Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

#astma og #død – #asthma and #death @astmaallergi #astma #allergi

(Scroll down for English)

Astma og død

Leser man på norske, danske og svenske offentige sider om astma er det meget vanskelig å finne noe kalle fakta om at astma er en sjukdom man kan dø av. Ikke engang på Astma og allergiforbundenes sine sider finner man noe om denne kunnskapen. Folk har krav på sannheten, det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma.

Astma: Ordet astma kommer fra gresk og betyr åndenød. I 85% av tilfellene er det på grunn av astma, lungebetennelse , hjerte-ischemi, interstitiell lungesykdom, kongestiv hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom at man får åndenød.

“Astma kan vise seg i flere grader ved besvær, lindrig, til alvorlig akutte astmaanfall. Ved akutte, alvorlige astmaanfall vil du i begynnelsen av anfallet være uttalt tungpustet, ha vanskelig for å snakke, ha smerter eller ubehag i brystet, ha kraftig hoste, gjøre store anstrengelser for å trekke pusten, og ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen. Du kan bli blek, puste svært raskt og ha forhøyet hjertefrekvens. Når anfallet har pågått en tid, vil du kunne bli utslitt og medtatt. Du har ikke lenger krefter til kraftige pustebevegelser og hosting. Dette er et svært alvorlig tegn, og det haster med behandling og hjelp. Medisinere Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom du blir svært medtatt, skal lege kontaktes. Legen vil vurdere om det er behov for å gi andre medisiner eller sykehusinnleggelse. Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).” NHI.no

Det er hva du finner om astma i Norge. Det viser på alvoret men det forteller ikke at man faktisk kan dø av det. For å få den kunnskapen må man gå ut på nett og søke på engelsk. (Oversettelse under)

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Samme tekst men på norsk:

“Astma er en sykdom i lungene og luftrørene som fører til dem. Det fører til at veggene i bronkiolene, de små luftveiene i lungene, hovner opp og produserer slim slik at den lidende har problemer med å puste. De fleste dødsfall forårsaket av astma skyldes en gradvis forverring av symptomer. Den ultimate dødsårsaken er mangel på oksygen. ” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Selv WHO snakker om astma som en av mange organisasjoner og nettsteder:

“Astma er en stor ikke smittsom sykdom preget av tilbakevendende anfall av åndenød og tungpustethet, som varierer i alvorlighetsgrad og frekvens fra person til person. Symptomer kan oppstå flere ganger på en dag eller uke i berørte personer, og for noen mennesker forverres astmaen under fysisk aktivitet eller om natten. Under et astmaanfall hovner slimhinnen i bronkiene opp og forårsaker at luftveiene begrenses og luftveien reduseres og hindrer luftens passasje inn og ut av lungene. Tilbakevendende astmasymptomer fører ofte til søvnløshet, tretthet på dagtid, redusert aktivitetsnivå, fravær fra skole og arbeid. Astma er et folkehelseproblem ikke bare for høyinntektsland, det skjer i alle land uavhengig av utviklingsnivå, dok forekommer de fleste astmarelaterte dødsfall i lav- og lavere mellominntektsland på grunn av mangel på medisin. men det skjer også i høyinntektsland i mangel på skikkelig behandling.
Astma er underdiagnostisert og underbehandlet. Det skaper betydelig byrde for enkeltpersoner og familier, og ofte begrenses enkeltpersoners aktiviteter for en levetid. De sterkeste risikofaktorer for å utvikle astma er inhalerte stoffer og partikler som kan fremkalle allergiske reaksjoner eller irritere luftveiene.
Medisiner kan kontrollere astma. Å unngå det som utløser astma kan også redusere alvorlighetsgraden av astma.” WHO

Det tok meg 7 år å finne ut av dette, og jeg fant det da jeg snublet over artikler da jeg søkte om kunnskap om asthma på engelsk. Da jeg fikk astma i 2007 var det ingen som opplyste meg om dette, det var ikke noe å finne om det på norske, danske og svenske sider på nettet. Det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma. Dette er for dårlig. Jeg må kalle en spade for en spade. Hvorfor skjuler dere sannheten for oss alle?

/ Annelie

This is real / Dette er ekte

Skjermbilde-astma-dod

Skjermbilde / Screendump Death of a child in the US – En ung skoleguts død i USA.

 

Read more / Les mer: http://www.kctv5.com/story/26760590/police-8-year-olds-death-after-asthma-attack-now-a-homicide#ixzz4BUeAKYol

Jente døde / Girl died: http://articles.philly.com/2014-09-05/news/53568671_1_laporshia-massey-daniel-burch-wrongful-death-suit

Kvinne døde av astma / Woman died from asthma : http://pzimedia.com/health/Famous-People-That-Died-Of-Asthma–29618.html/

Mann døde i vente på ambulanse / Man died waiting for ambulance: http://therightscoop.com/man-dies-from-asthma-attack-after-cops-stop-him-on-the-way-to-hospital/

Astmaattacker kan gi oksygenbrist som kan gi andre skader. / Asthma can cause oxygen shortage that can lead to other damages.: https://www.youtube.com/watch?v=QmNGAKuwcVI

Det er bare tre av flere hundre tusen som dør av astma hvert år i verdenen. Astma skal behandles med større respekt.

In English

Asthma and Death

If you read on Norwegian, Danish and Swedish public pages about asthma it is very difficult to find anything about the cold hard facts that asthma is a disease one can die of. Not even the Asthma and Allergy Foundations websites has something on this knowledge. People are entitled to the truth, it is only with the truth of owning that one can learn to respect asthma, both those having asthma and everyone around those having asthma.

Asthma: The word asthma comes from Greek and signifies dyspnea. In 85% of cases it is due to asthma, pneumonia, cardiac ischemia, interstitial lung disease, congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease.

“Asthma can show in several degrees for the person having asthma, mild, to severe acute asthma attacks. For acute, severe asthma attacks you at the beginning of the attack experience pronounced wheezing, find it difficult to talk, have pain or discomfort in the chest, have a bad cough, make great efforts to draw breath, and often sound sharp beeps from the lungs or throat. you may be pale, breathing very quickly and have elevated heart rate. When the seizure has been ongoing for some time, you will be exhausted and battered. You no longer have the strength for powerful breathing movements and coughing. This is a very serious character, and the urgency of treatment and help is critical. Medicate. If symptoms do not improve quickly, or they will return shortly, or if you become very battered, seek medical attention. Your doctor will consider whether it is necessary to provide other medications or hospitalization. in severe cases it will often be a need for oxygen, and it may be necessary to give fluids and medications directly into the bloodstream (intravenously). ” NHI.no

That’s what you can read about asthma in Norway. It shows the seriousness but it does not tell that one can actually die from it. To get the knowledge you have to go out on the Internet and search in English.

