Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


1 Comment

Merry Christmas shut out

Happy Holidays?

Fresh-Air-For-All-Guests-Christmas It is this time of year when all families gather together and salubrate the holidays together, first Christmas and then New Years.

Invitations are sent and everyone is expected to come on the invitation like the host want it.

I am visiting in different asthma and allergy, and sensitivity fora online and read page up and page down about relatives inviting their kids, cousins, grandkids, siblings and other relatives to the holidays and everyone want to come, just they can not.

And why?

Family can sometimes be even worse than other friends in life, it seems like they are deaf to life and others needs. They want to be presentable and they want to make a cozy holidays for all and make a happy party – on their terms.

I then wonder why they are not listening to what their family and friends tell them about their asthma and allergies, that they can not be around cats, dogs, birds,, tobacco smoke, vaping, fragrance, air fresheners, incense, scented candles, and can not eat a range of different things. Many allergies are even airborne so if any of the things they are allergic to is there they get sick from breathing.

I read about families who invite to holidays and parties and demand to have the gathering at their home even though they know and have been told many times their friends or family members are sick from their animals, fragrance products, tobacco smoke (second and third hand), vaping and some food, fragrance, aftershave and other things. They are told all year-long and every year at Christmas and New Years that the family member is sick from these things, still it is like the host behave like they are thick in the head. Either they have a hearing problem, or it must be they are either thick in their head and do not grasp for a moment what is the problem, or they just do not care.

But actually it should not have to be explained in detail what happens in the body when a person is exposed to allergens and irritants, it should be enough they are told the person get sick from it, and when told – Could you please come to our place instead? And could you please come fragrance free, smoke free, fur free, and bring no food or what ever the allergy and asthma is against? They should do that without hesitating, all for the cause and best for the person we all love who has allergies and asthma.

Every year it is the same thing, and every year I wonder what is wrong with these people? They say they love their family and friends, but still they seem to not care and go on hurting them.

In the end the person having asthma and allergies end up having a Christmas and New Years being sick, really sick, being on medication and having a bad health. All because some people do not listen.

It should be easy. They could just listen and do as asked of them for the greater good and good health of someone they claim to like and love, and someone they claim they care for.

If you claim these things, that you love and care for a person, please step up and show for real that it is true by showing it with your actions.

Caring about your loved ones should be more important than where and how you salubrate your Christmas and New Years.

Or your loved ones end up sitting alone at the Holidays, or getting really ill just because you do not care.

Read about asthma and allergy by looking through the menu, and links. Also read about testimonials, Go fragrance Free archives, and all the other knowledge. Take your time and be a better family and friend.

Please, let it be a Happy, including and Healthy Merry Christmas and Happy New Year for everyone.

Fresh-Air-For-All-MerryChristmas

/ Annelie


Leave a comment

Why do we need fresh air?

I was talking to a person I know very well today that have not been taken care of their asthma lately and had a violent asthma attack yesterday. Too few understand how dangerous this is, that goes both for them who are sick in asthma and those around who have not.

Why do we need fresh air?

About 20 % of inhabitants in society have asthma, and more are getting it from year to year.

When a person having asthma is exposed to allergens and irritants and stuff that the lungs is ill from MUCUS is formed in the lungs and clogs the airways. In addition to the mucus clogging the bronchies (airways in the lungs) cramp due to muscles around the airway cramping making the already mucus filled airways even tighter. This is what makes it hard to breathe. It is also important to note oneself that even insensitive and uncaring behaviour that cause emotional stress to a person having asthma can cause the same Health issue.

This is what happens if a person having asthma is subjected to airborn allergens and irritants, or eating something they get sick from, and it worsen by the hour they are subjected to it.

If the person do not get treatment this is what happen:

1 The asthma attack is sneaking on the person making it hard to breathe until he /she get too little oxygen and ultimately die from it.

2 Have a acute asthma attack that is very violent, with violent coughing, violent breathing problems, muscle cramps and ace, it is easy to spot and in the long run just as deadly. Often you can not stand up straight because you cough so violently.

3 A combination of the two above.

4 Anaphylactic shock. Death comes quickly.

So before you say “take a pill” and “let me smoke and fragrance in Peace”, give us fresh air. That is what we need!


Leave a comment

Laughing, Emotions and Asthma

(Scroll down for English)

En god latter forlenger livet

… er et gammel ordtak. Men det er ikke alltid sant for de med ashtma.

En fersk australsk studie utført ved University of New South Wales viste at latter er en astma trigger for over 40 p% av australierne med astma. En lignende studie utført ved New York University viste at latter er en vanlig astma trigger for over 50 % av personene som ble testet.

En latter kanskje ikke forkorter livet til en person som har astma, men kan faktisk føre til et astmaanfall. Spesielt når du har en dårlig astma periode.

For eksempel: om lag 40% av Austrailias 2.000.000 astmasjuke lever i frykt for å le på grunn av astma. Dette er ikke begrenset til Australia at det kan skje, men er et faktum for de fleste av oss som har astma.

Å le er spenning, entusiasme og oppegging, og spenning utløser stresshormoner, og stress er en kjent faktor for å utløse astmaanfall.

Om du i utgangspunktet er frisk och ikke har diagnosen astma får du ikke astmaanfall av følelser og stress som nevnt herover, men har du diagnosen astma kan du være i risikosonen for å drabbes når du utsettes for slik.

Følelser

En film som får deg å gråte, en krangel og kamp med din partner, stresset av arbeidsrelaterte tidsfrister, andre arbeidsrelaterte problemer og motgang, glede og sorg, sex og spenning kan få en person med astma å gispe etter luft. Sterke følelser som frykt, stress eller latter kan noen ganger føre til astma symptomer. Det gjelder både for voksne og barn.

Barn kan lett bli påvirket av høye nivåer av følelser. Fra anfall av knising til skrikende raserianfall, det kan gi effekter på barnets astma, men selvfølgelig også for voksne med sterkt skiftende humør.

Hvordan kan jeg stoppe stress fra å påvirke min astma?
Mens det er umulig å eliminere følelsesmessig stress fra livet ditt, kan du lære å redusere effekten og gjenkjenne potensielle symptomer som kan trenge litt symptombehandling.

 • Vær oppmerksom på ting, hendelser eller personer som legger stress i livet ditt, og arbeide på hvordan du reagerer på dem slik at du forblir roligere, og kanskje hvis nødvendig eliminere dem fra livet ditt.
  Erkjenne følelsene du har – dette er en teknikk som kan være effektive i å redusere deres innflytelse.
 • Hvis du kan, bør du fjerne deg fra stressende situasjoner og mennesker.
 • Finne konstruktive og positive måter å redusere ditt sinne, angst eller frykt.
 • Lær mer om astma, ta en aktiv rolle i omsorg for deg selv og ta kontroll.
 • Trening er en fin måte å avreagere, og er bra for deg også. Bare vær klar over at fysisk aktivitet kan også utløse astma så ikke tar den for langt.

