you really want to be the reason for others illness? Aftershave can cause breathing problems, headaches, migraine, dizzyness, rashes, and many other symtomes. Take care of your skin, and also prevent others from becoming sick from your presence!
Share if you agree, and want to make people listen!
aftershave and lotions


2 Comments

Quing and fragrance

When you stand in line, do you know who stand beside you being sensitive to fragrances? Being allergic, asthmatic or having any other lung disease and being sensitive in other ways can be disabeling. When you que and have no problem a sensitive person have to leave the place due to your fragrance, and then they can not do what they aimed to do while you can. Go Fragrance Free!

que-and-sensitivity


Leave a comment

Invading fragrance

Fragrance you wear is something not asked for by others…

fragrance-invade-go-fragrance-free

Some may think it is a awful photo. Yes, it is. It is not fun that the moose died, and not the person in the car either. Look to the combination of the word invade and the photo.  People who crash in to other peoples lives with their unwanted fragrance and make people rush to the hospital in ambulance for emergency treatment is a rather harsch reality too. Fragrance is a common cause of asthma attacks, and brutal ones too. Some people do not survive for example an asthma attack, just as people sometimes do not survive a crash with a moose. It is the harsh reality and that is the point with this photo.

I am sorry if you find this photo disturbing, but life and reality is sometimes disturbing.


Leave a comment

Nut, fur and fragrance

People tend to treat different sensitvities differently. It seams Ok to be gentle, understanding and caring when it comes to food allergy, fur allergy and other such allergies, but when you start to talk fragrance people get  a strange look on their face. It is like when someone start to talk smoke bans with smokers, they do not seam to think perfume can be a cause of illness and also they stand up stating their right to use it. As I use to say to a friend who smokes that is very anti to alcohol, but think that it should be ok to smoke. He thinks it do not harm anyone, not as bad as alcohol does anyway. I say

” – If I sit beside you having a beer with my dinner when we eat together, it does not make you ill from it. But if you smoke beside me it makes me and others there ill.”

He still protests and claim it is a violation on his freedom and right to choose for himself. Many smokers are like this.

Then we have those who aka LOVE FRAGRANCE! If you tell them their fragrance is hurtful to your and other sensitive people’s health and that they should not use it, and if it comes to turms on a fragrance ban and protecting peoples health they turn red on you. They also feel it is their right to use fragrance, and they get offended and get sad, feeling like the smokers that it is a violation on their freedom and right to choose for themselves.

What about the freedom and right for those sensitive to be and stay healthy?

The big wonder is that it seam like it is all Ok! by people to care about those who are sensitive to food, animals, dust, grass and so on, all of what does not go on them personal. As long as they do not have to make a offering to prevent another person from getting sick it is alright to be allergic and sensitive, and then they are more than willing to help and care.

nuts-fragrance-allergy

 

 


Make people think and care. Share!

* This article was made after a long period of time of discussing with other sensitive online, it is a widely spread problem to those sensitive this attitude among people. This article springs out of collected knowledge.


Leave a comment

Asthma and Allergy branding for safe products

(Scroll down for English)

Merking for sikre produkter

Når du går på butikken eller online og skal handle til deg og dine nære og venner, se da etter merking fra Astma og Allergiforbunden og miljømerking Svanen i Skandinavia. De ser slik ut

image

Om du bruker produkter merket med disse logo da er du trygg for egen helse og andres helse, og de som befinner seg rundt deg, og gi de gjerne i gave så verner du også om helsen til mottaker av gaven.

In English

Safe use branding

When you go shopping do look for granting by the Asthma an Allergy Associations and approved Environment branding. This is what they look like in Scandinavia.

image

When you buy products with this branding you are safe to get products good both for your health and for those around you. Please give them as gifts, then you care about your friends and loved ones health as well.


Leave a comment

Support the clean air case! Add a profile badge!

Badge

The badge is for telling Your mind, letting others know what you think and to find Equals.

Being sensitive is an invisible state. If you are sensitive yourself or you got a friend or family who is senstitive, please add the free badge to make us visible.

If you need help please read the Help section at the bottom of this blog entry.

There hare badges for several Languages and situations. Scroll Down..

in Norwegian badges

You need to be fragrance free and smoke free to use this one. Click the image to go to the add page…

PicBadge-Parfyme-Røykfri

in Swedish badges

You need to be fragrance free and smoke free to use this one. Click the image to go to the add page…

Parfymfri och rökfri.

in Danish badges

You need to be fragrance free and smoke free to use this one. Click the image to go to the add page…

parfume-rogfri-dansk

in English badges

You need to be fragrance free and smoke free to use this one. Click the image to go to the add page…

Fragrance-Free-Smoke-Free-Eng

Tell everyone you are against fragrance and smoke polluting of the air we all shall Breathe. All can use this one.  Click the image to go to the add page…

Click the image to go to add page…

Click the image to go to add page…

 

You are free to use and share these badges with everyone, but not to alter and change them.

