Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tilgjengelighet er pålagt også for sensitive og allergikere

For personer med astma, allergi og sensitivitet er luftforurensninger som parfyme og luftparfymering et problem. Er luften forurenset kan personen ikke puste, får allergiske besvær , i verste tilfelle også anafylaktisk sjokk, uansett kan ikke oppholde seg i lokalet. Det er lett og koster ikke noe ekstra å tilrettelegge miljøet sånn at det blir tilgjengelig.

• Ikke installere og bruke luftparfymeringsprodukter i noen form.
• Vask med parfymefrie produkter
• Vask regelmessig
• Installere parfymefri håndsåpe
• Skru opp ventilasjonsanlegget for bedre utlufting og ventilasjon.
• Lufte også naturlig hvor det går an og hvor luften er ren og frisk ute.

Hvor allmennheten har adgang er det pålagt med tilgjengelighet:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale.

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging

§ 17.Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
c)kostnadene ved tilretteleggingen
d)virksomhetens ressurser
e)sikkerhetshensyn
f)vernehensyn.
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

§ 19.Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.

Brudd på Universell Utforming er forbudt
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A712

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§19


Leave a comment

Røykeforbud på holdeplasser

Det burde gå an å innføre forbud mot røyking på holdeplasser og terminaler med henvisning til røykeloven for offentlig transport.

“§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri.” Lovdata.no

Da jeg har 10 års erfaring med busskjøring har jeg også solid erfaring med røykeres beteende i forhold til røyk og buss. Det samme gjelder nok også for andre transportmidler da det samme publikum benytter seg av alle typer transportmidler.

Røykere røyker seg gjerne opp og drar kraftige trekk på sigaretten like før dem skal gjennom dørene til bussen, så kaster dem sneipen på marken og går inn gjennom dørene, det som da skjer er at all den røyken dem søg i seg den blåser dem ut inne i bussen, gjerne i ansiktet på sjåføren som har krav på en røykfri arbeidsplass, og de utsetter også andre i bussen for røyk. Passasjerer og noen sjåfører står rett utenfor og ved bussdørene og røyker slik at røyk siver inn i bussen. Dette er både et arbeidsmiljøproblem og et problem for reisende som blir utsatt for passiv røyk som siver inn i bussen.

Les lovteksten
“I transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri.”

Merk deg at det står

“skal lufta være røykfri.”

Det står ikke er det forbudt å røyke også om det innefatter røykeforbud, det står “skal lufta være røykfri”, ingen røyk altså, slik at per definisjon er det ulovlig å blåse ut røyk inne i bussen, og ulovlig å stå og røyke ved dørene slik at røyk siver inn i bussen. “Lufta i bussen SKAL være RØYKFRI.”

I dag er lufta ikke helt røykfri i offentlige transportmidler.

Slik som beskrevet herover skjer daglig uavhengig av transportør, oppdragsgiver og ruteområde.

Slik som arbeidstilsynet uttrykket det i et brev til meg

“Bussførerarbeidsplass når det røykes på holdeplass / i busskur. Holdeplass / busskur må regnes som inngangsparti som skal være røykfrie før bussdørrene åpnes. Kravet til røykfri luft gjelder for lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Ifølge merknadene til forbudsbestemmelsen gjelder det også i inngangspartier, og det skilles ikke mellom inngangspartier for bygninger og transportmidler. Det skilles heller ikke mellom ansatte med ulike forutsetninger.” Arbeidstilsynet

I tillegg gjelder krav om universell utforming

“Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.” snl.no
20-25% av Norges innbyggere har astma, både kunder og sjåfører, og i tillegg mange tusen fler med andre typer lungesjukdommer og sensitiviteter som reagerer med sjukdomsforverring da dem er i et ikke røykfritt miljø. Dette er veldig negativt for tilgjengeligheten til offentlige transportmidler da personer som må skygge unna røyk ikke kan bruke bussen. I tillegg blir alle utsatt før passiv røyk. De samme personene må bruke holdeplasser og terminaler og blir utsatte for passiv røyk. Og det er veldig negative alt sammen.

Lungesjukdommer som astma m.fl, allergi, og andre sensitiviteter er et handikap anerkjent av både LDO og FN. Hvordan det?  Defenisjonen på et handikap er

Ifølge norske offentlige utredninger,  

NOU 2005: 8 om likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Definert funksjonshemming som: “Funksjonshemming oppstår når det er et gap mellom individets evner og design eller funksjon i omgivelser / miljø / bygg.”

Merk deg at det ikke står angitt spesifikt hva som er handikap, det står for eksempel ikke bevegelseshemmet, blind, døv osv, det står kun angitt HVORDAN noe er et handikap.

Det er forbudt å blåse røyk ut inne i bussen og forbudt å røyke på holdeplass og i busskur da bussen står inne for å forhindre at røyk siver inn i bussen. Ifølge loven om vern mot tobakksskader og persontransport skal luften være røykfri. Personer som bryter mot loven kan avvises.

Personer som bryter mot forbudet kan avvises av sjåfør i henhold med loven.

“Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.”

Dessverre er dette vanskelig da det vil gi sjåføren problemer pga sure og sinte kundeklager, og sjåføren risikerer repressalier fra kunder, og problemer med arbeidsgiver og oppdragsgiver.

Eneste måten å komme dette problemet til livs er å forby røyking på alle terminaler og holdeplasser.

Vennligst ta et krafttak for offentlige transportmidler, terminaler og holdeplasser slik at lufta er røykfri for alle, både for ansatte og kunder.

Annelie Molin
bussjåfør


Leave a comment

Air poisoning #Tork #AMFI #luftoppfrisker #scentmarketing #airfreshener

Luftforurensning

Så gikk jeg jo da på do igjen (det må man i bland), det var i går, denne gangen på kjøpesenteret. Jeg så den først ikke da den har samme fargen som veggen, men tenkte det var vaskemiddel eller noe slik jeg kjente lukten av. AMFI forurenser luften og gjør den utjenlig for astmatikere. Jeg ble selvfølgelig dårlig, og mine medisiner ligger i bilen på jobben da jeg tok bussen hit, alt jeg har er en liten inhalator. Det som skjet er at man inhalerer de kjemikaliene fra pumpen og så blir lungene betente, kramper og tette, og jeg får ikke luft. Jeg håper bare at det ikke blir like galet som sist. Jeg gikk til senterkontoret og klaget. Jeg må ta medisin ofte de nærmeste timer for å holde lungene friske.

Jeg måtte inhalere astmamedisin i store mengder lenge etterpå. Heldigvis satt denne på veggen hvor man vasker hendene og ikke inne i toalettbåsen slik at jeg var eksponert kortere stund enn sist, jeg tror derfor jeg slipper å være sjuk i tre uker denne gangen. Likevel, dette klarer jeg meg fint uten, jeg vil ikke bli utsatt for slik, man må kunne gå på toalettet og andre steder uten å bli sjuk. Å bruke slike innretninger er uakseptabelt.

Dette er Tork sitt produkt. 😠👎

/ Annelie

In English

Air pollution

So I went to the bathroom again (one actually have to), it was yesterday, this time at the mall. I did not spot it at first because it has the same color as the wall, but thought it was detergent or something I smelled. AMFI pollute the air and are making it unfit for asthmatics. I of course got sick from it, and my medication bag was in the car at work when I took the bus here, all I have is a small inhaler. What happens is inhaling the chemicals from the pump makes the lungs inflamed, cramps and tight and I do not get air. I just hope it will not be as bad as last time. I went to the center office and complained. I need to take medicine often in the coming hours to keep your lungs healthy or it will come back and worsen.

I had to inhale asthma medicine in large quantities long afterwards. Luckily this time around it was on the wall where you wash your hands and not inside the toilet stall so I was exposed shorter time than the last, I think therefore I do not have to be sick for three weeks this time. Nevertheless, this I do not need, I do not benefit from being exposed to such, one must be able to go to the toilet and other places without getting sick. Using such devices is unacceptable.

This is Tork’s product. 😠👎

/ Annelie


Leave a comment

Frisk luft, hva er det? – Fresh air, what is it?

Forskjellen ren luft utgjør

 

 

Jeg mener ikke å forminske matallergi, men dette er virkeligheten for alle med lungesjukdommer som blir sjuke av forurenset luft i denne duft og parfymegale verden. Godlukt sa du? Det er kjemikalier, ikke luft, det er å tilsette stoffer i luften som ikke har der å gjøre.  I daglig tale kalles det forurensning.

I tillegg til pustevansker kan det medføre kraftig hodepine, migrene, såre og rennende øyne, hoste, allergisk snue, mv.

Vi er konstruert for å puste luft, ikke noe annet.

Vi kan ikke la være å puste for å verne oss til du bestemmer deg for å ikke forurense luften. Bli parfymefri!

In English

The difference clean air make

I do not mean to diminish food allergy, but this is the reality for all having lung disease in this scent maniac world.

Nice smell you said? It is chemicals, not air, fragrancing is to add substances to the air that has nothing to do there. In daily communication it is called pollution.

In addition to breathing difficulties scented air causes headaches, migraine, runny pinful eyes and nose, cough, and more.

We are constructed to breathe air, nothing else.

We can’t stop breathing to protect ourselves until you decide to stop polluting the air. GO FRAGRANCE-FREE!

#allergy #allergi #asthma #astma #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #sensorybranding #fragrance #perfume #parfyme #parfym #parfum #astmaallergi


Leave a comment

No more laundry detergent or smell

Research for better environment

“Tenants in Malmö Sweden now becomes the first in the world to test a technology that cleans clothes in cold water and no detergent. Laundry room installed in two high-rise residential Nydala in Malmo used by 70 tenants and has according to owner minimal environmental impact.
– No more buying laundry detergent and fabric softener and additionally wash machines with cold water. This is something that we are the first in the world to offer. It is clean and odor-free, says Magnus novel that is project manager at MKB. In the installed laundry room is a facility in a cabinet that filter the water and de-ionize it. When the deionized water come in contact with the fabrics in the washing machine breaking the ionic bond between the fibers and dirt.