Livet kan være en berg og dalbane av følelser slik at den beste tingen å gjøre er å være forberedt så mye du kan, og sammen med passende astma medisiner du kan ta kontroll over astmaen din.

Ha alltid akuttmedisin mot asthma med deg bare i tilfelle.

Ja

Jeg har faktisk opplevd det selv.

Hvis du finner astma merkelig, prøve å leve med det. ;) Det er som en eske konfekt, du vet aldri hva du får. ;)

/ Annelie

Dette blogginnlegget ble inspirert av en
nyhetsartikkel i The Daily Telegraph 24 august 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au/

A good laugh extend your life

…is a old saying. But that is not always true for those with ashtma.

A recent Australian study performed at the University of New South Wales showed that laughter is an asthma trigger for over 40 % of Australians with asthma. A similar study carried out at New York University showed that laughter is a common asthma trigger for over 50 % of the subjects tested.

A laugh maybe not shorten the life of an asthma sick person but can in fact cause a asthma attack. Especially when having a bad asthma period.

For example about 40% of Austrailia’s 2 million Asthmatic fear laughing because of asthma. This is not limited to Australia, but is a fact for most of us having asthma.

Laughing is excitement and excitement triggers stress hormones, and stress is a known factor for triggering asthma.

Emotions

A movie making you cry, a fight with your partner, the stress of work related deadlines, other work related issues and hardship, joy and sadness, sex and excitement can leave a person with asthma gasping for air. Strong emotions like fear, stress or even laughter can sometimes lead to increased asthma symptoms.

Children can easily be affected by high levels of emotion. From fits of giggles to screaming tantrums; the effects on their asthma can be similar. But of course, even adults with many great high and lows is affected too.

If you are healthy and not diagnosed with asthma you will not have an asthma attack of emotions and stress as mentioned here, but are you diagnosed with asthma you may be at risk for astmaattacks when exposed to emotions and stress.

How can I stop stress from affecting my asthma?
While it is impossible to eliminate emotional stress from your life, you can learn to reduce the effect and recognise potential symptoms that may need some reliever medication.

 • Be aware of the things, events or people that add stress to your life, and work at how you respond to them so you remain calmer, and maybe if nessecary eliminate them from your life.
 • Acknowledge the feelings you are having – this is a technique that can be effective in reducing their impact.
 • If you can, remove yourself from stressful situations and people.
 • Find constructive and positive ways to reduce your anger, anxiety or fear.
 • Learn more about your asthma; take an active role in caring for yourself and staying in control.
 • Exercise Is a great way to let off steam, and is good for you as well. Just be aware of that excercise may also trigger asthma so do not over do it.

Life can be a roller coaster of emotions so the best thing to do is to be prepared as much as you can, and along with appropriate asthma medication you can take control of your asthma.

Always have your reliever with you just in case.

Yes

I have actually experienced it myself.

If you find asthma strange, try living with it. ;) It is like a box of chocolates, You never know what you are gonna get. ;)

/ Annelie

This blog entry was inspired from an
news article in The Daily Telegraph August 24, 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au


Leave a comment

Valentines day and Asthma

Here is a little tip I found on the American Lung Association for everyone wanting a romantic Valentines day asthma insident free. It was so good I want to share it as is. I know Valentines is over now for this year, but maybe for the next and next and next…?

Qoute

Make Valentine’s an Asthma-Friendly Day

February 13

Valentine’s Day is the perfect time to show your significant other how much you care. However, when you have asthma many traditional gifts can worsen symptoms and make it hard to breathe. The American Lung Association offers these tips that can help make your Valentine’s Day more asthma-friendly.

Low-pollen/No-pollen, Fragrance-free Flowers and Plants

Flowers are a traditional way to say “I love you”, but many varieties can cause asthma and allergy symptoms such as wheezing, shortness of breath, itchy and watery eyes, sneezing and coughing. However, this doesn’t mean your loved ones can’t enjoy fresh cut blooms or flowering plants. Here are some tips to make an asthma – and allergy-friendly selection that everyone can enjoy:

 • Fresh Flowers: Ask your florist to create a low pollen, low fragrant asthma-friendly bouquet. Check out Organic Bouquet which highlights some low-fragrant options.
 • Potted Plants: A container herb garden with parsley and thyme, or orchids, miniature roses and ivy are pollen-free choices. Be mindful that indoor plants can be a source of mold – a common asthma trigger. To avoid mold growth, do not overwater plants, keep them in a sunny spot and remove any dead parts immediately. Wipe the leaves with a damp cloth to remove dust.

Fragrance-free Gifts:
Perfume, cologne and scented body products may help your sweetie smell nice, but the chemicals in both can worsen asthma and allergy symptoms. They can cause wheezing, nausea and headaches. Consider fragrance-free gifts, such as:

 • Unscented Bath Products: Give your loved one a basket full of unscented soaps, bath salts, lotions and shampoo. They are just as luxurious as their scented counterparts, but should not cause asthma symptoms.
 • Unscented Candles: Candles create a romantic atmosphere, but their scent can trigger asthma. Use the flameless, electric candles instead. They come in many sizes and provide a lovely glow.
 • Fragrance-free Spa Gifts: Who doesn’t love a day at the spa? Before purchasing a spa service ask if a fragrance-free option is available, including unscented oils, candles and lotions.

Learn more by visiting the American Lung Association asthma trigger page.

Select a Smoke-free Restaurant:
Cigarette and cigar smoke can trigger an asthma episode, so choose a smoke-free restaurant for that cozy dinner for two. Second-hand smoke can easily travel from the smoking section into the non-smoking section, so try to avoid restaurants that offer smoking sections.

Avoid Fireplaces:

The smoke caused by wood burning fireplaces can be an asthma trigger. Choose a restaurant without a fireplace. If not, sit as far away from the roaring fire as possible.

Select an Allergy- and Asthma-friendly Hotel:

Planning an overnight stay? Some hotels offer rooms that minimize allergens. They may be furnished with hardwood floors instead of carpet, have shades instead of fabric drapes, and use hypoallergenic linens. When making reservations ask if your hotel can accommodate the following:

 • Non-smoking Property: Choose a hotel that is completely smoke-free. Cigarette and cigar smoke can travel through the heating and cooling systems into your room. If a smoke-free hotel is not available, stay in a non-smoking room on a non-smoking floor.
 • BYOB – Bring Your Own Bedding: If you use a special pillowcase or mattress covers to reduce dust mite exposure consider bringing them with you. Hypoallergenic “sleep sacks” are designed to use when staying in hotels to protect you from allergens, and can be purchased at stores that sell bedding.
 • Fragrance-Free Rooms: If strong odors trigger your asthma, ask for a hotel room without scented soaps, lotions or cleaning products. If you are a houseguest, ask your host not to burn candles or incense, or use air fresheners.
 • Firelight: Planning a romantic dinner in front of the fire? Instead of a fire try placing flameless candles in or around the fireplace for mood lighting.

