Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Yoghurt og hodepine- #astma #allergi #sensitivitet – Yogurt and Headache 

(Scroll down for English and Swedish in that order)

Yoghurt og hodepine

En fortelling om mellommenneskelige relasjoner og konsekvensen av å legge byrden på den sjuke

Noen mennesker mener at astma, allergi og sensitivitet er helt den sjukes ansvar og de fraskriver seg eget ansvar ved å si at

Det er ditt ansvar å ta medisin. Jeg har rett å gjøre som jeg vil. Du skal ikke begrense meg.

Tenk deg at du får hodepine av yoghurt, likevel tar jeg og heller i deg yoghurt under tvang. Du sier til meg at jeg får hodepine av yoghurt, slutte! Jeg fortsetter å tvinge i deg yoghurt og sier at du får vel bare ta et hodepinepiller da, jeg gjør som jeg vil og har lyst og jeg liker å helle yoghurt i deg det er min rett! Du fortsetter å si at du får hodepine av yoghurt mens jeg fortsetter å helle i deg yoghurt og du medisinerer for å få mindre vondt, men jeg tar ingen hensyn fordi jeg synes det med yoghurt er bra, du får hodepine og må ta enda mer medisin. Og sånn går dagene… Og det er ikke bare jeg som syns yoghurt er bra og som syns du skal vise hensyn til at vi andre liker det, de forer deg også med yoghurt og du får bare mer hodepine. Da du ber om å slippe yoghurten og forklarer hvorfor da sier vi bare at da får du vel bare holde deg unna! Vi kan sitte her og du kan sitte langt der borte. Og du blir sittende aleine mens vi andre fortsetter som før, og tvangforer andre med yoghurt, og tar ikke hensyn. Du må leve i samfunnet. Du vil ikke være alene. Jeg og de andre som liker yoghurt fortsetter å tvangfore deg med yoghurt mens du får mer og mer vondt i hodet. Du tar så mye medisin mot din hodepine at du blir negative påvirket av medikamentene. Du får bivirkninger. Men vi fortsetter som før. Til slutt ender du opp på sjukehuset, kroppen klarer ikke mer.

Og da du sier fra at det ikke er greit da blir vi sure på deg fordi du verner om helsen, og vil hindre oss med yoghurten,  fordi du vil ikke ha hodepine hele tiden.

Sånn er det med astma, allergi og sensitivitet da du velger at din frihet og dine valg er viktigere enn andres helse.

Skjønner du nå?

In English

Yogurt and headache

A tale of interpersonal relationships and the impact of adding the burden on the sick

Some people think that asthma, allergies and sensitivity is the responsibility of the sensitive person and disclaims own responsibility by saying that

It is your responsibility to take medicine. I have the right to do whatever I want. You may not limit me.

Suppose you get a headache from yogurt, yet I take no consideration and force yogurt to your diet.  You say to me that I get headaches from yogurt, stop! I continue to force in you yogurt and says you’ll just have to take a headache pill then, I do what I want and I want and I like to pour the yogurt, it’s my right! You keep saying that you get headaches from yogurt while I continue to pour into you yogurt and you medicate to get less hurt, but I take no consideration because I think it with yogurt is good, you get headaches and have to take even more medicine. And so it goes day by day …  And it is not only I who think yoghurt is good and who think you should show respect to the rest of us who like yogurt, they feed you well with yogurt and you only get more headaches. When you request to drop the yogurt and explains why then we say that then you just stay away! We can sit here and you can sit far over there. And you will be alone while the rest of us continue as before force feeding others with yogurt and takes no account. You have to live in society. You do not want to be alone. I and the others who like yogurt continues to force-feed you with yogurt while you get more and more headaches. You take so much medicine for your headache so that you get negative influence of the drugs. You get side effects. But we will continue as before. Eventually you end up at the hospital, the body can take no more.

And when you say that it’s not okay then we get mad at you because you cherish your health, and will deny us with the yogurt, because you do not want to have headaches all the time.

So it is with asthma, allergies and sensitivity when you select your freedom and that your choice is more important than the health of others.

Do you understand now?

In Swedish

Yoghurt och huvudvärk

En berättelse om relationer och samspel mellan människor och konsekvenserna av att lägga bördan på de sjuka personen

Vissa människor tycker att astma, allergier och känslighet är den sensitiva personens ansvar och friskriver eget ansvar genom att säga att

Det är ditt ansvar att ta medicin. Jag har rätt att göra vad jag vill. Du ska inte begränsa mig.

