Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Mulieres vaskemiddel

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented er et økologis certifiert flytende vaskemiddel. 

Mulieres passer alle forskjellige typer stoff inklusive silke, ull og gore-tex. Vaskemiddelet kan brukes både for både maskinvask og håndvask. 

Mulieres Pure Unscented er helt uparfymert.

Innehold: Vann, 15-30% olivenoljesåpe* (fettsyre, olivenolje, kaliumsalter), eddik, glycerin.
*14% av totalt innehold kommer fra økologisk jordbruk.

Jeg har ikke prøv dette produktet selv, og jeg får ikke betalt for å tipse om det. Om du prøver det blir jeg gla om du forteller hva du syns om det og legger igjen en kommentar. 

https://www.apotea.se/mulieres-natural-laundry-wash-pure-unscented-1500-ml
Engelsk

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented is an ecologically certified liquid detergent.

Mulieres detergents are suitable for all types of fabrics including silk, wool and gore-tex. The detergent can be used both for machine and hand washing.

Mulieres Pure Unscented is completely perfume free.

Content: Water, 15-30% olive oil soap * (fatty acids, olive oil, potassium salts), vinegar, glycerin.
* 14% of total content comes from organic farming.

I have not tested this produkt myself, and I am not paid for telling about it, please let me know of you experiencies if you try it.


Leave a comment

Idun parfymefri make up

Parfymefri make up merke Idun

Kjøper du på Apoteket

Det går helt fint å være fashionabel og parfymefri.

Bli parfymefri du også!

Jeg har ikke testet produktet selv, jeg har bare sett salgstandet på mitt lokale apotek og kjøpt en rouge, jeg har ikke betalt for å reklamere for produktet.


Leave a comment

Må jo holde seg ren…

Da man snakker med en kjent:

“- Jeg kikket bare om det var plass i bilen…”

“- Å vil du sitte på?”

“- Ja men du er jo allergisk mot meg.”

“- Jeg er bare allergisk når du har parfyme på deg.”

“- Ja men jeg er jo som alle andre hygienisk vasker meg, bruker deodorant, og parfyme, må holde seg ren.”

“- Jeg dusjer også og bruker deo, men ikke parfyme, jeg har dusjet i dag og vasket håret og brukt deo. Jeg lukter ikke. Man behøver ikke parfyme for å vaske seg.”

…jeg lukter på håret mitt. “- Det lukter ikke.”

Han lukter på håret mitt.  “- E, hm, mm”

Det såg ut som det kverna i hodet på ham. 

Faktisk at folk flest er hjernevasket av industrien, det er ikke parfymen som vasker rent, det er såpen, det er ikke parfymen som er virkestoff i deodorant, parfyme er bare en unødvendig ekstra tilsats som ikke har noen nødvendig oppgave.

Produsentene av parfymerte produkter lyger til kundene “-Det lukter rent av duft”, sannheten er at rent lukter ingenting, som ren luft, det lukter ingenting, muligens et hint av litt vann. Det lukter i hvert fall ikke parfyme. Luft tilsatt parfyme er ikke ren. 

(Personens navn deles ikke for å verne ham.)


Leave a comment

No more laundry detergent or smell

Research for better environment

“Tenants in Malmö Sweden now becomes the first in the world to test a technology that cleans clothes in cold water and no detergent. Laundry room installed in two high-rise residential Nydala in Malmo used by 70 tenants and has according to owner minimal environmental impact.
– No more buying laundry detergent and fabric softener and additionally wash machines with cold water. This is something that we are the first in the world to offer. It is clean and odor-free, says Magnus novel that is project manager at MKB. In the installed laundry room is a facility in a cabinet that filter the water and de-ionize it. When the deionized water come in contact with the fabrics in the washing machine breaking the ionic bond between the fibers and dirt.

MKB Fasighets AB has high hopes for the technology. Totally are washed six million washes in the property company laundries every year and to wash with cold water would give a very large energy savings. Detergent and fabric softener is no cost for the property, but also here the company sees many benefits as it would save the environment by creating less pollution, less packaging waste and less risk of allergies.
– We want to contribute to ecologically sustainable Malmö, says Magnus Röman. By testing this solution we hope to find one of the ways that can help us achieve our ambitious goals.