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Even WHO talks about asthma as one of several websites:

“Asthma is a major noncommunicable disease characterized by recurrent attacks of breathlessness and wheezing, which vary in severity and frequency from person to person. Symptoms may occur several times in a day or week in affected individuals, and for some people become worse during physical activity or at night. During an asthma attack, the lining of the bronchial tubes swell, causing the airways to narrow and reducing the flow of air into and out of the lungs. Recurrent asthma symptoms frequently cause sleeplessness, daytime fatigue, reduced activity levels and school and work absenteeism. Asthma has a relatively low fatality rate compared to other chronic diseases. Asthma is a public health problem not just for high-income countries; it occurs in all countries regardless of the level of development. Most asthma-related deaths occur in low- and lower-middle income countries due to lack of medicine, but it also happens in high income countries in lack of proper treatment.
Asthma is under-diagnosed and under-treated. It creates substantial burden to individuals and families and often restricts individuals’ activities for a lifetime. The strongest risk factors for developing asthma are inhaled substances and particles that may provoke allergic reactions or irritate the airways.
Medication can control asthma. Avoiding asthma triggers can also reduce the severity of asthma.” WHO

It took me seven years to figure this out after long time searching for knowledge on asthma, stumbling over this and that searching. When I got asthma in 2007, no one informed me about this, there was nothing to find about it on the Norwegian sites on the web, nor at Danish or Swedish sites. Articles above is only a few of those several hundreds of thousands of people who die from asthma every year in the world. This is too bad. I must call a shovel a shovel. Why do you hide the truth from all of us?

/ Annelie


Leave a comment

Parfymesensitive og #NAAF @astmallergi @Kronprinsparet #syktpopulær #levvel16

Parfymesensitive og NAAF

Eller hvordan man opplever NAAF i forhold til parfymeproblematikken, dvs den luftbårne. NAAF har for uvane å markedsføre parfymeproblematikken som noe som rammer de med sensitive hud, det kan man også se i reklamen for de produkter som NAAF anbefaler og som de godkjenner. Du skal se lenge etter at de i det hele tatt nevner at parfymebruk er til plage og problemer for dem som har lungeproblemer og andre sensitiviteter.

Om man tar en liten snabb surf på NAAF sine facebooksider finner man fort ut hvor interessert NAAF egentlig er i å informere publikum om parfymens skadevirkninger på omgivelsene, den er så godt som fraværende. Der er side opp og side ned om byggematerialer, innredningsmaterialer, eksos og utemiljø, pollen, matallergi, eksem, og astma og allergi i forhold til nettopp disse tema. Vil du finne informasjon om astma og parfyme ja da må du sitte lenge å bla, og du finner likevel ikke noe interessant informasjon om det, du finner heller ikke noe informasjon om skadevirkningene av parfyme, hva parfyme inneholder, og hvorfor allmennheten bør unngå å bruke parfyme for å verne sine medmennesker. Parfyme hos NAAF blir tradisjonelt framstilt som noe som er til plage for dem med sensitive hud og eksem av forskjellige slag og noe som vedkommende selv må beskytte seg mot ved å selv bruke parfymefrie produkter, dette ser man også på reklame om parfymefrie produkter og trykket på de parfymefrie produktene, parfymefrie produkter blir framstilt som produkter bastant egnet for små barn og personer med eksem.

Virkeligheten ser noe annerledes ut. Parfyme er konstruert å spre om seg i luften for å nå andre mennesker, og det er veldig mange av oss som blir syke av det. Parfymen sprer om seg akkurat som tobakksrøyken gjør, du kan ikke kontrollere den, den beveger seg dit den vil, og den invaderer våres private sfære der den er uønsket. Det forstyrrer ganske enkelt privatlivets fred, og den ødelegger helsen.

Parfymefrie produkter er for alle.

I forhold til NAAF og å være parfyme sensitive kan man oppleve seg som i videoen fra ExtraStiftelsen på Facebook., ja så føler man seg i møte med NAAF om man ikke tåler parfyme på pusten:

ExtraStiftelsen
“Det hjelper ikke å være den flinkeste når diagnosen din er så upopulær at du uansett ikke får være med videre. Noen som kjenner seg igjen? #syktpopulær #levvel16 video:

https://www.facebook.com/extrastiftelsen/videos/945389402219883/

Eller se videoen på Youtube:

Denne fant jeg linket på NAAF sin facebookside. Jeg fant det hele helt tragikomisk ettersom det er nettopp slik NAAF behandler dem som er spesifikt sensitive overfor parfyme og slike andre stoffer på pusten. Vi blir utelatt av diskusjonen, vi blir utelattt av informasjonsflødet, de andre blir plukket ut, og så går de og lyset blir slukket og der står man aleine igjen og skal kjempe sin egen kamp i et samfunn som ikke ser det som et problem, men at problemet er dem som blir syke av parfyme.

Det er den syke som må ta ansvar så kan vi andre drive på som vi vil, er en vanlig tankegang blant folk. Men husk at det er det andre bruker som gjør astmatikeren syk.

NAAF gjør veldig lite.

I dag var jeg inne på #NAAF sin facebookside for første gang på mange måneder, jeg følger ikke siden lengre da de ikke har noe å tilby meg av informasjon, jeg har også sluttet å være medlem for lenge siden. Jeg har blogget flere ganger om dette tema og jeg har også gitt beskjed til NAAF om mitt misnøye med demmes arbeid for parfymesensitive, det endte med at jeg ble blokkert på demmes facebooksider, de likte ikke at noen sa sitt hjertes mening der, og det er flere som er blitt blokkerte på samme grunnlag, de liker nemlig ikke at noen har meninger som fører til at NAAF stiller i dårlig lys og de liker heller ikke å bli utfordret med nyere forskning fra utlandet, ikke engang med medlemmenes egne erfaringer. Om du prater for mye om parfyme på NAAF sine facebooksider får du en e-post i innboksen der du blir fortalt om å holde opp, slik skjedde en venninne av meg nettopp, og hun er slettest ikke alene om å ha fått det. Hvem er det som bestemmer over ytringsfriheten? Er det NAAF?  Jeg var så naive at jeg trodde de skulle jobbe for alle med sensitiviteter og at ytringsfriheten var noe som var lov i henhold til loven så lenge som det blir framført med høflighet og ærlighet, noe det blir.  Så la oss se på historikken på NAAF sine facebooksider om innhold med parfyme, hva kan være for mye snakk om parfyme?