Add a badge today and make a statement!

Support the Swedish MCS Association

I support the work done by the Nordic MCS Associations for a fragrance free and smoke free outdoor and indoor environment. Even though Asthma and MCS are two different illnesses we all get sick from the same substances.

MCS Sweden work specially for those who are sensitive against chemicals in Sweden. Including asthmatic and allergic persons. MCS Sweden co-work with all the MCS Associations in Scandinavia: MCS Norge, MCS Danmark, MCS Association DK, MCS Finland.

Click the image to go to MCS Sweden’s add page…

Add a badge today and make a statement!

Get more

If you are really in to it, you can even buy t-shirts, bags, mugs a.s.o. Click here

Help

1) Click the badge above you like. A new window will open and you are now at Picbadge service.

2) If you want a badge on your Facebook profile picture do login using Facebook. If you want the badge on Twitter or some other service, please login using those services.

3) Click the “Add to your picture” button.

4) Select a album in the list to the left where you have the photo you want to add the badge to. Then select the photo in your album you want to the right of the list.

Next to do is click on the badge at the photo.

The window changes and looks like the image below. Now you can drag and place the badge where ever you want on the photo. You can also drag the corners on the badge to make it bigger or smaller. Remember that a bigger badge is easier to read and are more visible.

When done Click “Publish” that is only the first step of publishing your new picbadge. You need to finish the rest too, so please read on.

5) In the next window you can write someting about your new photo and badge, why you like it or something, what is important and so on. Then choose what service to add it to. eg. Facebook or Twitter. Click “My timeline” and “Set as profile picture“. Then click “Done“.

6) An information window opens. Read the info. Then click “Continue to Facebook” (or Twitter).

7) You are now in your Facebook account. Now it is time to set the cropping size of your image. First and very important! Only drag the corners, do not click on anything else! And my tip is it is easier to do this on a computer than on a smart phone.

Now you can start: Drag the corners of the square in the image as big as you want it. Drag in each corner in all directions. What you see inside the square is what your photo will look like when it is done.  Be careful and see to that you get the badge inside the square. When you are done cropping find the link under the photo “Done cropping“.

Now your photo get published both on your timeline and as your profile picture. New windows will open with the option to spread the news about your new badge. Use it if you want to help spread the news. But it is optional.

Thank you for using my badges. :)

Annelie


Leave a comment

Equality and Asthma – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Likestilling og Tilgjengelighet

Likestilling og tilgjengelighet berører også astma og allergi. Hva er likestilling for deg?

Jeg deltaker i Likestilllings og Diskrimineringsombudets kampanje på Facebook med dette bildet.

In English

I am a participant in Equality and Discrimination Ombudsman’s campaign on Facebook with this picture.

Photo translation:
“For me equality is…

To be able to do the same as others on the same terms and possibilities.

Specifically for me it would be a wonder-world to be able to go wherever I want, meeting, dealing with and talk with whomever I want without being exposed to tobacco and perfume that I am asthmatic to. Dropping lung congestion, to let go detours, avoiding places, avoid talking to others due to it. And an end to the open testing perfume in a store (it should happen in a closed in space.) The use of scented products, fragrance block, air fresh, and strong cleaners that clog the lungs in the room where the public has access. This is a social barrier, a barrier that prevents me from going places where it is and talk to people who use it. I have to avoid the fact that I’m being dense in the lungs. Everyone must have fresh air and healthy lungs to feel good. It’s on my wish list.”

~o~

Writing is the only profession where no one considers you ridiculous if you earn no money. ~ Jules Renard


Leave a comment

Shareware image – Asthma – perfume and tobacco no thank you – Mind the sensitive!

 

.

Translation in English further down.

For å fremme varsling for deg som trenger det og saken har jeg her laget bilder som kan printes ut, settes på ytterdør, dør til rommet ditt, eller leggs på din nettside helt gratis. Du kan dele bildene i dette blogginlegget fritt og helt gratis med dine venner.

For å lagre det på din pc og printe det ut:

  1. Klikke på bildet.
  2. Klikke med høyre mustast på bildet som åpner og velg “Lagre bilde… ” eller “Skriv ut bilde..”
  3. Skriv ut eller lagre bildet ditt
  4. Klikke på ESC (Escape) for å gå tilbake til bloggen.

På denne linken finner du en et annet bilde du kan bruke for barnerommet.
http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1645&ID=10347

In English

The images in this blog entry is free to use and share. To save or print an image you prefer of the images above in this blog entry:

  1. Click the image you want.
  2. Click with your right mouse button on the image and choose either Save or Print.
  3. Save or Print the image
  4. press Esc (Escape) when done to go back to blog entry.

If you click the link http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1645&ID=10347 you find another image to add on the door of your childrens room. (Norwegian site)