In the project, electricity consumption, water consumption and customer satisfaction will be measured during the six months that the company will then decide how to proceed.” aktuellhallbarhet.se

Read more here; (Swedish article):

http://www.aktuellhallbarhet.se/ar-tvatt-i-kallvatten-utan-tvattmedel-framtiden/

I wish this works out, it would be dandy!


Leave a comment

Batteridrevne lys – Battery-powered candles

(Scroll down for English)

Frisk luft og kos med lys

Ofte om man har sensitive luftveier da må man avstå fra meget i livet. De senere år har det komt mange varianter av batteridrevne lys, kubbelys, telys osv. Du kan altså ha kos med lys på bordet uten å forurense luften inne.

Da man brenner vanlige lys eller duftlys da spres mange forskjellige kjemiske stoffer til luften som helse- og miljøskadelige stoffer som for eksempel krom, muskxylen, karbondioksid (CO2), nitrogendioksid (NO2), tungmetaller, nanopartikler, Lettflyktige organiske stoffer (forkortes VOC fra engelsk volatile organic compounds) natrium og kalium salter m.m. Lys av parafin avgir mer partikler enn rene stearinlys. I et laboratoriestudie med blåfarget parafin lys kan forhøyede nivåer av metaller som kobber, kobolt, bly og sink m.m. måles i luften.

Ved brenning av telys og stearinlys vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig og danne sotpartikler i luften. Noen (men ikke utelukkende disse) av de lys som avgir skadelige stoffer til inneluften er er stearinlys, parafinlys, duftlys, glimmerlys, gelelys, lys med påtrykt dekor, soyalys, bivoks- eller palmelys m.m. Alt man brenner avgir stoffer til luften.

“Brænder du stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening.” Videnskap.dk

Stearinlys kan gi samme inneluft som moderat røyking innendørs og i alle fall tilsvarende bidrag man kan få fra utendørsluftforurensning, det er derfor viktig å unngå å brenne lys inne. Hver gang du blåser ut et telys, frigjøres 350 000 sotpartikler – det er like mye som fra en sigarett! Når stearinlys brenner vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig. Dette delvis forbrente kullholdige materialet vil danne sotpartikler i luften. Disse partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, fra rent kull til sammensatte organiske forbindelser. Flere lys i et rom med dårlig ventilasjon kan føre til luftveisirritasjoner, astmabesvær, svimmelhet og hodepine. Mens stearin er en fornybar råvare, er parafin en fossil råvare som slipper ut skadelige klimagasser og avgir flere sotpartikler. Parafin er i tillegg mer brannfarlig. Undersøkelser viser at vi, dersom vi ikke hadde brukt parafinlys, ville redusert klimagassutslippene tilsvarende det å fjerne 21 000 biler fra veiene. Duftlys er verstingen for astmatikere og allergikere, de sprer stoffer til luften som er allergiframkallende, irriterende på luftveiene og utløser astmaanfaller. Disse lysene lukter godt, men gjør ikke kroppen noen tjeneste. En undersøkelse ved Københavns universitet, basert på 78 personer i 58 boliger i København viser at bruk av brennende lys kan være farlig: Forskerne observerte nedsatt lungefunksjon og tegn på betennelse i lungene hos personer i hjem hvor det er mange partikler fra levende lys. Ifølge overlege Kåre Refvem, som er spesialist i lungesykdommer og indremedisin, er det ingen tvil om at sotpartiklene man puster inn fra levende lys påvirker lungene. Det er en del mennesker som reagerer på slike sotpartikler, det skjer en reaksjon når man blir eksponert for forurenset luft: Slimhinnen blir irritert, det dannes mer slim og det kan forekomme en betennelsesprosess i bronkiene. I praksis, over tid, kan hyppig bruk av telys og andre levende lys blant annet forverre en tilstand av kols eller astma, og noen holder seg til og med hjemme fra selskaper, for å unngå alle lysene.
Barn har sensitive og mer følsomme luftveier enn voksne uansett om de har astma, allergi eller andre sjukdommer som gir dem sensitive luftveier. Barn som vokser har en hurtigere pust enn det voksne har og trekker inn mer luft hyppigere enn voksne. Både barn og voksne med luftveisproblemer og allergier har en bedre helse om man unngår å brenne levende lys.