Here are a few more ways you can show your loved one how much you care.

 • If you smoke, make a plan to quit. Visit Freedom From Smoking Online for information to help you, a friend or family member quit smoking.
 • Get a flu vaccine. One of the main causes of asthma episodes is a respiratory infection like the flu. It’s not too late to get a flu shot – find out more about the flu.
 • Create a support community. Even caregivers could use a little help at times. The My Fighting For Air Community is a free and simple way for people with lung disease and their families to receive support from a personally created community of their family, friends, neighbors and others who care about them. Join the American Lung Association’s Online Support Community to meet others caring for individuals with lung disease.
 • Be active together. Exercise is important for everyone, including people with asthma. Participating in physical activities can be more fun with the ones you love. Learn how people with asthma can stay in the game by downloading the Staying Active with Exercise-Induced Asthma Checklist and creating an exercise plan with your health care provider.
 • Manage emotions. Emotions can run high for everyone on Valentine’s Day. Stress, excitement, anger, crying, and even laughing really hard can trigger an asthma episode. Practice deep breathing to help reduce stress and excitement. Remember to eat healthy and get plenty of rest. Click here for the American Lung Association’s tips on how to manage stress.

End Qoute

Source: www.lung.org

For more information on lung health call the American Lung Association
HelpLine at 1-800-586-4872

American Lung Association
1301 Pennsylvania Ave. NW, Suite 800, Washington, DC 20004
T: 202 785 3355 | F: 202 452 1805


1 Comment

Occupational asthma – basics

(Scroll down for English)

Astma på arbeidsplassen

Astma kan utløses av stoffer inhalert i lungene på arbeidet. Det er hovedsaklig to typer astma på arbeidsplassen; yrkesrelatert astma og yrkesforverret astma.

Yrkesrelatert astma

Yrkesrelatert astma er definert som astma forårsaket av spesielle faktorer i arbeidsmiljøet. Reaksjonen på en utløsende faktor kan skje nærmest umiddelbart, eller den kan ta måneder, eller også år, før den utvikler seg. Mange personer med yrkesrelatert astma hadde ikke astma tidligere. Dette er en vanlig årsak til astma hos voksne i yrkesaktiv alder, og bør alltid overveies. Yrkesrelatert astma er viktig å gjenkjenne, for hvis den utløsende faktoren blir fjernet i tide vil astmasymptomene kunne forsvinne. Hvis eksponeringen fortsetter, kan astmaen forverres.

Gjenkjenne yrkesrelatert astma

Symptomene er de samme som ved vanlig astma, men du kan ha yrkesrelatert astma hvis du føler at symptomene dine

 • starter innen et eller to år etter å ha begynt i en ny jobb, fått en ny stilling, eller har forflyttet deg til et annet sted på arbeidsplassen
 • starter etter å ha arbeidet med nye stoffer eller prosedyrer
 • bedrer seg i helgene eller når du har vært borte fra jobben, for eksempel i ferier

Hvis du mistenker at du har yrkesrelatert astma, snakk med lege så snart som mulig.

Stoffer som forårsaker yrkesrelatert astma

Det finnes mer enn 300 stoffer som er kjent for å forårsake yrkesrelatert astma, inkludert støv, mel, kjemikalier brukt i produksjon, maling, rengjøringsmidler, metaller og lim. Yrker med en høyere risiko enn vanlig er blant annet gårdbrukere, sprøytelakkerere, rengjørere, bakere, laboratoriearbeidere, elektrikere, frisører, helsearbeidere og personer som arbeider med loddetinn.

Hvordan unngå yrkesrelatert astma

Den eneste effektive måten å unngå yrkesrelatert astma på, er å unngå den utløsende faktoren. Arbeidsgivere har plikt til å vurdere og kontrollere utløsende faktorer på arbeidsplassen. Hvis du tror de kan gjøre mer, kontakt din leder eller HMS-representant for råd.

Rettigheter for personer med yrkesastma er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 13 og i lov om yrkesskadeforsikring.

Yrkesforverret astma

Dette er når noen som allerede har en diagnostisert astma, fra tid til annen opplever at sykdommen forverres fordi de blir utsatt for visse utløsende faktorer på arbeidet.  Det kan blant annet skyldes støv, sigarettrøyk, stress, parfyme, kjemikaler eller rengjøringsmidler.

Å velge karriere

Med få unntak er det ingen grunn til at du ikke skal være i stand til å ta den jobben du ønsker. Det er likevel fornuftig å vurdere mulige risikoer når du tenker på ny jobb. Hvis du lurer på noe i valg av karriere, snakk med legen din.

In English

Asthma in the workplace

Asthma can be triggered by substances inhaled into the lungs work. There are two main types of asthma in the workplace, occupational asthma and asthma yrkesforverret.

Occupational asthma

Occupational asthma is defined as asthma caused by special factors in the work environment. The response to a trigger can occur almost immediately, it may take months or even years before it develops. Many people with occupational asthma had asthma before. This is a common cause of asthma in adults of working age, and should always be considered. Occupational asthma is important to recognize, because if the trigger is removed in time, asthma symptoms may disappear. If exposure continues, you worsen asthma.

Recognizing occupational asthma

The symptoms are the same as for regular asthma, but you may have occupational asthma if you feel that your symptoms
• start within a year or two after starting a new job, got a new job, or have moved to another place in the workplace
• starts after working with new drugs or procedures
• improve the weekends or when you have been away from work, such as during holidays

If you suspect that you have occupational asthma, talk to your doctor as soon as possible.

Substances that cause occupational asthma

There are more than 300 substances known to cause occupational asthma, including dust, flour, chemicals used in production, paints, detergents, metals and adhesives. Occupations with a higher risk than usual, including farmers, sprøytelakkerere, cleaners, bakers, laboratory workers, electricians, hairdressers, health workers and people working with solder.

How to prevent occupational asthma

The only effective way to prevent occupational asthma is to prevent the triggering factor. Employers have a duty to assess and control the causative factors in the workplace. If you think they could do more, contact your supervisor or safety representative for advice.

Rights of persons with occupational asthma are warranted to the National Insurance Act, Chapter 13 and the Law on Health Insurance.

Asthma worsen by your profession

This is when someone already has a diagnosed asthma, from time to time find that it worsens because they are exposed to certain trigger factors at work. It may be due to dust, cigarette smoke, stress, perfumes, chemicals or detergents.

Choosing a career

With few exceptions, there is no reason why you should not be able to take the job you want. Nevertheless, it is prudent to consider the potential risks when you think of a new job. If you have any questions in the choice of career, talk to your doctor.