Anta att du får huvudvärk av yoghurt, men jag häller i dig yoghurt under tvång. Du säger till mig att jag får huvudvärk av yoghurt, sluta! Jag fortsätter att tvinga i dig yoghurt och säger att du bara måste ta en huvudvärkstablett då om du plågas, jag gör vad jag vill och jag vill och jag gillar yoghurt och fortsätter att tvinga på dig yoghurt, det är min rättighet! Du säger att du får huvudvärk av yoghurt medan jag fortsätter att tvinga  i dig yoghurt och du medicinerar för att få mindre ont, men jag tar ingen hänsyn, eftersom jag anser att det med yoghurt är bra. Du får huvudvärk och måste ta ännu mer medicin . Och så fortsätter det dag för dag, dagarna i ända… och det är inte bara jag som tycker yoghurt är bra och som tycker du ska visa respekt för resten av oss som gillar det, de föder dig väl med yoghurt och du  få bara mer huvudvärk. När du begär att slippa yoghurt och förklarar varför då säger vi att du får väl bara hålla dig borta! Vi kan sitta här och du kan sitta långt där borta. Och du kommer att vara ensam medan andra fortsätter som förut, och tvångsmatar andra med yoghurt och tar ingen hänsyn. Du måste leva i samhället. Du vill inte vara ensam. Jag och de andra som gillar yoghurt fortsätter att tvångsmata dig med yoghurt och samtidigt får du mer och mer huvudvärk. Du tar så mycket medicin för din huvudvärk att du är negativt påverkad av medicinerna. Du får biverkningar. Men vi kommer att fortsätta som tidigare. Till slut hamnar du på sjukhuset för kroppen orkar inte ta mer.

Och när du säger att det inte är okej då vi bli arga på dig eftersom du vill vårda din hälsa, och vill hindra oss som gillar yoghurt, eftersom du inte vill ha huvudvärk hela tiden.

Så är det med astma, allergier och känslighet när du väljer din frihet och att ditt val är viktigare än andras hälsa.

Förstår du nu?


Leave a comment

Allergic to a World Full of Cats? – Linda Sepp and

Cat allergy vs. MCS. As always Linda Sepp and her friends nail it. And I must say, You do not have to have MCS to have to endure this, the only thing you need is asthma. Read it and get some understanding for the problem. Please, click the link to Linda Sepp site and read the whole story.

Seriously "Sensitive" to Pollution

Warning: This post contains many photos of cats.

What follows is something I thought was a great response by Kristine Kruszelnicki  to someone who trivialized her MCS and compared it to his cat allergy

(shared with her permission, and with many photos of cats added by me):

View original post 1,565 more words


Leave a comment

MCS’s have less blood flow to the brain

MCS NEWS

Like for patients having fibromyalgia, MCS patients  have altered Cerebral blood flow.

“A lower baseline flow of blood to the brain is common. When these patients are exposed to perfumes and petrochemicals, they develop further decreases in blood flow to the brain.

MCS is an acquired and progressive neurological disease induced by exposure to chemical and fragrance products.

MCS is often misinterpreted as or compared to asthma and allergies, which generally cause only temporary inconvenience and can be treated and reversed with antihistamines. In most cases, neither asthma nor allergies impacts the ability to live a relatively normal life.

However, people with MCS suffer progressive and cumulative harm, cognitive impairment, brain changes, and end organ damage with exposure to even small amounts of the seemingly innocuous chemical and fragrance substances in the air.

Those with chronic symptoms show long-term reduced blood flow to the brain and reduced ability of the brain to take up a tracer substance. This indicates a neurotoxic metabolic abnormality consistent with toxic environmental exposures to pesticides and other chemicals.”

Fibromyalgia Sweden
http://fibromyalgi.sitedirect.se/1/1.0.1.0/96/1/?item=art_art-s1%2F62

IE-Resource and MCS America
http://www.ei-resource.org/columns/multiple-chemical-sensitivity/fibromyalgia-patients-have-altered-cerebral-blood-flow-to-the-brain/

http://mcs-america.org/index_files/MCS.htm


Leave a comment

MCS and knowledge

If you mention MCS many say they are nuts and it is all in their head. What is more true is that those who say it have no Clue and the reality is that those People saying this is way out of line.

Today I read this article in the Danish newspaper Politiken.dk

MCS

A flower, diesel, which passes, or a napkin, that your daughter used once, where she got a hug from one perfumed lady.

More should there not that send those having MCS with symptoms of primary headache, dizziness, breathing problems and chronic fatigue – if you are striken by ​​suffering MCS, which in Danish called, “parfyme og kemikalieoverfølsomhed.

“We do not know exactly why and how it affects. Some patients have been exposed to a powerful chemicals exposure at work or have developed symptoms at some point, where they have felt themselves under very stressful situations over time, other patients recounts, that they have been  sensitive for Chemicals in the air since childhood.”, says Sine Skovbjerg, there is Research Leader at Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.