Det har ikke forandret seg stort. Nå er det 26. februar 2016. Jeg måtte bla ned til 12. desember 2015  for å i det hele tatt finne noe om parfymefritt, dok ikke noe info om parfymes skadevirkninger og hvordan andres bruk av parfyme påvirker dem som ikke tåler det. Neste innlegg var fra 26. oktober 2015 i “parfymefrie uken” som er på grunn av samarbeid mellom astma og allergiforbundene i Skandinavia (der trolig Danmark og Sverige er pådriver) om å ha den uken og da hørte man ikke mye fra NAAF om noe i media, 25, september 2015 har de reklame for parfymefrie produkter, 27. august 2015 lodder de ut parfymefrie produkter, 17. august loddet de ut enda flere parfymefrie produkter, 25. april 2015 var det et arrengement i Oslo men ikke i resten av Norge (Norge er litt mer enn bare Oslo, reds. anmerkning). Så må man helt ned til 22 desember 2014 før man igjen skymter reklame for Neutral i NAAF julekalender, og i julekalenderen dukker det opp ca 7-8 slike reklamebilder, 24. juni 2014 noe slik reklame igjen, 2. juni 2014  reklame igjen, 22. mai 2014 har de info om parfymefrie produkter i TV2 på Aker Brygge, men så må vi helt til 8. oktober 2013 før neste reklame for parfymefrie produkter viser igjen og ingen informasjon om skadevirkninger, hvordan og at det rammer de som er syke rundt brukerne osv. Og så var det landsmøte 21. september 2013 der de solgte parfymefrie produkter men flere av NAAF kom parfymerte til møtet er jeg blitt informert av folk som var der,  men igjen ingen info om skadevirkningene med parfyme. Det er skuffende.

Vi som ikke tåler parfyme på pusten blir ikke ivaretatt av NAAF i demmes informasjonsfløde, og det lille som kommer er ikke god nok informasjon, og det er for mye snillisme mot brukerne av parfyme, og å hindre folk fra å bruke parfyme er iflg. NAAF ikke aktuelt. Ergo vil vi som ikke tåler det på pusten måtte fortsette å bli syke av andres parfymebruk på lik linje som med røyking, med den forskjellen at røyking er forbudt innendørs mens parfymebruk er tillatt innendørs, vi får aldri fri fra parfyme. Man til og med tilsetter det i luften med maskiner i det offentlige rom med vilje, og det er i rengjøringsprodukter som blir brukt, og det er på folk som beveger seg der offentligheten ferdes, det blir  brent duftlys og røykelse  i butikker og kjøpesentra, det blir solgt og prøvd parfyme i alle mulige butikker og også i apoteker hvor man må hente astmamedisinen.

H.K.H Prins Haakon har tatt NAAF til seg og er Kongelig beskytter av NAAF, det ville vært fint om H.K.H Prins Haakon kunne si fra til NAAF at de skal verne om alle som er sensitive og innføye oss som ikke tåler parfyme på pusten i den daglige agenda, samtale, landsdekkende informasjonsarbeid og øvrig arbeid, og å utføre dette arbeid slik at vi får et endelig slutt på å måtte bli sjuke. Astmatikere og sensibiliserte ellers uansett grunn er NAAFs målgruppe, det er på høy tid de begynner å gjøre jobben sin for samtlige i målgruppen.

Ja, dette er mine tanker om NAAF, og jeg har mange som tenker som meg, men jeg tør å skrive det åpent.

/ Annelie


Leave a comment

NAAF fragrance free or fragrance?

NAAF, The Norwegian Asthma and Allergy Association is today may 2014 starting a campaign for a fragrance free everyday. Really good initiative, I agree in this. But when we look back on the history of NAAF and their information no longer back than date published 11.12.2013 and last updated 16.12.2013 and still on their site is double standards. Continue reading


Leave a comment

NAAF democracy and freedom of speach

NAAF do not respect the freedom of speach

Åpent brev til NAAF

Jeg sitter og leser innlegget på Astma- og Allergiforbundet (NAAF) sine sider om tøymykner. http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Hvorfor-anbefale-toymykner/ Og det er nok en av de bedre artiklene jeg har lest på lenge. Men det kommer nok mere av at dem har skvising fra flere hold, både fra oss sensitive og fra avisene. Ikke at dem har meningen utad nødvendigvis, da hadde dem vist dette før.

NAAF skriver i artikkelen at tøymykner er med på å

“Kationiske tensider er et av stoffene direktoratet trekker frem i sin advarsel. De brukes i tøymykner, blant annet for å fjerne statisk elektrisitet eller for å løfte annen skitt ut av tøyfibrene.”

Nettopp ” for å løfte annen skitt ut av tøyfibrene” lurer jeg litt over. Jeg har aldri sett en produsent markedsføre sine produkter med det argumentet, så da spør jeg meg om NAAF er ute på bærtur? De fleste produsenter går hardt ut med reklame for parfymerte tøymyknere med at det tar bort statisk elektrisitet, “lar tøyet lukte rent” og at det blir mykt, mens uparfymerte produkter gjerne går i glemmeboka. Jeg har aldri hørt at det vasker noe. Tøymykner tilsettes i skyllevannet etter vask. Om det hadde vært med på å vaske tøyet da ville dem sikkert ha brukt det som et salgstriks for lenge siden.

Men det er allikevel den bedre artikkelen jeg har lest. Men jeg hadde heller hatt formuleringen,

– Dem som ikke har hud sensitiv mot mekanisk irritasjon bør ikke bruke det.

enn at si det er greit. En meget erfaren lege og hygieniker Aage Hegge Hansen har også blogget om dette tema, der han bemerker en god del av det som foregår og at dem som har hudsensitiviet ikke bør bruke tøymykner i det hele tatt. Les Aage Hegge Hansens blogginnlegg

Dette er noe han også har nevnt på facebookveggen til NAAF, jeg siterer Aage Hegge Hansen:

“Jeg fastholder dog min tidligere påstand om at NAAF, dels for å “tekkes” Lilleborg – er for lite pågående i sin kamp for et parfymefritt offentlig rom, men at dette avviket tross alt ligger innenfor rimelighetens grenser. Det blir allikevel for drøyt og industrivennlig å hevde at tøymykner skulle være (indirekte) bra for huden!!

Den som har ømfintlig hud, bør for det første ta vare på huden sin med fullstendig parfymefrie hygieneprodukter. For det andre bør tekstilene som brukes mot huden være av en type (bomull f.eks.) som huden tåler, og de bør behandles på en måte som gjør dem nøytrale, det vil si at de vaskes parfymefritt, og så kjemikaliefritt som mulig, for deretter å strykes (varmebehandles) på gammeldags måte. Kjemiske tøymyknere har således ingen plass i eksem-omsorgen!!!”