MKB Fasighets AB has high hopes for the technology. Totally are washed six million washes in the property company laundries every year and to wash with cold water would give a very large energy savings. Detergent and fabric softener is no cost for the property, but also here the company sees many benefits as it would save the environment by creating less pollution, less packaging waste and less risk of allergies.
– We want to contribute to ecologically sustainable Malmö, says Magnus Röman. By testing this solution we hope to find one of the ways that can help us achieve our ambitious goals.

In the project, electricity consumption, water consumption and customer satisfaction will be measured during the six months that the company will then decide how to proceed.” aktuellhallbarhet.se

Read more here; (Swedish article):

http://www.aktuellhallbarhet.se/ar-tvatt-i-kallvatten-utan-tvattmedel-framtiden/

I wish this works out, it would be dandy!


Leave a comment

Yoghurt og hodepine- #astma #allergi #sensitivitet – Yogurt and Headache 

(Scroll down for English and Swedish in that order)

Yoghurt og hodepine

En fortelling om mellommenneskelige relasjoner og konsekvensen av å legge byrden på den sjuke

Noen mennesker mener at astma, allergi og sensitivitet er helt den sjukes ansvar og de fraskriver seg eget ansvar ved å si at

Det er ditt ansvar å ta medisin. Jeg har rett å gjøre som jeg vil. Du skal ikke begrense meg.

Tenk deg at du får hodepine av yoghurt, likevel tar jeg og heller i deg yoghurt under tvang. Du sier til meg at jeg får hodepine av yoghurt, slutte! Jeg fortsetter å tvinge i deg yoghurt og sier at du får vel bare ta et hodepinepiller da, jeg gjør som jeg vil og har lyst og jeg liker å helle yoghurt i deg det er min rett! Du fortsetter å si at du får hodepine av yoghurt mens jeg fortsetter å helle i deg yoghurt og du medisinerer for å få mindre vondt, men jeg tar ingen hensyn fordi jeg synes det med yoghurt er bra, du får hodepine og må ta enda mer medisin. Og sånn går dagene… Og det er ikke bare jeg som syns yoghurt er bra og som syns du skal vise hensyn til at vi andre liker det, de forer deg også med yoghurt og du får bare mer hodepine. Da du ber om å slippe yoghurten og forklarer hvorfor da sier vi bare at da får du vel bare holde deg unna! Vi kan sitte her og du kan sitte langt der borte. Og du blir sittende aleine mens vi andre fortsetter som før, og tvangforer andre med yoghurt, og tar ikke hensyn. Du må leve i samfunnet. Du vil ikke være alene. Jeg og de andre som liker yoghurt fortsetter å tvangfore deg med yoghurt mens du får mer og mer vondt i hodet. Du tar så mye medisin mot din hodepine at du blir negative påvirket av medikamentene. Du får bivirkninger. Men vi fortsetter som før. Til slutt ender du opp på sjukehuset, kroppen klarer ikke mer.

Og da du sier fra at det ikke er greit da blir vi sure på deg fordi du verner om helsen, og vil hindre oss med yoghurten,  fordi du vil ikke ha hodepine hele tiden.

Sånn er det med astma, allergi og sensitivitet da du velger at din frihet og dine valg er viktigere enn andres helse.

Skjønner du nå?

In English

Yogurt and headache

A tale of interpersonal relationships and the impact of adding the burden on the sick

Some people think that asthma, allergies and sensitivity is the responsibility of the sensitive person and disclaims own responsibility by saying that

It is your responsibility to take medicine. I have the right to do whatever I want. You may not limit me.

Suppose you get a headache from yogurt, yet I take no consideration and force yogurt to your diet.  You say to me that I get headaches from yogurt, stop! I continue to force in you yogurt and says you’ll just have to take a headache pill then, I do what I want and I want and I like to pour the yogurt, it’s my right! You keep saying that you get headaches from yogurt while I continue to pour into you yogurt and you medicate to get less hurt, but I take no consideration because I think it with yogurt is good, you get headaches and have to take even more medicine. And so it goes day by day …  And it is not only I who think yoghurt is good and who think you should show respect to the rest of us who like yogurt, they feed you well with yogurt and you only get more headaches. When you request to drop the yogurt and explains why then we say that then you just stay away! We can sit here and you can sit far over there. And you will be alone while the rest of us continue as before force feeding others with yogurt and takes no account. You have to live in society. You do not want to be alone. I and the others who like yogurt continues to force-feed you with yogurt while you get more and more headaches. You take so much medicine for your headache so that you get negative influence of the drugs. You get side effects. But we will continue as before. Eventually you end up at the hospital, the body can take no more.

And when you say that it’s not okay then we get mad at you because you cherish your health, and will deny us with the yogurt, because you do not want to have headaches all the time.

So it is with asthma, allergies and sensitivity when you select your freedom and that your choice is more important than the health of others.

Do you understand now?

In Swedish

Yoghurt och huvudvärk

En berättelse om relationer och samspel mellan människor och konsekvenserna av att lägga bördan på de sjuka personen

Vissa människor tycker att astma, allergier och känslighet är den sensitiva personens ansvar och friskriver eget ansvar genom att säga att

Det är ditt ansvar att ta medicin. Jag har rätt att göra vad jag vill. Du ska inte begränsa mig.

Anta att du får huvudvärk av yoghurt, men jag häller i dig yoghurt under tvång. Du säger till mig att jag får huvudvärk av yoghurt, sluta! Jag fortsätter att tvinga i dig yoghurt och säger att du bara måste ta en huvudvärkstablett då om du plågas, jag gör vad jag vill och jag vill och jag gillar yoghurt och fortsätter att tvinga på dig yoghurt, det är min rättighet! Du säger att du får huvudvärk av yoghurt medan jag fortsätter att tvinga  i dig yoghurt och du medicinerar för att få mindre ont, men jag tar ingen hänsyn, eftersom jag anser att det med yoghurt är bra. Du får huvudvärk och måste ta ännu mer medicin . Och så fortsätter det dag för dag, dagarna i ända… och det är inte bara jag som tycker yoghurt är bra och som tycker du ska visa respekt för resten av oss som gillar det, de föder dig väl med yoghurt och du  få bara mer huvudvärk. När du begär att slippa yoghurt och förklarar varför då säger vi att du får väl bara hålla dig borta! Vi kan sitta här och du kan sitta långt där borta. Och du kommer att vara ensam medan andra fortsätter som förut, och tvångsmatar andra med yoghurt och tar ingen hänsyn. Du måste leva i samhället. Du vill inte vara ensam. Jag och de andra som gillar yoghurt fortsätter att tvångsmata dig med yoghurt och samtidigt får du mer och mer huvudvärk. Du tar så mycket medicin för din huvudvärk att du är negativt påverkad av medicinerna. Du får biverkningar. Men vi kommer att fortsätta som tidigare. Till slut hamnar du på sjukhuset för kroppen orkar inte ta mer.

Och när du säger att det inte är okej då vi bli arga på dig eftersom du vill vårda din hälsa, och vill hindra oss som gillar yoghurt, eftersom du inte vill ha huvudvärk hela tiden.

Så är det med astma, allergier och känslighet när du väljer din frihet och att ditt val är viktigare än andras hälsa.

Förstår du nu?


Leave a comment

Tell the anti discrimination Ombud to work for fragrance free air

“Likestillings- og diskrimineringsombudet skal planlegge sitt arbeid for perioden 2017-2021, og vil gjerne vite hva du/din organisasjon er opptatt av.

Hva mener du/din organisasjon er de viktigste utfordringene for likestilling og ikke-diskriminering på de områdene dere jobber med?  Dine svar vil påvirke våre prioriteringer.

Det tar fra 5 til 10 minutter å svare på skjemaet, avhengig av hvor mye du skriver.” Likestillings og Diskrimineringsombudet LDO

Skriv om parfyme allergi!

Klikke på linken for å delta
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-i-2016/vi-treng-dine-inspel/

/ Annelie


Leave a comment

Fungerer det alltid på ren vilje? – Does pure will always work?

(Scroll down for English)

Fungerer det alltid på ren vilje?

Det er ofte man hører om mennesker med handikap som klarer de mest fantastiske ting  på ren viljestyrke, de gir ikke opp, og gjennomfører. Det er inspirerende og viser på både mot og vilje å mestre. Et eksempel på disse er Jessica Cox. Hun har ingen armer og har lært seg å fly.

 

Mennesker som har handikap og står fram med alt de kan er en inspirasjonskilde både for handikappede og fult fungerende mennesker, de har gjort seg fortjent av det. Men baksiden av myntet er at de som ikke kan gjøre slike ting blir litt sett ned på eller syns synd på. Ja, ikke av alle og ikke alltid, men hvis du ikke viser den holdningen da blir du gjerne sett på som negative. Men er man det?

Ta astma for eksempel. Mange sliter med forurensning i luften av parfymer i forskjellige varianter enten det er ren parfyme eller tilsatt i andre produkter, essensielle oljer,  doftljus, røykelse, så kalte luftoppfriskere enten det er duftgraner, duftblokker eller maskiner som pumper ut duft på timer osv, tobakk, parfymerte rengjøringsmidler, vaskemilder , tøymyknere og oppvaskmilder mv. I et samfunn der det å gjøre ting på ren vilje og nå success blir sett på som heltedåd bildes det også et klima der om du sier det ikke går da blir du litt sett ned på, eller sett på som negative.

Astma er erkjent som et handikap av både WHO, EFA, og LDO, da det er en fysisk sjukdom som lager hindringer i hverdagen. Mange som har handikap kan overvinne sine handikap på ren vilje, men går det med astma? Mange som sier at om du bare tar medisin da kan du leve som alle andre og ikke ha noen bekymringer, enten lyver de eller så forteller de ikke hele sannheten for deg. Det kommer nemlig litt an på hva du blir sjuk av og hvor alvorlig din astma er.

Jeg beundrer veldig damer som Jessica Cox og alle andre med henne som klarer å overvinne sine handikap og gjøre ting uansett akkurat som alle andre. Samtidlig blir jeg litt trist og bevisst på mine egne handikap som jeg ikke kan rå for og ikke kan rå på.