Lysene i videoen herover kjøpte jeg på Jernia, de går på to AA batterier og de tennes med en fjernkontroll. Du eller barnen kan altså sitte trygt i sofan og tenne lysene på avstand, og de  er helt parfymefrie og sotfrie, og du kan være trygg på at det ikke begynner å brenne i duker og gardiner.

God luft inne.

Les også

TV2 Hjelper deg tester lys
http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Helsereaksjoner ved bruk av tente lys
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Myter om forskjellige typer lys
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Kilde: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius

In English

Clean air and cozy with candles

If you have sensitive airways it is rather often you have to avoid things in life, but in recent time it have been produced battery-powered candles in many different kinds. Therefor you can have that cozy time and fresh air at the same time.

When you burn regular candles og scented candles many health and environmental hazardous chemicals are delivered to the air for example chromium, musk xylene, carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2) heavy metals, nanoparticles, Volatile Organic Compounds (VOC) sodium o potassium salts and more. Candles made of paraffin produce even more particles than pure stearin candles. In a laboratory study with blue-colored paraffin candles is elevated levels of metals such as copper, cobalt, lead and zinc and more measured in the air.

When burning candles a portion of the stearic burn incompletely and form soot particles in the air. Some (but not exclusively these) of the candles emitting harmful substances to indoor air are stearin candles, paraffin candles, scented candles, glimmer candles, gel candles, candles with printed decoration, soya candles, bee wax or palm candles and such. Everything is burnt do emit substances into the air.

“If you burn candles for two hours a day, they account for almost two thirds of the total indoor pollution.” Videnskap.dk

Candles can provide the same indoor air pollution that moderate smoking indoors and at least equivalent contribution one can get from outdoor air pollution. It is therefore important to avoid burning candles indoors. Every time you blow out a light, released 350,000 soot particles – it is as much as from a cigarette! When candle burning, part of stearin burn incompletely. This partially combusted carbonaceous material will form soot particles in the air. These particles consist of a complex mixture of substances, from clean coal to complex organic compounds. More candles in a room with poor ventilation can cause respiratory irritation, asthma symptoms, dizziness and headache. While stearin is a renewable raw material, paraffin is a fossil raw materials that emit harmful greenhouse gases and emit more soot particles. Paraffin is also more flammable. Studies show that we, if we had not used paraffin candles, would have reduced greenhouse gas emissions equivalent to removing 21,000 cars from the roads. Scented candles are worst fumes for asthma and allergy sufferers, they spread substances to air that are allergenic, irritating to the airways and trigger asthma attacks. These candles smell good but do not do your body any service. A survey by the University of Copenhagen, based on 78 people in 58 homes in Copenhagen shows that the use of burning candles can be dangerous: The researchers observed reduced lung function and signs of inflammation in the lungs of people in homes where there are many particles of candlelight. According to consultant Kåre Refvem, who specializes in lung diseases and internal medicine, there is no doubt that the soot particles they inhale from candlelight affects the lungs. There are some people who react to such soot particles, there is a reaction when exposed to polluted air: The mucus membranes becomes irritated, forming more mucus and there be an inflammatory process in the bronchi. In practice, over time, the frequent use of candles and other candles including aggravate a condition of COPD or asthma, and some remain even home from social events, to avoid all the lights.

Children are sensitive and got more sensitive airways than adults whether they have asthma, allergies or other diseases that give them sensitive airways or not. Children who grow have a faster breathing than adults have and draws in more air more frequently than adults. Both children and adults with respiratory problems and allergies have a better health if you avoid burning candles.

The lights in the video in this blog post I bought at Jernia store, they run on two AA batteries and they can be lid using a remote control. You or your child (if you have children) can therefore sit comfy and safely in sofa and light the lights from a distance and they are completely fragrance-free and soot free, and you can be assured that it does not begin to burn in tablecloths and curtains.

Fresh air indoors.