Det er en meget god, ryddig og årvåken kommentar. Jeg er dok ikke enig i at avviket i å ikke jobbe for et parfymefritt offentlig rom er “innenfor rimelighetens grenser”. Dem skal jobbe for medlemmene og dem som ellers er sensitive. Ikke kun for nøtteallergikerne, matallergikerne og andre som liker å bruke parfymerte produkter, og drive snillisme som skader dem som trenger støtten. NAAF har yttrykket ting som “- Jo, men der er jo dem som liker det, vi kan ikke forby det.” Skal dem ikke jobbe for alle sensitive og et parfymefritt Norge? Også for dem som er sensitive mot kjemi i luften vi alle må puste for å leve? Det er etter hvert blitt akseptert å ikke spise peanøtter og røyke overalt, da bør steget mot mindre parfyme være mulig.

Jeg mener dem må styre folk inn på rett vei. Ok, jeg bruker tøymykner selv noe som jeg kanskje ikke burde, men jeg bruker Neutral sin parfymefrie. Men så har jeg ikke hudproblemer heller.

Jeg synes NAAF fortsatt er for slappe i sin måte å uttrykke seg. NAAF har vist seg å være en verdensmester i å snakke i skjegget. Dem respekterer heller ikke gjerne demokratiske ytringer fra medlemmer. Det har dem nemlig vist prov på. Og nå har dem gjort det igjen.

Så har vi idag fått enda mere bevis for at Astma- og Allergiforbundet NAAF sine udemokratiske måter å behandle medlemmer som deltaker i diskusjonen på NAAF Facebook. Kommentaren til Aage jeg siterte herover var ubekveme for NAAF, det passet dårlig i deres agenda å få kritikk av en lege da VG har øynene på dem. Så dem slettet kommentaren fra Aage Hegge Hansen. Senere fikk jeg vite at dem har sperret ham også på grunnlag av den kommentaren. Det er ikke første gang det skjer medlemmer, joda, det har skjedd mange ganger. Jeg har sett det selv at folk har blitt slettet der og da jeg selv sa noe som ikke passet NAAF da ble jeg også slettet. Dette tross for at kommentarene var både ryddig, høflig norsk og rettferdige. NAAF mangler fullstendig folkeskikk og respekt for ytringsfriheten. Slik har dem holdt på i mange år.

Hva mer? Man synes foretredere og ansatte i NAAF burde ha så skjønn at dem er parfymefri, dem om noen burde vite. Allikevel møter foretredere for NAAF parfymert på NAAF sine møter, der sensitive skal deltake. Medlemmer som har klaget har fått svaret “Det er bare litt”. NAAF burde vite at litt er for mye. I medlemsnytt for NAAF Midt-Norge som jeg fant på nett ved søk etter andre ting (men aldri blitt tilsendt til tross for at jeg var medlem i mange år) finner jeg en holdning som NAAF skal stå for i henhold med landsmøtet:

“… ny strategiplan for 2010-2019 og handlingsplan for 2010-2013. … NAAF skal arbeide for tidlig diagnose og økt forskningsinnsats, og for et røyk- og parfymefritt samfunn. Uteluft og inneklima skal være i fokus med klare krav og tydelige mål.” Det ble også sagt at:

“Stilles det krav til omgivelsene, må det også stilles krav i egne rekker”, mente landsmøtet 2010. “Å arbeide for at folk skal leve best mulig med sykdommene, er viktig for NAAF.”

I handlingsplan for 2013-2016 sier NAAF “Problematisere røyking, bruk av parfyme og andre duft ende irritanter på offentlige steder” og “Fremme rett en til å benytte off entlige arenaer og transportmidler uten å få økte helseplager,”

Og likevel møter dem parfymerte på møter og enkelte som er i ledende og mediastillinger i NAAF bruker selv parfymerte produkter og noen til og med selger slike. Og når man blar nedover i medlemsbladet for landsmøtet 2010 finner jeg det jeg ofte (egentlig alltid) finner i slike info, manglende informasjon om parfyme. Dem skulle jeg jobbe mot det, dem sa jo det. Aner jeg dobbeltmoral?

Dem er for slappe. Det forundrer meg for eksempel at NAAF ikke gjør noe med den latterlige reklamen til Lilleborg AS der dem reklamerer for parfymert tøymykner med at det blir rent med parfymert tøymykner. Det blir framhevet slik at det påstås at det blir kun rent om du bruker parfymert tøymykner. Dem avslutter til og med med en sang “I can Breathe…” Parfymerte tøymyknere og vaskepulver gir pusteproblemer i sensitive personer. Dette er jo ikke sant at det kun blir rent med parfymert tøymykner. Man vasker tøyet med vaskepulver for å få det rent. Det blir like rent og til og med renere med uparfymert og fargeløst vaskepulver, og parfymefritt og fargeløst tøymykner om man ikke kan klare seg uten tøymykner. Parfymert og kolorert tøymykner innholder en masse skadelig kjemi som ikke er nødvendig for jobben den gjør. Det blir like rent uten parfyme og fargestoffer, men den forurenser både luft og vann mindre. Rene kle lukter ikke hverken skitt eller parfyme, dem lukter som ren luft altså ingenting.

Lilleborg As gjør også reklame for parfymert tøymykner med at klærne kan lukte vondt og skitne også etter vask. Om klærne dine lukter vondt etter vask har du mest sannsynelig ikke gjort rent vaskemaskinen din på lenge, og du har sannsynelig ikke vasket klærne skikkelig.

Parfyme i alle former er forurensning. Jeg velger å sitere dr. Aage Hegge Hansen igjen:

“Frisk luft har siden tidenes morgen bestått av Nitrogen, vesentlig mindre Oksygen, og en brøkdel Karbondioksid. Oksygen og Karbondioksid inngår i Jordas åndedrett – grønne planter produserer Oksygen. Oksygen er livsviktig for alt annet levende, som på sin side slipper ut Karbondioksid. Dette er planetens store gasskretsløp. Alle andre gasser er fremmede i den forstand at de er til ulempe allerede i små konsentrasjoner, og større og større ulempe og helseskade jo høyere konsentrasjon.” (les)

Parfyme er forurensning av luft, vann og miljøet ellers. Parfyme enten det er på flaske eller tilsatt i andre produkter er en coctail av flere hundre kjemikalier og løsemidler som er skadelig for helsen og miljøet. Jeg har aldri kjent at tøy lukter vondt etter å ha vasket dem skikkelig, og jeg bruker parfymefritt vaskepulver og parfymefri tøymykner. Alt dette Lilleborg kommer med om parfymert tøymykner der er tull spør du meg.

