Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tilgjengelighet er pålagt også for sensitive og allergikere

For personer med astma, allergi og sensitivitet er luftforurensninger som parfyme og luftparfymering et problem. Er luften forurenset kan personen ikke puste, får allergiske besvær , i verste tilfelle også anafylaktisk sjokk, uansett kan ikke oppholde seg i lokalet. Det er lett og koster ikke noe ekstra å tilrettelegge miljøet sånn at det blir tilgjengelig.

• Ikke installere og bruke luftparfymeringsprodukter i noen form.
• Vask med parfymefrie produkter
• Vask regelmessig
• Installere parfymefri håndsåpe
• Skru opp ventilasjonsanlegget for bedre utlufting og ventilasjon.
• Lufte også naturlig hvor det går an og hvor luften er ren og frisk ute.

Hvor allmennheten har adgang er det pålagt med tilgjengelighet:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale.

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging

§ 17.Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
c)kostnadene ved tilretteleggingen
d)virksomhetens ressurser
e)sikkerhetshensyn
f)vernehensyn.
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

§ 19.Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.

Brudd på Universell Utforming er forbudt
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A712

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§19


Leave a comment

Svar til røykere

Mitt svar til en røykeres tanker

Jeg leste meningene til   Lise Bærø fra Vennesla og andre i Aftenposten i dag og kommentarfeltet bærer mye av det samme preg.  Lise Bærø er av samme mening som mange andre røykere og fungerer omtrent som små barn som ikke får som de vil til enhver tid, de blir sure.

Noen av meningene hun ga uttrykk for er:

“– Den forbanna røykeloven, raser hun da Fædrelandsvennen kommer innom e-sigarettbutikken iSmokeKing Kristiansand.
– Snart har vi ikke lov å puste ut luft engang, utbryter hun. Bærå patter på en såkalt «damper», som er en litt større versjon av en e-sigarett…
Nå forstår hun ikke at hun heller ikke skal kunne få dampe hvor hun vil.
– Er det vanskelig å finne steder der du kan røyke? spør journalisten.
– Nei, jeg bare røyker, jeg. Det får være grenser for hva de skal få bestemme.”

Dagfinn Harr sier: “Man skal være påpasselig og ikke moralisere for mye med disse. Det blir som å sparke en som ligger nede. Røykerne som er igjen nå, må vi være ydmyke med og legge til rette for en mer individuell tilpasning.”

70-åringen Astrid Köhler er lei av alle restriksjonene rundt røyking i Kristiansand kommune.
“– Det er plagsomt å være røyker i Kristiansand. Nå er det jo røykeforbud på nesten hver eneste kafé i byen, sier hun, og understreker at hun gjerne skulle hatt mulighet til å tatt seg en røyk til kaffen av og til.
Planen er å «rømme» fra Kristiansand til Arendal.”

“Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.”

Mitt svar

Jeg er ikke enig fordi jeg er en av dem som aldri har røyket selv og som har fått astma av andres røyking, jeg er ikke født med astma, jeg fikk det i 41 års alder, og det betyr at for min del at jeg kan ikke være rundt mennesker med røyk, parfym mm, jeg har ikke opplevd damping på nært hold ennå, men jeg regner med at de tilsatsene kan gi problemer ettersom jeg har snakket med andre som sliter med det. Jeg er frisk i røykfri, uparfymert mv luft. Så jeg for en er takknemlig for røykeloven, uten den var jeg rettsløs i en verden der alle står seg selv og uvanene sine nermest. Nå kan jeg i hvert fall med loven i lomma si at dem ikke har lov da det går utover helsen min. Folk er så teit og tett mellom ørene som frivillig ødelegger lungene sine, du lever ikke godt lenge uten velfungerende lunger.

“Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.”