En person som har astma (eller annen sensitivitet som reagerer på de samme betingelsene) som går inn i et rom der det blir brukt fragrance marketing, s.k. luftoppfrisker, parfyme på mennesker og klær, hårspray, duftlys, røykelse, sterke rengjøringsmidler og parfymerte rengjøringsmidler, parfymerte vaskemidler og oppvaskmidler mv kan den gå inn i og oppholde seg i et rom der alt dette er på ren vilje? Nei, det går ikke, ikke engang med medisiner, i hvert fall ikke de av denne gruppen som har sensitivitet mot disse stoffene i luften. Ja noen har mer sensitivitet enn andre, andre har noe mindre, men felles er at det går ikke å oppholde seg i et rom der det er uren luft. Å oppholde seg i dette miljøet på ren vilje slik som andre handikappede kan overvinne sine handikap er ikke mulig for mange med astma, allergi eller annen sensitivitet, det spiller ingen rolle hvor mye man vil, det går ikke.

Det handler ikke om vilje, jeg kan stå utenfor og ville være med, det handler ikke om positivitet eller negativitet, jeg kan ville gå inn og visst kan jeg gå inn fordi beinene fungerer og det er fult mulig å gå inn, men om jeg gjør det da blir jeg så sjuk av luftforurensningen i rommet at jeg må gå ut med en gang og jeg er sjuk i flere timer etterpå, ja kanskje flere dager. Det straffer seg og jeg må medisinere med astmamedisin mye og lenge, og ofte så mye at jeg må overdosere og får bivirkninger av det.  Det har ikke med vilje eller negativitet å gjøre, det har heller ikke med medisin å gjøre fordi jeg har all medisin mot min astma jeg kan ha, det er bare ikke nok. Jeg sakner litt det der at det er nok å ha viljen, at det er nok å ville og bare gjøre, fordi vilje har jeg masse av men det er ikke noe hjelp i det, lungene bryr seg ikke det minste i viljen min, lungene de gjør som de vil uavhengig av hva jeg måtte ønske eller ville være med på. Medisinen er bare nok til for å holde meg frisk så lenge som jeg kan unngå alle de stoffene i luften som gjør meg sjuk.

Derfor er det viktig at du er med å hjelper slik at luften er ren og fri fra disse stoffene, fordi da kan jeg og alle andre med samme handikap være med overalt!

Jeg og du har kun behov for ren luft.

ps Dette gjelder nok alle andre allergier også, jeg antar det etter hva andre allergikere har fortalt meg, slik at møt ikke de som er allergiske med “- Ta medisin!” eller “- Det gjør jeg som jeg vil!” fordi da er du med på å gjøre mennesker vondt. Og slik oppførsel blir sett  på som veldig negative på av de som er allergiske.

~Ærlighet er ikke negativitet ~

In English

Is it always enough with sheer determination?

It is often one hears about people with disabilities who manages the most amazing things on sheer willpower, they do not give up, and conducts. It is inspiring and shows both courage and determination to master. An example of these is Jessica Cox. She has no arms and learned how to fly a airplane.

 

People who have disabilities and show all they can is a source of inspiration for both the disabled and fully functioning human beings, and they truly deserve it. But the backside of the coin is that those who can not do such things are in a way a little looked down upon or felt sorry for. Yes not all and not always, but if you do not show the attitude when you are usually seen as negative. But is this true?

Take for example asthma. Many struggle with pollution in the air from perfume, scented candles and ordinary candles, incense, fragrance and strong smelling hairspray, body spray, fragrance deodorants, so called air-freshener whether it is scent blocks, manual or equipment that pumps out scent on timers etc., tobacco, fragrance detergents, fabric softeners, cleaning agents, etc. In a society where doing things on sheer will, overcoming issues and success doing so is seen as heroic, makes also a climate where if you say it does not go then you become somewhat looked down upon or seen as negative.

Asthma is recognized as a handicap by the WHO, EFA, and LDO, when it is a physical illness that creates obstacles and hinders in everyday life. Many people who have disabilities can overcome their handicap on sheer will, but does this go with asthma?

I very much admire ladies like Jessica Cox and everyone else with her who manage to overcome their handicap and do things anyway, just like everyone else does. At the same time I get a little sad and conscious of my own handicap as I can not be blamed for it and that I can not rule over it.

A person who has asthma (or other sensitivities that responds to the same conditions) that go into a room where it is used fragrance marketing, s.c. air-freshener, perfume on people and clothing, fragrance hair sprays, body sprays, fragrance deodorants, scented candles, incense, strong detergents and perfumed cleaners, etc. may enter and reside in a room where all this is the sheer determination? No, it is not possible, not even with medication, at least not those of this group who have sensitivity to these substances in the air. Some are not even helped by medicine. Yes some have more sensitivity than others, others have  less, but common is that one can not get in a room where it is impure air. To remain in this environment of pure will like other disabled people can overcome their handicap is not possible for many people with asthma and allergies, it does not matter how much you want to, it doesn’t work.

It’s not about will, I can stand outside and would like be with, it’s not about positivity or negativity, I could go and certainly I can go because my legs works and it is entirely possible to get in, but if I do then I become so sick of air pollution in the room that I have to get out right away. It has nothing to do with negativity, nor have it anything to do with medicine to take because I have all the medicine for my asthma I need, it’s just not enough. I shows that it actually is not enough to have the will, that it is not enough to want to and just do, because I want to a lot but there is no help in it, the lungs do not care the least what I want, the lungs they do what they want regardless of what I want or would like to  participate. The medicine only helps to keep me healthy as long as I avoid the substances that is not air.

Therefore, it is important that you help so that the air is clean and free from these substances, because then I and all others with the same disability can be everywhere!

I and You only need clean air.

ps This is probably true for all other allergies as well, I guess that after what other allergy sufferers have told me, so do not meet those who are allergic with “- Take your medicine!” or “- I do as I like!” because then you are to make people hurt. And such behavior is seen as very negative by those who are allergic.

~Honesty is not negativity ~


Leave a comment

Batteridrevne lys – Battery-powered candles

(Scroll down for English)

Frisk luft og kos med lys

Ofte om man har sensitive luftveier da må man avstå fra meget i livet. De senere år har det komt mange varianter av batteridrevne lys, kubbelys, telys osv. Du kan altså ha kos med lys på bordet uten å forurense luften inne.

Da man brenner vanlige lys eller duftlys da spres mange forskjellige kjemiske stoffer til luften som helse- og miljøskadelige stoffer som for eksempel krom, muskxylen, karbondioksid (CO2), nitrogendioksid (NO2), tungmetaller, nanopartikler, Lettflyktige organiske stoffer (forkortes VOC fra engelsk volatile organic compounds) natrium og kalium salter m.m. Lys av parafin avgir mer partikler enn rene stearinlys. I et laboratoriestudie med blåfarget parafin lys kan forhøyede nivåer av metaller som kobber, kobolt, bly og sink m.m. måles i luften.

Ved brenning av telys og stearinlys vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig og danne sotpartikler i luften. Noen (men ikke utelukkende disse) av de lys som avgir skadelige stoffer til inneluften er er stearinlys, parafinlys, duftlys, glimmerlys, gelelys, lys med påtrykt dekor, soyalys, bivoks- eller palmelys m.m. Alt man brenner avgir stoffer til luften.

“Brænder du stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening.” Videnskap.dk

Stearinlys kan gi samme inneluft som moderat røyking innendørs og i alle fall tilsvarende bidrag man kan få fra utendørsluftforurensning, det er derfor viktig å unngå å brenne lys inne. Hver gang du blåser ut et telys, frigjøres 350 000 sotpartikler – det er like mye som fra en sigarett! Når stearinlys brenner vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig. Dette delvis forbrente kullholdige materialet vil danne sotpartikler i luften. Disse partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, fra rent kull til sammensatte organiske forbindelser. Flere lys i et rom med dårlig ventilasjon kan føre til luftveisirritasjoner, astmabesvær, svimmelhet og hodepine. Mens stearin er en fornybar råvare, er parafin en fossil råvare som slipper ut skadelige klimagasser og avgir flere sotpartikler. Parafin er i tillegg mer brannfarlig. Undersøkelser viser at vi, dersom vi ikke hadde brukt parafinlys, ville redusert klimagassutslippene tilsvarende det å fjerne 21 000 biler fra veiene. Duftlys er verstingen for astmatikere og allergikere, de sprer stoffer til luften som er allergiframkallende, irriterende på luftveiene og utløser astmaanfaller. Disse lysene lukter godt, men gjør ikke kroppen noen tjeneste. En undersøkelse ved Københavns universitet, basert på 78 personer i 58 boliger i København viser at bruk av brennende lys kan være farlig: Forskerne observerte nedsatt lungefunksjon og tegn på betennelse i lungene hos personer i hjem hvor det er mange partikler fra levende lys. Ifølge overlege Kåre Refvem, som er spesialist i lungesykdommer og indremedisin, er det ingen tvil om at sotpartiklene man puster inn fra levende lys påvirker lungene. Det er en del mennesker som reagerer på slike sotpartikler, det skjer en reaksjon når man blir eksponert for forurenset luft: Slimhinnen blir irritert, det dannes mer slim og det kan forekomme en betennelsesprosess i bronkiene. I praksis, over tid, kan hyppig bruk av telys og andre levende lys blant annet forverre en tilstand av kols eller astma, og noen holder seg til og med hjemme fra selskaper, for å unngå alle lysene.
Barn har sensitive og mer følsomme luftveier enn voksne uansett om de har astma, allergi eller andre sjukdommer som gir dem sensitive luftveier. Barn som vokser har en hurtigere pust enn det voksne har og trekker inn mer luft hyppigere enn voksne. Både barn og voksne med luftveisproblemer og allergier har en bedre helse om man unngår å brenne levende lys.

Lysene i videoen herover kjøpte jeg på Jernia, de går på to AA batterier og de tennes med en fjernkontroll. Du eller barnen kan altså sitte trygt i sofan og tenne lysene på avstand, og de  er helt parfymefrie og sotfrie, og du kan være trygg på at det ikke begynner å brenne i duker og gardiner.