Og når det nå gjelder parfyme, så er det nettopp det som står på Agendan til NAAF at dem skal jobbe mot det og oppnå ett parfymefritt offentlig rom. Da er det merkelig at NAAF ikke evner å implementere parfyme og parfymerte produkter i diskusjonen om innemiljø når det kommer til god miljøetikk for et godt inneklima for boliger og andre bygninger. På Facebook sidene til NAAF kan du bla langt ned før du finner et ord om parfyme, om du finner det i det hele tatt. Når det blir linket om parfyme på Facebooksidene til NAAF av medlemmene da blir ofte det kritisert av NAAF, og klager man på at dem gjør for lite for den gruppen av medlemmer som er sensitive for parfyme i luften, eller nevner at en av dem NAAF samarbeider med har et produkt som har mangler, da blir kommentarer slettet og du kan risikere å bli blokkert for diskusjon på NAAF sine Facebook sider. Det har gått så langt at jeg hørte ei dame si at hun tør ikke si noe på sidene til NAAF fordi hun er redd å bli slettet og blokkert.

Er NAAF bare en redd tannløs tiger som ikke eier respekt for demokrati og ytringsfrihet? Det virker slik.

Jeg synes og krever at NAAF forandrer holdning overfor medlemmene. Jeg synes også at NAAF skal la medlemmene ha et demokratisk ord. Jeg synes at NAAF må tåle kritikk, det er det mange andre som gjør. Jeg synes også at NAAF skal be alle dem har urettmessig slettet og blokkert om unnskyldning, og la dem inn i diskusjonen igjen.

Takk for ordet

Annelie


Leave a comment

Guidelines for severe asthma – europeanlung.org

Guidelines for severe asthma

europeanlung.org 12.12.2013 “A new guideline has provided an updated definition of severe asthma along with new recommendations for treating the condition.

Produced by a joint task force of the European Respiratory Society and the American Thoracic Society, the guideline is published online today (12 December 2013) in the European Respiratory Journal.

Although severe asthma is estimated to account for less than 10% of all asthmatics, these patients have the greatest burden and require a disproportionate amount of healthcare costs to be spent on treating their condition, which is harder to control.

The guideline defines severe asthma as “asthma which requires treatment with high dose inhaled corticosteroids (ICS) plus a second controller (long acting β2 agonist (LABA), leukotriene modifier, theophylline or systemic corticosteroids) to prevent it from becoming uncontrolled or which remains uncontrolled despite this therapy.”

The definition is intended to help doctors to confirm a diagnosis of severe asthma and address associated factors that could be making asthma difficult to treat.

The guideline provides a detailed discussion of the classification (phenotyping) of patients with severe asthma as evidence suggests that severe asthma affects people in different ways.

Recent research has started to group severe asthma into different types (or phenotypes) based on clinical and certain biological features of the condition. These findings can help researchers develop targeted treatments for this group of people whose asthma remains difficult to treat despite taking the recommended therapies. The guideline encourages continuing research into phenotyping severe asthma and finding more effective treatments aimed particularly at  specific phenotypes of severe asthma.”

Full guideline:

Title: International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma Authors: Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, Adcock IM, Bateman ED, Bel EH,  Bleecker ER, Boulet L-P, Brightling C, Chanez P, Dahlen S-E, Djukanovic R, Frey U, Gaga M, Gibson P, Hamid Q, Jajour NN, Mauad T, Sorkness RL, Teague WG DOI: 10.1183/09031936.00202013

Click the links below to read more:

http://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/new-guidelines-for-severe-asthma


Leave a comment

Valentines day and Asthma

Here is a little tip I found on the American Lung Association for everyone wanting a romantic Valentines day asthma insident free. It was so good I want to share it as is. I know Valentines is over now for this year, but maybe for the next and next and next…?

Qoute

Make Valentine’s an Asthma-Friendly Day

February 13

Valentine’s Day is the perfect time to show your significant other how much you care. However, when you have asthma many traditional gifts can worsen symptoms and make it hard to breathe. The American Lung Association offers these tips that can help make your Valentine’s Day more asthma-friendly.

Low-pollen/No-pollen, Fragrance-free Flowers and Plants

Flowers are a traditional way to say “I love you”, but many varieties can cause asthma and allergy symptoms such as wheezing, shortness of breath, itchy and watery eyes, sneezing and coughing. However, this doesn’t mean your loved ones can’t enjoy fresh cut blooms or flowering plants. Here are some tips to make an asthma – and allergy-friendly selection that everyone can enjoy:

 • Fresh Flowers: Ask your florist to create a low pollen, low fragrant asthma-friendly bouquet. Check out Organic Bouquet which highlights some low-fragrant options.
 • Potted Plants: A container herb garden with parsley and thyme, or orchids, miniature roses and ivy are pollen-free choices. Be mindful that indoor plants can be a source of mold – a common asthma trigger. To avoid mold growth, do not overwater plants, keep them in a sunny spot and remove any dead parts immediately. Wipe the leaves with a damp cloth to remove dust.

Fragrance-free Gifts:
Perfume, cologne and scented body products may help your sweetie smell nice, but the chemicals in both can worsen asthma and allergy symptoms. They can cause wheezing, nausea and headaches. Consider fragrance-free gifts, such as:

 • Unscented Bath Products: Give your loved one a basket full of unscented soaps, bath salts, lotions and shampoo. They are just as luxurious as their scented counterparts, but should not cause asthma symptoms.
 • Unscented Candles: Candles create a romantic atmosphere, but their scent can trigger asthma. Use the flameless, electric candles instead. They come in many sizes and provide a lovely glow.
 • Fragrance-free Spa Gifts: Who doesn’t love a day at the spa? Before purchasing a spa service ask if a fragrance-free option is available, including unscented oils, candles and lotions.

Learn more by visiting the American Lung Association asthma trigger page.

Select a Smoke-free Restaurant:
Cigarette and cigar smoke can trigger an asthma episode, so choose a smoke-free restaurant for that cozy dinner for two. Second-hand smoke can easily travel from the smoking section into the non-smoking section, so try to avoid restaurants that offer smoking sections.

Avoid Fireplaces:

The smoke caused by wood burning fireplaces can be an asthma trigger. Choose a restaurant without a fireplace. If not, sit as far away from the roaring fire as possible.