Du blir irritert sa du. Vi som har obstruktiv lungesjukdom (og vi er veldig mange) må fly fra alle som lager en sky rundt seg, enten det er røyk, parfymerte produkter, eller annet som gjør skade på helsen. Se deg rundt, det er mange som røyker og sprer diverse rundt seg i luften, og da det skjer da blir vi ikke irritert, vi blir sjuke. Det å ha obstruktiv lungesjukdom betyr å måtte fly, fly spisestedet uten å få spise ferdig, fly køen på kiosken, fly bussholdeplassen og inngangen til bussen, fly innganger til butikker, kjøpesenter, legesentra, sjukehus, restauranter, puber, det er en real utfordring å gå på konsert der hvor det røykes, folk løper rundt med den forurensingen sin og det er ingen fred å få, mm. Du blir irritert sier du, finn deg andre interesser så slipper du det. Jeg hadde blitt gla jeg om jeg hadde den luksusen å bare kunne bli litt irritert.

Obstruktiv lungesjukdom, forstår du hva det er? Lungene blir fylt av slim, du får kramper i lungene og lungene tar sakte kvelertak på deg. Tror du meg ikke? Spør en lungespesialist.

Og du, jo røyking ute er ikke mindre farlig for andre:

http://news.stanford.edu/news/2007/may9/smoking-050907.html

Les artikkelen i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/norge/i/yqVve/Rasende-pa-nytt-forbud-Na-er-ogsa-e-sigarettene-omfattet-av-roykeforbudet

Hva er astma?

Fra Lommelegen og LHL:

“Astma er en kronisk betennelse i luftveiene. Betennelsen fører til opphopning av betennelsesceller. Disse betennelsescellene påvirker både muskelceller og slimceller som medfører at muskelcellene i luftveiene trekker seg sammen, og slimcellene produserer økende grad av slim, sier lege med spesialisering i lungesykdommer ved Glittreklinikken, Odd-Magne Fjeldstad.Han er også Lommelegens svarlege på spørsmål om lungesykdommer.

Fjeldstad forklarer at man ved astma ofte er plaget av pipete og tung pust.

– Mange opplever å få mer slim i luftveiene, noe som fører til pustevansker, hoste og irritasjon.

Betennelsen påvirker muskelceller som medfører at muskelcellene i de nedre luftveiene trekker seg sammen, og slimceller som produserer mer slim.

Irritantier kan forverre astma

Det finnes mange forskjellige potensielle luftveisirritantier for en person med astma.

– Fellesnevneren er at man er overfølsom i luftveiene. Man kan reagere på alt mulig, og det er veldig individuelt hva man reagerer på, sier Fjeldstad.

Men han ramser opp noen vanlige irritantier:

  • Kulde
  • Fuktig vær
  • Røyking
  • Sterke lukter som parfyme
  • Eksos
  • Stekeos
  • Diverse støv
  • Pollen 

Hvis man kjenner til sine irritanter, er det hensiktsmessig å i størst mulig grad unngå dem, sier Fjeldstad.” Lommelegen.no

[Bilde i link]
“Under et astmaanfall hovner slimhinnene opp og det danner seg mer sekret enn normalt. Bildet viser en normal bronkie (øverst) og en bronkie under et astmaanfall (nederst).” LHL.no bilde 

Slimet og krampene gjør det vanskelig å puste fordi det er ikke klar vei i luftrøret. Forverringen skjer ved røyk, parfyme og annen forurensning.


Leave a comment

Asthma, allergy and sensitivity – Persons with disabilities environment is covered by the discrimination and accessibility act

(Scroll down for English)

Er luften for alle?

paragraph “Nei, mener flere som forteller Likestillings- og diskrimineringsombudet om sin miljøhemming, og om store utfordringer med å delta i samfunnet.

Åshild Flatebakken, seniorrådgiver og jurist i avdeling for lov og rettigheter, har sett nærmere på hvordan diskriminerings- og tilgjengelighetsloven kan gi et diskrimineringsvern for personer som for eksempel er allergisk mot parfyme.

På spørsmålet om personer med miljøhemming er omfattet av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven svarer Flatebakken ja.”

Hva er en miljøhemming?

“- Miljøhemming brukes som en samlebetegnelse på tilstander med en eller annen slags overfølsomhet for noe i miljøet, for eksempel parfyme, vaskemidler og planter, som gir plager og kan føre til sykdom, sier Flatebakken.

Hun utdyper at vi ikke har mye praksis når vi skal se nærmere på miljøhemming og diskriminering, men både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at allergi er omfattet av lovvernet.” LDO 31. aug 2012

Og alle oss som er sensitive sier HURRA!!!!

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Er-luften-for-alle-/

In English

Is the air for everyone?

paragraph “No, says the number of people that tells the Equality and Anti-discrimination Ombud about their environmental inhibition, as well as major challenges to participate in society.

Åshild Flatbakken, senior advisor and lawyer in the department of law and rights, have looked at how discrimination and Accessibility Act may provide protection against discrimination for people such as allergic to perfume.

On the issue of persons with disabilities environment covered by the Discrimination and Accessibility Act responds Flatbakken yes.”

What is an environmental inhibition?

“- Environment inhibition is used as an umbrella term for conditions with some kind of sensitivity to something in the environment, such as perfumes, detergents and plants, which causes annoyance and can cause disease, says Flat ground.

She explains that we do not have much practice as we shall see further on environmental inhibition and discrimination, but both the Equality and Anti-Discrimination Ombud and the Equality and Anti-Discrimination Tribunal has stated that allergy is subject to legal protection. ” LDO 31. aug 2012

And all of us with sensitivities say HURRA!!!!

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Er-luften-for-alle-/


Leave a comment

Improve for Environmental inhibited by Allergy, Asthma and Sensitivity

(Scroll down for English)

Forbedre for miljøhemmede.

Der er noen enkle grep man kan ta for å forbedre for miljøhemmede. Det trenger ikke være hverken kostbart eller kreve store inngrep.

Forbud mot å plassere parfymeri og kosmetikkvarer ved kassene og direkte ved inn-/utgang og lage avstand til andre varer men helst i eget rom der dette er mulig. Det er også viktig å huske på at parfymeprøving og prøving av parfymerte og kjemikaliefylte produkter som hårspray i butikker med tøy og andre varer gjør at parfyme smitter over til klær og andre varer som blir solgt og at dette er til problem for både de som er astmatiske, og de som har kontaktallergi og eksem av parfymer, og de som på annen måte er senstive mot parfyme.

Krav på om parfymeributikker så det ikke er åpen planløsning ut til senterenes ganger der folk skal gå og passere, og krav på bedre utlufting til slike butikker. Man må kunne velge å bli eksponert for dette, eller velge å ikke bli det.

Forbud mot duftmarketing, dvs duft og parfymesetting av innendørs luft i lokaler der offentligheten har adgang, samt arbeidsplasser. Igjen, dette er parfymering av luft som igjen gir plager og sjukdom for de sensitive og dette smitter også over på produkter som selges i f.eks. butikker og luft og interiør i lokaler ellers. Varer man da kjøper i denne butikken (om man klarer å være der så lenge) blir smittet og man får da parfymestoffene med hjem, dette kan gi symtomer i astma, såre øyne, hodepine, kvalme, og for de med kontaktallergi og eksem m.fl. Man må også huske på at folk kjøper gaver, så om en person ikke selv går inn i en butikk med slik duftmarketing så kan noen venn/familie komme å gå i slike butikker og uvitende bringe dette med til den sensitive i form av gaver som gjør den sensitive sjuk. Et forbud koster ingenting for butikksinnehaver /eier / innehaver /eier av lokaler der offentligheten har adgang å følge.

Krav om tilpasset plassering av astma og allergivennige produkter i butikkene slik at sensitive ikke må gå blandt de produkter som gir sjukdomssymptomer. Den mengden med pakker som står stablet i reolene i butikkene avgir gasser av parfymer og kjemi i luften, dette gjør sensitive sjuke av å gå i butikker. Ved å plassere de bedre egnet kan dette unngås. Det koster stort sett null og ingenting.

Forbud mot røyking ved entreer.

Forbud mot røyking på uteserveringer.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter om du jobber i en stilling med kundekontakt, eller sammen med andre.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter i lokaler der offentligheten har adgang.

Det er ikke nødvendig å bruke parfymerte produkter i lokaler når det idag finnes gode alternativer som er astma og allergivennlige og mange av de faktisk er billigere  eller koster likt de produkter som er parfymerte. Dette inkluderer selvfølgelig såper, luftfreshere, wc blokker osv på toaletter, røykelse og duftlys osv i lokaler, og gjelder ikke kun rengjøring.

Krav til offentligheten om å dempe parfymebruken når man tar offentlig transport og ved visitt til steder der offentligheten har adgang.

Igjen idag finnes gode alternativer til parfymerte egenpleie, hudvård skjønnhetsprodukter og hårprodukter som er parfymefrie, det er ikke nødvendig å forurense luften for sensitive.

Dette mener jeg skal gjelde også transport der offentligheten har adgang slik som taxi, fly, tog, tunnelbane, trikk, båt, ferge, handikapptransport osv. Og det skal gjelde både personal og rengjøring av disse.

Det skal også gjelde skoler og barnehager, sjukehus, legesentre, redningstjeneste osv, også frivillige slike.

Stille krav til produsenter av produkter om å føre en alternativ serie med astma og allergivennlige produkter, og da skal dette gjelde både for produkter rettet mot både privatpersoner og bedrifter. Og alle forhandlere av produkter av denne art skal være pålagt å selge slike produkter.

Kravene om astma og allergitilpassning skal også gjelde rengjøringsfirma som arbeider i lokaler, kontorer der offentligheten har adgang eller kan komme at ha adgang til. Også i folks hjem.

Men helst alle firma og lokaler da renholdere er blandt de som er mest utsatte for å bli sensitive.

Loven om tilpasning og diskriminering sier det ikke må være for kostbart å tilrettelegge. Igjen, det koster ikke noe å følge krav og lover, derfor er dette veien å gå.

Forbud koster ingen lokalinnehaver, butikksinnehaver, kontorinnehaver, bedrift eller organisasjon osv noe å følge. Tilrettelegging er derfor mulig.

Det er viktig å huske på at f.eks. astmatikere reagerer med pustevansker på stoffer i luften på nivåer så små som 0,02 ppm.

Jeg har en ting å si. Sensitive kan reagere med kvalme, hodepine og migrene, svimmelhet, utslett, akutte pustevansker og mange flere symtomer som er svært ubehagelige. Hva om det var du?

In English

Improving for  the Environmental inhibitet.

Environmental inhibited are those sensitive to pollution of the invironement indoors and outdoors.

There are some simple steps you can take to improve for the Environmental inhibitet. It need not be either expensive or require major changes.

Prohibition against placing perfumery and cosmetics merchandise by the cashiers and by the entrence and exits, and create distance from other items but preferably in a separate room where possible. It is also important to remember that perfume testing and testing of perfumed and chemical-filled products like hairspray and other products in shops with clothing and other items make perfume spills over to clothing and other merchandise being sold, and that this is the problem for both those who are asthmatic, sensitive, got other lung diseases, allergies a.s.o. and those who have contact allergies and eczema of perfumes and those who are otherwise senstive to perfume.

Requirement to perfume shops so it is not open-plan out to mall, the hallways where people will go and pass, and demands for better ventilation of such stores. One must be able to choose to be exposed to this, or choose not to be exposed to it.

Prohibition of scent marketing, fragrance and perfume thats setting of indoor air in buildings where the public has access and workplaces. Again, this is perfume adding to air which causes annoyance and disease for the sensitive and this can also be transmitted over the products sold in eg. shops, and air and interior space otherwise. Items you then buy in this shop (if you manage to be there that long) gets infected and you will then get perfume ingredients with you home, this can cause symptoms with allergy, asthma, head aces, neaucea, aso, and for those with allergic contact dermatitis. One must also remember that people buy gifts, so if a person does not even go into a store with such scent marketing, some friends / family get to go to such stores and unknowingly bring these to the sensitive in the form of gifts that make the sensitive ill. A ban is a low cost for owner / proprietor of the premises where the public has access to follow.

Requests for custom placement of asthma and allergy friendly products in shops so sensitive not to be among the products that causes disease symptoms. The amount of packages that are stacked in racks in stores oozing of perfumes and chemicals in the air, making sensitive sick from going to the store. By placing them more suitable such can be avoided. It costs almost zero and nothing.

Ban on smoking at entrances.

Ban on smoking in outdoor restaurants, cafe and other kinds of food selling.

Prohibition against the use of scented products if you work in a position where you have cusomter contact. And eg. at all firms where you work with or together with other people.

Prohibition against the use of scented products in areas where the public has access.

It is not necessary to use perfumed products on the premises when today’s great options that are asthma and allergy friendly and many of those are actually cheaper or the same cost to the products perfumed. This of course includes soaps, airfresheners / air fragrance, toilet blocks etc in toilets, incense and fragrance candlest, and other products scented, and not only cleaning.

Requirements for the public to curb the use perfume when taking public transport and visit to places where the public has access.

Again today there are good alternatives to scented personal care, skin care, beauty products and hair care products that are fragrance-free, there is no need to pollute the air for those around you and for the sensitive.

I mean this should also apply to public transport and other transport where the public has access such as taxi, plane, bus, train, underground, boat, ferry, handicap transport, etc. And it should apply to both personnel and cleaning thereof.

It shall also apply to schools and kindergartens, hospitals, medical centers, rescue etc, also volunteers such.

Require manufacturers of products to complete a series of alternative asthma and allergy friendly products, and when this should apply both to products aimed at both individuals and businesses.

The requirements on asthma and allergy adjustment shall also apply cleaning company working in premises where the public has access or may get access to. (Eg. any premises since people working as cleaners are those who have the highest risk of getting sensitive.)

The law of adaptation and discrimination saying it can not be too expensive to facilitate. Again, it costs nothing to follow requirements and laws, therefore this is the way to go.

Prohibition costs no locality owner, shop owner, office holder, business or organization etc something to follow. Adaption is therefore possible.

It is important to remember that eg. asthmatics react with difficulty breathing in substances in the air at levels as small as 0.02 ppm.

I have one thing to say. Sensitive react with nausea, headaches and migraines, dizziness, rash, acute breathing difficulties and many more symptoms that are very unpleasant. What if it were you?


Leave a comment

Equality and Asthma – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Likestilling og Tilgjengelighet

Likestilling og tilgjengelighet berører også astma og allergi. Hva er likestilling for deg?

Jeg deltaker i Likestilllings og Diskrimineringsombudets kampanje på Facebook med dette bildet.

In English

I am a participant in Equality and Discrimination Ombudsman’s campaign on Facebook with this picture.

Photo translation:
“For me equality is…

To be able to do the same as others on the same terms and possibilities.

Specifically for me it would be a wonder-world to be able to go wherever I want, meeting, dealing with and talk with whomever I want without being exposed to tobacco and perfume that I am asthmatic to. Dropping lung congestion, to let go detours, avoiding places, avoid talking to others due to it. And an end to the open testing perfume in a store (it should happen in a closed in space.) The use of scented products, fragrance block, air fresh, and strong cleaners that clog the lungs in the room where the public has access. This is a social barrier, a barrier that prevents me from going places where it is and talk to people who use it. I have to avoid the fact that I’m being dense in the lungs. Everyone must have fresh air and healthy lungs to feel good. It’s on my wish list.”

~o~

Writing is the only profession where no one considers you ridiculous if you earn no money. ~ Jules Renard


2 Comments

Do report!

Are you one among us who get sick from inhaling perfume, aftershave, cologne, fragrances (fragrances is actually perfume), or you get allergies from getting in contact with fragranced products?

The fragrance mania in the world today gets even worse by the minute, one get exposed to fragrances on people, in products, in cleaning, in airfreshening, designer fragrances spread by machines in shops, offices, hotels, toilets and other buildings and rooms. And the fragrance spread in the air we all have to breathe.

–  We all must breathe to live – what if the air you breathe makes you sick?

Do not just accept the fact it is there! Go report that you got sick, where you got sick and from what. You are there and they need to hear it! And also, you are not alone!

Contact your governemental health department and your consumer centre, and tell them what is going on and make them register it along with your note from the doctors! It is the only way to make them see that fragrance, aka. perfume and scented products, is a problem in many peoples daily life. Too many sit in silence and do not speak out.

Speak out and tell them the truth!

Fragrance, ac perfume or scent is the new second hand smoke! It is spread to everyone around the wearer or source, and it is forced on everyone around to inhale.