God luft inne.

Les også

TV2 Hjelper deg tester lys
http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Helsereaksjoner ved bruk av tente lys
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Myter om forskjellige typer lys
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Kilde: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius

In English

Clean air and cozy with candles

If you have sensitive airways it is rather often you have to avoid things in life, but in recent time it have been produced battery-powered candles in many different kinds. Therefor you can have that cozy time and fresh air at the same time.

When you burn regular candles og scented candles many health and environmental hazardous chemicals are delivered to the air for example chromium, musk xylene, carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2) heavy metals, nanoparticles, Volatile Organic Compounds (VOC) sodium o potassium salts and more. Candles made of paraffin produce even more particles than pure stearin candles. In a laboratory study with blue-colored paraffin candles is elevated levels of metals such as copper, cobalt, lead and zinc and more measured in the air.

When burning candles a portion of the stearic burn incompletely and form soot particles in the air. Some (but not exclusively these) of the candles emitting harmful substances to indoor air are stearin candles, paraffin candles, scented candles, glimmer candles, gel candles, candles with printed decoration, soya candles, bee wax or palm candles and such. Everything is burnt do emit substances into the air.

“If you burn candles for two hours a day, they account for almost two thirds of the total indoor pollution.” Videnskap.dk

Candles can provide the same indoor air pollution that moderate smoking indoors and at least equivalent contribution one can get from outdoor air pollution. It is therefore important to avoid burning candles indoors. Every time you blow out a light, released 350,000 soot particles – it is as much as from a cigarette! When candle burning, part of stearin burn incompletely. This partially combusted carbonaceous material will form soot particles in the air. These particles consist of a complex mixture of substances, from clean coal to complex organic compounds. More candles in a room with poor ventilation can cause respiratory irritation, asthma symptoms, dizziness and headache. While stearin is a renewable raw material, paraffin is a fossil raw materials that emit harmful greenhouse gases and emit more soot particles. Paraffin is also more flammable. Studies show that we, if we had not used paraffin candles, would have reduced greenhouse gas emissions equivalent to removing 21,000 cars from the roads. Scented candles are worst fumes for asthma and allergy sufferers, they spread substances to air that are allergenic, irritating to the airways and trigger asthma attacks. These candles smell good but do not do your body any service. A survey by the University of Copenhagen, based on 78 people in 58 homes in Copenhagen shows that the use of burning candles can be dangerous: The researchers observed reduced lung function and signs of inflammation in the lungs of people in homes where there are many particles of candlelight. According to consultant Kåre Refvem, who specializes in lung diseases and internal medicine, there is no doubt that the soot particles they inhale from candlelight affects the lungs. There are some people who react to such soot particles, there is a reaction when exposed to polluted air: The mucus membranes becomes irritated, forming more mucus and there be an inflammatory process in the bronchi. In practice, over time, the frequent use of candles and other candles including aggravate a condition of COPD or asthma, and some remain even home from social events, to avoid all the lights.

Children are sensitive and got more sensitive airways than adults whether they have asthma, allergies or other diseases that give them sensitive airways or not. Children who grow have a faster breathing than adults have and draws in more air more frequently than adults. Both children and adults with respiratory problems and allergies have a better health if you avoid burning candles.

The lights in the video in this blog post I bought at Jernia store, they run on two AA batteries and they can be lid using a remote control. You or your child (if you have children) can therefore sit comfy and safely in sofa and light the lights from a distance and they are completely fragrance-free and soot free, and you can be assured that it does not begin to burn in tablecloths and curtains.

Fresh air indoors.

Pleas also read (you may need a translater)

TV2 Hjelper deg! test candles http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Health problems using burning candles
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Killing myths about burning different types of candles
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Source: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius


Leave a comment

#Røykeloven og #kollektivtransport #tryggluft og #røykeforbud ved #bussholdeplass, #busskur, #bussterminaler, #perronger, #busser og øvrig #kollektivtrafikk

Vedrørende røyking på arbeidsplass i busser, på bussholdeplasser, busskur og perronger

“§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.” Lovdata.no Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Der er mange diskusjoner og synsing om røyking på bussholdeplasser i Norge. Man hevder at det er lov å røyke så lenge som man røyker ute. Det har vært diskusjoner om å forby røyking på holdeplasser og mange er imot det. De ferreste er klar over at det faktisk allerede finnes en lov som forbyr røyking på holdeplasser, da bussen står inne på holdeplassen. Jeg har selv opplevd da jeg har gitt beskjed til røykere om å bevege seg vekk fra bussen om at jeg kan dra dit peppern gror og at de har rett å røyke ute, dere som røyker kunne ikke ha mer feil. Røykere røyker ved bussen og røyken siver inn i bussen som skal være røykfri. Røykeloven slår fast at bussholdeplasser og busskur skal være røykfrie da bussen står på holdeplassen. dette iflg. Arbeidstilsynet.

Krav på eit røykfritt arbeidsmiljø
“Arbeidsgivaren har ansvaret for arbeidsmiljøet, også for at ingen blir utsette for røyk på arbeidsplassen. Alle har krav på eit røykfritt arbeidsmiljø. For arbeidstakarar inneber tobakksskadelova at ekspedisjonslokale, arbeidsrom, spiserom, der to eller fleire arbeider, korridorar, trappeoppgangar, toalett og heisar på arbeidsplassen skal vere frie for røyk.
Som hovudregel vil det ikkje lengre vere tillatt å legge til rette for røykerom eller boks på arbeidsstaden. Arbeidsgivaren er ikkje forplikta til å legge forholda til rette for røyking. Arbeidstakaren har heller ikkje krav på eigne røykepausar. Rutinar for inneklima skal tas inn i verksemda sitt interne helse-, miljø- og sikkerheitssystem. Der det er tvil om røykeforbodet, skal det tydeliggjerast med synlege skilt.” Arbeidstilsynet.no

“§ 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie.”

“§ 28. Vern av barn mot passiv røyking
Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.”

Kommentarene til § 6

image

“Bussførerarbeidsplass når det røykes på holdeplass / i busskur. Holdeplass / busskur må regnes som inngangsparti som skal være røykfrie før bussdørrene åpnes. Kravet til røykfri luft gjelder for lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Ifølge merknadene til forbudsbestemmelsen gjelder det også i inngangspartier, og det skilles ikke mellom inngangspartier for bygninger og transportmidler. Jf. kommentarene til paragraf 6 første ledd. Det skilles heller ikke mellom ansatte med ulike forutsetninger.” Arbeidstilsynet (brev fra 2009)

Der er en lov som forbyr å røyke på holdeplasser og perronger da bussen står inne på holdeplass / perrong og dørene er åpne. Luften skal være røykfri før bussen er der. Stump røyken før bussen ankommer og vis også hensyn til andre som venter øvrig tid.

Ifølge loven om vern mot tobakksskader og persontransport kan personer som bryter mot loven avvises. Se § 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler

“Fra 2014 er det ikke anledning til å opprette egne røykerom.” Helsedirektoratet

“Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for lokalet, området eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet, området eller transportmidlet.” Arbeidsmiljøloven (AML) §25

Det er påbudt å merke med røyking forbudt skilt der det måtte være tvil om det er forbudt eller ikke. Røyking utenfor bussene er et problem både for sjåfører i arbeidsmiljøet og for dem som tar bussen. Dette må tas opp på høyeste hold slik at alle busser i hele Norge blir merket med røyking forbudt utenpå bussene og på holdeplasser, det skal også opplyses om på fylkeskommunenes nettsteder, på busselskapenes nettsteder, i rutehefter på nett og på papir, og i landsdekkende aviser slik at alle er informert.

Notere deg det fra nå av at RØYKING ER FORBUDT PÅ BUSSHOLDEPLASSER OG I BUSSKUR DA BUSSEN STÅR INNE OG AT LUFTEN SKAL VÆRE RØYKFRI FØR DØRRENE ÅPNES. DETTE BETYR AT DU SKAL STUMPE RØYKEN FØR BUSSEN STOPPER.

§ 42. Straff
“Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbud eller påbud gitt i eller i medhold av denne lov straffes med bøter. Forsøk straffes på samme måte.” Lovdata.no

Kilde: Arbeidstilsynet Norge, Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)lovdata.no, Helsedirektoratet

/ Annelie


Leave a comment

Help someone with asthma

What to do?

You can actually make a huge difference for everyone having asthma so they become more healthy and get a better life. Yes You!

What is asthma?

How to recognize asthma?

I know this person

If you know the person, ask what the person can not tolerate, allergies and other stuff they get sick from. When a person have asthma even things they are not allergic to can make their airways kick back and make trouble in form of an asthma attack. When you know what the person get sick from keep this away from the person at all times. If it is something you use yourself. STOP! even if you think in your own mind that it must be a silly thing.

I do not know this person

Around you there are many people who have asthma. One count that about 20-25 % of the population in a country have asthma. Worldwide (numbers from 2011) 300 million people have asthma, in Europe (counting from 2014) approximately 30 million people have asthma, and it is estimated that around 2036 about 400 million people will have asthma worldwide (information from World Health Organization WHO, Ginasthma.com, and EFA). In Norway for example there is in 2015 about 5 million people. 20 % out of 5 million people (counting low) is 1 million people who have asthma (5.000.000 x 0,20 = 1.000.000). How many live in your country? Count how many ( x million people times 0,xx equals?) So you see out of the hundred of people you see around you about 20 of those have asthma. And that is if we count low with 20 %. That is 20 people! So what can you do for all of those?

The nature of asthma is like this:

A person can be allergic to different things that causes asthma attacks, and in addition there are substances that causes irritation to the airways in the lungs causing asthma attacks even if the person is not allergic to them. Asthma comes in 4 different levels from mild to severe. Asthma can be deadly. To live you must be able to breathe, and the nature of asthma is trouble breathing. Think about this when you travel in the room where the public have access, and also in your home if your friends or family have asthma.