Pleas also read (you may need a translater)

TV2 Hjelper deg! test candles http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Health problems using burning candles
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Killing myths about burning different types of candles
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Source: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius


Leave a comment

Tested: Effekt Fri soap #håndsåpe

This is a rather new brand I found. I bought several products in the product line. Now I have tested and is satisfied with Effekt: Fri hand soap. No fragrance, no color, no parabens, no asthma trouble. Very good!

 

Ingredients

image

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Bataine, Coco-Glucoside, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid.

Found in

It is sold in Europris stores and some other related stores. I found mine in Europris for 24,90 NOK, not expensive.

http://www.Europris.no

Manufactured by:

Nopa Nordic AS DK-9500 Hobro, Denmark

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Tested: Antibac hand soap #håndsåpe

I visited the hospital and went to the toilet. They have a really good hand soap that is asthma friendly. Very Good! Recommended!

This is hand soap and should not be mistaken for the antibacterial products Antibac produce that I do NOT recommend since it causes asthma symptoms. But this soap is way OKAY!

image

Håndsåpe 1000ml doseringskapsel Antibac Mediline

When you are going to use soap at home, at work, or in a public room I recommend a soap fragrance and color free. It is better for the air and the lungs, in addition to the skin.

Where to buy it:

Norengros is selling it.

http://www.norengros.no/haandsaape-1000ml-doseringskapsel-antibac-mediline-1 

Product no. / Varenr: 108912

Manufacturer:

Antibac
Tel: +47 66 77 11 70 / Fax: +47 66 77 11 71
ordre@antibac.no

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Tested: #dishwash liquid Effekt Fri

Testet oppvaskmiddel

image

Effekt Fri for allergener og
irritanter.

Innhold

image

15-30% anioniske overflateaktive stoffer (Sodium Laureth Sulfate)
0 – 5% ikke ioniske overflatestoffer (Cocamidopropyl Betaine) Potassium Sorbate, Aqua, Sodium Chloride, Citric Acid.
Du finner Effekt Fri på bl.a Europris.

In English

Effekt Fri / Effekt Free from fragrance and color, without allergenic and color substances.

Sold in stores like Europris and other in Norway.

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Tested: Natural makeup remover

Makeup remover

When you finally have found this fragrance free waterproof mascara you will probably need to find a fragrance free makeup remover. I have been thinking for a while and since fatty skin care products make even waterproof mascara running I thought maybe something from the kitchen will work instead of those chemical filled products you find in the store.

Olive oil

Olive oil is fatty, greasy and also good for your skin. It do not hold much that is bad for you and it is fragrance free. It is also a good mascara remover.

image

Do like this:

Put a little ecological olive oil on a cotton pad and wipe your eye lids and lashes clean.

image

Wash with a mild fragrance free soap and water after. You get clean and you lotion your skin at the same time.

Just keep your eyes locked when wiping with the olive oil.

/ Annelie

makeup remover, sminkefjerner, makeup fjerner, sminkborttagare, makeup borttagare


Leave a comment

Make your own natural schampoo from soapnuts

Soapnuts / Vaskenøtter

You can make schampoo from soapnuts. It is a natural alternative to chemical based schampoos you find in the store, it is fragrance free and chemical free.


Video from Youtube.com LionFinds

You can also use soapnuts to wash your clothes. You then put the nuts in a small fabric bag and close it. Put the bag in the washer and turn it on. Note! You have to take the nuts out before you water rinse the clothes.


Leave a comment

Product tips: HairDo! Rough Wax (100 ml)

HairDo! Rough Wax (100 ml)

I have not tested this product myself but gotten a recommendation.

Hair Do! Rough wax is an affordable wax with many possibilities!
Hair Do! Rough wax is a powerful and voluminous fiber wax.
Gives hair texture raw, super hold and a matte finish.
Easy to wash out
Free from parabens, fragrances and dyes.

How to Use Hair Do! Rough Wax:
Spread wanted amount of wax between your palms, warm up and spread evenly through dry hair.