Kilde / Source: myasthma.com


Leave a comment

Decided – by Annelie Molin

Last night i decided not to let someone too close to my heart. I have enough trying to staying healthy among all the chems around. Through the past 10 years and more I have struggled with people hurting me in different ways. Before I got asthma I “only” got sad. Now I get lung problems on top of it since emotional stress is really bad for asthma. Emotional stress worsen asthma badly with tight lungs, hard to breathe, mucus from the lungs, bad sounds in the lungs while breathing, and even more heavy medication, and sick leave as a result. All because of bad behaviour, carelessness and ruthlessness.

I find no reason letting people use my life as their personal playground. I am no toy one can move around and treat as one pleases. I am sick and tired of getting hurt. And I do not want breathing problems because of them either. There are enough egoistic and ruthless people around.

I have to think of myself.


Leave a comment

Sex sense rules

(Scoll down for English)

Disse sexvett reglene ble laget av LDO for russen, men jeg synes de passer for alle, både russ og alle aldre. At de er laget på fjellvettreglene gjør det bare kjekt. :)

SEXVETT REGLENE:

 •  1. Legg ikke ut på langtur uten trening. Bli kjent med din egen kropp før du har sex med andre!
 • 2. Meld fra til vennene dine hvor du går. I alkohol rus er det lett å gå seg vill!
 • 3. Vis respekt for andres grenser. Et nei, er et NEI!
 • 4. Vær rustet mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer selv på kortet turer. Bare kondom beskytter mot sykdommer. Lær deg hvordan du bruker den!
 • 5. Gå ikke alene. Ta vare på hverandre!
 • 6. Lær deg ditt prevensjonsmiddel å kjenne. Finn ut hva du skal gjøre dersom noe går galt! (husk at nødprevensjon skal tas så fort som mulig dersom prevensjonen svikter).
 • 7. Vend i tide – det er ingen skam å snu. Det er lov å si nei, for begge parter!
 • 8. Spar på kreftene! Avslutt festen i tide- og husk å få i deg nok søvn og mat for å ha det gøy dagen derpå!
 • 9. Lytt til erfarne fagfolk. Dersom du lurer på noe om kropp og seksualitet ring til SUSS på 800 33 866.

Source: http://idasofieslife.blogg.no/1336514974_sexvettregler_i_russe.html?c=1336554687945

Sex er fint, men det bør være sammen med noen en som i spesiell måte, nemlig kjærlighet, og det skal være helt frivillig for begge parter. Og jeg synes ikke man skal ha sex når man er veldig ung, man skal finne ut hvem man er selv og hva man liker før man drar av gårde og gjør noe som gjør et så stort avtrykk på sjela. Det kan være en god erfaring og det kan bli en mindre god erfaring, og i verste fall dårlig, om man velger feil partner.

In English

Those rules are based on the Norwegian mountain rules, and it gives it a little amusing twist at the same time as it is very informative. Those rules are originally made for the school graduates in Norway by LDO, but i find it suitable for all ages.

SEX Safety rules:

 •  1. Do not set off on a long trip without exercise. Get to know your own body before you have sex with others!
 • 2. Report it to your friends wherever you go. In alcohol intoxication, it is easy to get lost!
 • 3. Show respect for others’ boundaries. A no is a NO!
 • 4. Be prepared for unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases, even on short trips. Only condoms protect against disease. Learn how to use it!
 • 5. Do not go alone. Take care of each other!
 • 6. Learn your birth control to know. Find out what to do if something goes wrong! (remember that emergency contraception should be taken as soon as possible if contraception fails).
 •  7. Turn back in time – it is no disgrace. It’s allowed to say no, for both parties!
 • 8. Save your energy! Final feast in time and remember to get enough sleep and food to have fun the next day!
 • 9. Listen to experienced professionals. If you have any questions about the body and sexuality SUSS call on 800 33 866 (Norway).

Source: http://idasofieslife.blogg.no/1336514974_sexvettregler_i_russe.html?c=1336554687945

Sex is nice, but it should be with someone one like in the special way, namely love, and it should and must be absolutely voluntary for both parts. And I do not think one should have sex at all when very young, but one should get to know oneself well, and know what one like before one go on doing something that make such a mark on ones soul. It can become a good experience, or a less good or even a really bad experience, it depends on how wisely you choose your partner.


1 Comment

The backside of asthma and allergies – by Annelie Molin

Imagine you got asthma. Put yourself in the position of the asthmatic, and do this while you read this..

You got asthma. What does that mean to you? When you breathe in things that are bad for you, your immune system tells the lungs that this stuff is really bad for you, and your lungs react to the impulse and your bronchi in the lungs get filled with mucus and the muscles around the bronchi spasm and narrows the airways even more so that you get hard to breathe.

This is your position and it follows you wherever you go in life. How much you would even want to get rid of the problem this brings you, you can never really be free of it.

You are asthmatic and this is your life.

Very many things can make you sick. Some depends on what your immunesystem reacts on. You either react against one thing or several (most common is to react against several), but one thing that is sure is that if you keep the stuff around you get sick from,  then your health decline. Your declining health about asthma means that the more you are subjected to what makes  you sick, the more asthma problems you get. You use the problem solver you got, your asthma medicine, the inhalations that is your life saviour. If you are able to avoid the allergens and irritants you will not get as sick.

At home you clear out all that make you sick to have a good life, to not have to medicate so much and not have to get sick all the time.

The doctor told you to take your medicines, and you do, but you also know that it is best to stay clear of all that make you sick, since it is the only way to not become unnecessarily ill. Even so, you kan not stop using your medicines, and you know this. You can not stop because if you do you would let the chronic inflammation flare free with heavy difficulty breathing as a result.

At home you got your free haven, you managed to clear it for as many allergens and irritants as possible. The air is clear for all the stuff that you get sick from, and you are constantly aware of not bringing any “bad stuff” into your home. All to not provoke your illness.

Taking your medicines and having the free space, your home free for allergens and irritants, you can manage the illness rather good. Most days are good, even though not all.

Your biggest problem is the rest of the world. The problem is the use of others of stuff you get ill from, and they do not know  you get ill from it, and they put themselves and their preferred wants and likes first. And in this world you must join if you are not going to lock yourself inside your home and live your life alone.

Those people believe that by using all the stuff you get ill from they are more pleasing to other people, that others find them more attractive and sociable. It starts every day already in the morning. In the many thousands of homes they get up in the morning and take the daily shower  (that is good) but they wash themselves in perfume, the perfumed body and hair hygiene products, dry themselves with the perfume washed towel, remove hair with perfumed products, smear their face with perfumed products, add deodorant that is perfumed,  to avoid dry skin they smear perfumed lotion on them, and style their hair with perfumed products, spray hair spray, and many also add cosmetics that are filled with perfume (mostly women) and then add newly washed clothes washed in perfumed products, to their wardrobe and it is their choise to dress in. Rather many also add the final spray of perfume or after shave. Ah, they think to themselves each time, I smell so nicely. : ) Then they go out in the world to meet with other people in believes that it will be appreciated by all that they smell nice as they feel it.