Common triggers for asthma:

 • Tobacco smoke
 • Vaping – some but not all react to vaping
 • Fragrance (both male and female scents) – both from the bottle and added to other products.
 • Incense
 • Scented candles and candles
 • Air fragrance, also known as signature scent
 • Airfreshener – what you use to hide bad odor or to fragrance the room
 • Animals – most common is fur and birds. But remember that it is not only the fur and the feathers that is source for the allergy, saliva and skin dandruff too.
 • Food – most commonly known is nuts and peanuts and that is both the whole nut or added to food and oils. Nut allergy can be fatal both taken in and airborne. But even milk, egg, fish and other foods can give such reaction both by eating it and airborne.
 • Exhaust from vehicles, both diesel and gasoline, and maybe others. Gas – actually most people have it bad from gas, but people with asthma have it even worse since they do not tolerate even smaller amounts.
 • Gassing from stuff – it can be gas from filling petrol, diesel, oil, alcohols, solvents, new plastic, cleaning products, ammonia, among many other things.
 • Dust of various kinds, not only house dust.
 • Pollen
 • Flowers
 • Grass
 • Evaporates

So how can you make the world better for a person having asthma to avoid the person get an asthma attack? It is actually rather easy.

 • Do not smoke or vape around other people. Smoke outside away from entrances and ask before you light a cigarette or e-cigarette.
 • Cut out the fragrance and fragranced products, only use fragrance free. The emissions, pollution, from fragrance and fragrance products cause asthma attacks. If you use fragrance and someone tells you to stay clear it is not to be rude it is to stay healthy.  Take the hint and go fragrance free.
 • Do not use incense, it pollutes the air. A sensitive person gets asthma attacks from it (even outdoors). If a person tells you not to use it, it is not to be rude, it is not to be against your religion, it is to stay healthy.
 • Do not use candles and scented candles since they emit a lot of invisible chemicals to the air that triggers an asthma attack. And the smoke from putting them out is just as bad.
 • Airfresheners, products giving away scent and signature scent for marketing is a big no! no! it goes under the same as Fragrance.
 • Turn the engine off as soon as you have stopped the car.
 • Think of fire smoke and other kinds of smoke, gas and off-gassing as pollution and keep such away from others. Ask before you do something that can emit to the air.
 • Avoid if possible to bring animals where there are a lot of people. A rather big percent of the 20 % of the population is allergic. That also goes for your clothes if  you have been around animals. Change your clothes to allergen free clothes and wash yourself.
 • Flowers are lovely, unfortunately many is allergic, so if possible try to keep the flowers packed in during transport home. And if you are going to give someone flowers, ask if they are allergic to it before buying it. Maybe something else is a better gift?
 • Dust and dirty – Keep the place clean from dust, but use as less chemicals as possible to get as clean air as possible. Cleaning and washing agents goes under the same as fragrance products, it causes asthma attacks. Go fragrance free here!
 • Pollen, yes it is a natural thing and not your fault. What you can do is to think of all that is allergic to it, do not brush or dust it off indoors, and if someone tells you to hand your coat outside it is not to be rude it is to stay healthy.
 • Food – Avoid eating where other people travel the society. Of cource you can eat in a restaurant or a cafe’, but avoid eating other places. Rather many get sick from airborne food emits, and when you eat you might get it on handles, seating, doors and so on, and the next one get it on their hands and then in their mouth for example (grown and children).

Remember that things that emits and evaporates to the air can be for sensitive people as pollution regardless of the smell. It is not the smell that hurts it is what is in the smell. We are constructed to breathe air, nothing else. If someone tells you – No!, it is not to be rude, it is to stay healthy. Avoid to have things that evaporate and emits to the air where the public is. Make the air as fresh as possible without additives, additives that is for all of us sensitive nothing more than pollution. Maybe it is a new way of thinking for you, but regardless what you think of it, it is all sensitive persons reality. If you adopt the way of thinking you can make the air cleaner and fresher for us all to breathe. In that way you can help us stay healthy. In polluted air we get sick, in fresh air we are healty. It is that simple. Have a nice day. / Annelie


Leave a comment

Disabled and managing

A inspiration and a thruth forward bringing experience

I today saw this video about a girl named Jen who dispite her disability broke though. She is a fantastic girl and a real inspiration for all with handicaps. But not all with handicaps are as lucky to be able to break through their handicap. People with lung diseases have a handicap. No, you say? Well, they have. The definition of a handicap is

Lung diseases such as asthma among other, allergies, and other sensitivities is a handicap. How so? A handicap is defined:

“According to the Norwegian public reports,” NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as “Disability occurs when there is a gap between the individual’s abilities and design or function in surroundings / environment / buildings.” “

So when the indoor air is polluted by fragrance, scent, chemicals and other pollutants the room is no longer accessable.

So why this comparation with the persons with disability moving? First I have to say I do NOT say it is a easy life having no legs, have problem walking or lacking any lim and being disabled that way, They can many times (even if not everyone) get around it using a chair, or other help and pure will.  I do see it can be a real problem having such disability. But for people with the disability lung disease is are handicaped in a way crusual for organs crusual for living. When you pollute the air we all shall breathe it makes the room unaccessable and we can not just jump around to get over it.

Some would say it is only to put on a mask. But there is a big problem with that. What if one need to eat, drink, or talk with someone? If you remove your mask you are not protected anymore.

This is a really truly ispiring girl and she is worth all the praise she can get, and I am glad for her that she found her sister and did so well in her sport.

I just want to put everything in perspective to make you see that even if some handicaps are relatively easy to overcome, not all are and sometimes you have to give to make it possible for others to join. Please go fragrane free, smoke free and vaping free so all with lung diseases and senstivities can jump too.

And if you get provoced by this, try to walk a mile in our shoes.


4 Comments

Open letter to Norwegian Food Safety Authority

Food safety, air safety, delivery and cleaning

Today when I woke up and had my breakfast I remembered a thing that happened when I went shopping last summer, that in the next made me remember when I again was subjected to such an event just like this one. I have asthma and get breathing issues from chemicals as very many others.  That time at Christmas time I went  shopping potatoes at Kiwi and had a bad experience getting an asthma attack from a floor cleaning machine spreading its fumes around the store. The store stank from heavy chemicals and my asthma attack was acute from the content of these fumes. They were cleaning in opening hours and the food was not covered. Continue reading


Leave a comment

Allergy vaccination does it work for everyone and all kinds of allergies?

Allergen-specific immunotherapy

Allergen-specific immunotherapy ASIT, commonly called allergy vaccination is currently used to treat patients with allergic disease, such as allergic rhinitis (hayfever) and asthma caused by airborne allergens. It is the only form of treatment that enhances allergic symptoms, affect long-term disease progression in children and creates immunological tolerance to the allergen.
The treatment requires regular contact with health services for several years. SCIT begins with an escalation of allergen dose for 14 weeks. This is followed by a maintenance phase with return visits was sixth to eighth week over 3-4 years.
It is most common vaccine directed against birch and grass pollen-induced symptoms, mites are a common goal. Attempts are made to different kinds of food allergy. Milk, eggs and peanuts are the foods tested most to vaccinate against. Vaccination against cat allergy is frequent, while dogs and horses are much less common. The demand for dog and horse vaccinations, however, is palpable but the scientific evidence is insufficient and the clinical experience of the treatment effects varied. Today, this therapy is primarily for highly motivated patients where the allergen can not be avoided and pharmacological treatment, ie antihistamines or nasal steroids, does not provide adequate disease control.

Any treatment using vaccination against allergies must be done under the supervision of an allergy specialist, and it is  not adviced to do this on your own.

So far there is no vacination against sensitivity, asthma and allergy to perfumes and chemical products. Many people are mistaken that you can vaccinate against all allergies. This is wrong.

And it is wrong of the public to say when they put a asthma and allergy sick person to fragrance to say:

“I know you can train your allergy away. It is good for you to be subjected to fragrance, then you can train it away.”

This is nothing but abuse. When you put a person in the posistion to be forced to inhale the blend of chemicals, allergens and irritants their body can not tolerate it is like if you kick them in their body. You hurt them.

So please stop doing this.

Instead help their everyday struggle to stay healthy by going fragrance free in the public room.

Source: Asthma and Allergy Sweden – Allergy Facts 2015
http://allergiforskning.se/trycksaker/allergifakta-2014-15/#1/z


1 Comment

Merry Christmas shut out

Happy Holidays?

Fresh-Air-For-All-Guests-Christmas It is this time of year when all families gather together and salubrate the holidays together, first Christmas and then New Years.

Invitations are sent and everyone is expected to come on the invitation like the host want it.

I am visiting in different asthma and allergy, and sensitivity fora online and read page up and page down about relatives inviting their kids, cousins, grandkids, siblings and other relatives to the holidays and everyone want to come, just they can not.

And why?

Family can sometimes be even worse than other friends in life, it seems like they are deaf to life and others needs. They want to be presentable and they want to make a cozy holidays for all and make a happy party – on their terms.

I then wonder why they are not listening to what their family and friends tell them about their asthma and allergies, that they can not be around cats, dogs, birds,, tobacco smoke, vaping, fragrance, air fresheners, incense, scented candles, and can not eat a range of different things. Many allergies are even airborne so if any of the things they are allergic to is there they get sick from breathing.

I read about families who invite to holidays and parties and demand to have the gathering at their home even though they know and have been told many times their friends or family members are sick from their animals, fragrance products, tobacco smoke (second and third hand), vaping and some food, fragrance, aftershave and other things. They are told all year-long and every year at Christmas and New Years that the family member is sick from these things, still it is like the host behave like they are thick in the head. Either they have a hearing problem, or it must be they are either thick in their head and do not grasp for a moment what is the problem, or they just do not care.

But actually it should not have to be explained in detail what happens in the body when a person is exposed to allergens and irritants, it should be enough they are told the person get sick from it, and when told – Could you please come to our place instead? And could you please come fragrance free, smoke free, fur free, and bring no food or what ever the allergy and asthma is against? They should do that without hesitating, all for the cause and best for the person we all love who has allergies and asthma.

Every year it is the same thing, and every year I wonder what is wrong with these people? They say they love their family and friends, but still they seem to not care and go on hurting them.

In the end the person having asthma and allergies end up having a Christmas and New Years being sick, really sick, being on medication and having a bad health. All because some people do not listen.

It should be easy. They could just listen and do as asked of them for the greater good and good health of someone they claim to like and love, and someone they claim they care for.

If you claim these things, that you love and care for a person, please step up and show for real that it is true by showing it with your actions.

Caring about your loved ones should be more important than where and how you salubrate your Christmas and New Years.

Or your loved ones end up sitting alone at the Holidays, or getting really ill just because you do not care.

Read about asthma and allergy by looking through the menu, and links. Also read about testimonials, Go fragrance Free archives, and all the other knowledge. Take your time and be a better family and friend.

Please, let it be a Happy, including and Healthy Merry Christmas and Happy New Year for everyone.

Fresh-Air-For-All-MerryChristmas

/ Annelie


Leave a comment

Disease in a bottle

Note! That your “fancy” fragrance product is likely to cause illness in others. Don’t buy fragrance products.

image

Look for the better alternative.

GO FRAGRANCE FREE!


Leave a comment

Scents limits Bittans life – Bittan Lagerman – mvt.se

Fragrances limit Bittan’s life

“Scent is often associated with something positive. What you smell good” and so on. For Bittan Lagerman this word now  got another, more negative connotation.

It has crept in over several years, says Motala woman who gets sick of scent from perfumes and perfumed hygiene products, detergents and fabric softeners.

I get terribly hoarse and could barely talk. And I get a tightness in the chest so that it becomes hard to breathe.

Bittan sought help from a health center in the spring. When she said she suspected that her complaints had to do with scent she did not get much sympathy I started to do research myself online. And so I took notes on when I become poor and what I did when I was there.

Eventually she come to the ear nose throat clinic in Linköping and on to the Allergy Centre and where an investigation has begun.  They think I may have SHR says Bittan.

SHR stands for sensory hyperreactivity, ie, respiratory symptoms triggered by chemicals or fragrances.

Bittan had to change her life. Continue reading


Leave a comment

Lungs at work

Did you know?

Very many people have lung illnesses and for all of us who have this issue your fragrance, smoke, vaping, incense, scent marketing, fragrance candles, air freshener, body- and deodorant sprays, hairspray and so on become a health issue.

image

We very much like to meet you,
But we do not want to meet your chemical blend.

To make the meeting with you a more pleasurable experience, please do not fragrance, smoke or vape.

Thank you

Kind Regards
Amnelie

Please, share if you agree. Spreading the word can help all of us.


Leave a comment

Lilleborg AS borrows the earth @plusstid #environment #pollution

(Scroll down for English)

Lilleborg AS Låner jorda av barnen

Som det står i reklame ved Lilleborg (iflg. A. Myklebust):

“Vi har ikke arvet kloden etter våre foreldre, vi låner den av våre barn!”

Opprinnelig skal dette være sagt av en vis indianer.

Jeg utgår fra at Lilleborg sikter til å verne miljøet. Om Lilleborg AS virkelig mener at de verner om miljøet da burde de  kutte ut alle unødvendige kjemikalier i produktene som for eksempel parfyme og fargestoffer som overhodet ikke har noe med rengjøring og vask å gjøre, Continue reading


Leave a comment

Ranking of shops – @FIVH @Tollefzen #environment #air

(Scroll Down for English)

Siden Framtiden i våre henders Kommunikasjonsjef Sindre S Tollefsen @Tollefzen følger meg på Twitter vil jeg her gi en liten tilbakemelding på undersøkelsen om butikker og miljø dere i Framtiden i våre hender har gjort.

Luften er miljø

Her har dere bommet litt. Hva med produkter som forurenser miljøet? Her burde COOP komme først, de har da et eget merke som er uten unødvendige tilsatser av både parfyme og farge og andre skadelige kjemikalier som er miljømerket og er merket med flere av astma og allergiforbundene i Skandinavia. Dette burde blitt tatt med i testet. Kiwi er en skikkelig versting på dette punktet. De har stort sett kun produkter som forurenser luften  og som ikke er egnet for allergikere og astmatikere i hyllene for personlig pleie, i tillegg er dem lite kundevennlige på dette punktet. Ber du om at de tar inn f.eks. Neutral sine produkter som er merket med astma og allergiforbundet sin logo da nekter dem for det. Kiwi suger og bør ikke få så høg ranking. Continue reading


Leave a comment

Camping and Asthma

Vacation, Wildlife, fresh air, a lot of Things to see, friends to visit, and many days off from work. Last year I bought a camping wagon. Nothing very fancy, it is old but in rather good condition. Camping life should be gold for someone  having asthma, and many times and situations it is. I have been  rarely ill this vacation. I have been travelliing alone, camping and enjoying the free days doing whatever I want.

It have been wonderful, and I have had a great Health most of the time. Unfortunately when you are camping it is not possible to always Control the ennvironment you are in. And now I come to the issue for this blog entry.

Going camping in a trailer and going many Places you come and meet many People and Places. You are out of Your safe environment where you can predict the risks.

I have been to restaurants and diners and have eaten wonderful meals, but then I have had been forced to use the ladies room after. Going different Places there are different toilets and surroundings. After the meal, feeling content and happy, I go to the WC like most People need to.

Well in there, in the need we all know so well, I feel the scent spreading in the toilet room and look up the wall under the ceiling and there is the fragrance pump mounted on the wall or any other fragrance giver to the air. As any other person I need to do my buisness but often have to choose between doing my arrend or have an asthma attack. That ladies and gentlement is a crap alternative to choose from. Do it in Your pants or get sick?

Well you see the Picture.

The smell hell – the fragrance pollution of the air. I think it should be fordidden With such fragrancers in Public rooms, or is the Public room only for those without asthma?

During a camping holiday you also encounters camping sites. You pay for the camping spot with electricity and get Access to shower, Kitchen, washing clothes, emptying Your camper toilet, a.s. I do not always use camping sites, but when I do I often encounter the problem using the fellow rooms: shower, kitchen, washing room and possible tv-room if there is one. And why? Well, it is because I can not use or be subjected to any fragranced products, fragrance candles, insence and such without getting breathing problems. At a camping there are other People. Not that I mind Meeting others, that is Nice, but they use fragrance, non true hypoallergenic products safe for asthma, and their fumes are spread in the shower, WC room, kitchen, washing room and so on. People showering in the fragrance products washing their hair and body in it, washing their clothes, drying them in a dryer, washing up the dishes in Products threatening to asthma, and styling their hair With “poisoning” hairstyling Products, and also the camping putting fragranced candles, airfresheners, and fragrance soap for all  to use. All of it gassing off in the air we all shall be able to Breathe. Result is that I who have also paid for being able to be there have to run out of there and inhale asthma medicine. Their fumes force me away.

And also in WC room there are WC Blocks perfuming the air, and hand soap fragranced and impossible for me to use.

I wish from all who have a camping, restaurant, diner, petrol station and so on letting customers come or camp With them:

PLEASE! Have fragrance and color free asthma and allergy friendly Products for use for all at Your buisness or camping. Please, let People buy fragrance free washing powder and softener, have fragrance free washing up Liquid and have schampo, conditioner and shower cream installed. Include it in the price. And cut the airfresheners and fragrance pumps, it is air pollution. It would be som much easier for all of us. Think of that there are 300 million People having asthma in the world and many of them visit Your buisness or camping.

You do want the best for ALL Your customers, don’t you?

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Workers day 1 of May – Fresh air for all!

(Scroll Down for English)

Jeg vil gjerne ta et øyeblikk på Arbeiderenes dag 1 mai å si noe om arbeidsmiljø og luftmiljøet som helhet.

Også sensitive personer må puste

For mange som har allergi, astma og andre lungesykdommer, MCS og annen sensitivitet er det meget viktig å levere inneluft som ikke er forurenset. For det meste tenker folk på eksos fra biler, mugg og sigarettrøyk og liknende som i de fleste land har blitt akseptert som forurensning innendørs. Det er også viktig å inkludere forurensning av duft og andre kjemiske innhold til kategorien av forurensning. Vi må levere duft og kjemikaliefritt miljø. Akkurat som tobakksrøyk og eksos fra biler,  så  avgasser parfyme og andre kjemiske produkter og deres kjemikalier spres i luften vi alle må puste.

Alle har rett til å være så sunn som mulig.

En person utsatt for slike kjemikalier kan faktisk være ute av stand til å oppholde seg i miljøet, og derfor være uheldig og bli tvunget til å gå sykmeldt og muligens enda verre tvinget til uførepensjonering. Dette er uheldig både for den personen som er følsom, men også uheldig for staten ettersom en person som arbeider bidrar til BNP, mens en person på trygd koster penger. Det har også en sosial aspekt for den enkelte sensitive. En sensitiv person kan bli utelukket fra å deltake i samfunnet på grunn av andres jåleri med dufter som gasser av seg til luften, på likt med den røyk vi i dag ikke tillater.

Og dette er veldig enkelt å gjøre noe med.

En person følsomme for slike kjemikalier er sund i et miljø med frisk luft uten denne eksponering.

Å levere et arbeidsmiljø og alle andre miljø der offentligheten har adgang, uten denne eksponeringen av duft og andre kjemikalier som gasser av seg til luften medfører at disse personene er friske, kan deltake og kan jobbe. De er mindre sjukmeldt og kan være mere aktive.

Å være følsom for kjemikalier er et usynlig handikap. Vi hjelper de blinde-, hørsels-, mobilitet-, psykisk handikappede og svekkede mennesker i verden. Det er på tide vi hjelper de som har usynlige handikap Sensitivitet.

Det kan være så enkelt som

Lag en lov som nekter bruk av duft i alle produkter både på arbeidsplassen og som brukes på de som er på arbeidsplassen. Innredning av arbeidsplasser og rom der offentligheten har adgang skal gjøres med produkter godkjente av astma og allergi forbundene i Skandinavia. Og jeg vil at dette skal gjelde for alle område der det offentligheten har tilgang. Dette er fordi helsen til disse menneskene som er syke fra kjemisk eksponering og duft ikke er begrenset til arbeidsplassen. Sensitive personer trenger å også puste, og de gjør det overalt akkurat som alle andre. Ved å tilføre frisk luft til alle vil sykefraværet gå ned, og de som ellers har problemer med å fungere i et forurenset miljø vil være i stand til å være selvforsynt og ikke leve av staten.

Annelie Molin

In English

Even sensitive People must Breathe

I would like to take a moment on all workers day 1 of May to say something about work environment and air environment as a whole.

For many who have allergies, asthma and other respiratory diseases, MCS and other sensitivity it is very important to deliver indoor air that is not polluted. Mostly people think of exhaust from cars, mold and cigarette smoke and the like as such, and most countries have been accepted it as indoor pollution. It is also important to include pollution of any kind of fragrance, incense and other chemical content to the category of pollution. We must deliver fragrance-free and chemical-free environment. Just as tobacco smoke and exhaust from cars, so exhaust perfume and other chemical products and their chemicals is spread to the air we all must breathe.

Everyone has the right to be as healthy as possible.

A person exposed to such chemicals can actually be unable to Access or remain in the environment and therefore unable particiipate, be unfortunate to be forced to go on sick leave and possibly even worse forced on disability Retirement. This is unfortunate both for the person who is sensitive, but is also unfortunate to the state as a person who works contributes more to GDP, whereas a person on social security costs money. It also has a social aspect to the individual sensitive. A sensitive person may be excluded from participation in society because of others affectation with scents of gases into the air, like the smoke we do not currently allow.

And this is very easy to do something about.

A person sensitive to such chemicals is sound in an environment with fresh air without this exposure.

To by Law provide a working environment and any other environment where the public have access, without this exposure of fragrance and other chemical gases into the air so that these individuals are healthy. Then they can participate and can work. They are less on sick leave and can be more active.

Being sensitive to chemicals is an invisible handicap. We help the blind, hearing, mobility, mentally handicaped and else disabled people in the world. It’s time we help those who have invisible disabilities sensitivity.

It can be as simple as

Make and grant a law that prevents the use of scent in products both in the workplace and applied to those in the workplace. And I want this to apply to all areas where the public has access. Here I talk a Law that forbid all use of fragrance products at all and at any time. This is because the health of these people sick from chemical exposure and fragrance is not limited to the workplace. Sensitive individuals  also need tobreathe, and they do it everywhere just like everyone else. By supplying fresh air to all the sickness go down, and those who otherwise have difficulty functioning in a polluted environment will be able to be self-sufficient and not live off the state.

Annelie Molin


Leave a comment

Improve for Environmental inhibited by Allergy, Asthma and Sensitivity

(Scroll down for English)

Forbedre for miljøhemmede.

Der er noen enkle grep man kan ta for å forbedre for miljøhemmede. Det trenger ikke være hverken kostbart eller kreve store inngrep.

Forbud mot å plassere parfymeri og kosmetikkvarer ved kassene og direkte ved inn-/utgang og lage avstand til andre varer men helst i eget rom der dette er mulig. Det er også viktig å huske på at parfymeprøving og prøving av parfymerte og kjemikaliefylte produkter som hårspray i butikker med tøy og andre varer gjør at parfyme smitter over til klær og andre varer som blir solgt og at dette er til problem for både de som er astmatiske, og de som har kontaktallergi og eksem av parfymer, og de som på annen måte er senstive mot parfyme.

Krav på om parfymeributikker så det ikke er åpen planløsning ut til senterenes ganger der folk skal gå og passere, og krav på bedre utlufting til slike butikker. Man må kunne velge å bli eksponert for dette, eller velge å ikke bli det.

Forbud mot duftmarketing, dvs duft og parfymesetting av innendørs luft i lokaler der offentligheten har adgang, samt arbeidsplasser. Igjen, dette er parfymering av luft som igjen gir plager og sjukdom for de sensitive og dette smitter også over på produkter som selges i f.eks. butikker og luft og interiør i lokaler ellers. Varer man da kjøper i denne butikken (om man klarer å være der så lenge) blir smittet og man får da parfymestoffene med hjem, dette kan gi symtomer i astma, såre øyne, hodepine, kvalme, og for de med kontaktallergi og eksem m.fl. Man må også huske på at folk kjøper gaver, så om en person ikke selv går inn i en butikk med slik duftmarketing så kan noen venn/familie komme å gå i slike butikker og uvitende bringe dette med til den sensitive i form av gaver som gjør den sensitive sjuk. Et forbud koster ingenting for butikksinnehaver /eier / innehaver /eier av lokaler der offentligheten har adgang å følge.

Krav om tilpasset plassering av astma og allergivennige produkter i butikkene slik at sensitive ikke må gå blandt de produkter som gir sjukdomssymptomer. Den mengden med pakker som står stablet i reolene i butikkene avgir gasser av parfymer og kjemi i luften, dette gjør sensitive sjuke av å gå i butikker. Ved å plassere de bedre egnet kan dette unngås. Det koster stort sett null og ingenting.

Forbud mot røyking ved entreer.

Forbud mot røyking på uteserveringer.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter om du jobber i en stilling med kundekontakt, eller sammen med andre.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter i lokaler der offentligheten har adgang.

Det er ikke nødvendig å bruke parfymerte produkter i lokaler når det idag finnes gode alternativer som er astma og allergivennlige og mange av de faktisk er billigere  eller koster likt de produkter som er parfymerte. Dette inkluderer selvfølgelig såper, luftfreshere, wc blokker osv på toaletter, røykelse og duftlys osv i lokaler, og gjelder ikke kun rengjøring.

Krav til offentligheten om å dempe parfymebruken når man tar offentlig transport og ved visitt til steder der offentligheten har adgang.

Igjen idag finnes gode alternativer til parfymerte egenpleie, hudvård skjønnhetsprodukter og hårprodukter som er parfymefrie, det er ikke nødvendig å forurense luften for sensitive.

Dette mener jeg skal gjelde også transport der offentligheten har adgang slik som taxi, fly, tog, tunnelbane, trikk, båt, ferge, handikapptransport osv. Og det skal gjelde både personal og rengjøring av disse.

Det skal også gjelde skoler og barnehager, sjukehus, legesentre, redningstjeneste osv, også frivillige slike.

Stille krav til produsenter av produkter om å føre en alternativ serie med astma og allergivennlige produkter, og da skal dette gjelde både for produkter rettet mot både privatpersoner og bedrifter. Og alle forhandlere av produkter av denne art skal være pålagt å selge slike produkter.

Kravene om astma og allergitilpassning skal også gjelde rengjøringsfirma som arbeider i lokaler, kontorer der offentligheten har adgang eller kan komme at ha adgang til. Også i folks hjem.

Men helst alle firma og lokaler da renholdere er blandt de som er mest utsatte for å bli sensitive.

Loven om tilpasning og diskriminering sier det ikke må være for kostbart å tilrettelegge. Igjen, det koster ikke noe å følge krav og lover, derfor er dette veien å gå.

Forbud koster ingen lokalinnehaver, butikksinnehaver, kontorinnehaver, bedrift eller organisasjon osv noe å følge. Tilrettelegging er derfor mulig.

Det er viktig å huske på at f.eks. astmatikere reagerer med pustevansker på stoffer i luften på nivåer så små som 0,02 ppm.

Jeg har en ting å si. Sensitive kan reagere med kvalme, hodepine og migrene, svimmelhet, utslett, akutte pustevansker og mange flere symtomer som er svært ubehagelige. Hva om det var du?

In English

Improving for  the Environmental inhibitet.

Environmental inhibited are those sensitive to pollution of the invironement indoors and outdoors.

There are some simple steps you can take to improve for the Environmental inhibitet. It need not be either expensive or require major changes.

Prohibition against placing perfumery and cosmetics merchandise by the cashiers and by the entrence and exits, and create distance from other items but preferably in a separate room where possible. It is also important to remember that perfume testing and testing of perfumed and chemical-filled products like hairspray and other products in shops with clothing and other items make perfume spills over to clothing and other merchandise being sold, and that this is the problem for both those who are asthmatic, sensitive, got other lung diseases, allergies a.s.o. and those who have contact allergies and eczema of perfumes and those who are otherwise senstive to perfume.

Requirement to perfume shops so it is not open-plan out to mall, the hallways where people will go and pass, and demands for better ventilation of such stores. One must be able to choose to be exposed to this, or choose not to be exposed to it.

Prohibition of scent marketing, fragrance and perfume thats setting of indoor air in buildings where the public has access and workplaces. Again, this is perfume adding to air which causes annoyance and disease for the sensitive and this can also be transmitted over the products sold in eg. shops, and air and interior space otherwise. Items you then buy in this shop (if you manage to be there that long) gets infected and you will then get perfume ingredients with you home, this can cause symptoms with allergy, asthma, head aces, neaucea, aso, and for those with allergic contact dermatitis. One must also remember that people buy gifts, so if a person does not even go into a store with such scent marketing, some friends / family get to go to such stores and unknowingly bring these to the sensitive in the form of gifts that make the sensitive ill. A ban is a low cost for owner / proprietor of the premises where the public has access to follow.

Requests for custom placement of asthma and allergy friendly products in shops so sensitive not to be among the products that causes disease symptoms. The amount of packages that are stacked in racks in stores oozing of perfumes and chemicals in the air, making sensitive sick from going to the store. By placing them more suitable such can be avoided. It costs almost zero and nothing.

Ban on smoking at entrances.

Ban on smoking in outdoor restaurants, cafe and other kinds of food selling.

Prohibition against the use of scented products if you work in a position where you have cusomter contact. And eg. at all firms where you work with or together with other people.

Prohibition against the use of scented products in areas where the public has access.

It is not necessary to use perfumed products on the premises when today’s great options that are asthma and allergy friendly and many of those are actually cheaper or the same cost to the products perfumed. This of course includes soaps, airfresheners / air fragrance, toilet blocks etc in toilets, incense and fragrance candlest, and other products scented, and not only cleaning.

Requirements for the public to curb the use perfume when taking public transport and visit to places where the public has access.