Content: 100 ml

Swedish webshop:
http://www.made4men.se/hairdo-rough-wax-100-ml.html

Danish webshop:
http://www.menscare.dk/hairdo-rough-wax-100-ml.html

Norwegian webshop:
http://www.made4men.no/hairdo-rough-wax-100-ml.html

 


Leave a comment

Product tips: HairDo! Hard Wax (100 ml)

HairDo! Hard Wax (100 ml)

I have not tested this product myself but gotten a recommendation.

Hairdo Hard Wax is an affordable wax with many features!
Hairdo Hard Wax is a good all-round wax with maximum stability.
Gives the hair structure and volume and possible to restyle during the day.
Easy to wash off.
Free from parabens, fragrances and dyes.

How to use it:
Take oenskad amount of wax in your palms, warm up and foerdela dry hair.

Content: 100 ml

Swedish webshop:
http://www.made4men.se/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Danish webshop:
http://www.menscare.dk/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Norwegian webshop
http://www.made4men.no/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Deodorants Fragrance Free

Here is a list of #FragranceFree #Deodorants I have found and linked in here. I have not tested those Products myself (but maybe later on). Note the links lead to sites in different Languages, so if it is not in Your native Language you may need to use a translator. The list will be added to as goes.

Helsedeodoranten Crystal stick
Available in Health stores (at least in Norway).
http://www.helseogkost.no/nettbutikk/hudpleie/deodoranter/helsedeodoranten

Tested: Neutral Deo Roll-On
Available in many stores in Scandinavia.
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/22/neutral-deodorant-rollon-whitelisted/

Tested: COOP Ânglamark Deo Roll-On
Available in COOP stores in Europe
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/23/coop-anglamark-deodorant-rollon-whitelisted/

Tested: Alva Krystal Deodorant Stick
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/24/alva-crystal-deodorant-stick-whitelisted/

GreenPeople.no deodorant
http://www.greenpeople.no/okologisk-miljovennlig-uten-duft-noytral-parfyme-fri-produkter/neutral-scent-free-deodorant.html

DO2 Deo crystal spray
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/do2-deo-crystal-spray-p-206272

Krystal Deo Stick
http://www.naturkosmetikk.com/spesialprodukter/krystall-deo?gclid=COeb5LKphb0CFSPqcgodS3gA5w

Decubal Deo
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/decubal-deo-roll-on-p-209713

Meda OTC Aluminiumklorid Roll-on
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/aluminiumklorid-roll-on-p-751859

Meda OTCAluminiumklorid Sprit Deo
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/aluminiumklorid-sprit-deo-p-766600

Meda OTC pH Neutral antiperspirant
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/ph-neutral-antiperspirant-p-216150

Meda OTC pH Neutral Antiperspirant Deo-spray
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/ph-neutral-antiperspirant-p-215806

PharmaCoDane ApS Dermalog Deodorant
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/dermalog-deodorant-p-214126

Beiersdorf A/S Eucerin Deodorant u/p
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/eucerin-deodorant-u-p-p-213615

Safetyfive Safety 5 days deo men
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/safety-5-days-deo-men-p-211779

Safetyfive Safety 5 days deo women
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/safety-5-days-deo-women-p-211780

L’Oréal Denmark Vichy Deo Roll-on u/p Hvid Deodorant u/parfume
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/vichy-deo-roll-on-u-p-hvid-p-211552

L’Oréal Denmark Vichy Homme Deo Roll-on deodorant u/parfume
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/til-maend/vichy-homme-deo-roll-on-p-211469

L’Oréal Denmark Vichy Mild Deo roll-on u/p Antiperspirant sensitive skin/hud
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/vichy-mild-deo-roll-on-u-p-p-803518

Make it yourself

In Danish
http://kemifri.wordpress.com/2014/03/05/opskrift-pa-deodorant-uden-aluminium/

In English
http://www.greenmoxie.com/diy-deodorant/


Leave a comment

Tested: Asan Intimvask gele Cederroth – Whitelisted

I was happy to find a wash gel / soap for the private parts yesterday. It is a new product from Cederroth called Asan Uparfymert Intimvask gelé. It is fragrance free. But it is also color free. Fragrance is one of the most reasons for allergy, rashes, headache, breathing problems for all having a lung disease. As far as I can see I do not contain any parabens.

image

image

image

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer

CEDERROTH
SE-19427 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN

http://www.cederroth.com/ or at www.asan.no

About the test This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Antibac Pharma

image

Antibacterial fluid for your hands. I cannot usually use this kind of products. This one is tested by NAAF, The Norwegian Asthma and Allergy Association therefore I dared to smell it. Unfortunately this product was not good enough for me. I would rather recommend Neutral Antibacterial Wet Towels.