Select an Allergy- and Asthma-friendly Hotel:

Planning an overnight stay? Some hotels offer rooms that minimize allergens. They may be furnished with hardwood floors instead of carpet, have shades instead of fabric drapes, and use hypoallergenic linens. When making reservations ask if your hotel can accommodate the following:

 • Non-smoking Property: Choose a hotel that is completely smoke-free. Cigarette and cigar smoke can travel through the heating and cooling systems into your room. If a smoke-free hotel is not available, stay in a non-smoking room on a non-smoking floor.
 • BYOB – Bring Your Own Bedding: If you use a special pillowcase or mattress covers to reduce dust mite exposure consider bringing them with you. Hypoallergenic “sleep sacks” are designed to use when staying in hotels to protect you from allergens, and can be purchased at stores that sell bedding.
 • Fragrance-Free Rooms: If strong odors trigger your asthma, ask for a hotel room without scented soaps, lotions or cleaning products. If you are a houseguest, ask your host not to burn candles or incense, or use air fresheners.
 • Firelight: Planning a romantic dinner in front of the fire? Instead of a fire try placing flameless candles in or around the fireplace for mood lighting.

Here are a few more ways you can show your loved one how much you care.

 • If you smoke, make a plan to quit. Visit Freedom From Smoking Online for information to help you, a friend or family member quit smoking.
 • Get a flu vaccine. One of the main causes of asthma episodes is a respiratory infection like the flu. It’s not too late to get a flu shot – find out more about the flu.
 • Create a support community. Even caregivers could use a little help at times. The My Fighting For Air Community is a free and simple way for people with lung disease and their families to receive support from a personally created community of their family, friends, neighbors and others who care about them. Join the American Lung Association’s Online Support Community to meet others caring for individuals with lung disease.
 • Be active together. Exercise is important for everyone, including people with asthma. Participating in physical activities can be more fun with the ones you love. Learn how people with asthma can stay in the game by downloading the Staying Active with Exercise-Induced Asthma Checklist and creating an exercise plan with your health care provider.
 • Manage emotions. Emotions can run high for everyone on Valentine’s Day. Stress, excitement, anger, crying, and even laughing really hard can trigger an asthma episode. Practice deep breathing to help reduce stress and excitement. Remember to eat healthy and get plenty of rest. Click here for the American Lung Association’s tips on how to manage stress.

End Qoute

Source: www.lung.org

For more information on lung health call the American Lung Association
HelpLine at 1-800-586-4872

American Lung Association
1301 Pennsylvania Ave. NW, Suite 800, Washington, DC 20004
T: 202 785 3355 | F: 202 452 1805


Leave a comment

Alpha1 Association Norway – Asthma

Alpha-1 antitrypsin deficiency

“Alpha-1 antitrypsin deficiency is an inherited disorder that can cause lung disease in adults and liver disease in adults and children.” MedicineNet.com

A variant of asthma have  those with  Alpha 1 Antiryphsin deficiency. It is a inherited genetic disorder, a  defieciency that make the Aola in the lungs break down, and in the long run it can be life threatening. Many having Alpha1 die before their time and many have to have lung transplant.

The Norwegian Alpha1 Association have started their own website. Please, visit them at

http://alfa1foreningen.wordpress.com/

Follow at Twitter: @Alfa1foreningen

Here you can learn more about Alpha1. If you rather want the information in English please visit MedicineNet.com


Leave a comment

EFA – Asthma – Raise Awareness, Relieve the Burden

  EFA European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations  calls for awareness.

Read and join! Sign the petition!

EFA says:

“Respiratory allergies in Europe are increasing and affect around 20%–30% of the European population. Allergies are a real and serious disease, they place a considerable burden on European societies, and on patients and their families. The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA) calls upon the European Union (EU) and Member States to take the necessary steps to develop a strategic, comprehensive and integrated approach to respiratory diseases with a focus on respiratory allergies that brings all initiatives and actions under one umbrella, and supports the launch and implementation of national programmes on respiratory allergies.

EFA calls upon European policy makers to coordinate actions to:

 1. Increase the political recognition of respiratory allergies as a real and serious disease
 2. Promote national programmes on respiratory allergies
 3. Prioritize the management and control of respiratory allergies
 4. Promote training in allergy for healthcare professionals to improve accurate and early diagnosis
 5. Align healthcare and reimbursement policies, to support appropriate disease managemen
 6. Improve indoor air quality

1. Increase the political recognition and awareness of respiratory allergies as a real and serious disease

Respiratory allergies in Europe affect around 20%-30% of the European population. Nevertheless, allergies, and in particular respiratory allergies such as allergic rhinitis (e.g. hay fever), are not considered real and serious diseases, and, as a result, they remain frequently underdiagnosed and undertreated despite the heavy burden they place on patients, their families and society as a whole.

We call upon the European Union and Member States to recognize respiratory allergies as a serious disease and a real public health problem and to adopt a comprehensive and integrated approach to address these problems in order to improve the quality of life of patients, and decrease the social and economic burden of the disease.

2. Promote national programmes on respiratory allergies

Awareness of respiratory allergies remains relatively low in Europe. Many healthcare professionals and patients consider respiratory allergies, particularly allergic rhinitis, a trivial condition. Patients do not understand what inflammation in allergy means and are often unaware of the implications accompanying the progression of allergies. National programmes on respiratory allergies that involve healthcare authorities, healthcare professionals, patient organizations and all relevant stakeholders are essential in achieving better awareness and control of these conditions.

We call on the EU and Member States to implement large scale public health campaigns to increase awareness of allergies including respiratory allergies amongst the general public, general practitioners, and patients to prevent the exacerbation of the conditions and reduce the burden on society. These measures should aim at achieving equal access to treatment, preventive treatments, reimbursement and information and education programmes in particular for patients with moderate/severe conditions.

3. Prioritize the management and control of respiratory allergies

Respiratory allergy is a complex condition that can have a severe impact on daily life. It can result in work and school day losses and in a reduction of productivity; loss of confidence and sometimes depression. Effective management of respiratory allergies is crucial in keeping control of the condition to avoid exacerbation; and ultimately to improve the quality of life of the patients. Too often patients tend to adapt to and to live with their symptoms. The lack of appropriate control may cause exacerbations that, in asthma, may even cause irreversible damage to the lungs (irreversible obstruction).

We call upon the EU to adopt measures to establish European guidance on the appropriate management and control of respiratory allergies based on a multidisciplinary approach in order to avoid exacerbations.

4. Promote training in allergy for healthcare professionals to improve accurate and early diagnosis

In most European countries there is a lack of allergologists and physicians with specific training in allergy. Allergology is not recognized as a specialization in many European countries. Respiratory allergies are often dealt with in primary care. This means that patients often receive a late diagnosis and not always the appropriate treatment in line with the most recent international evidence-based guidelines. Nurses and pharmacists also play an important role, particularly in promoting early diagnosis, in monitoring and managing patients with a mild condition and in recognizing the onset of more severe symptoms thereby preventing exacerbations.

We call on the EU and Member States to ensure that allergology is included in the training of medical students and that dedicated training for physicians is available in all European countries. Dedicated training in allergies should also be provided to nurses and pharmacists.

5. Align healthcare and reimbursement policies, to support appropriate disease management

Allergen specific immunotherapy seems to be the only treatment able to treat and modify the course of the respiratory allergy in selected patients today, and may reduce the risk of asthma in patients with allergic rhinoconjunctivitis. However, access to and reimbursement of allergen specific immunotherapy is difficult in most European countries.

We call on the EU and Member States to improve access to preventive and/or disease modifying treatments.

6. Improve indoor air quality

European Union governments and the EU pay less attention to indoor air quality than to outdoor air quality. Poor indoor air quality and cigarette smoke are risk factors for respiratory allergies. Exposure to a poor indoor environment (e.g. air pollution in dwellings) has been linked to asthma and allergy symptoms, lung cancer and other respiratory and cardiovascular diseases, and is a real health problem. In addition, poor air quality can trigger exacerbations and worsen the patient’s conditions. Patients have the right to breathe freely, and should have access to safe environments, in particular indoors, such as schools, public buildings, hotels, etc.

We call on the EU and Member States to ensure good indoor air quality, including measures to abolish smoking in both the work place and public places across Europe and a joint framework on healthy air indoors.

We call on the EU and Member States to develop EU guidelines for a healthier indoor environment including in schools and dwellings.”

Source: EFA

I promote and support this. This is very important. This will benefit us all in form of a more healthy environment and more, not only us who have asthma but also everyone with mcs, shr, allergies and other lung diseases. Share it on your sites and spread the news!

Please, do sign the petition!

Please, share this blog entry to spread the news about this petition. According to WHO and GinAsthma there are 300 million people world wide who have asthma. Together we can make a statement!

Kind Regards
Annelie


Leave a comment

The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA)

“The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) (established in 1991) works to support patients with allergy and respiratory diseases by sharing information about their conditions and by advocating on the behalf them at the EU institutions.

EFA aims to be a powerful European network of allergy, asthma and COPD patients’ organisations which:

 • Advocates at EU level for the needs of people with allergies, asthma and COPD
 • Values all members equally
 • Implements best practices
 • Creates patient-driven projects
 • Cooperates with healthcare professionals, scientists and other stakeholders and NGOs

EFA is dedicated to making Europe a place where people with allergies, asthma and COPD:

 • Have the right to the best quality of care and safe living environments
 • Live uncompromised lives
 • Are actively involved in all decisions influencing their health.

The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) consists of 35 European patient associations as a membership, which elects a directing EFA Board each year at the Annual General Meeting (AGM). For day to day operations, the EFA Secretariat operates in Brussels to act as an effective liaison with its members and the European Union.

Task

 
 1. Promote awareness of allergies and airways diseases among policymakers and the general public.
 2. Broaden our understanding of these conditions by increased collaboration between national patient associations.
 3. Share knowledge and experience to beneficially educate both the public and EFA members.
 4. Promote patient concerns and opinions within the European institutions and enable national patient associations to gain representation at EU level.
 5. Improve their health and quality of life.

Raise Awareness, Relieve the Burden of Respiratory Allergies in Europe.
Respiratory allergies in Europe are increasing and affect around 20%–30% of the European population.”
Sign the EFA petition

Visit the EFA website http://www.efanet.org/

Source: EFA.

PLEASE, SHARE!


Leave a comment

GINA – Global Strategy for Asthma Management and Prevention

GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention

Please reference this document as follows: From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2011. Available from: http://www.ginasthma.org/.

Asthma is a serious global health problem. People of all ages in countries throughout the world are affected by this chronic airway disorder that, when uncontrolled, can place severe limits on daily life and is sometimes fatal. The prevalence of asthma is increasing in most countries, especially among children. Asthma is a significant burden, not only in terms of health care costs but also of lost productivity and reduced participation in family life.

GINA’s Global Strategy for Asthma Management and Prevention presents a comprehensive plan to manage asthma with the goal of reducing chronic disability and premature deaths while allowing patients with asthma to lead productive and fulfilling lives.

GINA is one of the founding participants in the World Health Organization’s  Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD).

The goal of this effort is to improve collaboration between already existing governmental and non-governmental programs against chronic respiratory diseases. Improved coordination will help use resources efficiently and avoid duplication of efforts.

Ultimately, the participants will develop a comprehensive global approach to the prevention and control of chronic respiratory diseases, with a special emphasis on developing countries.

GINA give you information on how to best manage your asthma both for your own sake and as information to your doctor and lung specialists. Do you got a problem with your asthma? This give you information about your rights and management and prevention ff asthma. Do check this out.

Please visit www.ginasthma.org for more information
http://www.ginasthma.org/guidelines-gina-report-global-strategy-for-asthma.html

http://www.aaaai.org/about-the-aaaai/newsroom/asthma-statistics.aspx

Source: GINA and WHO


Leave a comment

3. May – NO to perfume – NAAF

(Scroll down for English)

3. mai er startdagen for Norges Astma og Allergiforbunds kampanje ved Norges sjukhus med informasjon om helseskader angående parfyme og parfymerte produkter. Trasig er at de ikke stiller ved sjukhuset der jeg bor til tross for at jeg meldte meg som intressert å stå der, det er både skuffende og dårlig. :(

Men likevel, deltake du også og gjør verden et bedre sted å være!!

Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF, Fresh air for all – without smoke and perfume. Foto: Irene H. Hansen

3. of May is the day for the information campaign about the health danger with perfume at hospitals and kindergarden arranged by the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF. Unfortunately and disapointing they are not attending at the local hospital where I live even though I announced my interest to join. :(

But anyway, join and make the world a better place to be!


Leave a comment

Restrictions on perfume use – LHL Yes Please! – framtidinord.no

(Scroll down for English)

Vil begrense godlukta

(framtidinord.no 23 Oktober 2011) “LHL mener det bør innføres restriksjoner på bruk av parfymerte produkter. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar nå til orde for å begrense  bruken av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner. Bakgrunnen for tiltaker er at vel 1,4 millioner nordmenn sliter med ulike  former for allergi eller overfølsomhet for ulike stoffer. Mange av disse  reagerer på parfymeprodukter.” Kilde: framtidinord.no http://www.framtidinord.no/article495496.ece

LHL skriver på sitt nettsted:

Sitat

Landsmøte 2011: Forebygging av parfymeskader

Landsmøtet i LHL vedtok 23.10.11 følgende uttalelse:

Det er mange som reagerer svært negativt helsemessig på å bli eksponert for parfymerte produkter. Slik eksponering kan være sykdomsutløsende. Det betyr at de som er berørt, prøver å unngå situasjoner og arenaer med stor risiko for eksponering. LHL er inneforstått med at det ikke er aktuelt med noe generelt forbud mot parfymerte produkter. LHL mener likevel at det finnes mulige tiltak som kan være til hjelp for de det gjelder.

LHL mener det må settes av penger til forebyggende opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan påføre andre helseskader.

LHL mener at det må innføres restriksjoner mot bruk av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner.

LHL mener det må presiseres at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven § 9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.”
Kilde: http://www.lhl.no/no/om-lhl/lhl-mener/horinger/arkiv-2011/politiske-uttalelser-2011/landsmote-2011-forebygging-av-parfymeskader/

Sitat slutt.

(framtidinord.no 23 Oktober 2011)  “LHL mener det må settes av penger til forebyggende  opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte  produkter kan påføre andre helseskade. Organisasjonen påpeker videre at  kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven §  9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter,  herunder parfymerte produkter.

Av ca. 2500 kjente duftstoffer, er ca 100 kjent som allergifremkallende hos mennesker.

LHL beskriver tradisjonell parfyme som “verstingen”, men også  rengjøringsmidler, skyllemidler, såpe, stearinlys og leker inneholder  parfymestoffer. Parfyme finnes også i enkelte naturkosmetiske produkter.

– Mange med parfymeallergi unngår å bruke offentlig transportmidler og må  holde seg unna sosiale arenaer der risikoen for å bli eksponert for parfyme  er stor. Det er eksempler på barn som ikke kan møte på skolen fordi  medelever og lærere bruker produkter de ikke tåler, sier generalsekretær  Frode Jahren i LHL.

Symptomer på parfymeallergi kan være tetthetsfornemmelse, hoste, piping i  brystet, tett nese, nysing, kløe i øynene, økt slimproduksjon, kløe på hud,  trøtthet og uopplagthet, kvalme og svimmelhet.” Kilde: framtidinord.no www.framtidinord.no/article495496.ece

————————–

Jeg kan signere på alt som tetthetsfornemmelse (dvs vanskelig å puste), hoste, piping i brystet, tett nese, økt slimproduktsjon, trøtthet og uopplagthet.  Og jeg kan også signere på at når passasjerene bruker parfyme da er det ille for meg. Ja, takk til begrenset parfymebruk!!!

In English

Want to restrict perfume use

(framtidinord.no October 23, 2011) “LHL believes it should be introduced restrictions on the use of scented products. The Norwegian Heart and Lung Association (LHL) is now called for limiting the use of scented products in kindergartens, schools and health institutions. The reason for this is that some 1.4 million people in Norway suffer from various forms of allergy or hypersensitivity to various substances. Many of these react to perfume products.

LHL believes, therefore, it must set aside money for prevention bureaus, so that more people will take into account that scented products can inflict injury. The organization also points out that the requirement for universal design in the Anti-Discrimination and Accessibility Act, § 9 also includes measures to prevent exposure to various irritants, including perfumed products.

Of the approx. 2500 known fragrances are about 100 known as allergens in humans.

LHL describes traditional perfume as “bad guys”, but also detergents, rinse aids, soap, candles and toys containing fragrances. Perfume is also found in some organic and natural cosmetic products.

– Many people with perfume allergies avoid using public transport and must stay away from social arenas where the risk of being exposed to perfume is great. There are examples of children who can not attend school because other pupils and teachers use products they can not tolerate, says Secretary-General Frode Jahren in LHL.

Symptoms of perfume allergy can be tightness sensation, coughing, wheezing, stuffy nose, sneezing, itchy eyes, increased mucus production, itching of the skin, fatigue and distressed, nausea and dizziness.”

Source: framtidinord.no
http://www.framtidinord.no/article495496.ece

————————–

I can sign on at all that: tightness sensation (ie, hard to breathe), coughing, wheezing, nasal congestion, increased mucus production, tired and distressed. And yes, as a bus driver I can also sign under that when passengers use perfume it is a bad thing for me. Yes, Thank you to the restrictions on use of perfume!!!


Leave a comment

Canadian Lung Association

I just found the page of the Canadian Lung Association. A really superb site that tell you all you need to know to be a better allergy friendly person.

What do we mean by “scents”?

When we talk about scents, we mean fragrances, aromas or perfumes – anything that adds a smell to something else. Scents can usually be found in personal care products, such as perfumes, aftershaves, colognes, shampoos and conditioners, soaps, body lotions and deodorants. Scents are also found in household items, such as air fresheners, deodorizers, candles, some laundry detergents, fabric softeners and cleaning products. Scents can also be found in the workplace (e.g. cleaning products, adhesives, caulking).

How can scented products affect mine and others health?

Chemicals used to add scents to products can cause serious health problems for some people, especially for people with lung diseases such as asthma or COPD. Being near a scented product can make some people sick.

Scents enter our bodies through our skin and our lungs. The chemicals in scents can cause many different reactions. Even products containing natural plant extracts can cause allergic reactions in some people. While some people are only mildly affected by scents, others have severe reactions. Some common symptoms include:

 • headaches
 • feeling dizzy
 • feeling tired or weak
 • shortness of breath
 • nausea
 • cold-like symptoms
 • worsening asthma symptoms

What ingredients are in scents?

Scents are usually made from a mixture of natural and man-made chemicals. A typical fragrance can contain between 100 to 350 ingredients. The problem with scented products is not so much the smell itself as the chemicals that produce the smell.

Scented products can contain several toxic chemicals that constantly turn into vapor in the air and attach themselves to hair, clothing, and surroundings. Most (95%) of the chemicals used are synthetic compounds made from petroleum. These include chemicals made from benzene, aldehydes and many other known toxins and sensitizers2.

One commonly used chemical is diethyl phthalate, which is used to make scents last longer. It can cause allergic skin reactions (contact dermatitis) and is classified as a skin sensitizer and a reproductive toxin, according to HAZ-Map: Occupational Exposure of Hazardous Substances of the National Library of Medicine of the United States.” (Source: lung.ca)

Read the rest at:

http://www.lung.ca/protect-protegez/pollution-pollution/indoor-interieur/scents-parfums_e.php