“But we know from a questioning form that  17,000 Danes have ​​so severe symptoms, that it affects their lives and their work”, says Sine Skovbjerg.

The illness can affect anyone that is subjected to stong smells and scents, but can also affect People that have never been subjected to it., concludes medical director Søren Vesterhauge at Privathospitalet Hamlet.

“Generally 30-40 percent of population is specially tender over strong scents”, medical director Søren Vesterhauge, which was the first Danish physician that acknowledge fragrance and kemikalieoverfølsomhed (MCS) as a disease.

MCS stands for Multiple Chemical Sensitivity, and was introduced in the Medical literature in the United States in 1950’s. Some People got symptoms when they were subjected to gasses from pesticides, wax and rubber. In 1987 the illness got the name MCS, and in 2002 became acknowledged and by the Danish Environment Ministry, that such a disorder exists. However not yet classified With an illness code.

It is very wide and different what patient can not tolerate, and the extent to how much of smell and scnet and content of them affect them. Joint for them is that hypersensitive affect both their private and social, and their professional lives.

“It’s almost Impossible to get work, for whom want to employ a person that demand and need a scent free environment?”, asks Leader of Danish MCS association, Susanne Hemdorff.

Also in the private lives of those having MCS the illness have enormous consequences. Some must say goodbye to family or friends and neighbors, who is harmed by that person can not tolerate their fragrance. Life has to be turned on the head and everything accommodated to the illness, and Susanne Hemdorff know of several people who have taken their lives on reason of their isolation.

“Even at a Hospital one can experience the professionally personnel taking offence, because you  can not stand the smell, even though for Health reasons”, she says.

Nerves or immunity

MCS goes under a group af disorders, one in Medical world Call  ‘diffuse’. Basic meaning, one can see that people have it badly and have a lot of symptoms, which Doctors can not explain the or treat.

1 July 2012 MCS got its own diagnostic number and for the first time propriety. It was a long fight for patient holders.

“At the doctor they often were boarded with a cold shoulder and with a message, you have suffered, are you sure, that there is no hysteria?”, says Søren Vesterhauge.

By psychiatry has set MCS as a part af a major symptom complex, the functional disorders. Attempt of them to the process under a form of therapy. Without the large success or holding.

“MCS is for me a physical sickness, and over 500 patient, as I have met the last 20 years, seemed mentally normal. Although of course under stress, because none has believed them “, says Medical Director Søren Vesterhauge.

Today there are no treatment for MCS. At Danish Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed (MCS) attempt of researchers to find if  among other therapies,  mindfulness-based cognitive therapy helps? It is not published, but the Research Points at according to Skovbjerg that patient at least benefit from being able to better live with their symptoms.

“The therapy do not cure them, but it help them to better being able to live with their illness and symptoms and what it brings With it.”, says Skovbjerg.

The latest research also show that one can measure physical differences on MCS-Patient and people Without MCS.

»MCS patient central brain looks to react more strongly to pain, although their point of feeling pain do not seem to be different or lower than others. This we can measure. Also we have measured differences in their immune systems’, says Skovbjerg, which put weight on, that we do not yet know what these differenses mean clinically.

Center closes

Although Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed is the only place in Denmark where research is don on MCS the Parliament sanctioned in July that license holders do not prolong and therefore Closes  Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Down by the end of this year.

“We are being failed as patients. It is disastrous for us, it widely, that the knowledge the Centre has built up for us is lost”, says Susanne Hemdorff from MCS Association, who have now started  a petition against the closure.

Please help!

Since I have asthma against the same stuff those having MCS get ill from I can totally relate to their problem. It is horrible getting ill from Things spread in the air, and if you can not get any help from the Medical side it is even worse. Everyone has to Breathe!

I have signed the petition. Please help by signing you too! Imagine if it was you or someone you love who got sick this way and had to live their lives like this. The only thing that can help those having MCS is reasearch to find out what to do about it, awareness and People caring. Please sign the petition.

http://www.skrivunder.net/bevar_mcsvidencenter_og_forbrugerkemidk

Source: http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sygdom/ECE2055523/duftsygdom-invaliderer-17000-danskere/


Leave a comment

What Multiple Chemical Sensitivity is not

Learn what MCS is not. Those who have MCS is normal people with a physical disorder.

Multiple Chemical Sensitivity

 

MCS is not having an increased sense of smell. That’s hyperosmia.

MCS is not finding the smell of perfume or other chemicals unbearable. That’s probably the olfactory equivalent of being sensitive to noise or light.

MCS is not getting anxious or panicking when you smell a chemical or believe you are being exposed to one. That’s anxiety or phobia.

View original post 202 more words