Leave a comment

Clean your toilet

Everyone need to clean the WC once in a while, and for someone having ashtma and being sensitive to Chemicals and perfume it can be a Challenge. Since all of those Products evaporates gasses holding Chemicals triggering asthma one get sick from the experience cleaning a toilet.

Online in a fora for MCS I expressed my problem and asked for a tip what to use instead, since there are no alternative Products for toilets I can use.

And one MCS girl came With a wonderful solution. She said only use fragrance free detergent and clean the toilet With. And I tried it, and it Works perfectly!

The powder in the detergent Works like a charm scrubbing the inside of the toilet and cleaning it, and leaves a shiny inside.

So next time you need to clean Your toilet use a fragrance free Asthma and Allergy Association approved detergent to clean Your WC and you will have no asthma problems.

Annelie


Leave a comment

Make a statement!

no-smoke-no-fragrance200x200

Sensitive? Or do You have a sensitive friend or loved one?

If You want, You can have this photo on a shirt or some other item. Make a statement!

Click Your way in here: http://www.cafepress.com/freshairforall


Leave a comment

Natural deodorant home made

What you need

2 tbsp. corn starch

2 tbsp. baking soda

2 tbsp. coconut oil

Empty antiperspirant container or plastic container.

Method

Mix them together and pour them into the container. Place them in the fridge until solid.

How to and Source, also view video:

http://www.greenmoxie.com/diy-deodorant/


Leave a comment

Estelle & Thild Fragrance free skin care

(Scroll down for English)

Det svenske merket Estelle & Thild har et bredt sortiment av parfymefri hudpleie – og de er i tillegg sertifisert økologiske. Selges på apotek, og i noen butikker.

http://www.estellethild.com/ parfymefrie produkter på http://www.estellethild.com/category/skin-care/fragrance-free

In English

The Swedish brand Estelle & Thilda has a wide range of fragrance free skin care – and they are also certified organic. Sold at pharmacy and some shops.

http://www.estellethild.com/ fragrance free products at http://www.estellethild.com/category/skin-care/fragrance-free


Leave a comment

Really good – Spar Whitelisted

I would like to give praise to Spar shop who cares about sensitive people. In both shops I shop the sell fragrance free products. Both soap, shower gel, deodorant a.s, and household cleaning agents, detergent and fabric softener. And if you ask nicely the will order what you need. That make a huge difference to other shops that do not care at all. Customer service.

Some samples

image

Shower gel

image

Detergents and fabric softener

image
Deodorant

image
Hand soap

14 June 2013, I have now asked Spar for shampoo and she told me the are looking into it. This is to be updated. :-)

Go Fragrance Free!


Leave a comment

Tested: La Roche-Posay Anthelios 50 + Sunblock UVB + UVA – Whitelisted

I have been looking for a perfume free and paraben free sunblock for a long time. All I have found until now I have gotten sore eyes from giving me a itchy burning sensation. So I have been looking and looking, buying and trying and spent much money on useless sunblock.

And finally I found one! No perfume, no paraben and no sore, hurting, itchy eyes!

image

Ingredients

image

Only small minus is that it leaves you with a little white looking shine for a hour or two. But if you put it on some time before you go out that should not be a problem.

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer
La Roche-Posay www.laroche-posay.com 

La Roche-Posay products are commonly sold at the pharmacy.

About the test This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Jane Iredale Lash Conditioner – Whitelisted

I talked with Fedora Minerals Makeup representative about their mascara I find a little thin when adding it to the lashes. They suggested I should use a lash conditioner the first layer, and then add mascara, this will thicken the lashes and make them appear better they said. And during this talk on Facebook they were kind enough to promise to send me one for free so I could try it. Really nice of them. :-)

By accident they sent me Jane Iredale instead of Fedora. Same manufacturer. This little accident gave me something new to write about. :-)

A lash conditioner is like a primer you add to the lashes before adding mascara. It is supposed to protect the lashes and thicken and stiffen them before adding mascara. It make the first layer of mascara better visible faster. One can also wear it as a care product at night for conditioning the lashes while sleeping, Fedora Minerals told me.