Then they meet you in town, and they stand beside you, there where you are and where you need to go. They do not know you got asthma, and in their minds they are in their full right to smell and spread the smell to others. It is only nice they think – smiling over the thought…

But you stand there, maybe in the que in the grocery store, and need your food like anyone else. The persons in front of you and behind  you smell of all the perfumed products that they added this morning, you feel the scent in the air. In your mind you recognize that is yes smell nice, but in the same second you know this is not good for you. And in the same second as you think that you feel a raspy sensation in your lungs, and you know that this is the start of an any level asthma attack. You start to cough, first mildly, people around you look at you in pity believing you got a cold, but you have not a cold, you got something worse. Then you start coughing more and more and you cough up mucus coming from your lungs. It is there, but you are indoors and where to spit?  Start looking for paper in your pockets.  You continue coughing and your lungs work to get air. While they do that you breathe in more of the scent around you, and you get even more subjected to what you get ill from and cough even more. It becomes a bad circle and you start to get heavy breathing. Already you have started to take your medicine to get through the situation. To manage to stand there in line to be able to pay for the food you need. It lightens up a bit thanks to the medicine, but the perfume continues to hit your lungs while you breathe, and you must take more inhalations of medicines to manage to stay there. The que goes slowly. You have to breathe, it is a natural thing, everyone does, and for every breath you breathe in more of the perfume, and get affected by the asthma time by time as time pass. You take even more medicine to help the situation. People take no notice of you. It is so common to see people using inhalator that no one notice. You stand there and wish that they could stop using that awful perfume… even though it smell nice. Lines moves slowly. You get more sick and you take more medicine. Finally it is your turn. You address the cashier, and feel the smell of perfume from her too and hairspray. F…k you think to yourself. And you feel the lungs again and medicate even more. You stand there and get stressed and wish your were out of there for long time ago. – Why do the woman work so slow? – I want out of here NOW!  you think to yourself. Finally all is paid for. Finally I can get out of here! You pack the bags while you feel the scent of the person beside you packing their bags, soon you will be free of it! Walking out of the store. Soon fresh air outdoors : )) *Your happy thoughts..* You pass by the perfume and beauty shop, and the smell of all the products is spread in the air, and you go to the other side of the entrence hall to get so far away from it as possible to avoid more scents. … There is the door. : )) Outside stands several people, and you wonder if they are only talking or if they are smoking? The last thing you need right now is smoke down your longs too. You medicate even more to press down the fury in your lungs. When you get closer to the doors you see the glow from the cigarettes, people stand there talking and seem to have a good time, but you get stressed by the smoke and wish they could go somewhere else, you have to pass to get out.. You pass, and as everyone else you have to breathe, and you therefore breathe in the smoke. It takes 1-5 seconds before your lungs that are already sensitive because of the perfume before, closes up and you get heavy breathing. You stress to get pass them at the same time as you are medicating even more. After a 100 meter walking in fresh air you feel your lungs calm down a bit. Finally out of there. But your lungs are not all well yet, so you take more medicine to get better. And then you feel it. Your heart rate are getting higher and you get shaky hands. The side effects of the medicine strike you and you get that on top of a tight chest.

You think to yourself that – If they only knew, maybe then they would stop using all that stuff? Now you only need to get home and find your peace at home, and wait until the storm blows over.

Take more medicine, eat some healthy food, look at some movie, read some emails.

What would  you think if all this really was you?

Next time you need to fill you cabinet, please go for the 100% perfume free producs in bless that you do not cause pain on anyone else.

What is Asthma? Read more..

Thank you.


1 Comment

Asthma and sex

Some people experience having an asthma attack while having sex. This happens mostly because of the exercise that sex is, but also the excitement that sex is and give can make you or your partner have an asthma attack. If the person have anxiety having sex that can also cause problems. Just as negative stress can cause problems with asthma, positive stimuli also can give the same outcome. Because sex can be an intense emotional experience, sex can lead to a significant production of stimuli that trigger an immune system response through production of mast cells and basophils.  This is known as sexercise induced asthma. Sexercised induced asthma and exercise induced asthma is not the same thing. The exercise itself may cause an attack and is not due to the emotional excitement. excercise induced asthma is more like when you go for a hard walk, or run, and you get asthma from that. What happens is that your airways get hyper from the exercise and the bronchi cramps, you start to cough and some even experiences very hard asthma. If the asthmatic person is sensitive to perfume and the partner use perfume and/or are a smoker that could make it worse.

Many people probably do not think about asthma and sex together until one affects the other. Sex is an important part of many of our lives and asthma has the potential to significantly impact it. Does asthma affect your sex life? What do you do about it?

If this happens you should talk to your doctor about it. Yes, it may feel a little embarrassing to talk about it but that is exactly what you should do. If you do not your doctor can not help you.

I just talked to a woman some days ago that had those problems, and I gave her the advise to tell her doctor. She thought it was embarrassing, but I told her that it is absolutely such things she should tell her doctor. After much problems and a visit to the emergency room, she got acute medicine, and also finally subscribed better and stronger medicine.

It is very important that you tell your doctor about all such episodes that give you problems with your asthma. If your doctor do not get the whole picture he or she can not give you the right medicine and the right dose. And the right medicine and right dose of medicine is extremely important to be able to live an as asthma problem free life as possible.

Some asthmatics may experience symptoms at the beginning of intimate contact that prevents completion of sex, while others may experience asthma symptoms 4 to 6 hours after sex.

If you know you have this problem during sex, it could be a good thing to take medicines before the act to prevent bad episodes, or at least help making them less bad. If you get problems from your asthma while having sex it can also be a sign that your asthma is poorly controlled and you need more treatment.

Related topics to asthma and sex:

 • More commonly occurring with females is to be allergic to the partners seminal fluid, that can cause allergic reactions from mild to severe, and asthma attack. This is however very rare. This allergy was recognized by the Dutch gyneacologist Specken in 1958. If you get symptoms having sex without condom, and when you do use condom have no allergy or asthma attacks this can be what causes it.
 • Condom use – Latex allergy or allergy to lubricant used on condoms or with condoms can cause allergic reactions and asthma attack. Known as condom induced asthma.

Source of specific medical terms: nic.in


Leave a comment

Asthma facts

Asthma is a chronic illness of the lungs, where the airways tighten and causes problems breathing. It is caused by allergies and irritants inhaled. When this happens the musculature around the airways cramps and mucus i produced in in the lungs in an increased grade. This together make it hard for the person having asthma to breathe. It feels like the lungs shrinks, and one get trouble breathing.

In Norway about 20% of children got asthma, about 5 % of the adults got asthma. If both the mother and the father got asthma then the child are in 50 % higher risk of developing asthma. More and more of the population get asthma. Smoking during pregnancy and the first years of life increases the risk for children to get asthma. The environment is very important for if the children and also if adults develop asthma.

Colds, cold temperatures, wet weather, mist, and wet damages, and allergies and irritants are some of what causes asthma. Irritants can be just anything, it depends on what the person having asthma is sensitive against. Asthma can be inherited, but do not have to be inherited. Even people with parents without allergies and asthma can develop asthma. During evening, night and in the mornings asthma can be worse.

Exercise is good for a person having asthma, but can also be what give an asthma attack and breathing problems. An asthmatic person need to exercise in its own pace.

An asthma that is not right treated with medicine and staying away from irritants can develop into COPD (KOL/KOLS).

People that smoke and got asthma often do not have the same benefit from the asthma medicines provided as those who do not smoke. Active smoking and passive smoking worsen asthma.

Hormone changes and pregnancy can worsen asthma.

Psychological stress can worsen asthma.

It is very important to be in control of your asthma. Control you gain by taking your medicines daily as prescribed, stay away from what make your asthma break out, and see to that you get fresh air.

It is important to use medicines even more when having a cold, because a cold can worsen your asthma.

No medicines can cure asthma. Medicines available reduces the symptoms and effect of the illness. But even when taking the medicines a person can get sick if not being careful, and if not staying away from what make the asthma break out.

Asthma is an invisible handicap, and it can cause trouble for a person working in surtant environments. Those work environments can be kitchen, welding halls, factory, cleaning, car repair garages, or any environment where the person is subjected to pollution of the air.


Leave a comment

Home, stress and asthma – astma

It is remarkable how much better I get in my asthma while being at home. I am not subjected to any cigarette smoke, no perfume, no smog, no road dust, no dust inside the vehicle, no dust from the air condition or any such. Last two years I have been subjected to a lot of emotional stress. I try to block all that hard stuff out of my mind. I do nice things that make ME feel good. It is best for me in more than one way, because being subjected to stress is not good for a person having asthma. When I get emotionally stressed I am in danger of getting badly asthma sick, and I do not want that. It is bad enough that one get stressed because of other people, without having to get sick in asthma too.


3 Comments

My asthma no-no list

Smoke from fire

Is there only one thing making people asthmatic? No. Lots of things can make a person have an outbreak of asthma. My asthma no-no list is long. When I tell people I got asthma it is very common to hear: Oh, pollen, animals and such? And often I hear that people often think there are only on kind of asthma, that it is only one kind of things one get asthmatic from. Many also seem to think it is only some kind of allergy, and that is not true. Asthma can be triggered by an allergy or even other stuff called irritants that make an asthma attack. Asthma is a disease of the lungs.

Me, I am not asthmatic to pollen, animals, food, or anything like the most common things most people get to hear about. But for me it works like this with pollen: It is not pollen itself I am asthmatic to, but if it gets to much pollen in the air I can react to the fact that the air is un-clean.

People with asthma also react to chemicals, smoke of different sorts and different kinds of pollution of the air both indoors and outdoors. All chemicals and chemical filled products emit fumes into the air that is to be regarded as pollution of the air. Therefore products people use on their person emitting scent is also to be regarded as air pollution. This also goes for products sticking to their person, clothes, room, tools and other things after use.
To take a light example: If a person with asthma can not use a schampo or other product themselves, this person is sick from the products scent / odor on you too.

My asthma no – no list is:

Fragranced products and as following:

 • acetone
 • after shave
 • air freshener
 • ammonia
 • anything on a spray bottle
 • a used ashtray
 • fumes from fresh asphalt
 • barns – not the barn itself but the air inside the barn
 • car cleaning agents
 • chlorine – both for cleaning and swimmingpool
 • chock and bad treatment
 • cleaning agents heated up – fumes get airborne – f.ex in kitchen when cleaning oven, stove, pots and pans
 • cold weather and physical activity
 • colds
 • cologne
 • conditioner
 • cookery fumes
 • degreaser solvents
 • deodorant (specially but not limited to spray deodorant)
 • diesel
 • diesel fumes
 • disinfectants
 • dissolvents
 • dust
 • enamel
 • exhaust
 • fabric softener
 •         fire extinguisher
 •         fire smoke
 • fog and cold weather
 • frying fumes
 • fumes from brand new fernitures
 • fumes from frying chilli pepper
 • gasoline
 • gasoline fumes
 • glass fiber, gelcoat, hardener and glue – f.eks making of boats
 • glue
 • grease/fat – for example pouring hot water in a greasy pan cleaning it even if the pan is cold
 • grease/fat – for lubrication
 • grief and hard personal psychological stress
 • hair bleach
 • hair dye
 • hair permanent liquid fumes
 • hairspray
 • very hot and dry weather
 • incense
 • lacquer
 • methylated spirits (rødsprit)
 • mold – even on a person
 • mosquito spray
 • mosquito poison
 • Nitrogen-  Freezing Treatment with liquid nitrogen
 • bug poison
 • pesticides
 • poison
 • nail polish
 • nail polish remover
 • oil
 • oil fumes
 • oven cleaner
 • paint fumes
 • perfume, fragrance and scents – in products, anywhere in the environment and
 • pipe- and plumbing cleanser like Plumbo (natriumhydroxide)
 • plastic – fluid or burning
 • psychological stress, like grief, mistreatment, a.s
 • road dust
 • scented candles
 • shampoo
 • shower cream
 • smog
 • smoke from fire
 • smoke from BBQ
 • smoke from candles put out
 • soap
 • spray paint
 • stress – stress, laughter, strong emotions, negative emotional stress.
 • tobacco smoke
 • tobacco scent
 • fumes from fresh tobacco
 • tobacco smokers breath
 • tobacco smokers fumes from  hair, skin and clothes a.s
 • tunnels – well not the tunnels itself but the exhaust, smog, road dust and lack of clean air and oxygen inside the tunnel.
 • un-clean air in general – when it gets too much
 • closed up spaces with bad air – closed warm/hot rooms
 • A room filled with people –  the fumes from them, and lack of fresh air in the room.
 • varnish
 • washing powder
 • fabric softener
 • washing liquid
 • washing up liquid
 • washing up powder
 • washing up dishes
 • washing up machine – fumes from opening the machine after use
 • wc cleaner
 • wc blocks
 • welding fumes
 • wet and cold weather
 • wet, cold weather and physical activity
 • weather changes
 • window and glass cleaner
 • fumes from commonly used hygiene products
 • fumes from ironing new fabric treated with chemicals
 • … and so on

Now you may think.. How on earth does she keep her self, clothes and the house clean? Well, I have to buy brands suitable for me. I can not use other perfume, color and chemical filled added brands you normally find in the shop without getting sick.

This list will be updated.

Unfortunately getting asthma put a limitation on what kind of jobs I can take. And I am not an A4 woman, I like to work with jobs not so commen for women.

Asthma no no – work
Jobs impossible for me to work with..

 • Auto repairist – to much oil, diesel, benzen, and fumes
 • Service job including people using fragrance, and use of fragrance
 • Kitchen – cookery fumes
 • Cook – cookery fumes
 • factory that produces any product containing any chemicals
 • fragrance shop – chemical fumes
 • Hamburger bar – cooking and frying fumes
 • Petrol station – petrol and chemical fumes.
 • chemical factory – chemical fumes
 • factory – dust, fibers and chems in the air
 • Cleaning – cleaning chemical fumes and fragrance fumes.
 • Cleaning agents – same as for cleaning
 • Warehouse – cause of all the dust there
 • Garage – se autorepair
 • Vehicle wash – solvents, degreaser, cleaning chemical fumes and fragrance fumes
 • Hair dresser – cleaning, chemical fumes and fragrance fumes
 • Gasolin/Diesel/Oil/Chem transportation/delivery – chemical fumes
 • Dish washer cleaning chemical fumes and fragrance fumes
 • Waitress – waiting tables – cause of people smoking at outdoors cafe/restaurant tables, and also heavily perfumed people.
 • Taxi driver: I can not sit in a small car, a small closed in space with people wearing perfume and smokers. In a car passengers sit all to close to the driver.
 • Truck driver:  I am not sure this profession would work for me since so many truck drivers  smoke in the trucks, and if I have to share a truck with a smoker that would not work.
 • Drivers school teacher: I can not sit in an small enclosed space with people wearing perfume, hairspray, smoke chemicals and other chemicals added to themselves. And it is a problem demanding every student to come showered in Neutral asthma and allergy associations approved products.
 • Ashpalt worker – asphalt fumes
 • Fire fighter – fire smoke
 • Pool life guard – chlorine
 • Professional swimmer –  chlorine
 • Welder – welding fumes
 • Fashion shop worker: due to that in such shops they most often also sell perfume, costmetics and hairstyling products, and modern clothes often holds chemical dusts.
 • Colonial shop: I can not handle/be around washing agents, and chemicals.
 • Cosmetics shop – same as for fragrance shop
 • Construction worker – a lot of dust I am afraid
 • Warehouse: Fork truck driver: Warehouses often got very much dust in them, and i get breathing problems in such environment.  I used to work with this, can not go back to it.
 • Bus driver : I have some problem with this job too, because of perfumed and smoking passengers. I have to say no to jobs where I have to drive perfumed people, like some siteseeing where people come showered with perfume to look nice to others. It is a pity they do not see fragrance make a barrier between them and others.
 • … adding more later

I have been working as a bus driver for a long time, and it works, but it is actually not the really best for me since I risk meetng a lot of people using perfume and smoke. And then I get sick. But since 2010 I have changed location working now in the country side and there are less fragrance and smokers people so it is a better environment for me.

But what should be the best job for my asthma? I like driving busses, it is fun, only sometimes my asthma disagree. Luckily not so often anymore.


6 Comments

Asthma – What is?

Asthma is a chronic (long-term) lung illness that inflames and narrows the airways. Asthma causes recurring periods of wheezing (a whistling sound when you breathe), chest tightness, shortness of breath, and coughing.

Asthma affects people of all ages. As an example in the United States, more than 22 million people have asthma. Nearly 6 million of these people are children. Ginasthma and WHO has estimated that in 2011 about 300 million people got asthma world wide. In  Norway approximately 1,5 millioner people got asthma and allergies. Facts from WHO: Chronic respiratory diseases worldwide caused over 4 million deaths in 2005, including over 3 million deaths from COPD and 255,000 deaths from asthma.

Overview

The airways in the lungs are tubes that carry air into and out of your lungs. Those airways in the lungs are called the bronchioles. People who have asthma have inflamed airways. This makes the airways swollen and very sensitive. This is not an inflammation as we normally know it like a sore throat, this one is chronic and will not go away. Only treatment is using asthma medicine that keep the asthma down. They who have asthma tend to react strongly to certain substances that are breathed in.

When the airways react, the muscles around them tighten. This causes the airways to narrow, and less air flows into the lungs. The swelling also can worsen, making the airways even narrower. Cells in the airways may make more mucus than normal. Mucus is a sticky, thick liquid that can further narrow your airways.

This chain reaction can result in asthma symptoms. Symptoms are likely to happen each time the airways are irritated.

Figure A shows the location of the lungs and airways in the body. Figure B shows a cross-section of a normal airway. Figure C shows a cross-section of an airway during asthma symptoms. (Click image for bigger picture.)

Sometimes symptoms are mild and go away on their own or after minimal treatment with an asthma medicine. At other times symptoms continue to get worse. When symptoms get more intense and/or additional symptoms appear, this is an asthma attack. Asthma attacks also are called flare-up or exacerbation.

What happens in the airways?

There are three factors in particular which individually trigger attacks;

 • Spasm of the musculature surrounding the airways. Airways tighten and you get a problem breathing.
 • Inflammation of the mucosa in the airways – not due to infection. The inflammation leads to swelling of the mucosa and hence the bronchi become narrower and tighter. The work of breathing is increased and the sufferer feels short of breath.
 • Collection of mucous in the airways.

It’s important to treat symptoms when you first notice them. This will help prevent the symptoms from worsening and causing a severe asthma attack. Severe asthma attacks may require emergency care, and they can cause death.

Outlook

Asthma can’t be cured. Even when you feel fine, you still have the illness and it can flare up at any time.

But with today’s knowledge, medicines and treatments, most people who have asthma are able to manage the disease. They may have few, if any, symptoms, or have more but can treat it themselves. Treatment with asthma medicines increase the chance to live normal active lives, and sleep through the night without interruption from asthma.

For successful, comprehensive, and ongoing treatment, take an active role in managing the illness.

What Causes Asthma?

The exact cause of asthma isn’t known. Researchers think a combination of factors (family genes and/or certain environmental exposures) can interact to cause asthma to develop, most often early in life. No more than one factor is needed, but more than one factor together can be the cause. These factors include:

 • An inherited tendency to develop allergies, called atopy (AT-o-pe)
 • Parents who have asthma
 • Certain respiratory infections
 • Contact with some airborne allergens or exposure to some viral infections.
 • Non-inhereted asthma is developed by for example tobacco smoke, chemicals, dust, compounds in home decor products, sprays, damage caused by damp in houses, mould, cold and more.
 • Some people develop asthma because of exposure to certain chemical irritants, fumes or industrial dusts in the workplace. This is called occupational asthma.

If you got asthma exposure to airborne allergens (for example, house dust mites, cockroaches, and possibly cat or dog dander, chemicals) and irritants (for example, tobacco smoke, parfume a.s) make your airways more reactive to substances in the air you breathe.

Different factors may be more likely to cause asthma in some people than in others. Researchers continue to explore what causes asthma.

Most, but not all, people who have asthma have allergies.

What Are the Signs and Symptoms of Asthma?