Again today there are good alternatives to scented personal care, skin care, beauty products and hair care products that are fragrance-free, there is no need to pollute the air for those around you and for the sensitive.

I mean this should also apply to public transport and other transport where the public has access such as taxi, plane, bus, train, underground, boat, ferry, handicap transport, etc. And it should apply to both personnel and cleaning thereof.

It shall also apply to schools and kindergartens, hospitals, medical centers, rescue etc, also volunteers such.

Require manufacturers of products to complete a series of alternative asthma and allergy friendly products, and when this should apply both to products aimed at both individuals and businesses.

The requirements on asthma and allergy adjustment shall also apply cleaning company working in premises where the public has access or may get access to. (Eg. any premises since people working as cleaners are those who have the highest risk of getting sensitive.)

The law of adaptation and discrimination saying it can not be too expensive to facilitate. Again, it costs nothing to follow requirements and laws, therefore this is the way to go.

Prohibition costs no locality owner, shop owner, office holder, business or organization etc something to follow. Adaption is therefore possible.

It is important to remember that eg. asthmatics react with difficulty breathing in substances in the air at levels as small as 0.02 ppm.

I have one thing to say. Sensitive react with nausea, headaches and migraines, dizziness, rash, acute breathing difficulties and many more symptoms that are very unpleasant. What if it were you?


Leave a comment

Shareware image – Asthma – perfume and tobacco no thank you – Mind the sensitive!

 

.

Translation in English further down.

For å fremme varsling for deg som trenger det og saken har jeg her laget bilder som kan printes ut, settes på ytterdør, dør til rommet ditt, eller leggs på din nettside helt gratis. Du kan dele bildene i dette blogginlegget fritt og helt gratis med dine venner.

For å lagre det på din pc og printe det ut:

 1. Klikke på bildet.
 2. Klikke med høyre mustast på bildet som åpner og velg “Lagre bilde… ” eller “Skriv ut bilde..”
 3. Skriv ut eller lagre bildet ditt
 4. Klikke på ESC (Escape) for å gå tilbake til bloggen.

På denne linken finner du en et annet bilde du kan bruke for barnerommet.
http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1645&ID=10347

In English

The images in this blog entry is free to use and share. To save or print an image you prefer of the images above in this blog entry:

 1. Click the image you want.
 2. Click with your right mouse button on the image and choose either Save or Print.
 3. Save or Print the image
 4. press Esc (Escape) when done to go back to blog entry.

If you click the link http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1645&ID=10347 you find another image to add on the door of your childrens room. (Norwegian site)


Leave a comment

How I handle perfumed friends

Translation in English further down.

De er fortsatt mine venner også om de fortsetter å bruke parfyme. Men du skal da vite at du skader min helse. Hvordan jeg håndterer parfymerte venner kan være vanskelig ibland fordi dette parfymespørsmålet er ibland sensitivt, ibland like sensitivt som jeg er sensitiv overfor parfymen. Noen kan ikke skjønne at parfyme kan skade andre, mens andre aksepterer at det er slik men ikke tror det er så farlig så lenge som jeg ikke får et stort astmaanfall.

Jeg informerer om at parfyme gjør meg sjuk. Jeg medisinerer. Hvis de likevel fortsetter å bruke parfyme når jeg er med, da må jeg bruke mye mere medisin og så holder jeg pusten når de kommer for nært. Ja, omtrent som man gjør når noen lukter vondt. Jeg synes også at parfyme dufter godt, men jeg blir sjuk av det likevel, det irriterer luftveiene, slimhinnene og lungene mine slik at jeg får tung pust, hoste og astmaanfall av det.

De som ikke bare lar være å bruke parfyme når jeg er med, er nokk de som ikke ser at også bare litt i lengda gjør sjuk, f.eks. at en liten eksponering under lengre tid er like ille som stor eksponering under kort tid. At også om jeg ikke står og hoster lungene av meg så får jeg en reaksjon. Små doser over lenger tid gjør at det bygger seg opp og 4-5 timer senere kan jeg få en astmaattack. Det kan godt skje etter at vi har skilt lag, og jeg har kommet meg hjem. Det bygger seg altså opp over tid, også om eksponeringen er liten.

Venner som er gla i en vil ibland gi en klem. Det er koselig, da blir jeg gla. Men om de har parfyme på seg da kan det bli problemer. Jeg liker jo å få en klem, å få en klem er koselig, men er jo ikke så koselig å bli sjuk av en klem. Nå er det jo i og for seg ikke klemmen jeg blir sjuk av. En klem vil jeg gjerne ha, men parfymen kunne jeg klare meg uten, det er den som gjør sjuk.

– Jeg vil gjerne møte deg, men jeg vil ikke treffe din parfyme!

Koselig er det også å gå sammen med venner, ta bilen, shoppe, ut og spise, fare på tur og så videre. Men har de parfyme på seg da senker det gleden litt fordi da må jeg gå mindst noen steg, helst noen meter, unna de for å klare å gå sammen med de. I bilen går ikke det i det hele tatt, det er et lukket rom da muligheten å bevege seg bort er ubefintlig, man sitter der man sitter.. Om noen likevel har parfyme på seg, da må jeg åpne vinduene, jeg sier ikke stort men smyger hånda ned til knappen og åpner. Er det kalde ute, det er likegyldig, åpne må jeg. Noen ganger er det for mye parfyme og da må jeg ut av bilen, eller personen må ut av bilen og vaske seg før vi kan fare. Noen ganger tar jeg bare stopper jeg et sted ved f.eks. en kiosk som en unnksyldning for å komme meg ut.

Det setter meg i en litt ubehagelig situasjon. Man vil jo slippe å klage, og man vil jo ha hyggelig, men da lungene stritter imot da må man si stopp. Men samtidlig vet man at når man gjør det, sier stopp og du må gå og vaske deg, da kan man i samme setningen krenke den andre som gjorde seg fin. Den personen kanskje til og meg gjorde seg fin for meg. Jeg opplever slike situasjoner som vanskelige.

Jeg unngår ofte å vise at jeg blir sjuk. Jeg tar medisin da ingen ser, eller jeg tar medisin uten å si hvorfor jeg må ta medisin. Kanskje det er feil av meg, men samtidlig så har jeg jo sagt og forklart til alle at jeg blir sjuk, så jeg burde jo ikke måtte gå og mase hele tiden?

Kanskje de ikke forstår hele omfanget? Bare fordi jeg ikke detter om og støtter meg til veggen så tror folk jeg ikke blir sjuk? Er jeg for tapper? Men sannheten er jo at jeg dytter i meg så mye medisin for å dempe sjukdomssymtomene for å kunne være rundt de at jeg får skjelvinger på hendene. Skjelvinger på hendene er bivirkningene av medisinen jeg tar. Jeg kan også for økt hjerterytme. Der er en grense for hvor mye medisin man kan ta før det får en negativ effekt på helsen ved bivirkninger.

Mitt ønske er at alle som har en rundt seg som er sensitiv for parfyme, at dere ikke bruker parfyme, fordi det gjør det lettere og koseligere å omgåes dere.

In English

They are still my friends even if they continue to use perfume. But you should know that you hurt my health. How do I deal with perfumed friends can be difficult at times, because this question of perfume at times is sensitive, sometimes just as sensitive as I am sensitive to perfume. Some seem to not understand or not know that perfume can harm others, while other accepts that this is so, but do not think it’s so dangerous as long as I do not get a big asthma attack.

I am informing them that perfume makes me sick. I medicate. If they still continue to use perfume when I’m around, then I use a lot more medicine and I hold my breath when they get too close. Yes, much like you do when someone smells bad. I also think that the perfume smells nice, but I get sick from it, it sensitives the respiratory tract, mucous membranes, and my lungs so that I get shortness of breath, coughing and asthma attacks from it.

They seem to fail to see that only a little use of perfume  makes sick in the long run. They seem to not understand that a small exposure during a period of time is as bad as a big exposure for a short time. That even though I do not stand coughing my lungs of me I do get a reaction. Small doses over longer time allows the build-up and 4-5 hours later I get an asthma attack. It may well happen after we parted, and I have come home. It builds up over time, ie, whether the exposure is small or big.

Friends who are fond of  me will at times give a hug. It is cozy and I like it. But if they have the perfume on then it can be a trouble. I like to get a hug, to get a hug is nice, but is not so nice to be sick from the hug. Now it is not the hug itself I get sick from. A hug, I would like to have, but the perfume I could do well without, it is the perfume that makes sick.

– I like to meet you, but not your perfume!

Nice is also to go with friends, take the car for a spin, shop, dine out, go on tour and so on. But when they have perfume on then it lowers the enjoyment a bit because then I have to walk least a step, preferably a few meters away from the others to be able to walk with them. The car is a whole different matter, it’s a closed room when the opportunity to move away is not there You sit where you sit and can not get away.. If anyone still has perfume on, then I open the windows, I do not say much but slips my hand down to the button and open. Is it cold outside, it does not matter, I must open. Sometimes there is too much perfume and then I have to get out of the car because of my lungs close up, or the person must be out of the car and wash before we can go.

It puts me in an uncomfortable situation. One want not to complaint, and one want surely to have a nice time, but when the lungs resist then you have to say stop. But at the same time one know that when one do say stop, and tell them you must go and wash yourself, as you can in the same sentence violate the others who did put perfume on to be fine. They maybe even did it for you.

I avoid often to show that I am sick, I want our time together will be about having a nice and fun time, and not about that I am sick. I take medicine when nobody is watching, or I take the medicine without saying why I have to take medicine. Maybe it’s wrong of me, but at the same time as I already said and explained to everyone that I am sick, so I should not have to go and nag all the time?

Maybe they do not understand the full range? Just because I do not fall over and stand clinging myself to the wall so do not people think I am sick? But the truth is that I push in me so much medicine to curb the illness to be around those who use perfume that I get tremor hands. Tremors of the hands are the side effects of the medication I take. A high heart rate is also a side effect. There is a limit to how much medicine you can take before it gets a negative effect on the health.

My wish is that everyone who is around people that are sensitive to perfume, that you do not use perfume because it makes it easier and nicer to associate with you.