It came by post

image

image

Look like this

image

image

Ingredients

image

Result

I used Jane Iredale Lash Conditioner and Fedora Minerals water resistant Mascara.

image

About smell. It do have a scent, even though not from perfume. It smells a bit like wet weat or bred dow. I did not have any asthma reaction to it.

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer
IreIredale Mineral Cosmetics, Ltd.
28 Church St
Great Barrington, MA 01230, USA
www.janeiredale.com
international@janeiredale.com
personalshoppers@janeiredale.com 


About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Decubal Body Cream – Whitelisted

I was at the pharmacy to buy Decubal Intensive Cream and by mistake I took Decubal Body Cream from the shelf, the tubes look so much alike.

He he, I did not see my mistake before I got home. But I thought I will just keep it, I can just write about it. :-)

It is fragrance free and no hormone disrupting chemicals added. It is scent free. Nice to the skin too.

image

Ingredients

image

Manufacturer
Actavis www.actavis.com/en/ Actavis Denmark www.actavis.dk/dk Actavis Norway www.actavis.com/en/About/Global+Locations/Commercial/Europe/norway.htm

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Decubal Face Cream – Whitelisted

I bought and tried Decubal Face Cream. Fragrance free and no hormone disrupting chemicals added.

image

It is really nice and smooth to the skin.

Ingredients

image

Manufacturer
Actavis www.actavis.com/en/
Actavis Denmark www.actavis.dk/dk
Actavis Norway www.actavis.com/en/About/Global+Locations/Commercial/Europe/norway.htm

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


4 Comments

Dishwasher machine cleaner.. Scent free wishes

Why are there not any dishwashermachine cleanser tablet scent free? Everytime I neeed to clean my dishwasher I get problems with my asthma. Thsoe available are so stuffed with strong smelling chemicals it irritates my lungs. Ok, I do not do it everyday, but just as well, I should not have to become sick from it at all.

Annelie


Leave a comment

Go Fragrance Free!

Welcome to check out the new Go Fragrance Free! Category

Holding Sub Categories

Here you find fragrance free products suitable for all under car, home, work, and you. Easy to find.

What is your favorite scent free product?

Send me Your tip!

Do you get ill from fragrances? Increase awareness! Send me Your Testimonial!


Leave a comment

Fragrance Free Car

Have you ever thought of the environment in your vehicle (car, bus, camper, train, a.s)?

Most people follow the fragrance, make things smell new. But have you ever thought of what is in the smell filled environment you provide for your passengers, friends and family?

Read on what is in fragrance,,,

If your passenger, friends or someone in your family are sensitive have you thought of what it does to them riding in your car / vehicle with you?

From fragrance a person can have runny nose, running and itchy eyes, headaches, nausea, rashes, eczema, lung dysfunction and breathing problems and so on.

How to make your car a allergy friendly place?

  • Clear out all so called airfresheners and air fragrances.
  • Clean your car inside with fragrance free products.
  • Do not smoke in your car.
  • Clean the ash tray and do not use it.
  • Do not wear perfume yourself. Think of that the vehicle is a small locked in space where your fragrance is closed in and the person sitting with you is not able to move away from you.

/ Annelie


Leave a comment

Tested: Coop Änglamark body lotion – Whitelisted

Yesterday I bought and tried Coop Änglamark body lotion. Fragrance free, color free, paraben free, and give no asthma symptoms from using it. – Whitelisted

image

Marked environment friendly with the green swan, but not granted by the asthma and allergy associations in Scandinavia.

Ingredients

image

Producer

image

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Coop Änglamark shaving foam – Whitelisted

Long time ago I tried Coop Änglamark shaving foam just for the fun of it. I normally do not use barber foam. It worked well and leggs turned out ok. This one works for both men and women. Fragrance free and Whitelisted.

image

Ingredients

image

Contact

image

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie