Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.


Leave a comment

130 000 got COPD at work in Norway

(Scroll Down for English)

Støv, gass, damp, røyk og partikler fra kjemikalier og andre stoffer

Mange arbeidsplasser er fylt med farlige partikler som kan gi kols. Rundt en tredel av de nesten 400.000 som er rammet av den alvorlige lungesykdommen kols i Norge, er blitt syke av ting de er utsatt for på jobb – såkalt yrkesrelatert kols. I dag (2013) er over 130.000 nordmenn rammet av såkalt yrkesrelatert kols, basert på tall fra Hordalandsundersøkelsen.

Ikke bare er dette omfanget langt større enn forskerne har trodd – utbredelsen av kols øker også mye raskere enn forventet.

“Kols har alltid vært forklart med røyking, og det er fortsatt den viktigste årsaken til kols. Men vi ser nå at stadig flere grener av yrkeslivet har belastninger som har stor betydning for utvikling av kols – og en mye større betydning enn vi lenge har trodd.”  O. K.Refvem, lungespesialist og tidligere leder av Nasjonalt Kolsråd.

Det nå er behov for en mye bredere oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kols.

Yrker der lenge har vært kjent at KOLS er et problem  er smelteverk, metallindustri, gruve- og tunnelarbeid, asfaltbransjen frisør, baker, renholder og bonde. Skadelige gasser er en risiko for lungene.

Arbeidstilsynet oppdager årlig mellom 2.000 og 3.000 nye tilfeller av arbeidsrelatert kols. Samtidig dør rundt 200 personer hvert år av det samme. Det er fire til fem ganger så mange enn de som omkommer i arbeidsulykker.

KIlde: http://e24.no/jobb/130-000-har-faatt-kols-paa-jobb/20944955

Vi er konstruert å puste luft, IKKE kjemikalier!  Tenk før du tilsetter luften duft og bruker stoffer som sprer om seg i luften!

In English

Dust, gases, vapors, fumes and particles from chemicals and other substances

Many jobs are filled with dangerous particles that can cause COPD. Around one third of the nearly 400,000 people affected by the severe lung disease COPD in Norway, has been sick with things they are exposed to at work – so-called occupational COPD. Today (2013) are over 130,000 Norwegians affected by so-called occupational COPD, based on figures from the Hordaland Health Study.

Not only is this scale far greater than scientists thought – the prevalence of COPD also increases much faster than expected.

“COPD has always been explained by smoking, and it is still the main cause of COPD. But we are now seeing more and more branches of the workplace has loads of great importance for the development of COPD – and a much more significant than we have long believed . “Refvem, pulmonary specialist and former head of the National Kolsråd.

There is now a need for a much broader awareness of occupational COPD.

Occupations which has long been known that COPD is a problem is melting, metals, mining and tunneling, asphalt industry, hairdresser, baker, cleaner and farmer. Harmful gases are a risk to the lungs.

Labour Inspectorate discovers annually between 2,000 and 3,000 new cases of work-related COPD. While about 200 people die each year of the same. There are four to five times more than those who die in accidents.

Source: http://e24.no/jobb/130-000-har-faatt-kols-paa-jobb/20944955

We are designed to breathe air, not chemicals! Think before you add fragrance to the air and add Chemicals that gasses off and is spread in the air.

Advertisements