Common asthma symptoms include:

 • Coughing. (Coughing from asthma is often worse at night or early in the morning, making it hard to sleep. But it also occur in daytime or when you are exposed to things you are sensitive to.)
 • Wheezing. Wheezing is a whistling or squeaky sound that occurs when you breathe.
 • Chest tightness. This may feel like something is squeezing or sitting on your chest.
 • Shortness of breath. Some people who have asthma say they can’t catch their breath or they feel out of breath. You may feel like you can’t get air out of or in your lungs.

A lung function test, done along with a medical history (including type and frequency of your symptoms) and physical exam, is the best way to diagnose asthma for certain. Your doctor will use a test called spirometry (PEF) to check how your lungs are working.

Peak Flow Messurement

This is an instrument used for messuring the airflow. You hold the handle and blow in the front. You get the results at the left side. Here I blow 350 as you see to the left, and the right side shows the normal value for a healthy person.

This test measures how much air you can breathe in and out. It also measures how fast you can blow air out. When your asthma get worse the result from the test gives a lower rate, and the more sick you are in asthma at the time of the test the lower result you get. Your doctor also may give you medicines and then test you again to see whether the results have improved. If the starting results are lower than normal and improve with the medicine, and if your medical history shows a pattern of asthma symptoms, your diagnosis will likely be asthma.

If your suspect your asthma is work related it is smart to make separate tests at home and at work at the same time over time to see if there is any difference in your lung capasity between the places. This helps determine if your lungs works best at home or at work. Other tests that may be taken by your doctor is allergy testing.

One measure the lung capacity and also forces an attack to break out the check if there really are asthma. A test to measure how sensitive your airways are. This is called a bronchoprovocation test. Using spirometry, this test repeatedly measures your lung function during physical activity, after you receive increasing doses of cold air or a special chemical to breathe in. (This one is a real nightmare. I got so tight airways that I could not breathe. Like putting a sock down your throat. Had to inhale a lot of medicine after to be ok again. I never want to do that again if I can help it. It took all afternoon the get my strength back. Annelie’s comment)

The types of asthma symptoms you have, how often they occur, and how severe they are may vary over time. Sometimes your symptoms may just annoy you. Other times they may be troublesome enough to limit your daily routine.

Severe symptoms can threaten your life. It’s vital to treat symptoms when you first notice them so they don’t become severe.

With proper treatment, most people but not all who have asthma can expect to have few, if any, symptoms either during the day or at night. But it is important to avoid what makes your asthma break out if possible. Subjecting yourself to what makes your asthma break out will make the illness worsen over time.  It is also very important that the people round you is considerate and caring to help you avoid that when necessary.

(September 2008 I have had my asthma for one year. In November 2008 I have had an astma attack that made me have to go the hospital and get connected to a machine that gave me asthma medicine to inhale for 15 min. I coughed very hard and had a tight chest. I got very weak and had trouble breathing and got sick leave. Annelie’s comment)

What Causes Asthma Symptoms To Occur?

A number of things can bring about or worsen asthma symptoms. Your doctor will help you find out which things (sometimes called triggers) may cause your asthma to flare up if you come in contact with them. Triggers may include:

 • Allergens found in dust, animal fur, cockroaches, mold, and pollens from trees, grasses, flowers a.s
 • Irritants such as cigarette smoke, smoke, fumes, air pollution, chemicals or dust at home, public places, transportation or in the workplace, compounds in home decor products, and sprays.
 • Certain medicines such as aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory drugs and non-selective beta-blockers
 • Sulfites in foods and drinks
 • Viral upper respiratory infections such as colds and airway infections
 • Exercise (physical activity)
 • People with food allergies (f.eks nuts) can in addition to normal allergy reactions get an asthma attack.
 • Psychological and emotional stress, including stress, grief, depression a.s
 • Laughter, big positive emotions a.s.
 • Fright, being afraid is a kind of stress and can trigger asthma.
 • Excitement do a reaction to the body, that can trigger asthma.
 • Sex, involves all of the emotional levels mentioned and can trigger asthma.

Other health conditions—such as runny nose, sinus infections, reflux disease, psychological stress, and sleep apnea—can make asthma more difficult to manage. These conditions need treatment as part of an overall asthma care plan.

In dayly contact with an asthmatic person you should always consider these facts. Employ it in your dayly rutines to help the asthma sick person to remain well.

Causing unnecessary psychological stress on an asthma sick person can cause serious effects on that person’s health. Asthma is located in the same groups of illness as psoriasis and eczema that worsens from stress, grief and psychological stress. Try to solve problems to help the asthma sick person remain well. Great stress are damaging for the health of an asthmatic.

Asthma is different for each person. Some of the factors listed above may not affect you, other factors that do affect you may not be on the list. It is very personal what triggers asthma and how much you react to them.

Source: nhlbi.nih.gov, Norges Astma- og Allergiforbund NAAF, and own experiences.

On Wikipedia you can read even more: http://en.wikipedia.org/wiki/Asthma

Annelie

First posted 30. november 2008 19:39

Read:
Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine


Leave a comment

Psychological stress and asthma

(19. may 2009) Knowledge and experience about asthma. Here I am talking about the result and effects on asthma cause by psychological stress and other stress. This is an general example.
I was at my friends house yesterday. We were sitting outside in the sun and had a nice time. My firend is always kind and considerate, also regarding smoking. She smokes but keeps the smoke away from me. It was sunny and warm and we had a good time, and she had her smoke as usual. But this blog post will not be about smoking. Asthma is in the same illness group as psoriasis and eczema. All those illnessses are triggered by stress and psychologial stress (usually aslo called being very sad over something). I am now on sick leave 6.5.2009-28.5.2009 cause of a false accusation that has caused great problems. Being well treated is very important and getting problems here because of a third party lying really got to me. This has caused big psychologial stress on me, and the stress has caused great asthmatic attacks that prohibit me from working. I have had two big severe attacks and had to go to the imergency hospital to get medication. That was the only thing that helped. But it did not do the trick long term since it was caused by psychologial stress and that was not sorted.
Asthma treatment

Asthma treatment

Due to this I was sick for a long time. I had to use heavier medication options and had to use the time for help. In these situations I also get 3-4 times as sensitive to other stuff I am sensitiv for from before. So normally when I sit outdoors and one person smoke and the smoke is going away from me I usually get well out of it if I have taken precaution medication in advance.  But because of the heavy psychologial stress brought on me cause of this third party person I was more sensitive than else and I got great trouble breathing when I got the slightest smoke on me. It felt like a big heavy person was standing on my chest while I was trying to breathe, even though I had had to more than double my medicins taking 4 dozes morning and evening of Symbicort 160/4,5 and also increased the use of Ventoline. My health and resistens gone really bad and all because of a person lying.
So think of what you do before you do it. You can never know what effect it will take on the other person.
Article published to show cause and effects of psychological stress, not to slander.
 
/Annelie
19. mai 2009 11:19